1 Kolin
Pol-qa bugukhokhof pepa, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Kolin taon-te giyagam
Megeat Manqat-qase
Pol Efesus taon-té gegoám, nqanek pepa, Klisten bawan ezoqam-te gepeawam, ndigu Kolin taon-te giyagam. Kolin taon ndøgo, kandambaqapé. Glik manqei-té qagó. Ta khøuwa-te ndøgo, Glik manqei-qa iz, Akaya mbo-akhaemám. Klisten ezoqam ndigu, Kolin taon-te gisøkhoam, nøme ndigu, Glik ezoqám, neka nøme ndigu, Zu ezoqám. Ezoqa gisøkhoam ndøgo, kandambá, gigiap kopoav ezoqám neka tiqa zøtezat andé kandambá.
Bugukhokhof khøuwa, Pol mø̀ndøgoám, Kolin taon-te ndøgo, neka ndigu ezoqam, ndakin mba gi-Klisten-ez, vø̄e-zømesimam. Nginik Yesu, oskia ndø-unimanqatintám, neka guligulim-te vø̄-møvøbumam. Geté tiqa Klisten bawan, sège-qaqaém. Neka ndigu matev soqain-té giyagám, kha-qa poev matev vømbōpavam-a, manqa-zapazapa vinivinimba vø̄matønumam. Pol mø̀ndø-ewág, taqa yaq-te, yaq ndigu nqanek pepa mokho-te, unimanqatin matev neka Klisten matev eqeieqei-qa yaq-te vøzø̄-peawam-a, tiqa matev-qa yaq-te, vøzø̄-ponqom.
1
No Pól, nqanek pepa nqæpeaomit. No Keliso Yesu-gé u-aném. No Mbumbukiam ndøveatán, nqanek sasae nqægo. Ndøgo teqá poév. Nqanek pepa, nigi Klisten nøfu Sostenés namba niti-peaomít.
Zo-té qeitø-peaomít, zo Mbumbukiam-gi Klisten bawan ezoqam, nandav Kolin taon-te ndozoyage, zo Mbumbukiam Keliso Yesu mokho-te ge꞉khaz, vozō-tegi-ezoqam-ez. Nqanek pepa até ti-té ndigú-a, vǿe-peawām, ezoqa ewaqape-te, manqei-manqei ate nqægo, nigi Evezøza Yesu Keliso-qa iz ndivewam, ndiguligulim. Ndego tigí Evezøzá neka nigī Evezøzā.
Mbumbukiam, nigi Tat, neka Yesu Keliso, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka sambi matev ndø̀goát, zo-te.
Pol-qa ike manqat Mbumbukiam-te, Kolin ezoqam-qa yaq-te
No Mbumbukiam, ike manqat oskia nombo-manqaté, zoqa yaq-te, neka teqa kuku matev-qa yaq-te, ndego zo Keliso Yesu mokho-te gezø-etoam. Te mokho-te, zo andé gigiap kopoav ezoqám. Mbumbukiam zo nømendim manqat neka zøtezat kandambá gezø-etoam. Zapa ndǿgo, manqat ndøgo, no Keliso-qa yaq-te qate-zømesimam, mø̀ndømø-qóm, zo mokho-te. Yaq ndǿgo, zo nigi Evezøza Yesu Keliso ndøzømbøe-esap, tendoveao, tendoqavan, zo matev nøme løvu꞉máv, ndøgo Nqova Mbomambaqape, ni Klisten ezoqam ngini-etoam. 1:8 1 Tes 3:13; 5:23Yesu Keliso zo føgøføgakh zǿgeatát. Yaq zo unimanqatin matev-te, føgøføgakh zówaniapát, atema vaev khøuwa-te. Yaq zo nigi Evezøza Yesu Keliso-qa Khøuwa Kandambaqape-te, ndego tendoqavan, manqa-zapazapa mbaín, sozógoát. 1:9 1 Zion 1:3; 1 Tes 5:24Mbumbukiam, ndego zo gezø-akha, tege Yo Yesu Keliso namba tøzøte-yagat, nigi Evezøza, ndego unimanqatin ezoqám. Ndego zo gezǿ-geatát, atema vaev-te.
