18
Ngæmam neka manqa ovøyam megeat ezoqam, tiqa yaya etæ manqat
18:1 Kol 4:2; 1 Tes 5:17Yesu ekeza paev ezoqam, yaya nøme zø-etá. Tezømbe-etá ndǿgo, ndigu bètezøtéz, Mbumbukiam-te miavmiav be-akhayám neka be-ivø̀ve᷄m. Yaya gezø-eta nqánek, “Vemiav nøme-te, manqa ovøyam megeat ezoqam mø̀ndøgoám. Ngenek Mbumbukiam-te møe mbaín neka ezoqam-qa yaq-te matavupáv. Neka ta vemiav kopo-te ndøgo, ngæmam vø̄goam. Zivis mø̀ndømbo-naním. Ndugu ngenek manqa ovøyam ezoqam-té gunø-okhoám, manqat vømømbō-einin, av nqægo, ‘No ùni nømbetøké. Noge qaqa ezoqam, no ngiænoat-qa ndøgó.’ Geté ndego manqa ovøyam megeat ezoqam, khøuwa kopoav, gèmbøe-qasi꞉vám. Geté vaev-te, ndego ekeza manqat āv gene-eín nqǽgo, ‘Ság! No Mbumbukiam-te møe mbaín neka ezoqam-qa yaq-te matavupáv. Geté no gènømbo-qasí꞉v, ngunuk ngæmam sekemba ngundu-okho, khøuwa ngunø-ngiæzoat. Ság! Sæmbótøké. Soqaín ndøgo, nqanek matev sa tøma, no kha vømønǿ-føløvøēm.’ ”
Yaq Evezøza nqanek emanqat gumuvotot, gezø-ein, “Ngenek manqa ovøyam megeat ezoqam, soqaqapé. Geté teqa manqat mozóyogem? Yaq ge zô, ndozo-matavap, ndego ngunuk ngæmam gumbotøke, yaq Mbumbukiam, tegi ezoqam gevevesam, gezǿ-tøkeāk, neka ndigu manqa ovøyam-te, matev eqeieqei géndapemāk, ndigu te-te oskia ndi-akhayam, pavpave neka lovølova? Neka Mbumbukiam yakha ndømbóva, tezøtøke? Mbaín. No nqazǿ-manqate: Ndego ekeza ezoqam, nakhamas-té genøzǿ-tøké.
Geté Ezoqam-ge Yo nango tendoqavan, gê, ndego unimanqatin ndǿqeiv?”
Yaya etæ manqat, Felisi ezoqam neka teks moni upøgim ezoqam-qa yaq-te, ndigu Mbumbukiam-te gimø-akhaemem
Ezoqam-qa mokho-te, ndigu Yesu-qa manqat gi-ewagat, nøme ekeza kha, eqeieqei me꞉vewám. Yaq ndigu ezoqa nøme, gèsanqabám. Yaq Yesu ndigu yaya zø-etá, gezø-ein,
10 “Ezoqa menas mø̀ndøgoám. Nøme ndego, Felisi ezoqám. Neka nøme ndego, teks moni upøgim ezoqám. Yaq khøuwa nøme, ndigu ezoqa menas, Mbumbukiam-qá khoev-té ginø-apát. Guligulim-qa ndø-apát. 11 Yaq ndego Felisi ezoqam, sège-itán. Anøzí. Yaq āv gene-guligulím nqǽgo, ‘Ike kandambá, Mbumbukiam. Zapa ndǿgo, no āv tiuká, av ezoqa nøme soqøsoqa ndi꞉gu, ndi-aqonam neka ndi꞉khavozam neka mambe ndi꞉-okho. Neka no āv teoká, av ngenek teks moni upøgim ezoqam nge꞉go. 12  18:12 Isa 58:1-4; Met 23:23No pula kopo-te, khøuwa menas, lou logemav matev nogoatún. Neka gigiap ate ndægo, qæ-upøgimatun, no nòqaqaɨ́n, qaqageap vømø̄-ten-ɨn, neka qatoat kopo qo vøtaqā-etoamɨn.’
13  18:13 Psa 51:1Geté ndego teks moni upøgim ezoqam, qambaqapé segendo-itán. Yaq geguligulim, ndego kawa eqawateáv, yan-te. Zapa ndǿgo, ndego miví. Geté ndego ekeza savim ndøtøkubám, mutøkhop vø̄-itan, sasa ndø-ein, ‘Mbumbúkiam! No tanakh gènøgó. No manqa-zapa-us ezoqám.’ ”
