11
Pol-qa matev neka khavozam nømendim ezoqam-qa matev, vinivinimbá
Tanakhambá. Manqat nøme, no ndakin tæzø-ein, mokho andé mbaín. Geté ság, no nqæmatavap, zo aiyaiyav matev ndòzogoát, no namba, taqa yaq-te. 11:2 Ef 5:26-27Zo Kolin-ak, zo andé nogú yú. No ezoqa kopo-te ivøve-qa nombogó. Mbumbukiam ova ndømanqaté, zoqa yaq-te. Até nó-a, no poeveáv, ezoqa vini zo tezøkɨm. No søvøta mø̀egó. Anganeam kopo mba bezøkɨ́m. Ndego anganeam, Kelisó. No zo te-te andé mbasønakam matev mbomambaqape me etoam-qa nøzøgó. 11:3 Gen 3:4, 13Geté no nòfofogeáp, zoqa yaq-te. Soqaín ndøgo, ezoqa zoqa matavap ti-enegim, yaq zoqa poev Keliso-te tøzømbo-navøem neka zo ndego uni paeveav vøzǿgoāt. Soqaín ndøgo, zo matev tøzøfakhan, av Iv qambøe-fakhan, wazeam getuwam, teqa khavozam matev mokho-te. 11:4 Gal 1:8-9Zo ezoqa nøme Yesu-qa yaq-te manqat vini ndimanqate, av ni qati-zømesimam, o zo ti-te nqova vini ndozo-upøgim, av bugukhokhof Nqova Mbomambaqape qazøte-ndafem, o zo manqat vini ndozozø-upøgim, av bugukhokhof Mbumbukiam-qa Manqat qazøte-ndapem, zo ezoqa av ngi꞉gu, sòzo-khatobumatún.
11:5 1 Ko 15:10; 2 Ko 12:11No mø̀tenøtén. Nandiv ezoqam, zo Keliso-gi u-anim uni kandakanda-in ndøzøte-zæza, no ambá av nqǣgo, nø̀zøpāev. 11:6 1 Ko 2:1, 13Éisa? Noqa manqa manqate uni tatas-ín mbá, av ezoqa nøme-qa manqat ndægo. Geté no nøtenat nqanø̂gó. Niqa sasae-te ate ndægo, zo mokho-te qeigoam, ni oskia nìzø-vøndazám, taqa yaq-te.
11:7 1 Ko 9:18No Mbumbukiam-qa Manqat Mbomambaqape, yaq-mbá søte-zømesimám. Neka nøkeza kha nòvoá. No tøte-voatát ndǿgo: Zo tø̀ne-eqáz. Yaq ge zô, ndozo-matavap, no av qate-matønumam ndægo, no manqa-zapa nógo? Āv taoká. 11:8-9 Filip 4:15-16; 2 Ko 12:13No zo mokho-te qæsasaetam, no moni Klisten bawan ezoqa nøme-té qæ-upøgimám, ndigu noqa yage nonqo ginø-etoumam. No ndigu andé nøzø-aqonøvemám. No gigiap qatumu-wafenɨn, zo namba qategoam, no zo-te tambeáv. Geté noqa yage nonqo, ndígu tinø-etoumám, nigi Klisten nøfuap, ndigu Masedonia plovins-te ginduzav. No zo-te tambeáv. Yaq até megemege-té-a, no zo-te notó-tambák. 10 No andé khambuváp, taqa yaq-te ndøgo, no zo-te tambemav ndøgo. Yaq ezoqa kopo, nandav Akaya plovins-te ate ndægo, noqa khambuvap taqa yaq-te, genømbǿ-khazák. No unimanqatin manqat nømbøe-manqaté. Neka Keliso-qa unimanqatin manqat, nqø̂ugú, noqa mokho-te. 11 Yaq ge zô, ndozo-matavap? No gekha zapâ, av qate-ein nqægo? Gê, no kuku mbaîn, zo-te? Āv taoká. Mbumbukiam mø̀ndæ-otév. No kuku nqanø̂gó, zo-te.