Qaqae matev-qa yaq-te, Klisten bawan mokho-te
10  1:10 Filip 2:2Nǿfuap! Nigi Evezøza Yesu Keliso-qa iz-te, no nqazǿ-pouwe: Zoqa Klisten bawan mokho-te nandav, zo manqa ndø-itùmba᷄m neka qatoat matev bezømbù꞉gu᷄. Geté zo nqova kopo-té qawaní, neka kha-mba, matev kopo zombó-ovét. 11 Nǿfuap! No nqanek manqat nqazømbe-manqate, zapa ndǿgo: Nigu Klisten nøfu Kloe, tugi ezoqa nøme, no āv gini-nømøndém nqǽgo: Zo mokho-te nandav, qatoat neka ponqombap matev zømbu꞉gú. 12  1:12 1 Ko 3:4; Kel 18:24-28No nqánek qate-manqaté: Zo mokho-te, ezoqa nøme, āv gini-manqaté nqǽgo, “No Pol nombopáev,” neka nøme ndimanqate, “No Apolos nombopáev,” neka nøme ndimanqate, “No Pita nombopáev,” neka nøme ndimanqate, “No Keliso nombopáev.”
13 Áv khané꞉go? Gê, Keliso géqaqanim? Neka gê, no Pol, zoqa yaq-te no notónanim, tae mutui-te? Neka gê, zo ibøkha iz qazondapem, noqā iz-tē qazonǿ-ndapem? Āv taoká. 14  1:14 Kel 18:8; Lom 16:23No ike kandambá, Mbumbukiam-te. Zapa ndǿgo, zo mokho-te, no ibøkha iz, ti-mba ngínik qazø-etoám, Klispus neka Gaius. Geté ezoqa nøme, ibøkha iz etopøteáv. 15 Soqaín ndøgo, ezoqa timanqatat, av nqægo, “No ibøkha iz, Pol-qā iz-tē qatøndāp.” 16  1:16 1 Ko 16:15Ó! Unimanqatín. No até Stefanas neka tegi ezoqám-a, ibøkha iz vøezø̄-etoam. Geté ezoqa nøme, no matavapøteáv, av nqægo, ibøkha iz mø̀ezø-etoām. 17 Keliso no ambá av nqǣgo, ezoqa ibøkha iz etoam-qa ndokhofotān. Geté ndego no Manqat Mbomambaqape zømesim-qa ndokhofotán. No ezoqa ambá av nqǣgo, manqei-qape-qā matavap loloākh qate-zømesīm. Soqaín ndøgo, Keliso-qa tae mutui manqat, tømø-khokho-manqat.
Mbumbukiam ekeza bazaføgakh neka matavap loloakh, Keliso mokho-té gendo-vevezám
18  1:18 Lom 1:16Unimanqatín. Ti-te ndigu, tisoqoez, ta manqat ndøgo, Yesu tae mutui-te genanim, mokho mbaín. Geté ni-te, ni Mbumbukiam ngekhandi꞉ntet, nqanek manqat, bazaføgakh-ús. Ndøgo Mbumbukiam-qá bazaføgákh. 19  1:19 Isa 29:14Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“No manqei-qape ezoqam-qa matavap loloakh nøzǿngiú.
No tiqa zøtezat nósanqáo.”
20  1:20 Isa 19:12; 33:18; 44:25; Job 12:17Mbumbukiam-qa manqat av qæ-ein ndægo, yaq gê, manqei-qape ezoqam matavap loloakh-us neka zøtezat ezoqam neka manqa manqate ezoqam-qa yaq-te, áv khané꞉go? Ndøgo khokhó. Mbumbukiam manqei-qape-qa matavap loloakh, khokho matavap me꞉vewé.
