6
Ezoqam tøkeam-qa yaq-te
6:1 Met 23:5Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Aiyá qagó. Matev eqeieqei tozo-matønumat, kopømba mbaín, ezoqa ewaqape-qa bøi-te tozogoat, yaq ndigu zoqa matev tinīqeivāt. Av tøzøtegoat ndægo, yaq zo yaq-fia zomǿ-ndapemák, zoge Zøve-te, ndego yan-te ngo꞉yage. Zo gigiap-av ezoqam tozozø-tøkeat, yaq zo ezoqa ewaqape-te me꞉khambùva᷄p, taqa yaq-te, av khavozam ezoqam guliguli khoev-te o nakhoa-te gi꞉goatun, yaq ezoqa tiqa iz vøzømbé-eqatāt. No unimanqatín nqazø-manqate: Ndigu yaq-fia mø̀ndømu-ndapém. Nøme gemǿ-ndapemák. Geté gigiap-av ezoqam toqombo-tøkeat, yaq qoqa yogea zenda bete-otèva᷄t, matev ndøgo, qoqa nakeamo zenda ndoqote-matanam. Gigiap khonoam-té qanø-etoám. Yaq qoge Qave, ndego ezoqam-qa matev ndeqeivi, khonoam-te ndimatanam, ndego yaq-fia ndø̀qa-etoám.”
Mbumbukiam-te toqo-guligulimat, taqa yaq-te
(Luk 11:2-4)
6:5 Met 23:5; Luk 18:10-14Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Tozo-guligulimat, zo matev ndø̀go᷄, av khavozam ezoqam ndi꞉matanam. Ndigu tøzømbe-khaneát ndǿgo: Guliguli khoev-tē neka nakhoa-té ginǿ-wanimát, neka ezoqa ewaqape-qa bøi-te sasa ndǿguligulimāt, yaq ezoqa tiqa matev vǿe-qeivāt. No unimanqatín nqazø-manqate: Ndigu yaq-fia mø̀ndømu-ndapém. Nøme gemǿ-ndapemák. Geté qo Mbumbukiam-te toqo-guligulimat, qo khoev mokho-té qanø-oqát, mboqog voqotó-tokazāt, Tat-te sasa qóguligulimāt, ndego ezoqam ometupav. Yaq qoge Qave, ndego ezoqam-qa matev ndeqeivi, khonoam-te ndimatanam, ndego yaq-fia ndø̀qa-etoám.
6:7 1 King 18:26-29Zo tozo-guligulimat, yaq khokho manqat khapé bezømbe-khouwèva᷄t, av bavokho ezoqam ndi꞉matanam, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu. Ndigu ndimatavap, manqat seke-mba ndimanqate, yaq tigi mbumbuk tìabezømbe-ewág. 6:8 Met 6:32Geté zo tiqa ndigu me꞉qeìvi᷄. Zapa ndǿgo, zoge Zøve é-møndæ-otevɨ́n, av zo-te mbain ndægo. Zo okhokho-té qazonømbo-viømemɨ́n, taqa yaq-te.
Yaq nakémbá, zo āv qane-guligulím, av nqægo:
‘Nigi Tat, qo yan-te nqoqoto꞉go.
Qoqa iz, yà beto-eqawát.
10  6:10 Met 26:39; Luk 22:42Qoqa Megeat Matev bètøndowáv ni-te.
Qoqá poev matev mba bambupáev, nqanek manqei-qape-te, ate av-té, yan-te ndimbøe-paev.
11 Qo nqægo khaiya lou vø̀ni-etoám, av ni lou mbain nqati꞉gu.
12  6:12 Met 6:14-15; 18:21-35Niqa manqa-zapazapa, sà betaqambo-naváp, ate av-té, ni ezoqa nøme-qa manqa-zapazapa sa qanimbo-navupatun, ni-te gimatønumatun.
13  6:13 Luk 22:40; Zems 1:13; Zion 17:15; 2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18Qo ni khamasim-te ndø-àmba᷄m. Geté gìnitøkeé, ezoqa soqaqape andé vǿe-ngiænō.’ ”* 6:13 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: Zapa ndǿgo, megeat matev neka bazaføgakh neka vizap matev, qoqá. Miavmiáv.
