23
Yesu ezoqa Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam-qa yaq-te gegugub
(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 46; 20:45-46)
Yesu ekeza paev ezoqam neka ezoqa ewaqape gezø-ein, “Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam, Mozes-qá iziz ndøndapém, zo ndi꞉zømesim. 23:3 Mal 2:7-8Yaq nakémbá, zo tiqa manqat, o-mba zømbo-ndapé, neka matev ate ndægo vø̀gó, av ndizømbe-manqate! Geté tiqa matev mbòpa᷄ev. Zapa ndǿgo, matev ndøgo, ezoqa nøme ndi꞉zømesim, ndigu ekezan matønumáv. Ndigu ezoqam-qa nqanqa-te, viniv-qape mo꞉-aumatún. Yaq ezoqa amba-amba me꞉-eqagimatún. Geté ndigu zenda-qase aumáv, ezoqa vøzømbé-tøkeāt, ndigu nqanek viniv ndi-eqawat. 23:5 Met 6:1; Exo 13:9; Deut 6:8; Num 15:38-39Ndigu matev ate ndægo, ezoqa qeivi nonqo mba ndøgoatún. Mboges-qase ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat-qase ndøu-peawap, tiqa kawa-pap-te neka pingim-te giløvønumatun, kandakandá sege-khakheinumatún, neka ndabua gi-uzamɨn, gi loloákh segezǿ-følæpát. Yaq ezoqa iz tìabezømbe-eqawát.* 23:5 Nginik Felisi ezoqam, Mbumbukiam-qa Manqat-qase, pepa-té gini-peaomemɨ́n, mboges-qasis-te vø̄nqeitumemɨn, neka kawa-pap-te neka pingim-te vø̄løvønømemɨn, giguligulimam. Ndigu āv gini-matavupám nqǽgo: Ndøgo Mbumbukiam-qá poév, matev av nqægo gimatønumam. Taqa yaq-te qoté-geveām, Exo 13:9, 16, neka Deut 6:4-9 neka Deut 11:13-21. Neka tiqa ndabua-te, gi loloákh segezø-følæpám. Yaq ezoqa tini-zøtezɨ́n ndǿgo, ndigu Mbumbukiam-qá sasae ndøgoatún. Taqa yaq-te qoté-geveām, Num 15:37-41. Geté ndigu Felisi ezoqam neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, nqanek matev ate ndægo, ekeza iz eqawat nonqo mba me꞉matønumám. Ndigu tøzømbe-khaneát ndǿgo, lou loge kandakanda-te neka guliguli khoev-te, iz akhayapak-qá qonam nonqo-té gíqonumát, neka ezoqa ewaqape, maket manqei-te, ndigu khaiya mboma manqat vizap-us bezø̄-manqate, neka ‘nømendim ezoqam’ sasa bezø-akhayam. Geté zo, ‘nømendim ezoqam’ bezø-akhàya᷄m. Zapa ndǿgo, zo nømendim ezoqa kopo zømbegó. Geté zo evenáp. Vinivinimba mbaín. Neka zo ezoqa ‘Tat’ mbo-akhàya᷄m, nqanek manqei-qape-te. Zapa ndǿgo, zo tat kopo zømbegó. Ndégo, yan-te ngo꞉yage. 10 Neka zo ‘megeat ezoqam’ bezø-akhàya᷄m. Zapa ndǿgo, zo megeat ezoqam kopo zømbegó. Kelisó. 11  23:11 Met 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26Gekha ezoqām kandambaqape ndego, zo mokho-te, ndego zogé sasae ezoqam begó. 12  23:12 Job 22:29; Prov 29:23; Luk 14:11; 18:14Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, ekeza iz te-eqatat, teqa iz gévoatát. Neka gekha ezoqām ndego, ekeza iz tevoatat, teqa iz gó꞉-eqatát.”
Yesu Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam, tiqa manqa-zapazapa gezø-vøndøyam
(Mak 12:40; Luk 11:39-52; 20:47)
13 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo mòzo-soqoéz, zo Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka zo Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo mboqog, zòto-tokøvém, Mbumbukiam-qa Megeat Matev-te, ezoqa vǿe-ōz. Zo zøkezan onimáv. Neka ezoqam ndigu, onim-qa ndigu, zo zòzømbe-khafeáp. 23:13 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 14Zo mòzo-soqoéz, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, neka zo Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo ngængæm zozømbe-khavozumatún, tiqa khoev neka gigiap vozozø̄-aqonumatun. Neka zo ezoqa ewaqape-qa bøi-te, guliguli loloakh sozogoatún. Yaq nakémbá zoqa yaq-fia, viniv kandambá tozomø-ndapem.