21  1:21 Met 11:25Mbumbukiam ekeza matavap loloakh-te, matavap āv genevé nqǽgo: Manqei-qape ezoqam, kopømba mbaín, ekeza matavap loloakh-te, Mbumbukiam ti꞉zøtez. Yaq teqa poev nqánek qagó: Ezoqa ndígu tékhandí꞉z, ndigu nqanek manqat ndi-unimanqatinat, ndøgo ezoqa nøme khokho manqat ndi꞉vewe. 22 Zu ezoqam, ndigu umingiap matev qeivi-qa mba ndøgó, neka Glik ezoqam, matavap loloakh tonqogim-qa mbá ndīḡū. 23  1:23 Lom 9:32; 1 Ko 2:14Geté ni ezoqa Keliso-qá yaq-te mbá qati-zømesím, ndego tae mutui-te gitøkewem. Nqanek manqat, Zu ezoqam, qaqa zøløozú. Neka bawan vini-ak, nqanek manqat, mokho mbain me꞉vewé. 24  1:24 Kol 2:3Geté ni Mbumbukiam ginindu-akha, nøme Zu ezoqam neka nøme bawan vini-ak, ni Keliso-te, Mbumbukiam-qá bazaføgakh neka matavap loloakh ziqeiví. 25  1:25 2 Ko 13:4Mbumbukiam-qa matavap, ndøgo ezoqa nøme matavap livilivis ndi꞉vewe, ta matavap loloakh ndøgo, manqei-qape ezoqam-qa matavap loloakh, ùnime꞉-løvuám. Neka teqa matev matanam, ndøgo ezoqa nøme bazapos ndi꞉vewe, taqa bazaføgakh, manqei-qape ezoqam-qa matev matanam, ùnime꞉-løvuám.
26  1:26 Met 11:25; Zems 2:5Nǿfuap! Zo gèmbo-mataváp. Zo mokho-te nandav, Mbumbukiam gezø-akha, zo ezoqa khapímbá, manqei-qape ezoqam-qa bøi-te, matavap loloakh ndøzøgo o iz kandakanda ndøzøgo o zogi zøvøndipakha iz kandakanda qazøgoam. 27 Geté Mbumbukiam ndígu tevevesám, ndigu manqei-qape-te, matavap livilivis neka iz mbain ndi꞉zæza. Ndego tene-matanám ndǿgo: Matavap loloakh-us ezoqam neka iz-akhayapak, mivi mé꞉ndapém. 28 Mbumbukiam ndígu tevevesám, ndigu iz mbain ndigu, neka ndigu, ezoqa nøme ndisanqaza. Ndego nqanek matev, manqei-qape-qa matev kandakanda ngi꞉wat-qa ndøgó. 29  1:29 Ef 2:9Ndego tenegó ndǿgo: Ezoqa kopo, gé꞉khambuvimák, Mbumbukiam-qa bugug-te. 30  1:30 Jer 23:5-6Mbumbukiam ndømatanám, zo ndakin Keliso Yesu namba, ndøzøte-yage. Ndego ekeza matavap loloakh, Keliso mokho-té genøni-vevezám. Ni Mbumbukiam-qa bøi-te, te mokho-te ndégo tizi-ndaføyamba-én, neka vizimø̄-Mbumbukiam-gi-ezoqam-en neka Mbumbukiam ni te mokho-te vø̄nqovotan, ni manqa-zapa mokho-te qazu꞉goam. 31  1:31 Jer 9:24Matev av tønefakhán, av Mbumbukiam-qa Manqat ndæpeawap, “Gekha ezoqām ndego, khambuvap-qa tegoat, ndego taqa yaq-te teabete-khambuváp ndǿgo, Evezøza gematanam.”

1:8 1:8 1 Tes 3:13; 5:23

1:9 1:9 1 Zion 1:3; 1 Tes 5:24

1:10 1:10 Filip 2:2

1:12 1:12 1 Ko 3:4; Kel 18:24-28

1:14 1:14 Kel 18:8; Lom 16:23

1:16 1:16 1 Ko 16:15

1:18 1:18 Lom 1:16

1:19 1:19 Isa 29:14

1:20 1:20 Isa 19:12; 33:18; 44:25; Job 12:17

1:21 1:21 Met 11:25

1:23 1:23 Lom 9:32; 1 Ko 2:14

1:24 1:24 Kol 2:3

1:25 1:25 2 Ko 13:4

1:26 1:26 Met 11:25; Zems 2:5

1:29 1:29 Ef 2:9

1:30 1:30 Jer 23:5-6

1:31 1:31 Jer 9:24