2
Evezøza-qa manqat, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Efesus taon-te giyagam
2:1 Veve 1:16Yaq Evezøza, āv genømbe-eín nqǽgo, “Klisten bawan ezoqam, ndigu Efesus taon-te ndiyage, tigi enzol ezoqam, pepa āv qoqombøé-peawám nqǽgo:
Nqanek manqat ndégo temanqaté, ndego nakeamo zenda-te, nduku seven nde-upøzoat, neka ndego lampa asøzam nonqo gol-us seven mokho-te ndu꞉-okho. Ndego āv gene-manqaté nqǽgo:
2:2 1 Zion 4:1No zoqa matev mø̀tenøtén, av ndøzøte-matanam neka sasae føgakh ndozo-geawat neka bazaføgakh-us ndozowani. Neka no mø̀tenøtén, zo manqa-zapa-us ezoqam sa takeapáv, zoqa mokho-te tu꞉goat. Neka zo ndigu mòzo-gevezotám, ndigu ekeza kha Keliso-gi u-anim ndi꞉vewe. Geté ndigu Keliso-gi u-aním mbá. Yaq zo mòzoqás, av nqægo, ndigu khavozam ezoqám. Matev føgøføgakh qazø-fakhanumam, no zapaya, zo bazaføgakh-us zowaniapám. Neka zo ivøveáv.
Geté zoqa matev nøme-qa yaq-te, no khanakhanakh mbaín. Ta matev nqánek: Zo kuku matev no-te, av bugukhokhof qazømbe-goam, mòzo-ivøvém. 2:5 Veve 3:3Gèmbo-mataváp: Zo bugukhokhof kuku kandambá qazøgoam. Geté ta matev-te ndøgo, zo mòzotøndo-bøiáz. Qámbá. Vø̀ndo-qambúz. Yaq matev āv tønegó, av bugukhokhof qazøtegoam. Mbain tøgoat, yaq no ndø̀tøndonáv, zoqa lampa asøzam nonqo vøtévibām, ma ndæwuøe. Geté matev nøme ndøgo, ndozo-matanam, eqeieqeí. Zo Nikolas-gi paev ezoqam-qa matev, zòsanqawé. Até nó-a, no tiqa matev, nòsanqawé.
2:7 Gen 2:9; Veve 22:2, 19Gekha ezoqām ndego, gea ndømbogo, ndego yà beyogé, av Mbumbukiam-ge Nqova, Klisten bawan vinivinimba-te nde꞉manqate.
Ezoqam ndego, manqa-zapa tetømbua, no tae nanga nombó-etoám, vǿlōg, ta tae-te ndøgo, ezoqa khandi ndøzø-etoam, Mbumbukiam-qa Paladais manqei-te ndøya.”
Evezøza-qa Manqat, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Simina taon-te giyagam
Yaq Evezøza manqat nøme genø-ein, “Klisten bawan ezoqam, ndigu Simina taon-te ndiyage, tigi enzol ezoqam, pepa āv qoqombøé-peawám nqǽgo:
Nqanek manqat ndégo temanqaté, ndego bugukhokhof vø̄goam-a, vaev-te vǿgoāt, ndego genanim neka nango vø̄khandi꞉v. Ndego āv gene-manqaté nqǽgo:
2:9 2 Ko 11:14-15; Veve 3:9No zoqa potonam matev, mø̀tenøtén. Neka no mø̀tenøtén, zo gigiap-av ezoqám. Geté unimanqatín, nqova-te, zo gigiap kopoáv ndøzøgo. Neka no tiqa manqat mø̀tenøtén, ndigu zo ndingenøzoat. Nginik ekeza kha, Zu ezoqam me꞉vewé. Geté ndigu Mbumbukiam-gí ezoqám mbá. Ndigu Saitan-gí bawan ezoqám.
