10
Pol iz Mbumbukiam-té gendáp, sasae tegoat
10:1 1 Ko 2:3No Pol, no manqat-qase nøme nqanø̂gó. Nøkezan-qa yaq-té qanømbegó. Ezoqa nøme, zo mokho-te, noqa yaq-te āv gini-manqaté nqǽgo, “Ndego ni namba te꞉goat, ndego manqat aiyav-té genø-manqaté. Geté qambaqape tegoat, ndego manqat sasanqa-ús sege-manqaté.” Yaq no ndakin, Keliso-qa iz-te, ndego ekeza kha gevoa neka kuku ginigu, nqazǿ-pouwe: 10:2 1 Ko 4:21Zo no ndøtøpøtø̀ne᷄m, av nqægo, no tøtøndonav, manqat sasanqa-us banø-manqatē. No kopømbaqapé, ndigu manqat sasanqa-us tæzø-ein, ndigu niqa yaq-te ndimatavap av nqægo, ni manqei-qape matev mba nimbopāev. Unimanqatín. Até ní-a, ni manqei-qape ezoqám. Geté ni ambá av nqǣgo, ninakhagāt, av manqei-qape ezoqam ndi꞉nakhagat. 10:4 Ef 6:13-17Ni ambá av nqǣgo, manqei-qape ezoqam-qā nakhag gigiāp qati-nøfeāp. Geté ni Mbumbukiam-qá nakhag gigiap føgøføgákh qati-nøfeáp. Yaq ta mokho-te ndøgo, ni kopømbaqapé, ezoqam-qa khokho matavap seí-tømbuatát, kopømba av-té, nakhag-te yaq-ak-qa uta-qape toqote-ngiu, neka khambuvap matev ate ndægo vǿi-tokhonumāt, ndøgo ezoqam-qa zøtezat, Mbumbukiam-qa yaq-te, ndo꞉khazu. Neka ezoqam-qa matavap ate ndægo, andé ndimbula khoev-té qati-nqeitám, yaq ndigu Keliso-qa manqat o-mba bembøē-ndapem. Ni mø̀ikhakheinám. Zo Klisten bawan ezoqam, Mbumbukiam-qa Manqat o-mba tozotumu-ndapem, yaq gekha ezoqā nøme, zo mokho-te zua ndisanqawe, ni yaq-fia nizǿtá.
Zo eqeieqei ndømataváp. Gekha ezoqām ndego, ekeza kha Keliso-ge ezoqam nde꞉vewe, ndego yà bembo-matøvém, até ní-a, ni Keliso-gí ezoqám. Ndøgo bavokho-qapé. 10:8 2 Ko 13:10Unimanqatín. No tønø-poeɨn, no ambá nøme mba noto-khambuvimɨ́n, ta bazaføgakh-qa yaq-te, Evezøza gini-etoam. Geté ta bazaføgakh ndøgo, ndego ni gini-etoam, ndøgo zoqá unimanqatin bazaføgakh etoam nonqó, ambá av nqǣgo, zo ngiæzoat nonqō. Yaq nakémbá, no mivi mbaín, noqa khambuvap-qa yaq-te. No poeveáv, zo ndozo-matavap av nqægo, no zo nø̀zø-utøvē, noqa pepa vinivinimba-te. 10 Zapa ndǿgo, ezoqa nøme, āv gini-manqaté nqǽgo, “Pol-qa manqat, teqa pepa vinivinimba-te ndøpeawap, ndøgo bazaføgakh-ús neka sasanqa-ús. Geté ndego ekezan ni namba tizi꞉goat, yaq teqa manqa manqate, bazaføgakh mbaín. Khokhó.” 11 Gekha ezoqām ndigu, av ndi꞉manqate, ndigu bètezøtéz, niqa pepa-te manqat ande sasanqa-us qeipeaumam, ni matev āv tøtí-matønumát, zo namba tizi꞉goat.
12 Ezoqa nøme, zo mokho-te nandav, ekeza kha ezoqa kandakanda me꞉vewé. Ság! Ndigu yakhapús. Ni nikeza kha, ti namba nití-khamasemák, vøimǿvī. Geté tiqa matev, mokho mbaín. Zapa ndǿgo, ndigu ekeza matev, ekeza matev namba me꞉geveatatún neka ekeza kha, ekeza kha namba vø̄e-khamasimatun. 13  10:13 Lom 12:3Geté ni khapé bati-khambùva᷄p. Ni taqá yaq-te mbá tøtí-khambuvupát, Mbumbukiam ni sasae gini-etoam, teigoat. Até ta sasae ndøgó-a, zo mokho-te nqeigut, ni Mbumbukiam ni-etoám. 14 Ni amba zo-te okhoeav teigonɨn, zo qambaqape ndozoyage, yaq ni taqa yaq-te ambá kopømba mbaín tøti-khambuvapɨn. Ni amba av tøtigonɨn, yaq niqa khambuvap, ambá mokho mbaín. Geté ni mø̀itøndu-niáv zo-te, neka Manqat Mbomambaqape, Keliso-qa yaq-te, vøtīzømas. 15 Ni ambá av nqǣgo, nikeza iz ezoqa nøme-qā sasae-qa yaq-tē qati-eqawāt, ndøgo ni nikezan goneav qagoam. Geté ni teitotaná ndǿgo: Zo unimanqatin matev-te tozotumu-fisam, yaq niqa sasae bèkhouwév, zo mokho-te nandav. Yaq ezoqa nøme mba beto-unimanqatiním. 16 Unimanqatín. Ni até zoqá manqei yaq ndøndogó-a, ezoqa Manqat Mbomambaqape zømesim-qa nigú. Zapa ndǿgo, ni poeveáv, nikeza iz sasae nøme-qa yaq-te tøti-eqatat, ndøgo ezoqa nøme, manqei nøme-te gimatønumam.
17  10:17 Jer 9:24; 1 Ko 1:31Khambuvap-qa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-peawáp nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, ndekhambuvap, ndego tèabete-khambuváp ndøgo, av Evezøza matev ge꞉matønumam.” 18  10:18 1 Ko 4:4Ezoqam teoká ndego, ekeza kha kandambaqape ndevewe, iz ndømbogo. Geté iz ndégo tømbogó, ndego Mbumbukiam kandambaqape ndevewe.

10:1 10:1 1 Ko 2:3

10:2 10:2 1 Ko 4:21

10:4 10:4 Ef 6:13-17

10:8 10:8 2 Ko 13:10

10:13 10:13 Lom 12:3

10:17 10:17 Jer 9:24; 1 Ko 1:31

10:18 10:18 1 Ko 4:4