4
Ni Klisten ezoqam ate nqazi꞉gu, ni Keliso-qá khá
4:1 Kol 1:10No Evezøza-qa sasae zapaya, ndimbula mokho-te nqatu꞉gu, no nqazǿ-pouwe: Zo Mbumbukiam gezøndo-akha, tegi ezoqam tozogoat, zo matev eqeieqei-té qayageáp. 4:2 Kol 3:12-13Zo zøkeza iz ndø-eqàwa᷄t. Geté zo aiyaiyav matev-té qayageáp, ezoqa nøme namba, neka zo mbøni nqosøgeap nakha-nakhamas-te ndø-upø̀gi᷄m. Neka kuku matev até bezøgó yaqyaq-a. Ezoqa matev soqøsoqa timatønumat zo-te, zo matev nakhamas-te ndø-qavøinàma᷄t. 4:3 Kol 3:14-15Zo Nqova Mbomambaqape mokho-te qazo-kopo-ez, yaq zo bazaføgakh ndø-asøzú. Ta sambi matev-te ndøgo, ezoqa ndøtøkuzuat, até vøyageáp. Ni Mbumbukiam-gi ezoqam, ni kha kopó. Neka Nqova Mbomambaqape kopo me꞉gó. Neka até matev kopo me꞉gó, zo ndozoto-taza, tozondapem, ma Mbumbukiam gezømbe-akha. Neka Evezøza kopo me꞉gó. Neka unimanqatin matev kopo me꞉gó. Até ibøkha iz upøgim matév-a, kopo me꞉gó. 4:6 1 Ko 12:6Até Mbumbukiám-a, kopo me꞉gó, ndego ezoqa ewaqape-ge Tat. Ezoqa ewaqape, ndégo tezømbo-kawaevát. Neka ezoqa ewaqape mokho-te, ndégo tunu꞉-sasaeát. Neka ndego ezoqa ewaqape mokho-té gunu꞉gú.
4:7 Lom 12:3, 6Ni ezoqa kopokopo ate nqazi꞉gu, Keliso teqa kuku matev mokho-te, matev vinivinimba ni-etoám, av ekezan qambøe-pøovam. 4:8 Psa 68:18Keliso ni matev ndini-etoam, taqa yaq-te Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo:
“Uni ova-in nqo꞉go geqavig,
ndego pingim-ak ndøkhatób, namba gi꞉qavig.
Yaq ndego ekeza ezoqam,
khanakhanakh matev zø-etoám.”
4:9 Zion 3:13Nqanek manqat qa-ein, av nqægo, “ndego geqavig,” ndøgo ni āv qani-nømendím nqǽgo: Keliso bugukhokhof, nqanek manqei-qape-té gendovís. 10 Ndego ezoqam, ibugukhokhof gendovis, ezoqam ndégo, uni ova-in nqo꞉go geqavig, neka yan uni vø̄e-løvuam. Ndego teneqavíg ndǿgo: Gigiap ate ndægo, yan-te nqo꞉go neka manqei-qape-te nqago, tèabete-tønøyám. 11  4:11 1 Ko 12:28Yaq ndego ni Klisten bawan, sasae ezoqam ni-etoám. Nøme tegí u-anim ndǿgoát, neka nøme tegi manqa vevezam ezoqam vǿgoāt. Neka ezoqa nøme ndígu, ezoqa nøme Keliso-te yozoat-qa ndigu. Neka nøme ndígu, Mbumbukiam-gi ezoqam ndizø-keoge. Neka nøme ndígu, ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat ndi꞉zømesim. 12 Keliso nginik ezoqam, ni Klisten bawan tøke nonqo ni-etoám. Yaq ni Mbumbukiam-gi ezoqam, teqa sasae eqeieqei bizi꞉gú, neka Keliso-qa kha betē-bazaføgakh-us. 13  4:13 Kol 1:28Tiqa sasae, sà bemá, atema ni ate nqazi꞉gu, niqa unimanqatin-te neka niqa nøtenat-te, Mbumbukiam-ge Yo-qa yaq-te, bizimī-kopo-en, neka Klisten matev-te bizimī-findam neka ande av Keliso ekezan nde꞉go, bizimī-kopømba-en.
14 Yaq ni ande av nakhei nqonqon ndi꞉gu, neka ande av khagua ndægo, khamøe ndøngetøyam, neka ande av gagayag ndægo, khamøe ndøpøogim, sekembá zígoák, nømendim matev vinivinimba tøni-fakhanumat. Yaq ni ezoqa manqa enaq neka khavozam manqat tini-manqatat, ni tiqa khokho nømendim manqat zimømbó-paevemák, ndøgo niqa unimanqatin matev ngi꞉wat-qa ndøgo. 15  4:15-16 Kol 1:18; 2:19Ni unimanqatin manqat mba bizi-manqaté. Kuku matev-ús. Neka niqa matev-te ate ndægo bizīfindam, neka ande av Keliso nde꞉go, bizimī-kopømba-en, ndego nigi kawa. 16 Ni Klisten ezoqam, ni teqa kha nqazigu, ndégo tegeageáp, ta kha vinivinimba ndøgo, nqabunuzupit neka kha kinik-te ndøgeageapet. Yaq ni eqeieqei tiziyagat, ande av kha ndæbunuzupit, sasae vinivinimba eqeieqei ndømatanam, neka ni kuku tønigoat, yaq Keliso-qa kha segé-khouwév, bazaføgakh-ús.
