11
Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqa menas, teqa manqat timanqatat
11:1 Ezek 40:3; Zech 2:1-2Yaq iziz tonqogim nonqo nø-etøomém. Taqa bugug andé fǿif ndaføyamba-qapí. Yaq manqa wag, āv qanømbe-eín nqǽgo, “Vø̀qáv! Mbumbukiam-qa khoev neka lou-qase ndøgo, ma Mbumbukiam-te etoam matev gi꞉goatun, taqa fitap iziz qombóndáp, neka ndigu ezoqam, Mbumbukiam teqa khoev-te ndimbovizap, voqó-gevebām. 11:2 Luk 21:24; Veve 13:5Geté manqei nøme ndøgo, Mbumbukiam-qa khoev-qa uta mokho-te ndøugu, soqó-iváv. Iziz mbònda᷄p. Zapa ndǿgo, ta manqei ndøgo, Mbumbukiam bawan vini-ak zø-etoám. Yaq ndigu Mbumbukiam-qa taon, gétokhotát. Løvøyak 42́, titokhotat. Yaq nogi manqa manqate ezoqa menas, notøndó-khofotáz. Ndigu ege avus gigiap ndǿ-uzupát, neka noqa manqat vǿvevezumāt. Khøuwa 1260́, noqa manqat tivevezumat.”
11:4 Zech 4:11-14Ndigu Mbumbukiam-gi manqa manqate ezoqa menas, ndǿgo, oliv tae menas neka lampa asøzam nonqo menas, ndøgo Evezøza-qa megemege-te ndo꞉-asøzu, ndego manqei-qape ndo꞉kawaevat.
11:5 2 Sam 22:9; Psa 97:3Ezoqa nøme ndigu, nginik ezoqa menas-te ngenøgim matev gone-qa tigoat, yaq tiqa manqa-nqa-te, gøinam ndófakhatát, tigi qaqa ezoqam vǿngiæzoāt. Yaq ta nakhoa-te nqanek, gekha ezoqām ndego, matev soqain gone-qa tezøgoat, génaním. 11:6 1 King 17:1; Exo 7:17-20; 1 Sam 4:8Nginik ezoqa menas, bazaføgakh tindapém ndǿgo: Khaiya ozoz segétokém. Yaq qæ mbaín, segégoát, ta khøuwa ate tægoat, Mbumbukiam-qa manqat tivevezumat. Neka kea kumbutap-te, ibøkha segé-enendém, vømǿ-kōuk. Neka gekha khøuwa-tē ndøgo, ndigu tøzø-poeat, ndigu manqei-qape-te, matev soqøsoqa bugug vinivinimba segendó-khofotumát.
11:7 Dan 7:21; Veve 12:17; 13:7; 17:8Yaq ndigu tiqa manqa manqate tømøzømbe-navøem, ndego søvakha gigiap lozokhak, manqei ozu vaev mbain-te ndego, gendóqavíg, ti namba vǿenøfē, sasa ndǿzitāg, vǿpakhaēz. 11:8 Luk 13:34Yaq tiqa khatae, nakhoa-té segé-awám, taon kandambaqape-te ndøgo, ma tigi Evezøza, tae mutui-te gitøkewem. Nqanek taon, taqa yaya etæ iz, Sodóm o Izíp. Ezoqa manqei vinivinimba, neka bawan vinivinimba neka manqat vinivinimba neka ngusu vinivinimba, tiqa khatae sugumú-qeivát. Khøuwa trí neka khøuwa nøme yaq-mbá. Ezoqa nøme sa gezǿtakák, ta khatae ndøgo, timø-ozam. 10 Manqei-qape ezoqam khanakhanakh zǿ-asøtáv, nginik ezoqa menas tipakhaez, neka lou vǿlōg neka vǿ-ogiām neka yaqyaq-a gigiap vǿ-etoām. Zapa ndǿgo, nginik Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam, manqei-qape ezoqam, ngenøgim matev zø-etoumám.
11  11:11 Ezek 37:5, 10Geté khøuwa tri neka khøuwa yaq-mba qame-navøem, yaq nginik ezoqa menas-te, Mbumbukiam-qá mbøni føkiam ndø-oé. Yaq ndigu sègewán. Yaq ezoqa ewaqape, gizømet, møe kandambá qazø-nqeivøem. 12  11:12 2 King 2:11Yaq ndigu Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqa menas, manqat kandambaqape ndøyogém. Yan-té qando-fakhán. Āv qande-eín nqǽgo, “Qàndoqavíg, nqanek.” Yaq ndigu yan-te vø̄qavig. Khaiya ozoz mokho-té ginøqavíg. Tigi qaqa ezoqam, até gezømetát, giqavigat.
