15
Mbumbukiam-qa nømendim matev, atanakha-zapazapa-za-qa nømendim matev, gèløvuám
(Mak 7:1-13)
Khøuwa nøme, Felisi ezoqam neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam ndozáv, Yesu-te. Zelusalem taon-té ginduzáv. Gimbo-einim, “Gekha zapâ, qogi paev ezoqam, nigi atanakha-zapazapa-za-qa nømendim matev ndimøkuiam? Ndigu bugukhokhof zenda uni sunguzumáv, lou gilogɨn.”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Geté ge zô, gekha zapâ, zøkeza nømendim matev zapaya, Mbumbukiam-qa guguna manqat ndozo-møkuiam? 15:4 Exo 20:12; 21:17; Deut 5:16Mbumbukiam āv gene-eín nqǽgo, ‘Qave neká qavo, gèzøvizáp. Gekha ezoqām ndego, eve o evo soqa manqat tembo-ein, ndego ezoqa yà belaém.’ Geté zo ndozo-manqate, ezoqa kopømbaqapé, eve o evo sa tembo-ein, av nqægo, gekha gigiāp ndøgo, no amba qo tøtaqa-etoamɨn, ndøgo Mbumbukiam-qā. Geté gekha ezoqām ndego, manqat av nqægo nde꞉manqate, ndego vizap mbaín, eve-te neka evo-te. Yaq av nqægo, zo zøkeza nømendim matev mokho-te, Mbumbukiam-qá Manqat zomøkuiám. Zo khavozam ezoqám. Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Aezaya, zo me꞉-eín, av ge꞉-ein nqægo,
15:8-9 Isa 29:13‘Nginik no tou mbá ginømbe-vizáp.
Geté tiqa mbøni qámbá no-te.
Ndigu noqa iz, khokhó sege-eqawát.
Zapa ndǿgo, ndigu ezoqam-qá nømendim matev mba me꞉zømesimít.
Ambá ndøgo, noqā nømendim matev.’ ”
Ezoqam ande áv kené-manqa-zapa-us-ev-ɨn?
(Mak 7:14-23)
10 Yaq Yesu ezoqa ewaqape ndømøváb, gezø-ein, “Ùnime꞉-yogé, neka mokho vømbō-ndapem! 11  15:11 Met 12:34Ezoqam ambá ndø̄go, tenē-manqa-zapa-us-ēv, Mbumbukiam-qa bøi-te, lou ndøgo, teqa manqa-nqa-te ndø-oev. Geté tene-manqa-zapa-us-evɨ́n ndǿgo, manqat ndøgo, teqa manqa-nqa-te ndøndo-fakhate.”
12 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq taqa zita-te, tegi paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, gimbo-einim, “Ge qô, moqoté-qateq? Felisi ezoqam mbøni nqosøgeap mboyogém, qo nqanek manqat qoqo-ein.”
13 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Gekha gigiāp ndøgo, noge Tat, ndego yan-te ngo꞉yage, ogekhæav ndøgo, ndø̀khofoé. 14  15:14 Luk 6:39; Lom 2:19Ság! Sègezø-iváv. Ndigu bøi waev mbain ezoqam ituza-qa ndøgó. Geté até ndigú-a, bøi waev mbaín. Bøi waev mbain ezoqam, bøi waev mbain ezoqa nøme te-itu, yaq ndigu ezoqa menas, manqei ozu-te, até sugumú-o꞉áz.”
15 Yaq Pita gendo-ein, “Kopømbâ, yaya ndøgo, ezoqa qoqozø-eta, mokho toqoti-nømand?”
16 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Gê, até zó-a, manqa mokho upøgimâv? 17 Ge zô, møzøté-zøtez? Gekha lōu ndøgo, manqa-nqa-te ndø-oev, gus-té qanø-okhó. Yaq vaev-te nqawa mø̀ndø-fakhanɨ́n. 18 Geté manqat soqøsoqa ndøgo, manqa-nqa-te ndøndo-fakhate, ndøgo mbøni-té qando-fakhanɨ́n. Matev nqánek, ezoqam Mbumbukiam-qa bøi-te ge꞉-manqa-zapa-us-evɨn. 19 Zapa ndǿgo, matavap soqøsoqa, kopømba ande av ezoqam pakhapakha khaneam matev neka nøkenøkem ngi꞉wat matev neka mambe matev neka aqonam matev neka meakha manqat manqate matev neka manqat ponqom matev, ndøgo mbøni-té qando-fakhaté. 20 Ezoqam nqánek gene-manqa-zapa-us-ev-ɨ́n, Mbumbukiam-qa bøi-te. Geté ezoqam bugukhokhof zenda uni sunguziav tegoat, lou telog, ndøgo gé꞉-manqa-zapa-us-ev-ák.”
Bawan vini-ak sævam, Yesu gu-unimanqatin