14  18:14 Met 23:12; Luk 14:11Yesu nqanek yaya etæ manqat qamømbøe-navøem, yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “No nqazǿ-manqate: Nginik ezoqa menas khoev-te giqavaz, ezoqam ngének ge-eqeieqei-év, Mbumbukiam-qa bøi-te, vaev-te geguligulim. Ambá ndego, Felisi ezoqam. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, ekeza iz te-eqatat, teqa iz gévoatát. Neka gekha ezoqām ndego, ekeza iz tevoatat, teqa iz gó꞉-eqatát.”
Yesu nakhei nqonqon, zenda gezømbove
(Met 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Ezoqa nøme, Yesu-te, nakhei nqonqon ndo-itub. Ndigu mø̀ndøzøpoé, Yesu ambá zenda zømbø-awamɨ́n. Geté tegi paev ezoqam nqanek matev giqeivim, gèzømbe-khafén, ndigu ezoqam. 16 Geté Yesu ndigu nakheis, sègezø-akhá. Yaq āv gene-eín nqǽgo, “Nakheis bègeáv, no-te. Zømbo-khakhàza᷄m. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, tiqa ndígu, av nakheis ngi꞉gu.
17  18:17 Met 18:3No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa Megeat Matev khatiwiav tøgoat, av nakhei nqonqon ngi꞉gu, ndego teqa Megeat Matev mokho-te gemǿ-onák.”
Gigiap kopoav ezoqa ndakinak, Yesu-te gendowav
(Met 19:16-26; Mak 10:17-27)
18  18:18 Luk 10:25Khøuwa nøme, megeat ezoqa nøme, Yesu āv gembøebeváp nqǽgo, “Nøméndim ezoqam mbomambaqape. No gekha matev nómatønumāt, khandi miavmiav vøténdāp?”
19 Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Gekha zapâ, no mbomambaqape ndoqote-næna? Ezoqa mbaín, mbomambaqape. Mbumbukiam mba me꞉gó. 20  18:20 Exo 20:12-16; Deut 5:16-20Qo Mbumbukiam-qa guguna manqat mòqote-qatéq, av qæ-ein nqægo: Qo nøkenøkem matev ndøngì꞉wa᷄t. Neka ezoqa pakhapakha zøkhanèa᷄m. Neka ndø-aqòna᷄m. Neka meakha manqat ndømanqàte᷄. Qavē neka qavo, gèzøvizáp.”
21 Yaq ndego ezoqam gendo-qavøiu, “Nqanek guguna manqat ate ndægo, nqæmbôpáev, no khapelavøqase qategoam, atema ndakin.”
22 Yesu nqanek manqat ge-ewag, yaq gembo-qavøiu, “Qanimáv. Geté matev kopo nøme nqánek qoqógó. Gigiap ate nandaqambe꞉go, qówí. Yaq moni ndigu toqoqas, gigiap-av ezoqam qozǿ-etoám. Av toqotego ndægo, yaq qo gigiap qaniqanim, yan manqei-té qoqonǿ-møvøemét. Yaq vø̀ndoqáv. No qonøndó-páev.”
23 Geté ngenek ezoqam, nqanek manqat ge-ewag, ndego khanakhanakh mbaín. Avus-mba mbovoé. Zapa ndǿgo, ndego gigiap kopoáv qambogoam.
24 Yesu ngenek ezoqam ge-omet, avus-mba qambovoe, yaq āv gene-eín nqǽgo, “Gigiap kopoav ezoqam, ti-te ndigu unimé꞉-føgákh, Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te tu꞉-oz. 25 Kemol ndugu, søvakha gigiap kandambaqapu, mil nqa-te one-qa tugoat, tu-te ndugu føgakh andé mbaín, av gigiap kopoav ezoqam-te føgakh ndægo, ndego Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te one-qa tegoat.”
26 Yaq ezoqam ndigu, nqanek manqat giyogem, āv gini-bevøpém nqǽgo, “Av tægoat ndægo, yaq gekha ezoqām ndǿkhandī꞉v?”
27 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Gekha matēv ndøgo, ezoqam-te kopømba mbain ndøgo, Mbumbukiam kopømbaqapé, segé-matanám.”
Yesu toqombo-pavet, taqa yaq-fia