15 Zo mòzo-soqoéz, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, neka zo Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo qamba-qambá ndozo-okho neka ndozo-ane, ezoqa kopo-qa ndozovawe, zo tezøpaev. Yaq ndego zo tezøpaev, zo manqa-zapa-te nøme mba zotóveém, āv taoká, av zo zøkezan ndøzøte꞉go. Yaq até ndegó-a, gøinam-té gemǿwáv, zo namba.
16  23:16 Met 15:14Zo mòzo-soqoéz. Zo bøi waev mbain ezoqam, ituza-qa zogó. Geté até zó-a, bøi waev mbaín. Zo āv qazøte-manqaté nqǽgo, ‘Ezoqa Mbumbukiam-qa khoev-qa iz-te, manqa mbusa teve, gete manqa mbusa geawateav tøgoat, ndøgo kopømbá. Mbumbukiam te-te ndego yaq-fia gétayák. Geté ezoqa gol-qa iz-te, ndøgo Mbumbukiam-qa khoev-te ndøuve, manqa mbusa teve, yaq ndego manqa mbusa até begeawát.’ 17 Ge zô, matavap neka bøi waev mbain ezoqam, gigiap kandambaqape ākhanégo? Gôl, ó, Mbumbukiam-qâ khòev? Gol, ndøgo khokhó. Geté Mbumbukiam-qa khoev-te qamø-oeɨn, ndǿgo tøme-gigiap-qape-ɨ́n, vømø̄-Mbumbukiam-qa-gigiap-ɨn.
18 Neka zo nøme, āv qazøte-manqaté nqǽgo, ‘Ezoqa lou-qase-qa iz-te, manqa mbusa teve, ndøgo Mbumbukiam-te søvakha gigiap ndiløvutam, gete manqa mbusa geawateav tøgoat, ndøgo kopømbá. Mbumbukiam te-te ndego yaq-fia gétayák. Geté ezoqa søvakha gigiap-qa iz-te, manqa mbusa teve, ndøgo lou-qase-te to꞉ve, yaq ndego manqa mbusa até begeawát.’ 19 Zo bøi waev mbain ezoqam, gê, gigiap kandambaqape ākhanégo? Ndǿgò, søvakha gigiâp, o ndǿgò, søvakha løvutam nonqo, Mbumbukiam-qa khoev-te ndøugu? Søvakha gigiap ndøgo, khokhó. Geté sa ndǿgo, tøme-gigiap-qape-ɨ́n, søvakha løvutam nonqo toqomo꞉ve, vømø̄-Mbumbukiam-qa-gigiap-ɨn. 20 Yaq nakémbá. Gekha ezoqām ndego, søvakha gigiap løvutam nonqo-qa iz-te, manqa mbusa teve, ndego manqa mbusa, gigiap menas-qá iz-té genǿvé, søvakha løvutam nonqo neka gigiap ate ndægo, ndøgo ndo꞉ve. 21 Neka gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa khoev-qa iz-te, manqa mbusa teve, ndego até Mbumbukiam-qá iz-té-a, vǿvē. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam ndǿgo teyagé. 22  23:22 Isa 66:1; Met 5:34Neka gekha ezoqām ndego, yan-qa iz-te, manqa mbusa teve, ndego Mbumbukiam-qá qonam nonqo-qá iz-té genǿvé. Zapa ndǿgo, yan ndøgo, Mbumbukiam-qá qonam nonqó. Neka ndego, manqa mbusa, até Mbumbukiam-qá iz-té-a, vǿvē.
23  23:23 Lev 27:30; Mica 6:8Zo mòzo-soqoéz, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo até avøe gigiap uni khasøkhasis-ín-a, qazøtøndo-pe꞉tatun, zòqaqaemɨ́n, qaqageap vømø̄-ten-ɨn, yaq qatoat kopo, Mbumbukiam vozombō-etøomemɨn. Matev khasøkhasis av nqægo, zo mòzogoatún. Geté matev kandakanda, Mbumbukiam-qa guguna manqat-te nqapeawap, zòsanqawatún, kopømba ande av ezoqa nøme-te, matev eqeieqei matanam matev, neka tanakh matev, neka unimanqatin matev. Matev eqeieqei khasøkhasis tozogoat, ndøgo kopømbá. Geté gigiap-qape ndǿgo, matev eqeieqei kandakanda tozogoat. 24 Zo bøi waev mbain ezoqam, ituza-qa zøgó. Geté até zó-a, bøi waev mbaín. Zo yaf-te, piopam zoqombinamɨ́n. Geté kemol-qapu ndu꞉vøete, zo sòzo-khoutøve꞉mɨ́n.
