13
Ni gaman mokho-té qabizu꞉gú
13:1 Tait 3:1; Prov 8:15Zo ate ndøzøte꞉go, gaman mokho-té qanu꞉gú. Zapa ndǿgo, gaman ambá av nqǣgo, ekeza mbā sege-fakhazɨ̄n. Geté Mbumbukiam ndø-abamɨ́n. Yaq até ndigú-a, gaman ezoqam ndakin ngigu, Mbumbukiam ndø-abám. Yaq nakémbá, gekha ezoqām ndego, gaman-qa manqat ndesanqawe, ndego Mbumbukiam-qá manqat ndøsanqawé. Yaq gekha ezoqām ndego, matev av nde꞉matanam, ndego yaq-fia āv tenéqeív, av matev nde꞉matanam. 13:3 1 Pita 2:13-14Gekha ezoqām ndigu, matev eqeieqei ndimatanam, ndigu kopømbá. Ndigu gaman kawakawa-za, møe bezø̀go᷄. Geté møe sa ndígu tígoát, ndigu manqa-zapazapa ndimatanam. Gê, qo møe mbain gone-qa qógo, gaman kawakawa-za-te? Qanimáv. Qo matev eqeieqei ndømatanám. Yaq ndigu qo ezoqa eqeieqei mé꞉qæqabát. Gaman ezoqam, ndigu Mbumbukiam-gí sasae ezoqám. Qoqá yage eqeieqei nonqó. Geté qo manqa-zapazapa toqogoat, yaq qo møe qógoát, ti-te. Zapa ndǿgo, ndigu bazaføgakh ndøzø̂gó. Viniv segeqá-etøomém. Ndigu Mbumbukiam-qá sasae ndøgoatún, ezoqa viniv gizø-etoumatun, ndigu manqa-zapazapa ndimatanam. Yaq nakémbá, zo gaman-qa manqat o-mba mo꞉ndapé. Manqat o-mba ta-mbá mo꞉ndàpe᷄ ndøgo, zo tiqa yaq-fia-qa yaq-te møe tozombo-goat. Geté zo tiqa manqat o-mba tønendapé ndǿgo: Zapa ndǿgo, zo mø̀zøte-zøtéz, matev av nqægo eqeieqeí.
13:6-7 Met 22:21Yaq nakémbá, zo gaman-te teks moni tozo-abumat, eqeieqeí. Zapa ndǿgo, ndigu Mbumbukiam-gí sasae ezoqám, neka ta sasae-te ndøgo, khøuwa iz vø̄-khoubumatun. Zo gaman-te fia tøzømbo-løfokat, yaq sègezø-etoám. Teks moni upøgim ezoqam, teks moni sègezø-etoám. Neka gaman, gekha moni nøme upøgim-qa ndigu, vøzø̄-etoam. Ezoqa kandakanda, gèzøvizáp, neka tiqa iz, gè-eqawát.
Mbumbukiam-qa guguna manqat kandambaqape nqánek: Ni kuku binigú, ezoqa nøme-te
13:8 Met 22:39-40; Zems 2:8Zo ezoqam-te, gigiap o moni bezømbø-løfòke᷄. Geté matev ndøgo, zo izuizum oskia ndøzømbo-løfokeap, kuku matév. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, ezoqa nøme-te kuku ndømbogo, ndego Mbumbukiam-qa guguna manqat o-mba mo꞉ndapé. 13:9 Exo 20:13-15, 17; Deut 5:17-19, 21Teqa guguna manqat, āv qane-eín nqǽgo, “Qo nøkenøkem matev ndøngì꞉wa᷄t,” neka “Ezoqa pakhapakha ndøkhanèa᷄m,” neka “Gigiap ndø-aqòna᷄m,” neka “Ezoqam-qa gigiap me꞉qovètu᷄.” Nqanek khafeap manqat vinivinimba neka gekha khafeap nøme ndøgo, ta mokho-te nqánek qanu꞉gú, “Ezoqa nøme-te, kuku āv tabetaqambe꞉gó, av qakeza kha-te kuku ndaqambe꞉go.” 10  13:10 1 Ko 13:4-7Gekha ezoqām ndego, ezoqa nøme-te kuku ndømbogo, ndego manqa-zapa gématanamák te-te. Yaq nakémbá, gekha ezoqām ndego, kuku ndømbogo, ndego guguna manqat ate ndægo, ndembôpáev.
Ni matev eqeieqei-té qabizi-yage
Zapa ndǿgo, Keliso avønín gendóqaván
11  13:11 Ef 5:14; 1 Tes 5:6-7Zo matev āv tøne-matanám, av no qazømbe-manqatavun. Zapa ndǿgo, zo mø̀zøte-zøtéz, ndakin gekha khøuwa iz. Yaq nakémbá. Zo mòzosúz, zo venanqei ndozo-sømbiapet. Khøuwa iz mø̀ndøndáp. Ni Yesu Keliso ande qazi꞉-unimanqatinim, yaq khøuwa ndøgo, ni Mbumbukiam uni te꞉khandi꞉n, andé qámbá qagoam. Geté ndakin, ta khøuwa ndøgo, andé avønín. 12  13:12 1 Zion 2:8Lova gènavøemtét. Paveat avønín géfakhán. Yaq nakémbá, matev soqøsoqa ndøgo, ezoqa bøivun-te gigoatun, yà bizi-ivøvém. Geté ni waev-qá nakhag gigiap zí-upøgím. 13  13:13 Luk 21:34; Ef 5:18Ni paveat-té qabizi-yagé. Matev eqeieqei-té. Ni lou loge neka ibøkha soqa izam si binìwa᷄g. Ni matev bizi-matàna᷄m, ande av gaqo ndi꞉gu, neka mambe bizi꞉-òkho᷄. Ni bizinø̀fee᷄ neka ova bizi-manqàte᷄. 14  13:14 Ef 5:11Matev av nqægo, vø̀nqagím. Geté nigi Evezøza Yesu Keliso-qa matev, andé ndabua ndakinak me zøté-uzám. Zoqa kha-qa poev matev sa mbotàke᷄. Manqa-zapa-te be-itùza᷄.

13:1 13:1 Tait 3:1; Prov 8:15

13:3 13:3 1 Pita 2:13-14

13:6 13:6-7 Met 22:21

13:8 13:8 Met 22:39-40; Zems 2:8

13:9 13:9 Exo 20:13-15, 17; Deut 5:17-19, 21

13:10 13:10 1 Ko 13:4-7

13:11 13:11 Ef 5:14; 1 Tes 5:6-7

13:12 13:12 1 Zion 2:8

13:13 13:13 Luk 21:34; Ef 5:18

13:14 13:14 Ef 5:11