13  11:13 Veve 6:12; 16:18Yaq ta khøuwa kopo-te ndøgo, manqei ndøkukuvøém. Kandambá tantáv. Yaq ta taon-te ndøgo, khoev ten-ten qapuatat, yaq nain-nain ndøgo, até gepuatát, geté kopo-kopo nøme ndøgo, gèmøkuvøém. Yaq ezoqa kopoáv, gèpakhaéz. Seven taosén, ate gi꞉goam. Yaq ezoqa nøme ndigu, pakhaezateav gigoam, møe kandambá gigonem, neka Mbumbukiam-qa iz vømbó-eqanem, ndego yan-te ngo꞉yage.
14  11:14 Veve 9:12Ndakin viniv matev kandambaqape nøme ndøgo, qamenas, mø̀ndømø-navøém. Geté nqáe! Viniv matev kandambaqape nøme, avønín géfakhán. Gemǿ-misiká.
Enzol ezoqam ge-seven-ev, kipi gekhamba
15  11:15 Exo 15:18; Psa 10:16; Dan 2:44; 7:14Yaq enzol ezoqa nøme, kipi vø̄khamba. Ndakin enzol ezoqam, gè-seven-éz, kipi gikhambøemem. Yaq yan-te ndøgo, manqa wag ndøfakhanám. Kandakandá. Āv qane-manqatát nqǽgo:
“Ndakin manqei-qape-te,
megeat matev, nigi Evezøza Mbumbukiam ndøndáp,
tege Keliso namba.
Yaq ndego miavmiav mó꞉kawaevtát.”
16 Yaq ndigu megetapak tuenti-foa, ndigu Mbumbukiam-qa megemege-te ndo꞉go, ekeza kawa ezoqam-qa qonam nonqo-te go꞉qonavam, ndigu ekeza kha, manqei me꞉laém, tiqa bugug até manqei-té, Mbumbukiam vømbō-vizumem. 17 Āv gini-manqatát nqǽgo:
“Evezøza, Mbumbukiam,
qo bazaføgakh ate ndægo ndaqago,
qo nqoqogo neka qoqogoam,
ni ike kandambá qo-te.
Zapa ndǿgo, qo ezoqa āv qoqote-zømás nqǽgo:
Qo bazaføgakh-qapé, neka kawa matev voqōngaz.
18  11:18 Psa 110:5; Lom 2:5; Veve 20:11-13; Psa 115:13Bawabawan vinivinimba, qaqa kandambá giqagoam.
Geté ndakin qoqá qaqa khøuwa ndøndáp.
Qo løvøte ezoqam, avønín, manqa ovøyam-té qonǿ-áb.
Yaq qogi sasae ezoqam, ndigu Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam,
neka qogi ezoqam ate ndi꞉gu, ndigu ndiqavizap,
ezoqa kandakanda neka khasøkhasis,
qo yaq-fia eqeieqei voqozǿ-etoām.
Yaq ezoqam ndigu, manqei-qape gingi꞉tat, qóngiæzó.”
19  11:19 Iblu 9:4; Veve 8:5; 15:5; 16:21Yaq Mbumbukiam-qa khoev, yan-te nqo꞉go, sège-mboqoé. Yaq mboges ndøgo, ma Mbumbukiam-qa guguna manqat qøu-nqeitavam, ta mokho-te, ndego Izlael ezoqam namba poev ge-unimanqatin, bavokhó qandoveám. Yaq ndand ndovøimám neka vøndō-møkunimam, neka xo vøndōwagam. Neka manqei vø̄kukuvoem-a, qæ ais-us kandambaqape vøndō-lanqa.

11:1 11:1 Ezek 40:3; Zech 2:1-2

11:2 11:2 Luk 21:24; Veve 13:5

11:4 11:4 Zech 4:11-14

11:5 11:5 2 Sam 22:9; Psa 97:3

11:6 11:6 1 King 17:1; Exo 7:17-20; 1 Sam 4:8

11:7 11:7 Dan 7:21; Veve 12:17; 13:7; 17:8

11:8 11:8 Luk 13:34

11:11 11:11 Ezek 37:5, 10

11:12 11:12 2 King 2:11

11:13 11:13 Veve 6:12; 16:18

11:14 11:14 Veve 9:12

11:15 11:15 Exo 15:18; Psa 10:16; Dan 2:44; 7:14

11:18 11:18 Psa 110:5; Lom 2:5; Veve 20:11-13; Psa 115:13

11:19 11:19 Iblu 9:4; Veve 8:5; 15:5; 16:21