10  2:10 2 Tim 4:8; Zems 1:12Matev ndøgo, zo avønin tozo-potonømem, møe mbogòne᷄m. Nqáe! Nqova soqaqape, zo ezoqa nøme ndimbula-té genǿ-nqeisám, zo vǿekhamās. Yaq zo khøuwa ten, zópotonumát. Geté zoqa unimanqatin matev-te, bazaføgakh-us ndøwaniáp, até ndøgó-a, zo løvøte etoam-qa tizøgoat. Yaq no zo yaq-fia khandi miavmiav nøzǿ-etoám.
11  2:11 Veve 20:14; 21:8Gekha ezoqām ndego, gea ndømbogo, ndego yà beyogé, av Mbumbukiam-ge Nqova, Klisten bawan vinivinimba-te nde꞉manqate.
Ezoqam ndego, manqa-zapa tetømbua, ndego løvøte nøme, ndøgo tø-menas, kopømba mbaín, tøngiu.”
Evezøza-qa Manqat, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Pegamum taon-te giyagam
12 Yaq Evezøza manqat nøme genø-ein, “Klisten bawan ezoqam, ndigu Pegamum taon-te ndiyage, tigi enzol ezoqam, pepa āv qoqombøé-peawám nqǽgo:
Nqanek manqat ndégo temanqaté, ndego nakhag kaiya geøvap yaqyaq-us khobos-qapi ndimbogo. Ndego āv gene-manqaté nqǽgo:
13 No mø̀tenøtén, ma ndøzøte-yage. Zo ndǿgo tozoyagé, ma Saitan teqa kawa ezoqam-qa qonam nonqo ndømbogo. Geté zo unimanqatin matev no-te, bazaføgakh-us zogeawát. Zo naopøteáv, até ta khøuwa-te ndøgó-a, zo mokho-te, ma Saitan nde꞉mia, Antipas gilaem, ndego unimanqatin ezoqam, ndego noqa yaq-te ezoqa ge꞉zømesimam.
14  2:14 Num 22:1–25:3; 31:16; 2 Pita 2:15Geté zoqa matev nøme-qa yaq-te, no khanakhanakh mbaín. Ta matev nqánek: Zo mokho-te, ezoqa nøme Balam-qá nømendim matev mbopavét, ndego Balak ge꞉-ometim, Izlael ezoqam āv kenétubām. Yaq ngenek, Izlael ezoqam, soqain-té geabenø-itubát. Lou ndøgo, ezoqa batae-te gi-aumam, betēloge-a, mambe betē-okho. 15 Zo mokho-te nandav, ezoqa nøme, ndigu Nikolas-gi paev ezoqam-qa nømendim matev ndimbopaev, tiqa matev até kopó. 16 Yaq nakémbá, zo vø̀ndo-qambúz. Mbain tøgoat, no ndø̀tøndonáv, nakhamas-té, ndigu ezoqa namba nakhag kaiya vøtínøfē, ndigu noqa manqa-nqa-te ngindu-fakhate.
17  2:17 Exo 16:4, 14-15, 33-34; Zion 6:48-50; Isa 62:2Gekha ezoqām ndego, gea ndømbogo, ndego yà beyogé, av Mbumbukiam-ge Nqova, Klisten bawan vinivinimba-te nde꞉manqate.
Ezoqam ndego, manqa-zapa tetømbua, no mana nombó-etoám, ta lou ndøgo, ndakin ndøkhonøwe. Neka no ndego nandi papaqa nombó-etoám. Iz ndakinak mo꞉peawé. Ezoqa nøme ta iz ndøgo, gé꞉zøtezák. Sate ndegó tené-otév, nandi tendapaz.”
Evezøza-qa Manqat, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Tiatila taon-te giyagam
18  2:18 Veve 1:14-15Yaq Evezøza manqat nøme genø-ein, “Klisten bawan ezoqam, ndigu Tiatila taon-te ndiyage, tigi enzol ezoqam, pepa āv qoqombøé-peawám nqǽgo:
Nqanek manqat, Mbumbukiam-gé Yo ndømanqaté. Teqa bøi andé gøina wageap me me꞉wageáp. Neka teqa zenda tokhotapak, andé auli gigiap bøi sanqatøve-us me me꞉gó. Ndego āv gene-manqaté nqǽgo:
