17
Ezoqa nøme, manqa-zapa-te toqo-itub
(Met 18:6-7; Mak 9:42)
Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Matev vinivinimba ndø̀fakhanám, ndøgo ezoqa manqa-zapazapa-te tø-itubat. Geté ndego ezoqam, mø̀ndø-soqoév, ndego matev av nqægo tematønumat, ndøgo ezoqa nøme manqa-zapazapa-te tø-itub. Ezoqa av nge꞉go, amba nandi-qape monqo-te timbo-møpøtøzemɨn, kewan-te sasa mø-oginamɨn, vømø̄-geonɨn, ndøgo ambá qanimáv. Geté soqain ndǿgo, ndego nginik ezoqa khasøkhasis manqa-zapa-te te-itub. 17:3 Met 18:15Yaq nakémbá. Aiyá qagó.”
Ezoqa nøme-qa manqa-zapazapa, sà betaqambo-navøemát
(Met 18:21-22)
Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Klisten ezoqa nøme, manqa-zapa tematanam, yaq qógugú. Yaq ndego tematøvem, av nqægo, ‘Unimanqatīn. No manqa-zapa nogō.’ Yaq qo teqa manqa-zapa, sà betaqambo-navøém. Até ndøgó-a, ezoqa khøuwa kopo-te, matev soqøsoqa seven tematønumit qo-te, neka tanakh manqat seven vøqá-manqatēt, yaq qo teqa manqa-zapazapa, até sa betaqambo-navøemát.”
Unimanqatin-qa yaq-te
Yaq Evezøza-gi u-anim gimbo-einim, “Niqa unimanqatin vø̀nifitám.”
17:6 Met 17:20; 21:21Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Unimanqatín. Até ndøgó-a, zoqa unimanqatin khapelavøqase mba tøgoat, kopømba ande av masted tae nanga-qasi ndi꞉gu, zo kopømbá, nqanek tae-qape sozombó-einím, ‘Vø̀khofóq. Yaq ndaola-té qoqomǿ-itán.’ Yaq tae nqanek, zoqa manqat o-mba zømbóndáp.”
Yesu ekeza paev ezoqam, sasae ezoqam ge꞉khamas
Yaq Yesu yaya zø-etá, gezø-ein, “Zo ezoqa nøme, sasae ezoqa teqagoat, ndego khae-te teqa-sasaetat o sip tezø-kewagat, yaq ndego sasae manqei-te gendo-qavanɨn, gê, qo moqombó-einin, av nqægo, ‘Mòqotøndo-óq. Gèqóm. No namba lou zílóg’? Āv taoká. Geté qo ndego āv qoqombøe-einín nqǽgo, ‘Noqa lou vø̀khætá, vø̄khakheinam, voqó-yogīm. Yaq no lou loge neka ibøkha izam tønømbu-navøem, qo qakeza lou ndǿgo toqonǿlóg.’
Yaq ndego sasae ezoqam, nqanek sasae qamømbøe-navøemɨn, yaq gê, qo ike manqat qombó-einin, ndego qoqa manqat o-mba geqambo-ndap? Āv taoká.”
10 Yaq Yesu taqa yaq-te gezø-ein, “Zo até kopó. Zo matev ate ndægo tozotumu-gonem, av Mbumbukiam gezømbe-ein, yaq zo sa nqánek qazó-einím, ‘Ni khokho sasae ezoqam mbá. Ni satø ndǿgo teigoném, av Mbumbukiam manqat ginimbi-ein.’ ”
Yesu kha sisi-us ezoqam ten gekhakheinøvem
11 Yesu Zelusalem taon-te gemat, yaq æ tunumát, e Samalia manqei-a, e Gelili plovins. 12 Yesu vemiav nøme-te ge-onat, yaq kha sisi-us ezoqam ndozáv. Tén ate gi꞉goam. Yaq ndigu qambaqapé segendowán.* 17:12 Ndigu qambaqape tindiwán ndǿgo. Zapa ndǿgo, ta khøuwa-te ndøgo, kha sisi-us ezoqam kopømba mbaín, ezoqa nøme-qa avønin-te tizav. Khafeáp. 13  17:13 Lev 13:45-46Yaq ndigu kandambaqape segendo-akhaém, “Yésu. Káwa ezoqam. Ni tanakh gìnigú.”
14  17:14 Lev 14:2-3; Met 8:3-4Yesu ndigu ezoqam gezømet, yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “Mbumbukiam-gí iziz ezoqam-té qazonǿzáv, bemø̄zømet.” Yaq ndigu ezoqam ten ate av-té gi꞉-apat, kha sisi sègezømbo-navøemtát.
15 Yaq ndigu ezoqa kopo ge꞉-otev av nqægo, kha sisi mø̀ndønø-navøēm, ndego nangó genøveséz, Yesu-te. Mbumbukiam-qa iz, até go꞉-eqatát. Kandakandá møndæ-akhayám. 16 Yaq ndego Yesu-qa zenda tokhotapak-qa megemege-te, katuk ndømøkuí, ike manqat vømbō-ein. Ndego ezoqam, bawan vini-ák. Samalia ezoqám.
17 Yesu ngenek ezoqam ge-omet, yaq āv gene-eín nqǽgo, “Ezoqa ate gi꞉goam tén, kha sisi-us gigoam, gi-eqeieqei-ez. Gemâ ndigu ezoqa nain nøme, kinǿqapi? 18 Gê, ezoqa nøme, ambá gēmatøvemem, av nqægo, ni bànivesēz, Mbumbukiam-qa iz bamū-eqanem? Gê, ezoqa sa ngénèk, manqei vini-ak?”