Yage ndakinak-qa yaq-te Yesu mokho-te
17  4:17 1 Pita 1:14; Lom 1:21Yaq nakémbá, no Evezøza-qa iz-te nqazǿ-pouwe: Zo yage sekemba ndøndàpe᷄t, av bavokho ezoqam ndi꞉gu, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu. Tiqa matavap, gènokhombáp. 18 Bøivun-té qagó. Ndigu gèqatáz, khandi-te ndøgo, Mbumbukiam ezoqa ndezø-etoam. Neka ndigu mokho ndapeáv. Zapa ndǿgo, tiqa mbøni gètokeám. 19 Ndigu mivi matev mbaín. Ndigu ekeza kha, manqa-zapazapa-té ginø-nqonqotøvém. Neka ndigu matev soqøsoqa vinivinimba møqæ mba zømbeyǽt.
20 Geté zøtezat ndøgo, zo Keliso-te qazondapem, viní! 21 Zo mòzoyogém, teqa yaq-te, neka zo te mokho-te nqazoyage, zo unimanqatin manqat, mø̀ndæ-zømesimám, ndøgo Yesu mokho-te ndøugu. 22  4:22 Lom 8:13; Kol 3:9Ta unimanqatin manqat, nqánek: Zoqa awenege yage matev, ndøgo taqa poev matev soqøsoqa mokho-te zo qatubam neka soqaqape-te vø̄-itubam, vø̀khofoé. 23  4:23 Lom 12:2Yaq Nqova Mbomambaqape-qa mokho-te, zoqa matavap bezø̄-ndakinak. 24  4:24 Gen 1:26; Kol 3:10Neka kopømba ande av ndabua ndakinak tøzøte-uzam, zo yage ndakinak zóndapém, ta yage ndakinak ndøgo, Mbumbukiam gekhakheinam. Yaq zo matev eqeieqei-té neka unimanqatin-té qazóyagát, av Mbumbukiam ndømbøe-poev.
25  4:25 Kol 3:8-9; Zech 8:16Yaq nakémbá, ni yaqyaq-a meakha manqat manqate bìzi-ivøvém. Geté unimanqatin manqat mba bizi-manqaté. Zapa ndǿgo, ni Klisten ezoqam ate nqazi꞉gu, kha kopo-té qani-bunøzáp. 26  4:26 Psa 4:4; Zems 1:19-20Zo qaqa tozo-gonemat, yaq ndøgo zo manqa-zapa-te be-ìtu᷄b. Zo qaqa khapé bezømbe-lolokhòta᷄p. Geté é-vø̄-ivøvemat. Yaq khøuwa okhokho-té geabemø-sinanát. 27 Zo nqova soqaqape, elavøqase mbøe-løvùzi᷄m. 28 Gekha ezoqām ndego, nde-aqonam, ndego aqonam matev, sà be-iváv. Teqa zenda sa be-àwa᷄p. Geté sasae betegó. Yaq av nqægo, ndego kopømbaqapé, ndigu gezǿ-tøkeát, ndigu gigiap mbain ndigu.
29  4:29 Kol 4:6Manqat soqøsoqa ndøgo, ezoqa nøme ndøngiæzoat, manqa-nqa-te bezøndo-fakhàte᷄. Geté manqat eqeieqei mba ndømanqaté, ndøgo ezoqa nøme ndøzømbe-tøkee. Yaq ndigu zoqa manqat ti꞉-ewagat, tiqa mbøni-te bezømbē-eqeieqeiat. 30  4:30 Isa 63:10; 1 Tes 5:19; Ef 1:13-14Zo Mbumbukiam-ge Nqova Mbomambaqape, viniv mbo-etøòme᷄m, ndego Mbumbukiam zo ande khakhatap me gezømbeve, av nqægo, zo tegē, neka ndego zo vaev khøuwa-te vǿkhatōb, ekezan-te. 31  4:31 Kol 3:8Ezoqam-qa manqa-zapazapa navupav matev neka mbøni nqosøgeap matev neka qaqa matev neka manqa sasanqa manqate matev neka ezoqam-qa iz ngi꞉wat matev, matev av nqægo ate ndægo, vø̀-ivøvém, matev soqøsoqa ate ndægo nøme namba. 32  4:32 Met 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13Geté zo yaqyaq-a, matev eqeieqei ndøgó neka tanakh matev mba bezømbu꞉gú. Neka ezoqa matev soqøsoqa tizøgoat, zo sà bezømbo-navøemát, kopømba av-té, Mbumbukiam Keliso mokho-te, zoqa manqa-zapazapa sa qambøe-navøem.

4:1 4:1 Kol 1:10

4:2 4:2 Kol 3:12-13

4:3 4:3 Kol 3:14-15

4:6 4:6 1 Ko 12:6

4:7 4:7 Lom 12:3, 6

4:8 4:8 Psa 68:18

4:9 4:9 Zion 3:13

4:11 4:11 1 Ko 12:28

4:13 4:13 Kol 1:28

4:15 4:15-16 Kol 1:18; 2:19

4:17 4:17 1 Pita 1:14; Lom 1:21

4:22 4:22 Lom 8:13; Kol 3:9

4:23 4:23 Lom 12:2

4:24 4:24 Gen 1:26; Kol 3:10

4:25 4:25 Kol 3:8-9; Zech 8:16

4:26 4:26 Psa 4:4; Zems 1:19-20

4:29 4:29 Kol 4:6

4:30 4:30 Isa 63:10; 1 Tes 5:19; Ef 1:13-14

4:31 4:31 Kol 3:8

4:32 4:32 Met 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13