(Mak 7:24-30)
21 Yesu nqanek manqei ge-ivav, yaq Taya neka Saedon taon avønin-té genøwáv. 22 Yaq nqáe! Keinan bawan sævam ndøwáv, ta manqei-te ndøgo guyagam, gundu-akha, “Evézøza. Deivid-ge Zeo. No tanakh gènøgó. Nogu yu, nqova soqa mbøigú. Gèngiitét.”
23 Geté Yesu yaq manqat-qase qavøiwateáv, tu-te. Yaq tegi paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, vømbō-einim, “Vø̀khofotáv, ngunuk, niqa zita-te ngundu-akhayam.”
24  15:24 Met 10:6Yaq Yesu gendo-ein, “No Mbumbukiam Izlael ezoqam-te mbá gendo-khofotán, ndigu kopømba ande av sip ndi꞉gu, gi-ewaz.”
25 Geté ndugu tunduwáv ndǿgo, katuk vø̄møkui, gundu-ein, “Evézøza. Vø̀nøtøké.”
26 Yaq Yesu gumbo-qavøiu, “Matev eqeieqeí mbá, nakheis-qa lou toqondap, yaq gaqo sasa qozǿnqagīm.”
27 Yaq ndugu gundu-qavøiu, “Evézøza. Nandav unimanqatín. Geté gaqo, lou khakhayakh ndølogatún, ndøgo eve-qa lou-qase-te qando-pomovatun.”
28 Yaq Yesu gumbo-qavøiu, “Ngólam. Qoqa unimanqatin kandambá tantáv. Matev āv tønéfakhán, av qo ndaqambe-poev.” Yaq ndaføyambá, tugu yu sège-eqeieqei-év.
Yesu ezoqa kopoav gekhakheinøvem
29 Yesu ta manqei ndøgo ge-ivav, yaq Gelili kewan ndøgeg-té genø-ewát. Yaq manqei poyat-té gemøqavíg, vømø̄qom. 30 Yaq ezoqa bawan kandambá gindupindam te-te, ezoqa nøme vøndó-upøgim, kagi ezoqam neka bøi waev mbain ezoqam neka bov o pingim kumbøgeap ezoqam neka manqa-khou ezoqam neka ezoqa nøme, gekha enqoni nøme ndøgo, qazøgoat. Yesu-qá megemege-té ginø-abám, vø̄khakheinøvem. 31  15:31 Mak 7:37Ezoqa ewaqape nqova ndafe kandambá, matev ndøgo, bøi gi꞉qeivim, manqa-khou ezoqam manqat gimanqatam, neka bov o pingim kumbøgeap ezoqam vø̄-eqeieqei-ez, neka kagi ezoqam okho vø̄ngazem, neka bøi waev mbain ezoqam, bøi vø̄kewag. Yaq ndigu Mbumbukiam-qá iz ndø-eqánem, ndego Izlael ezoqam-ge Mbumbukiam.
Yesu ezoqa bawan-qape nøme ge꞉zøkef
(Mak 8:1-10)
32  15:32 Met 14:14Yesu ekeza paev ezoqam tenø-møváb ndǿgo, gezø-ein, “No nginik ezoqam tanakh nøzøgó. Zapa ndǿgo, nginik no namba ngigu, khøuwa misiká. Yaq ndakin ndigu lou mbaín. No poeveáv, ndigu ififin-us sa tækhofosam. Soqaín ndøgo, nakhoa-te bøi tømøzø-gugim, ti꞉qavoniapet.”
33 Yaq paev ezoqam gimbo-einim, “Gê, lou gekham-tē qazíqeivīm, nqanek ezoqam-av manqei-te, nginik ezoqa bawan-qape vizí꞉zøkēf.”
34 Yaq Yesu gendo-ein, “Flawa gekhâm nandizøgo?”
Yaq gindu-qavøinam, “Flawa ate gi꞉goam sevén neka zonga khasøkhasis khapímbá.”
35 Yaq Yesu ndigu ezoqa bawan-qape, manqei-te qonam manqat zø-eín. 36 Yaq até gendego, nginik flawa seven neka zonga, gè-upøzó, Mbumbukiam ike manqat vømbō-ein, sasa ndømbegim, ekeza paev ezoqam vøzø̄-etoam, yaq ndigu ezoqa ewaqape sasa zø-etoam.
37 Yaq ezoqa ewaqape lou tilóg ndǿgo, até vøzø̄-ewez. Yaq lou mbegeap ndøgo, ezoqa gi-ivøvem, gèpizumém. Yakhav kandakanda sevén, ginqeitømem, qamøvea. 38 Ezoqa kopoav-qapé, nqanek lou gilog. Angana ate gi꞉goam, fo taosén. Geté sakheis neka nakheis, lou gilog, gevebøpøteáv.
39 Yesu ezoqa ewaqape gumu-khofosam, yaq ekeza paev ezoqam namba, khagua-té ginøketáb, Magadan manqei-te sasa ndøqantav.

15:4 15:4 Exo 20:12; 21:17; Deut 5:16

15:8 15:8-9 Isa 29:13

15:11 15:11 Met 12:34

15:14 15:14 Luk 6:39; Lom 2:19

15:24 15:24 Met 10:6

15:31 15:31 Mak 7:37

15:32 15:32 Met 14:14