25  23:25 Mak 7:4Zo mòzo-soqoéz, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo kap neka melek, mumat mba zoto-sunguzumatún. Geté mokho-te ndøugu, khavim-ús. Ta kap neka melek ndøgo, zó. Zoqa mokho-te, gigiap qovet møqæ neka zøkeza kha mba qeivi matev zømbu꞉gú. 26 Zo Felisi ezoqam, zo bøi waev mbaín. Bugukhokhof, mokho-té qazonǿ-sunguzám. Yaq até bavokhó-a, segébæbǽs.
27  23:27 Kel 23:3Zo mòzo-soqoéz, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo andé manqei-pakha ozáp. Bavokho ndo꞉go, khakheitáp neka busøgeáp neka voqoát. Geté mokho-te ndøugu, bazag neka peakha vøvanq mba mu꞉gú. 28  23:28 Luk 16:15Zo até kopó. Bavokho nandozo-keoge, bugug eqeieqeí. Geté zoqa mokho-te nandøugu, khavozam neka manqa-zapazapá qazømbe-tøtøvøyám.
29 Zo mòzo-soqoéz, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam neka gekha ezoqa eqeieqei nøme, ibugukhokhof giyageapam, khoev qaniqanimav zozø-puanumatún, tiqa manqei-pakha-te, neka vozozø̄-fegatun. 30 Neka zo āv qazøte-manqatatún nqǽgo, ‘Ni amba nigi atanakha-zapazapa-za-qa khøuwa-te tizi-yageɨn, ni ndigu ambá nizǿ-tøkeák, ndigu Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gizitagat.’ 31  23:31 Kel 7:52Zo av ndøzøte-manqate, yaq zo āv qazøte-vøndæmét nqǽgo, zo tigí zí, ndigu Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gizitagat. 32 Ság. Vø̀-apét. Nandav matev, ùnime꞉-khouím, av zogi atanakha-zapazapa-za gi꞉matønumam.
33  23:33 Met 3:7; 12:34; Luk 3:7Zo waza soqøsoqa. Ge zô ndozo-matavap, gøina wageap-qa møe, áv khazømbøé-khokhōz? 34 Nqáe! No Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam neka matavap loloakh ezoqam neka nømendim ezoqam notøndó-khofosumát, zo-te. Geté zo ndigu ezoqa nøme, pakhapakha zozǿ-khanæmát, neka nøme tae mutui-te vozó-tøkebumāt, neka nøme Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te vozó-febumāt, neka vemiav nøme-te atema vemiav nøme-te vozó-ngeasumāt. 35  23:35 Gen 4:8; 2 Chr 24:20-21Yaq nakémbá, ezoqa eqeieqei ate ndi꞉gu, pakhapakha gizø-khanæmam, Eibol gilaem, qamat, atema zo Zekalaya, Belekia-ge yo, pakhapakha qazombo-khanøem, yaq Mbumbukiam-qa khoev-a, yaq søvakha gigiap løvusam nonqo lou-qase-te, taqa yaq-fia nqosøgeap zo-té qanǿ-nqeivøém. 36 No unimanqatín nqazø-manqate: Nqanek yaq-fia nqosøgeap ate nqægo, zo-té qanǿ-nqeivøém, zo ndakin nqazoyage.”
Yesu Zelusalem-ak-qa mbøni qambova
(Luk 13:34-35)
37 Yaq Yesu manqat nøme ge-ein, “Zelusalem, Zelusalem, zo Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam, pakhapakha ndozozø-khaneam, neka nandī ndø̄zø̄tē-zītø̄gē, ndigu Mbumbukiam zo-te ndendo-khofosam, no khøuwa kopoáv, baqa amba nøte-eqagimám zo-te, kopømba ande av kokolok evo nduigu, nakheis gukhatobɨn, ekeza taf mokho-te vø̄-ozɨn. Geté zo gèzømbo-qasi꞉vám. 38  23:38 1 King 9:7-8; Jer 22:5Nqáe! Zoqa khoev nqanek, gésoqá. Ezoqam mbaín, segégoát. 39  23:39 Psa 118:26No nqazǿ-manqate: Zo no nango naqanøká zónømendamák. Geté ta khøuwa-te ndǿgo, sa tøzøté-nømendám, zo tozo-einim, av nqægo, ‘Mbumbukiam ngenek ezoqam bèkhakheinøvém, Evezøza-qa iz-te ngegeav!’ ”

