2
Pol Yesu-qa manqat, ande āv kenē-manqatam, Kolin taon-te gegoam
Nǿfuap! No zo-te qæmat, Mbumbukiam-qa Manqat qate-zømesimam, ndøgo khonoam-te qagoam, no ambá av nqǣgo, manqat kandakanda neka nøtenat kandambaqapē qazømbe-manqatām. Geté no matavap āv qategó nqǽgo: No zo mokho-te, manqat nøme nǿmanqateák. Geté Yesu Keliso-qá yaq-te mbá qaté-manqatát, ndego tae mutui-te gitøkewem. 2:3 Kel 18:9; 2 Ko 10:1No zo mokho-te qatu꞉goam, no kha bazaføgakh mbaín. No møe nøgoám neka kha wageap-ús. 2:4 1 Tes 1:5Neka manqat ndøgo, zo qate-zømesimam, no ambá av nqǣgo, manqei-qape ezoqam-qā matavap loloākh qate-zømesimām. Geté zo Mbumbukiam-ge Nqova-qá bazaføgákh qate-zømesimám. Soqaín ndøgo, zoqa unimanqatin matev, ezoqam-qa matavap loloakh-te to꞉tawet. Geté Mbumbukiam-qá bazaføgakh-té qabeto꞉-tawé.
Matavap loloakh, Nqova Mbomambaqape-te ndøndo-okho
Geté, unimanqatín. Manqat ndøgo, ni nqeimanqate, matavap loloakh-ús. Ndigu ezoqam, Klisten matev-te gifisam, kopømbaqapé, mokho tindapem. Geté nqanek matavap loloakh, ambá ndø̄go, manqei-qape ezoqam-qā matavap loloākh, o kawakawa-za-qā matavap loloākh, ndigu manqei-qape ndo꞉kawaezat, tiqa bazaføgakh sa tømø-navøem. Geté matavap loloakh, ni ezoqa nqati-zømesim, ndøgo Mbumbukiam-qá matavap loloákh. Teqa matavap loloakh nqánek: Manqei-qape khakheinøpøteav qagoam, Mbumbukiam é-møndo꞉pøoá, av nqægo: Matev ndǿmatanám, av ndakin ge꞉matanam, neka yage qanimav-qape vøní-etoām. Ibugukhokhof, nqanek matavap, Mbumbukiam geve, khonoam-té qagoám. Nginik manqei-qape kawakawa-za, ezoqa kopo, Mbumbukiam-qa matavap loloakh otevateáv. Ndigu amba ti꞉zøtezɨn, ndigu nigi Evezøza iz eqawat-qape, tae mutui-te ambá gétøkewemák. 2:9 Isa 64:4Geté matev av qanefakhán, av Mbumbukiam-qa Manqat qæ-ein,
“Matev ndøgo, ezoqa bugukhokhof
tiqa bøi-te qeiviav qagoam
neka tiqa gea-te yogeav vø̄goam
neka tiqa wema-te matavapøteav vø̄goam,
Mbumbukiam, tiqa ndígu tene-mendewám,
ndigu kuku ndøzøgo te-te.”
10 Geté ta matavap ndøgo, bugukhokhof qakhonawam, ni Mbumbukiam Nqova Mbomambaqape-qa mokho-te, mø̀ndøni-veáz. Ndego Nqova kopømbaqapé, nqanek matev ti꞉nømand. Zapa ndǿgo, ndego matev ate ndægo gèqeiví, até Mbumbukiam-qa matavap igian-qapé-a, ndēqēivī. 11 Gê, gekha ezoqām mé꞉-otevat, ezoqam-qa matavap? Sa ndégo tene-otevát, tege nqova, te mokho-te ndu꞉gu. Yaq matev até kopó: Ezoqa mè꞉-otevák, Mbumbukiam-qa matavap. Mbumbukiam-ge Nqova yakhapús sege꞉-otevát. 12 Ni ambá av nqǣgo, manqei-qape-gē nqova zindafēm. Geté ni Nqova ndégo tizindafém, Mbumbukiam-te gendowav. Ndego ni ekeza Nqova, tinimbi-etoám ndǿgo: Ni Mbumbukiam-qa matev mbomømboma, yaq-mba gini-etoam, zí꞉nøtén. 13 Manqat ndøgo, ni ezoqa nqati-zømesim, ambá av nqǣgo, av manqei-qape ezoqam, ekeza matavap loloakh-te ndi꞉nømendim. Geté ni ndǿgo tøti-manqaté, av Nqova Mbomambaqape ndi꞉nømendim. Ni ezoqa Mbumbukiam-qa unimanqatin manqat nqeizø-ovøyam, ndøgo Nqova Mbomambaqape ndi꞉nømendim, ni Nqova Mbomambaqape-qá mokho-té qeitø-manqaté.
14 Gekha ezoqām ndego, Nqova Mbomambaqape mbain ndego, ndego manqa mokho géndapák, ndøgo Mbumbukiam-ge Nqova-te ndøndo-okho. Te-te ndego, ta manqat, mokho mbaín. Zapa ndǿgo, qo Mbumbukiam-ge Nqova mbain tøgoat, qo kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa Manqat-qa mokho toqondap. 15 Geté gekha ezoqām ndego, Nqova Mbomambaqape ndembøigu, ndego Mbumbukiam-qa matev ate ndægo-qa yaq-te, mokho ndø̀ndáp. Geté ezoqa nøme, ndigu Nqova Mbomambaqape mbain ndigu, ndigu kopømba mbaín, teqa yaq-te mokho tindapem. 16  2:16 Isa 40:13Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Gê, gekha ezoqām mé꞉-otev,
Mbumbukiam-qa matavap?
Neka gê, ezoqa tígu,
Mbumbukiam timbo-ovøemem?”
Āv taoká. Ezoqa mbaín. Geté ni Keliso-qá matavap nimbu꞉gú. Yaq ni kopømbaqapé, mokho tizindapem.

2:3 2:3 Kel 18:9; 2 Ko 10:1

2:4 2:4 1 Tes 1:5

2:9 2:9 Isa 64:4

2:16 2:16 Isa 40:13