14  6:14 Mak 11:25-26Yesu nqanek guliguli manqat gumu-zømesim, yaq nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “Unimanqatín. Zo ezoqa nøme-qa manqa-zapazapa sa tøzømbo-navupat, yaq zoge Zøve, ndego yan-te ngo꞉yage, até zó-a, zoqa manqa-zapazapa segembøé-navøemát. 15 Geté zo ezoqa nøme-qa manqa-zapazapa sa navøepøteav tøgoat, yaq zoge Zøve, matev até kopó, zoqa manqa-zapazapa, sa gembøé-navøemák.”
Lou logemav matev-qa yaq-te
16  6:16 Isa 58:5-9Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo lou logemav matev tozo-gonemat, yaq zo khavozam ezoqam-qa me꞉qeìvi᷄. Ndigu tiqa bugug, khanakhanakh mbaín sege-kewagatún, ezoqa nøme vǿezøtezīn, ndigu lou logemav matev ndøgōt. No unimanqatín nqazø-manqate. Ndigu yaq-fia mø̀ndømu-ndapém. Nøme gemǿ-ndapemák. 17 Geté qo lou logemav matev toqogoat, bugug qósunguzát neka eqeieqei voqó-kewagāt, av qo oskia ndoqote-keoge. 18 Yaq ezoqa gézøtezák, av nqægo, qo lou logemav matev qōgōt. Qave mba mé꞉-otév, ndego ezoqam ometupav. Yaq qoge Qave, ndego ezoqam-qa matev ndeqeivi, khonoam-te ndimatanam, ndego yaq-fia ndø̀qa-etoám.”
Gigiap møvøyam-qa yaq-te
(Luk 12:33-34)
19  6:19 Zems 5:1-3Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo gigiap qaniqanim khapé bezømbe-møvø̀ya᷄m, nqanek manqei-qape-te, khotet mba ngiloge, neka nagi mba nqavøtøyam, neka aqonam ezoqam ngī-āqōnām. 20  6:20 Met 19:21; Luk 18:22Geté zo gigiap qaniqanim, yan manqei-té qanø-møvøemét. Yan manqei-te ndo꞉go, khotet gemǿ-logemák neka nagi gemǿ-vøtøeamák neka aqonam ezoqam gemǿ-aqonamák. 21 Matev āv tøzøté-goném. Zapa ndǿgo, ma qoqa gigiap qaniqanim ndægo, até qoqa mataváp-a, sa ndǿgo tǿgoát.”
Bøi, kha-qá waév
(Luk 11:34-36)
22 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Qoqa kha, waev bøi mbo-etoám. Bøi eqeieqei tøgoat, yaq kha ate ndægo, waev-té qágoát. 23 Geté qoqa bøi soqain tøgoat, yaq qoqa kha ate ndægo bøivun-té qanú꞉goát. Yaq ta waev ndøgo, qoqa mokho-te ndøugu, ande bøivun me tægoat, yaq bøivun ndøgo, kandambá tantáv.”
Mbumbukiam neka Moni-qa yaq-te
(Luk 16:13)
24 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Ezoqa kopømba mbaín, kawa ezoqa menas timbogoat, tezø-sasaetat. Kawa ezoqa menas timbogoat, yaq nøme ndego, gembó-pøovát. Geté nøme ndego, gembøé-qasi꞉vát. Nøme ndego, teqa manqat o-mba mbøéndapát. Geté nøme ndego, teqa manqat gembó-sanqawát. Yaq até zó-a. Zo kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa mokho-te neka moni-qa mokho-te sa tozotumu-goat.”
Fofogeap-qa yaq-te
(Luk 12:22-31)
