7
Mbumbukiam-qa nømendim matev, atanakha-zapazapa-za-qa nømendim matev, gèløvuám
(Met 15:1-9)
Khøuwa nøme, Felisi ezoqam neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam ndozáv, Yesu-te. Zelusalem taon-té ginduzáv. 7:2 Luk 11:38Yaq āv giniqeivím nqǽgo: Yesu-gi paev ezoqa nøme, lou gilog, ndigu zenda uni sunguziáv, av Felisi ezoqam, ezoqa gi꞉zømesimam. (Nginik Felisi ezoqam neka Zu ezoqam ate gi꞉goam, lou logemáv, zenda uni sunguzumav tøgoat. Geté atanakha-zapazapa-za-qá matev mbopaevemɨ́n, taqa yaq-te. 7:4 Met 23:25Yaq ezoqam maket manqei-te gindu-qavazɨn, ndigu mø̀ndøkhæ-khakuamɨ́n, váev lou gilogɨn. Ndigu matev nøme kopoáv ndimbopaev, tigi atanakha-zapazapa-za-te gindu-upøgimam, kopømba ande av kap neka pot neka melek neka venanqei nonqo sunguzam matev.)
Yaq ndigu Felisi ezoqam neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, Yesu gimbo-bevøpem, “Gekha zapâ ndøgo, qogi paev ezoqam nigi atanakha-zapazapa-za-qa matev pøpøvumav ndøgo? Ndigu bugukhokhof zenda uni sunguzumáv, lou gilogɨn.”
7:6-7 Isa 29:13Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Aezaya, unimanqatin manqat ndø-eín, zo khavozam ezoqam-qa yaq-te. Ndego āv gene-peawám nqǽgo,
‘Mbumbukiam ge-ein: Nginik no tou mbá ginømbe-vizáp. Geté tiqa mbøni qámbá no-te.
Ndigu noqa iz, khokhó sege-eqawát. Zapa ndǿgo, ndigu ezoqam-qá nømendim matev mba me꞉zømesimít. Ambá noqā nømendim matev.’
Mbumbukiam-qa nømendim matev, zo mòzo-ivøvém. Geté ezoqam-qá nømendim matev zombopavét.”
Yaq Yesu gezø-ein, “Mbumbukiam-qa nømendim manqat sanqawe neka zøkeza matev paev-qa yaq-te, zo ùni zøtezøtéz. 10  7:10 Exo 20:12; 21:17; Deut 5:16 Mozes āv gene-eín nqǽgo, ‘Qave neká qavo, gèzøvizáp. Gekha ezoqām ndego, eve o evo soqa manqat tembo-ein, ndego ezoqa, yà belaém.’ 11 Geté zo ndozo-manqate, ezoqa kopømbaqapé, eve o evo sa tembo-ein, av nqægo, gekha gigiāp ndøgo, no amba qo tøtaqa-etoamɨn, ndøgo Kobán. (Taqa manqa mokho, ‘Mbumbukiam-qá.’) 12 Zo av ndøzøte-manqate, yaq zo ezoqa evøndipakha tøkeam-qa yaq-te, zòzømbø-khazú. 13 Yaq zo zøkeza nømendim matev mokho-te, atanakha-zapazapa-za-te qazo-upøgim, Mbumbukiam-qá Manqat zosanqawé. Neka zo matev av nqægo, kopoáv nandozogot.”
Ezoqam áv kené-manqa-zapa-us-ev-ɨn?
(Met 15:10-20)
14 Yaq Yesu ezoqa ewaqape nqawá genømøváb, gezø-ein, “Noqa manqat ùnime꞉-yogé, zo ate nqazøte꞉go, neka mokho vømbō-ndapem! 15  7:15 Kel 10:14-15Gigiap ndøgo, ezoqam-te ndø-oev, kopømba mbaín, te꞉-manqa-zapa-us-ev, Mbumbukiam-qa bøi-te. Geté ndǿgo tené-manqa-zapa-us-év, matev neka manqat ndøgo, te-te ndøndo-fakhate.”* 7:15 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 16Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat neka yoge kopømba vømbógoāt, yà beyogé!
17 Yesu nginik ezoqam gezivaz, neka khoev mokho-te vømø̄-on, yaq ekeza paev ezoqam, nqanek manqat mokho-qa yaq-te mbobevøpém. 18 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Gê, até zó-a, manqa mokho upøgimâv? Ge zô, møzøté-zøtez? Gekha gigiāp ndøgo, ezoqam-te ndø-oev, ndøgo kopømba mbaín, te꞉-manqa-zapa-us-ev, Mbumbukiam-qa bøi-te. 19 Zapa ndǿgo, ta gigiap ndøgo, ambá av nqǣgo, mbøni-tē qanø-oeɨ́n, geté emu-té qanø-oeɨ́n, neka nqawa vømø̄-fakhanɨn.” (Nqanek manqat mokho-te, Yesu āv gene-eín nqǽgo: Mbumbukiam-qa bøi-te, lou ate ndægo eqeieqeí. Qoté-manqa-zapa-us-eq-ák.)
