3
3:1 Kel 17:15Ni kopømba mbain qagoam, sekemba amba qati-kewagam, yaq ni matavap āv qatigoném nqǽgo: Ni nikezan, Atens taon-te até nitøkhǽ-sokhoát. 3:2 Kel 16:1-3Geté ni Timoti nitøndú-khofotøvém, zo-te, ndego nigi Klisten nøfu, ni Mbumbukiam-qa sasae namba nqati-sasaeat, ndego ni Manqat Mbomambaqape manqa manqate-te ngini-tøke, Keliso-qa yaq-te. Yaq ndego zo tèabezømbe-tøké neka zita zǿtøpáz, zoqa unimanqatin matev bezømbē-føgakh. 3:3 2 Tim 3:12Soqaín ndøgo, matev soqøsoqa ndøgo, zo-te qafakhanam, zoqa unimanqatin matev tøkukugim. Zo zøkeza mø̀zøte-zøtéz, matev soqøsoqa av nqægo tøndo-okhoat, ndøgo Mbumbukiam-qá poév, ni-te. Ni zo namba qatigoam, ni mø̀izø-manqatám, av nqægo, “Ni matev føgakh-qape, ndìzimø-qeivím.” Yaq zo mø̀zøte-zøtéz, matev mø̀ndø-fakhanám. Yaq nakémbá, no kopømba mbain qagoam, sekemba amba qate-kewagam, no Timoti notøndo-khofotáv. No nøtenat-qa nøgoám, zoqa unimanqatin matev, āv khapezømbēgo-a. Soqaín ndøgo, ndego ezoqam, ndego ezoqa nde꞉khamasim, zo te꞉khamasim, yaq niqa sasae føgakh-qape, zo mokho-te qeikhanazat, vømǿ-khokhō.
3:6 Kel 18:5Geté ndakin Timoti nango gendovesez, zo-te gegoam, ndego zoqa unimanqatin matev neka kuku matev-qa yaq-te, manqat mbomambaqape ndø-ndapavún. Neka ndego ni āv ginimbi-eín nqǽgo: Zo ni oskia zoni-mataváp, khanakhanakh-ús, neka zo vao kandambá ni-te. Neka zo ni nqawa nømende-qa zogó, ate av-té, ni zo nqawa zømete-qa nqati꞉gu. 3:7 2 Tes 1:4Nǿfuap! Ni yage føgakh-qape-te nqeiyage, ezoqa matev soqøsoqa ngini-matanam, yaq Timoti zoqa unimanqatin-qa yaq-te emanqat ginimbi-votot, ndøgo ni møqæ ni-etoám. Yaq ndakin niqa yage kopømbaqapé. Zapa ndǿgo, ni mø̀tinøtén, zo Evezøza mokho-te, bazaføgakh-ús ndozo-waniap. Ni khanakhanakh kandambá, zoqa yaq-te. Ni nøtenateáv, Mbumbukiam zoqa yaq-te, ike manqat eqeieqei ande āv kheimbøé-einīm. 10 Pavpave nekā lovølova, ni Mbumbukiam-te oskia nivi꞉matún. Bazaføgakh-ús. Ni zoqa bugug nango bàniqeivím neka zo manqat nøme batī-zømesim, ndøgo zo zøtezateav ndøgo, neka zoqa unimanqatin matev bezømbē-khouwev.
11  3:11 2 Tes 2:16-17Ni āv qati-guligulím nqǽgo: Mbumbukiam, ndego nigi Tat, neka nigi Evezøza Yesu, ndigu niqa nakhoa ekeza ndǿkhakheinømém, ni zo-te teitøndu-niav. 12 Neka Evezøza, zoqa kuku matev gezǿ-khouwév, yaq ndøgo kandambaqape ndǿgoát, yaqyaq-a nekā ezoqa nøme-te, ate av-té, ni zo-te kuku nqanimbi꞉gu. 13 Yaq ndego zo gezǿtøké, zo bazaføgakh-us zówaniapát. Yaq zo Mbumbukiam-qa megemege-te, ndego nigi Tat, manqa-zapazapa-yav neka eqeieqei-qape sozógoát, ta khøuwa-te ndøgo, nigi Evezøza Yesu, ekeza ezoqam ate ndi꞉gu namba, tendoqavan.

3:1 3:1 Kel 17:15

3:2 3:2 Kel 16:1-3

3:3 3:3 2 Tim 3:12

3:6 3:6 Kel 18:5

3:7 3:7 2 Tes 1:4

3:11 3:11 2 Tes 2:16-17