12 Ndigu ezoqa nøme, āv gini-khambuváp nqǽgo: Ndigu até kopó, av ni nqati꞉gu. Geté ndøgo unimanqatín mbá. Ndigu zo moni-qa zøvi꞉matún. Geté ni zo moni-qa viimáv. Yaq nakémbá, no matev av ndakin nqate-matanam, até nómatønumát. Até megemege-té-a, no zo moni-qa yaq-te, nøzǿ-viamák. 13 Ndigu ekeza kha, Keliso-gí u-anim me꞉vewé. Geté ndøgo khavozam manqát. Ndigu Keliso-gi u-aním mbá. Ndigu zo-te, gè꞉khavozumatún, tiqa sasae-qa yaq-te. 14 Geté ni nqova binìnda᷄f, matev av nqægo tøfakhan. Zapa ndǿgo, até Saitán-a, ndego ekeza bugug sège-enendɨ́n, ezoqa vøzømbē-khavozamɨn, av nqægo, “No Mbumbukiam-gē enzol ezoqām.” 15 Yaq nakémbá. Ni nqova binìnda᷄f, ndigu Saitan-gi sasae ezoqam-qa yaq-te, ndigu ekeza bugug sa ndi-enendat, neka ande sasae ezoqa eqeieqei me ndi꞉keoge. Geté vaev-te, ndigu yaq-fia āv tiníqeivím, av matev ndi꞉matanam.
Pol-qa potonam matev vinivinimba
16 No nqawá qatǿ-eín. Ezoqa bematàva᷄p, av nqægo, no bianav ezoqām. Geté zo av ndøzøte-matavap, yaq noqa manqat, āv qazøté-ndapém, av bianav ezoqa nøme-qa manqat ndøzøte-ndape. Yaq até nó-a, elavøqase nøté-khambuvupát, av bianav ezoqa ndi꞉matanam. 17 Manqat ndøgo, no ndakin nqæmanqate, ambá av ndǣgo, av Evezøza manqat nde꞉manqate. Geté no andé bianav ezoqam me nøte-khambuvím. 18 Av nandiv ezoqa kopoav, ekeza iz ndi꞉-eqawat, kopømba ande av manqei-qape ezoqam ndi꞉matanam, yaq ndakin até nó-a, nøkeza iz nøté-eqá. 19 Zo zøkeza kha matavap loloakh-us ndøzøte-vewe, zo bianav ezoqam-qa manqat, gèzømbe-khaneát. 20 Zo ndigu sòzozø-také, ndigu zo ndizøtømev neka gigiap sa ndizø-upøgim neka ande ka me ndizø-awam neka zo khokho ezoqa ndi꞉zæza neka zo ande lokom me ndizømbe-tøkubam. 21  11:21-22 Filip 3:5Geté ni zo namba qatigoam, ni matev av nqægo goneáv, zo-te. Yaq ge zô, ndozo-matavap? Ni bazaføgakh mbaîn, yaq nakêmbà, ni matev av nqægo gonemav qagoam?
No ndakin andé bianav ezoqam me nøte-manqaté. Ndigu ezoqam, matev nøme-qa yaq-te kopømba tøgoat, ti꞉khambuvupat, yaq até nó-a, no kopømbaqapé, tøte-khambuvim. 22 Ndigu āv gini-manqate nqǽgo, “Ni Iblu ezoqám.” Ndøgo unimanqatín. Geté até nó-a, no Iblu ezoqám. Neka ndigu ndimanqate, “Ni Izlael ezoqám.” Geté até nó-a, Izlael ezoqám. Neka ndigu ndimanqate, “Ni Eibleem-gí zí.” Geté até nó-a, Eibleem-gé zeó. 23  11:23 Kel 16:23Neka ndigu ndimanqate, “Ni Keliso-gí sasae ezoqám.” Tanakhambá. Manqat no ndakin nqæmanqate, andé bianav ezoqam-qá manqát. No ndigu ùni nøteløvúb, sasae-qa yaq-te. No Keliso-qa sasae kopoav-qapé qæmatønumam, āv taoká, av ndigu gi꞉matønumam. No Keliso-qa sasae zapaya, khøuwa kopoáv, ndimbula-té ginø-nqeindumám. No ndigu mø̀eløvúb, taqa yaq-te. Neka khøuwa kopoav-qape nøme mba mo꞉zumbám. Unimanqatín. Khøuwa kopoáv, ambá nønanimín. 