20
Yaya etæ manqat, ezoqam-qa yaq-te, khae-te gisasaetat
Yaq Yesu yaya zø-etá, gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev, kopømba ande av nqǽgo:
Ezoqam mø̀ndøgoám. Waen khae evé. Yaq qanaqanus lovølova-ús. Ndego tenøwáv ndǿgo, teqa khae-te sasae gone nonqo ezoqam vømø̄-upøzo. Tiqa yaq-fia, manqat āv gini-kopo꞉ném, av sasae ezoqam khøuwa kopo-te, oskia gi-upøgimatun. Yaq khae-té genø-khofotáz.
Yaq ande av 9 oklok ndægo, ndego maket manqei-te gewav, ezoqá nøme ndøzømét. Ndigu khokhó sege-waniapám. Yaq gezø-ein, ‘Até zó-a, noqá khae-té qazonǿzáv, vozomǿ-sasaē. No yaq-fia eqeieqei nøzǿ-etoám.’ Yaq ndigu sègezáv, sasae vømømbō-gonem.
Yaq khøuwa muin neka 3 oklok qandap, ndego matev até kopó, āv tenegó, av bugukhokhof ge꞉go. Yaq até 5 oklók-a, ndego maket manqei-te, nangó genøwáv, ezoqa nøme vø̄zømet, ndigu khokho giwaniapam. Yaq gezø-ein, ‘Gekha zapâ, zo khokho nqazo-waniapet, khøuwa mba nqazotø-ngiaomit?’
Yaq gindu-qavøinam, ‘Zapa ndǿgo, ezoqa ni upøngipøteáv, sasae teizøgo.’
Yaq ndego gezø-ein, ‘Ság! Até zó-a. Noqá khae-té qazomǿ-sasaeném.’
20:8 Lev 19:13; Deut 24:15Yaq khøuwa gemøsinan, ndego khae eve, tege sasae keoge ezoqam, āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Sasae ezoqam mòqozø-akhayám, fia vøzø̄-etoam. Fia etoam toqotøndó-ngáz ndǿgo, ezoqam ndakin gindu-oz, sasae-te. Yaq ndigu, no bugukhokhof qato-upøzo, fia vaev-té qonøzǿ-etoám.’
Yaq ezoqam ndigu 5 oklok sasae gingazem, khøuwa ate ndægo-qá fia ndøndapém.
10 Yaq ezoqam ndigu bugukhokhof sasae go꞉ngazem, fia ndape-qa ginduzav, ndigu āv gini-matavupám nqǽgo: Fia andé kandambá tizindapem. Geté fia ndøgo gindapem, até kopó, av ezoqa nøme gi꞉ndapem. Khøuwa kopo-qá fiá. 11 Ndigu moni gumu-tonqogim, yaq khae eve, manqat mboponqomém, 12 gi-einim, ‘Ezoqam nginik, sasae vaev-te gingazem, khapémbá gisasaenem. Yaq gê, áv khanégo, ndigu yaq-fia kopo gindapem, av ni qazi꞉ndapem, ni khøuwa ate ndægo, khøuwa tatas-te qazi-sasaetat?’
13 Yaq ndego khae eve, ezoqa nøme-te, ma manqat geponqomat, āv gembøe-qavøiú nqǽgo, ‘Nǿfu! Qoté-ewāg. No ambá av nqǣgo, nøtaqambe-khavōz, av qo ndoqote-matavap. Āv taoká. Fia ndøgo, qo qoqondap, eqeieqeí. Fia ndǿgo, av ni manqat qazi꞉-kopo꞉nem. 14 Ndakin vø̀qáv, qoqa fia namba. No āv qanømbe-pøovám nqǽgo: No ndego ezoqam, vaev-te tendowav, fia até kopó, āv tæmbøé-etoám, av qo tøtaqambe-etoam. 15 Ge qô ndoqo-matavap? Ndøgo eqeieqeî mbà, nøkeza moni matev tøtego, av no nqanømbe-poev? O ge qô, qónønguvim, no ndigu matev eqeieqei qazø-matanam, ndigu sasae-te vaev gindu-oz?’ ”
16  20:16 Met 19:30; Mak 10:31Yesu nqanek yaya gumu-eta, yaq manqat nøme āv gene-eín nqǽgo, “Matev até kopó, āv tønégoát. Ezoqam ndigu, ndakin ndindopaev, ndigu gó꞉megetát. Neka ndigu ndakin nduo-megetap, ndigu gendópavát.”
Yesu qambo-misika, ekeza løvøte neka nango khandi꞉vat-qa yaq-te ge꞉zømas
(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)
17 Yesu ekeza paev ezoqam tuelv namba, Zelusalem taon-te gi꞉qavigat, yaq sègekhatób, vømø̄-yakhapus-mokho-mba-ez, gezø-ein, 18  20:18 Met 16:21; 17:22-23“Nqáe! Ni Zelusalem taon-té qazinø-qavigít. Yaq Zelusalem taon-te ndøgo, Ezoqam-ge Yo, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam-qá zenda-té ginǿveém. Yaq ndigu manqa ovøyam-te sasa ndǿveēm, manqat vǿkopo꞉nēm, av nqægo, yà benanīm, 19 neka manqei vini-ak-qa zenda-te vǿveēm, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu. Yaq ndigu otøotam mé꞉vewém, vǿzuīm, tae mutui-te sasa ndǿtøkewēm, vǿnanīm. Geté khøuwa timømbo-misika-ez ndøgo, ndego Mbumbukiam nango ndø̀khandí꞉v.”