(Met 19:27-30; Mak 10:28-31)
28 Yaq Pita Yesu gembo-ein, “Nqáe! Ni nikeza gigiap ate qægoam, zitá qati-wuøém, qo nqeitaqambe-paev.”
29 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, khoev te-ivav o zas o namba-qaniap o evøndipakha o nakheis tezivaz, Mbumbukiam-qa Megeat Matev zapaya, 30 ndego Mbumbukiam, ndakin yage-te nqanek, nøme mba mbøé-etoám, kopoav-qapé, yaq megemege-te ndo꞉go, ndego khandi miavmiav vømǿndāp.”
Yesu qambo-misika, ekeza løvøte neka nango khandi꞉vat-qa yaq-te ge꞉zømas
(Met 20:17-19; Mak 10:32-34)
31  18:31 Luk 24:44Yesu ekeza paev ezoqam tuelv, tène-itúb, vømø̄-yakhapus-mokho-mba-ez, yaq gezø-ein, “Nqáe! Ni ndakin Zelusalem taon-té qazinø-qavigít. Yaq matev ate ndægo, Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam, Ezoqam-ge Yo-qa yaq-te gi꞉peaomem, gemǿ-fakhanám. 32  18:32 Luk 9:22, 44Ndego manqei vini-ak-qá zenda-té ginǿveém, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu. Yaq ndigu otøotam mé꞉vewém neka vǿngenøinām neka køse vømbøé-pisibømēm teqa kha-te, sasa ndǿfeomēm, vǿlaēm. 33 Geté khøuwa timømbo-misika-ez ndøgo, ndego nqawa ndø̀khandí꞉v.”
34  18:34 Mak 9:32Yesu-gi paev ezoqam, nqanek manqat giyogem, ndigu manqa mokho-qase ndapeáv. Ti-te ndigu, teqa manqat mokho mbaín. Ndigu zøtezateáv, av nqægo, Yesu gekhā mé꞉manqatam.
Yesu bøi waev mbain ezoqam gekhakheinøvem
(Met 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Yesu Zeliko taon ge꞉khatoat, yaq bøi waev mbain ezoqam mø̀ndøgoám. Nakhoa keoqa-té geqotám. Ezoqa gigiap-qa zøvi꞉mát. 36 Yaq ndego ezoqa bawan-qape gezø-ewag, manqa qazøfeazat, giløvuat, yaq gèbeváp, ge-ein, “Gekhā ndǿgo?”
37 Yaq ezoqa gimbo-einim, “Yesu ndømá, ndego Nazalet vemiav-ak.”
38 Ngenek bøi waev mbain ezoqam, nqanek manqat ge-ewag, yaq até gendego, sège-akhá, “Yésu. Déivid-ge Zeo. No tanakh gènøgó.”
39 Yaq ndigu ezoqam, Yesu-qa megemege-te go꞉-apat, gèguguím, gimbo-einim, “Qo manqat tía.”
Geté ndego kandakanda nøme mba mo꞉-akhayám, “Déivid-ge zeo. No tanakh gènøgó!”
40 Yaq Yesu sège-itán, ezoqa vøzø̄-ein, “Nandev ezoqam, vø̀ndo-ituím, no-te.”
Yaq ndego ezoqam gendowav, Yesu ndego āv gembøebeváp nqǽgo, 41 “Qo gekhā qápoev, no tøtaqa-matanam?”
Yaq ndego gendo-qavøiu, “Evézøza. No bøi keoge-qa nøgó.”
42 Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Qanimáv. Mòqokewág. Qoqa unimanqatin nandav, tø̀khakheinøqavém.” 43 Yaq nqova mbaín. Ngenek ezoqam gèkewág, Yesu vømbōpaev. Mbumbukiam-qa iz até go꞉-eqatát, gemat. Yaq até ndigú-a, ezoqa bawan-qape, nqanek matev giqeivim, Mbumbukiam-qa iz vø̄-eqanem.

18:1 18:1 Kol 4:2; 1 Tes 5:17

18:12 18:12 Isa 58:1-4; Met 23:23

18:13 18:13 Psa 51:1

18:14 18:14 Met 23:12; Luk 14:11

18:17 18:17 Met 18:3

18:18 18:18 Luk 10:25

18:20 18:20 Exo 20:12-16; Deut 5:16-20

18:31 18:31 Luk 24:44

18:32 18:32 Luk 9:22, 44

18:34 18:34 Mak 9:32