23:3 23:3 Mal 2:7-8

23:5 23:5 Met 6:1; Exo 13:9; Deut 6:8; Num 15:38-39

*23:5 23:5 Nginik Felisi ezoqam, Mbumbukiam-qa Manqat-qase, pepa-té gini-peaomemɨ́n, mboges-qasis-te vø̄nqeitumemɨn, neka kawa-pap-te neka pingim-te vø̄løvønømemɨn, giguligulimam. Ndigu āv gini-matavupám nqǽgo: Ndøgo Mbumbukiam-qá poév, matev av nqægo gimatønumam. Taqa yaq-te qoté-geveām, Exo 13:9, 16, neka Deut 6:4-9 neka Deut 11:13-21. Neka tiqa ndabua-te, gi loloákh segezø-følæpám. Yaq ezoqa tini-zøtezɨ́n ndǿgo, ndigu Mbumbukiam-qá sasae ndøgoatún. Taqa yaq-te qoté-geveām, Num 15:37-41. Geté ndigu Felisi ezoqam neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, nqanek matev ate ndægo, ekeza iz eqawat nonqo mba me꞉matønumám.

23:11 23:11 Met 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26

23:12 23:12 Job 22:29; Prov 29:23; Luk 14:11; 18:14

23:13 23:13 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 14Zo mòzo-soqoéz, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, neka zo Felisi ezoqam. Zo khavozam ezoqám. Zo ngængæm zozømbe-khavozumatún, tiqa khoev neka gigiap vozozø̄-aqonumatun. Neka zo ezoqa ewaqape-qa bøi-te, guliguli loloakh sozogoatún. Yaq nakémbá zoqa yaq-fia, viniv kandambá tozomø-ndapem.

23:16 23:16 Met 15:14

23:22 23:22 Isa 66:1; Met 5:34

23:23 23:23 Lev 27:30; Mica 6:8

23:25 23:25 Mak 7:4

23:27 23:27 Kel 23:3

23:28 23:28 Luk 16:15

23:31 23:31 Kel 7:52

23:33 23:33 Met 3:7; 12:34; Luk 3:7

23:35 23:35 Gen 4:8; 2 Chr 24:20-21

23:38 23:38 1 King 9:7-8; Jer 22:5

23:39 23:39 Psa 118:26