24  11:24 Deut 25:3Khøuwa faev, no Zu ezoqa ndøfembumám. Khøuwa kopokopo-te, 39́ kha ginø-khanæmam. 25  11:25 Kel 16:22; 14:19Neka khøuwa misika, no Lom ezoqam vø̄zumbam. Neka khøuwa nøme, nandí gini-poumbím. Neka khøuwa nøme, palai khagua nitøkuvøemám. Misiká, qani-tøkuvøemam. Ta khøuwa nøme-te, no lova kopo nekā paveat kopo, ndaola-té qatu-kawambát.
26  11:26 Kel 9:23; 14:5No oskia qæ-okhoam, no løvøte-té qato-wanimám. Khøuwa kopoáv. Kea qætanqaemam, no ambá ibøkha mbageap ndøkawambɨ́n. Khøuwa nøme, ambá pepen ezoqam ndøngiænonamɨ́n. Neka khøuwa nøme, ambá nøkeza Zu ezoqam ndøngiænonamɨ́n, neka khøuwa nøme, ambā bawan vini-ak vø̄ngiænonamɨn. Neka no løvøte-te nøme, taon mokho-té neka ezoqam-av manqei-té neka ndaola-té qatø-wanimám. Neka no khape Klisten ezoqam mokho-te, løvøte-te vøtō-wanimam. 27 No sasae føgakh-qape nømbo-ngetøgeapám. Khøuwa nøme, no sasae khàpe nømbe-khouwevtám neka venanqei sømbimáv. Neka khøuwa nøme, no ifín neka ibøkha naq páp. Khøuwa kandambá, ififina qægoam. Neka khøuwa nøme, no qozáq neka ndabua eqeieqei mbaín. 28 Geté ta-mbá taoká, ndøgo. No oskia Klisten bawabawan ezoqam nøzø-fofogeáp, ndigu tiqa unimanqatin-te, āv kinī-apet. 29 Ezoqa unimanqatin-te bazaføgakh mbain tøgoat, no soqaín sæmbøe-ewagɨ́n. Neka ezoqa nøme, manqa-zapa-te gebøiavɨn, no mbøni nqosøgeap nombo-ndapɨ́n.
30 Zo tøzø-pøovat, no tøte-khambuvim, yaq no nøkeza bazaføgakh mbain-qa yaq-té qaté-khambuvím. 31 Mbumbukiam, ndego nigi Evezøza Yesu-ge Eve, teqa iz miavmiav ndø-eqæv, ndego mø̀ndæ-otév. No khavozøpøteáv. 32  11:32-33 Kel 9:23-25No Damaskus taon mokho-te qægoam, ndego gaman ezoqam, kawa Aletas-qa mokho-te gu꞉goam, ambá gemøvønoɨ́n, neka taon mboqog-te, bøibøi ezoqam vø̄-abam. 33 Geté nogi nøfuap, ava-té ginø-utoném, taon uta bøi mboqog-te sasa ndøføløtønem. Yaq no tøtø-khokhón ndǿgo, ndego gaman ezoqam, no møvønoat-qa gegoam.

11:2 11:2 Ef 5:26-27

11:3 11:3 Gen 3:4, 13

11:4 11:4 Gal 1:8-9

11:5 11:5 1 Ko 15:10; 2 Ko 12:11

11:6 11:6 1 Ko 2:1, 13

11:7 11:7 1 Ko 9:18

11:8 11:8-9 Filip 4:15-16; 2 Ko 12:13

11:21 11:21-22 Filip 3:5

11:23 11:23 Kel 16:23

11:24 11:24 Deut 25:3

11:25 11:25 Kel 16:22; 14:19

11:26 11:26 Kel 9:23; 14:5

11:32 11:32-33 Kel 9:23-25