19 Yaq Yesu ndego ezoqam gembo-ein, “Qoté-itān. Mòqoqáv. Qoqa unimanqatin nandav, tø̀khakheinøqavém.”
Mbumbukiam-qa Megeat Matev tøfakhan
(Met 24:23-28, 37-41)
20 Khøuwa nøme, Felisi ezoqam Yesu gimbo-bevøpem, Mbumbukiam-qa Megeat Matev gekha khøuwā qanéfakhān, yaq ndego āv gezømbe-qavøiú nqǽgo, “Mbumbukiam-qa Megeat Matev tøfakhan, yaq kopømba mbaín, toqoqeiv, av gigiap o matev nøme ndoqote-qeivi. 21 Ezoqa kopømba mbaín, ti-einim av nqægo, ‘Nqáe! Mbumbukiam-qa Megeat Matev nqánek,’ ó, ‘Ndǽ! Mbumbukiam-qa Megeat Matev ndǿgo.’ Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, zo mokho-té qanu꞉gú.”
22 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Khøuwa ndø̀mø-fakház. Yaq zo Ezoqam-gé Yo-gi khøuwa kopo zømete-qa zógoát. Geté zo zózømetamák. 23  17:23 Mak 13:21; Luk 21:8Ezoqa zo āv gizømbé-manqatát nqǽgo, ‘Ndǽ! Keliso ndégo, yaq manqei,’ ó, ‘Nqáe! Keliso ngégo.’ Geté zo ndø̀za᷄v, neka ndigu zø̀pa᷄ev, tizav. 24 Zapa ndǿgo, ta khøuwa-te ndøgo, Ezoqam-ge Yo tegeav, ndego nakhamas-té gendó-fakhán. Andé ndand mé꞉vøiyám, ndøgo yan-qape sa tumukhazet. 25 Geté bugukhokhof, ndego nqosøgeap kandambaqape bètøkho-ndáp neka ezoqa ndakin ngiyage, bēsanqawem.
26 Ezoqam-ge Yo nango tegeav, matev āv tønégoát, av Noa-qa khøuwa qægoam. 27 Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa lou loge zøgoupám, ibøkha izam vøzø̄-goupam, neka sakhei vø̄zøkɨmam-a, vø̄-etoumam. Yaq matev até gemát, atema Noa khagua-qape-te vø̄u-on, khouwat-qape vøndōwav, ezoqa ewaqape vø̄ngiæzo.
28  17:28 Gen 18:20; 19:25Yaq até Lot-qá khøuwa-té-a, matev até kopó, āv tønegoám. Ezoqa lou loge zøgoupám, ibøkha izam vø̄zø-goupam, gigiap vø̄wiam, neka avøe gigiap vø̄-ogeakham, neka khoev vø̄puanemam. 29 Geté ta khøuwa-te ndøgo, Lot Sodom taon ge꞉-ivav, gewav, gøinam neka nandi wagøvap-us ndø-o꞉áz. Andé qæ me me꞉lanqá, ezoqa ewaqape vø̄ngiæzo.
30 Yaq matev kopo, āv tønéfakhán, Ezoqam-ge Yo tendoveao, tendoqavan. 31  17:31 Met 24:17-18Ta khøuwa-te ndøgo, gekha ezoqām ndego, khoev ova to꞉yat, ndego khoev mokho-te bè-o᷄n, gigiap vømøndó-upā. Neka gekha ezoqām ndego, khae-te tesasaetet, ndego khoev-te nango bevèse᷄z. 32  17:32 Gen 19:17, 26Lot-gu zas gèmbo-mataváp, ndugu andē gekha matev me mbø̄efakhan.
33  17:33 Luk 9:24Gekha ezoqām ndego, ekeza yage geawat-qa tegoat, ndego ndæ̀khambuá. Geté gekha ezoqām ndego, ekeza yage te꞉khambua, ndego ndø̀møqeív. 34 No nqazǿ-manqate: Ta lova ndøgo, ezoqa menas venanqei nonqo kopo-te tisømbiit, yaq Mbumbukiam kopo ndø̀ndáf. Geté nøme, segé-iváv. 35 Neka sakhei menas, flawa timivisumit, nømu ndugu, Mbumbukiam ndø̀ndáf. Geté nømu ndugu, segé-iváv.” 17:35 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 36Neka ezoqa menas, khae-te tisasaetet, nøme ndego, Mbumbukiam ndø̀ndáf. Geté nøme ndego, segé-iváv.
37 Yesu-gi paev ezoqam, nqanek manqat giyogem, yaq āv gimbøe-bevøpém nqǽgo, “Evézøza. Nqanek matev, gekha manqei-té qamǿfakhān?”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Søvakha pikia ande āv kenéveāt, koe ndǿgo tinø-piaɨ́n.”

17:3 17:3 Met 18:15

17:6 17:6 Met 17:20; 21:21

*17:12 17:12 Ndigu qambaqape tindiwán ndǿgo. Zapa ndǿgo, ta khøuwa-te ndøgo, kha sisi-us ezoqam kopømba mbaín, ezoqa nøme-qa avønin-te tizav. Khafeáp.

17:13 17:13 Lev 13:45-46

17:14 17:14 Lev 14:2-3; Met 8:3-4

17:23 17:23 Mak 13:21; Luk 21:8

17:28 17:28 Gen 18:20; 19:25

17:31 17:31 Met 24:17-18

17:32 17:32 Gen 19:17, 26

17:33 17:33 Luk 9:24

17:35 17:35 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 36Neka ezoqa menas, khae-te tisasaetet, nøme ndego, Mbumbukiam ndø̀ndáf. Geté nøme ndego, segé-iváv.