20 Yaq Yesu gezø-ein, “Ezoqam ndǿgo tené-manqa-zapa-us-év, matev neka manqat ndøgo, te-te ndøndo-fakhate. 21 Zapa ndǿgo, ezoqam-qa matavap soqøsoqa, ndøgo matev soqøsoqa-te nakhoa ndøløwe, teqa mbøni-té qando-fakhaté. Ta matev soqøsoqa nqánek: Mambe matev, neka aqonam matev, neka ezoqa pakhapakha khaneam matev, 22 neka nøkenøkem ngi꞉wat matev, neka gigiap qovetam matev, neka sanqambap matev, neka khavozam matev, neka sapi matev, neka ova matev, neka manqa ponqom matev, neka qakeza iz eqawat matev, neka kawakawa matev. 23 Matev nqanek ate ndægo, ezoqam-qá mokho-té qando-fakhaté. Yaq ezoqa ndǿgo tene-manqa-zapa-us-evɨ́n.”
Bawan vini-ak sævam, Yesu gu-unimanqatin
(Met 15:21-28)
24 Yesu ta manqei ndøgo ge-ivav, yaq Taya taon avønin-té genøwáv. Yaq khoev-te gemø-on, ndego poeveáv ezoqa nøme ti꞉zøtez av nqægo, ndego ngêgō. Geté ndego kopømba mbaín tekhonawat. 25 Ta manqei-te ndøgo, sævam mø̀ndøgoám. Tugu mbasønakam-yu, nqova soqa mbøigoám. Ngunuk sævam, Yesu-qa yaq-te até é-vøe-ewág-ae, vøndōwav, teqa zenda tokhotapak-qa megemege-te, ekeza kha, manqei vø̄elavao. 26 Ngunuk sævam, bawan vini-ák. Glik sævám. Finisia taon-té guqán, Silia plovins-te ndøgo. Yaq ndugu Yesu āv gumbøe-viám nqǽgo, “Nogu yu, ambá nqova soqa qombo-ngeatamín?”
27 Yaq Yesu gumbo-qavøiu, “Matev eqeieqeí mbá, nakheis-qa lou toqondap, yaq gaqo sasa qozǿnqagīm. Geté lou bugukhokhof nakheis betølóg, bezø̄-ewez.” 7:27 Yesu gaqo ge꞉-ein, zapa ndǿgo. Zu ezoqam, bawan vini-ak, gaqo me꞉zæbám.
28 Geté yaq ndugu gundu-ein, “Evézøza. Nandav unimanqatín. Geté gaqo ndigu, lou-qase mokho-te ngu꞉sømbiap, lou khakhayakh ndølogatún, nakheis gi-ivøvemin.”
29 Yaq Yesu gumbo-ein, “Qoqa manqat, mokho kandambá. Khoev-té qonǿqáv. Nqova soqa ndego, qogu yu-qa mokho-te gu꞉goam, mø̀ndømbo-fakhán.”
30 Yaq ndugu khoev-te guqavan, tukewág ndǿgo, mbasønakam-yu, venanqei nonqo-té gumbobuvám. Neka nqova soqa mø̀ndø-fakhán, tu mokho-te gu꞉goam.
Yesu gea kandøgeap neka manqa-khou ezoqam gekhakheinøvem
31 Yesu nqanek manqei Taya taon avønin-te ndøgo, nqawá genø-iváv. Yaq Saedon taon-té genøwáv, vømø̄løvu, Gelili kewan-te vømø̄-ova, neka vemiav ten manqei-te sasa ndøwav. 32 Yesu gefakhan ndøgo, yaq gea kandøgeap neka manqa-khou ezoqam ndøndafém, te-te. Yaq zenda awam-qa mboviømém.
33 Yaq Yesu ndego ezoqam, ezoqa ewaqape-qa mokho-te gu꞉goam, manqei vini-té genøndáf, vømø̄-yakhapus-mokho-mba-ez. Yaq até gendego, kokosov gea nqa-te vømbōwasam, neka kokosov-te køse sasa ndøpisib, yaq nasam vømbō-khantav. 34 Yaq Yesu yan-té genøqán, mbøni sekeqape vø̄fok, ekeza manqat-te ge-ein, “Efatá!” Taqa manqa mokho nqánek, “Sà bemboqoé!” 35 Yesu nqanek manqat até é-vø-eín-ae, yaq ngenek ezoqam-qa gea gèmbo-mboqovøém, neka nasam kopømbá gembo-sasaetam, yaq ndego manqa manqate eqeieqei vø̄ngaz.
36  7:36 Mak 1:43-45Yaq Yesu ndigu ezoqam āv genegugúb nqǽgo, “Ezoqa nøme zø̀-ei᷄n, taqa yaq-te.” Ndego manqat kopømbá gegugubam. Geté ndigu teqa emanqat, nøme mba mo꞉vøndazát. 37  7:37 Isa 35:5Ndigu nqova ndafe kandambá, yaq gimanqatam, “Matev ate ndægo ndematanam, qanimav tantáv. Ezoqa gea qazø-kandøgeapam neka manqa-khou vø̄goam, ndigu ndakin kopømbá ndiyoge neka manqat ndimanqate.”

7:2 7:2 Luk 11:38

7:4 7:4 Met 23:25

7:6 7:6-7 Isa 29:13

7:10 7:10 Exo 20:12; 21:17; Deut 5:16

7:15 7:15 Kel 10:14-15

*7:15 7:15 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 16Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat neka yoge kopømba vømbógoāt, yà beyogé!

7:27 7:27 Yesu gaqo ge꞉-ein, zapa ndǿgo. Zu ezoqam, bawan vini-ak, gaqo me꞉zæbám.

7:36 7:36 Mak 1:43-45

7:37 7:37 Isa 35:5