19 No zoqa matev mø̀tenøtén, av ndøzøte-matanam, neka zoqa kuku matev neka unimanqatin matev neka zoqa tøke matev ezoqa nøme-te neka zo bazaføgakh-us ndozo-waniap. Neka no mø̀tenøtén, matev ndøgo, zo ndakin ndozo-matønumit, mø̀ndømø-løvuám, av bugukhokhof qazøtegoam.
20  2:20 1 King 16:31; 2 King 9:22Geté zoqa matev nøme-qa yaq-te, no khanakhanakh mbaín. Ta matev nqánek: Zo ndugu sævam, Zezebel, ndugu ekeza kha Mbumbukiam-gu manqa vevezam ezoqam nduivewe, sòzombo-takét. Tuqa nømendim matev mokho-te, ndugu nogi sasae ezoqam, gètubumít. Ndigu mambe betē-okho-a, lou ndøgo, ezoqa batae-te gi-aumam, bēloge. 21 No bugukhokhof, khøuwa iz mø̀embo-etoám, tundui-qambun. Geté ndugu poeveáv, mambe matev tu-ivav. 22 Nqáe! No enqoni nombó-etoám. Venanqei nonqo-té gúsømbimát. Até ndigú-a, tu namba mambe gi꞉goam. Yaq ndigu nqosøgeap kandambaqape ndǿndapém, ndigu tiqa manqa-zapa-te qambuzaneav tigoat, tu namba gi꞉goam. 23  2:23 Psa 7:9; Jer 17:10; Veve 20:12-13Unimanqatín. No até ndigú-a, ndigu ande av tugi nakheis ndi꞉gu, tuqa matev ndimbopaev, pakhapakha nøzǿkhaná. Yaq Klisten bawabawan ate ndi꞉gu, tinízøtéz ndǿgo: No ezoqam-qa matavap neka poev mø̀tenøtén. Yaq no zo ezoqa kopokopo-te, ate ndøzøte꞉go, yaq-fia āv tøtégót, av zo matev ndøzøte-matanam.
24 Geté zo ezoqa nøme, Tiatila taon-te ndozoyage, zo tuqa nømendim manqat ndapeáv, ndøgo ezoqa nøme, Saitan-qa mokho manqat ndimbo-akhayam. Yaq no zo viniv nøme nøzǿ-etoamák. Geté no sa nqánek qazǿ-eín: 25  2:25 Veve 3:11Zoqa unimanqatin matev nandøzøgo, føgøføgakh até vøgeawát, atema no banø̄geav.
26  2:26-27 Psa 2:8-9Ezoqam ndego, manqa-zapa tetømbua, neka noqa poev tembopavat, atema vaev-te, no ndego kawa iz nombó-etoám. 27 Yaq ndego bawabawan gezømbó-kawaevtát. Bazaføgakh-ús. Teqa khamokh, auli khamokh ndǿgoát. Yaq ndego bawabawan andé ganda pot me mé꞉møkuimát, ndigu teqa manqat sa tinqagimat. 28  2:28 Veve 22:16Kawa iz tæmbo-etoam, até kopó, av no Tat genømbe-etoam. Neka no teqa føi khamokh, pave ndukuam nombó-etoám.
29 Gekha ezoqām ndego, gea ndømbogo, ndego yà beyogé, av Mbumbukiam-ge Nqova, Klisten bawan vinivinimba-te nde꞉manqate.”

2:1 2:1 Veve 1:16

2:2 2:2 1 Zion 4:1

2:5 2:5 Veve 3:3

2:7 2:7 Gen 2:9; Veve 22:2, 19

2:9 2:9 2 Ko 11:14-15; Veve 3:9

2:10 2:10 2 Tim 4:8; Zems 1:12

2:11 2:11 Veve 20:14; 21:8

2:14 2:14 Num 22:1–25:3; 31:16; 2 Pita 2:15

2:17 2:17 Exo 16:4, 14-15, 33-34; Zion 6:48-50; Isa 62:2

2:18 2:18 Veve 1:14-15

2:20 2:20 1 King 16:31; 2 King 9:22

2:23 2:23 Psa 7:9; Jer 17:10; Veve 20:12-13

2:25 2:25 Veve 3:11

2:26 2:26-27 Psa 2:8-9

2:28 2:28 Veve 22:16