25  6:25 Filip 4:6; 1 Tim 6:6-8; 1 Pita 5:7Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Yaq nakémbá, no nqazǿ-manqate: Zo yage-qa yaq-te ndøfofògea᷄p, av nqægo, gekha lou o gekha ibøkha zólogāt. Neka kha-qa yaq-te ndøfofògea᷄p, av nqægo, gekha ndabua zó-uzumāt. Yage-qa mokho, taoká ndøgo, lou mba toqologat. Neka kha-qa mokho, taoká ndøgo, ndabua mba toqo-uzumat.
26  6:26 Met 10:29-31; Luk 12:6-7Pipisi zøtézømēt. Ndigu avøe gigiap ogekhæmáv, neka gendó-peanemák, lou khoev-te vǿnqeitøvēm. Geté zogé Zøve ndøzøkefé, ndego yan-te ngo꞉yage. Gèmbo-mataváp. Zo teqa bøi-te, pipisi ùni zøte-løvubám. 27 Ge zô ndozo-matavap, ezoqa kopo zo mokho-te tefofogeapat, ndego yage elavøqase ndømbó-seketet? Mbaín!
28 Neka gekha zapâ, ndabua-qa ndozo-fofogeap? Flawas zøtézømēt, gagayag-te ndi-umizan. Ndigu sasae gonemáv neka ndabua potofumáv. 29  6:29 1 King 10:4-7; 2 Chr 9:3-6Geté no nqazǿ-manqate: Até Solomón-a, ndego kawa ezoqam kandambaqape, gigiap mbomømboma kopoav-qape qambogoam, teqa ndabua bugug keoge mbaín, av flawas ndi꞉gu, tiqa bugug ndækeoge. 30 Nginik flawas, ndakin gagayag-te ndi-umianet, nakhamas-te ambá giní-pakhaéz. Yaq gøinam-té ginǿ-nqagivemém. Geté Mbumbukiam ndabua bugug keoge eqeieqei zø-etoám. Yaq ge zô ndozo-matavap, Mbumbukiam zo ndabua gezǿ-uzamāk? Āv taoká. Zoqa unimanqatin khapémbá, Mbumbukiam-te.
31 Yaq nakémbá, zo ndøfofògea᷄p, av nqægo, ‘Gekha lou zílogāt?’ neka ‘Gekha ibøkha zí-izumāt?’ o ‘Gekha ndabua zí-uzumāt?’ 32  6:32 Met 6:8Gigiap av nqægo upøgim-qa yaq-te, miavmiav bavokho-ak mba ndømataváp, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu. Geté zoge Zøve, ndego yan-te ngo꞉yage, ndego mø̀ndæ-otév, zo gigiap av nqægo bèzøgó. 33  6:33-34 1 King 3:11-14; Psa 37:4, 25; Lom 14:17 Zo bugukhokhof Mbumbukiam-qa Megeat Matev neka teqa matev eqeieqei zombó-vawemát. Yaq ndego zo nqanek gigiap nøme ate ndægo ndø̀zø-etoám.
34 Yaq nakémbá, zo ndøfofògea᷄p, qasun-qa yaq-te, andé gekha matev me ndǿfakhān. Qasun-qa viniv qasun mba qó-eqatét. Ság, nqægo khaiya, nqægo khaiya-qa viniv mba toqo-eqatet.”

6:1 6:1 Met 23:5

6:5 6:5 Met 23:5; Luk 18:10-14

6:7 6:7 1 King 18:26-29

6:8 6:8 Met 6:32

6:10 6:10 Met 26:39; Luk 22:42

6:12 6:12 Met 6:14-15; 18:21-35

6:13 6:13 Luk 22:40; Zems 1:13; Zion 17:15; 2 Tes 3:3; 2 Tim 4:18

*6:13 6:13 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: Zapa ndǿgo, megeat matev neka bazaføgakh neka vizap matev, qoqá. Miavmiáv.

6:14 6:14 Mak 11:25-26

6:16 6:16 Isa 58:5-9

6:19 6:19 Zems 5:1-3

6:20 6:20 Met 19:21; Luk 18:22

6:25 6:25 Filip 4:6; 1 Tim 6:6-8; 1 Pita 5:7

6:26 6:26 Met 10:29-31; Luk 12:6-7

6:29 6:29 1 King 10:4-7; 2 Chr 9:3-6

6:32 6:32 Met 6:8

6:33 6:33-34 1 King 3:11-14; Psa 37:4, 25; Lom 14:17