Zems neka Zion, iz akhae ndape-qa gigoam
(Mak 10:35-45)
20 Zebedi-gi nakheis-gu evo, Yesu-té gunduwáv. Até nakhei menás-a, Zems neka Zion, vøndōzav. Yaq ndugu katuk ndømøkuí, teqa megemege-te, vømbō-ein, “Nø̀taqa-viám. Kopømbâ, noqa poev matev toqogo?”
21  20:21 Met 19:28; Luk 22:30Yaq Yesu gumbo-ein, “Gekhā qápoev?”
Yaq gundu-qavøiu, “Noqa poev nqánek. Qo kawa iz toqomøndap, nginik nogi nakhei menas, nøme ngenek, qoqa nakeamo zenda-té gemǿqóm, neka nøme ngenek, qoqa yogea zenda-te vømǿqōm.”
22  20:22 Met 26:39; Zion 18:11Geté Yesu gendo-qavøiu, “Zo zø̀tezøtezák, gekha matev-qa zonø̄-einim. Gê, zo ezoqa menas, kopømbâ, ibøkha khaqain-qape tozo-izam, av no tøte-iz?”* 20:22 Ibøkha khaqain-qape, Yesu-qa nqosøgeap me꞉manqaté, ndego tendap.
Yaq gimbo-einim, “Ni kopømbaqapé.”
23 Yaq Yesu gezø-ein, “Unimanqatín. Zo ibøkha khaqain-qape ndòzomø-izám, av no tøte-iz. Geté gekha ezoqām, noqa nakeamo zenda neka yogea zenda-te timøqonav, ambá av nqǣgo, no nǿvevesām. Geté ta qonam nonqo tiqa ndígu tǿgoát, noge Tat gevevesam.”
24 Yesu-gi paev ezoqa ten nøme, nqanek manqat giyogem, yaq qaqa ndøgoném, ndigu ezoqa menas-te. 25  20:25 Luk 22:25-26Yaq Yesu tegi paev ezoqam ate gi꞉goam, tenø-møváb ndǿgo, gezø-ein, “Zo mø̀zøte-zøtéz. Bawabawan-gi kawakawa-za, ezoqa gètokhonøzát. Neka tigi megetapak gò꞉kawaezát, av ekeza poev ndøzømbe꞉go. 26  20:26 Met 23:11; Mak 9:35Geté zo mokho-te, matev av nqægo bègo᷄. Gekha ezoqām ndego, zo mokho-te iz kandambaqape ndape-qa tegoat, ndego yà be-zoge-tøke-ezoqam-év. 27 Neka gekha ezoqām ndego, zo mokho-te megeat-qa tegoat, ndego andé zogé yaq-fia mbain sasae ezoqam bezømbegó.
28  20:28 Luk 22:27; Filip 2:7Até Ezoqam-gé Yó-a, ndego matev até kopó. Ndego ambá ndø̄go tenegeavūn, ezoqa sasae timbogoat neka vømbó-tøkeāt. Geté ndego ezoqa tøke-qa neka teqa kha løvøte-te vee-qa ndøgeavún. Yaq ezoqa kopoav, tèabete-nqovotáz.”
Yesu bøi waev mbain ezoqa menas gekhakheinøvem
(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)
29 Yesu tegi paev ezoqam namba, Zeliko taon gi꞉-ivøvem, ezoqa bawan-qape kandambá gimbopavat. 30 Yaq nakhoa keoqa-te ndøgo, bøi waev mbain ezoqa menas mø̀ndø-qonavám. Giyogem, Yesu geløvubat, yaq até gindigonem, vømbō-akhaem, “Evézøza! Déivid-ge Zeo! Ni tanakh gìnigú!”
31 Yaq ezoqa ewaqape, gègugúb, “Zo manqat tiá.” Geté ndigu kandakanda nøme mba mo꞉-akhaemém, “Evézøza. Déivid-ge Zeo. Ni tanakh gìnigú.”
32 Yaq Yesu sège-itán, vøzø̄-akha, “Zo gekhā zǿpoev, no tæzø-matanam?”
33 Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Evézøza. Ni ambá bøi waev qoni-etoamɨ́n.”
34 Yaq Yesu tanakh zøgó. Yaq até gendego, bøi vøzø̄-khanøzam. Yaq ndigu ndaføyambá, bøi sègezø-eqeieqei-ám, neka Yesu vømbō-paevem.

20:8 20:8 Lev 19:13; Deut 24:15

20:16 20:16 Met 19:30; Mak 10:31

20:18 20:18 Met 16:21; 17:22-23

20:21 20:21 Met 19:28; Luk 22:30

20:22 20:22 Met 26:39; Zion 18:11

*20:22 20:22 Ibøkha khaqain-qape, Yesu-qa nqosøgeap me꞉manqaté, ndego tendap.

20:25 20:25 Luk 22:25-26

20:26 20:26 Met 23:11; Mak 9:35

20:28 20:28 Luk 22:27; Filip 2:7