17
Pol neka Sailes Tesalonika taon-te gigoam
Yaq Pol neka Sailes, Amfipolis taon neka Apolonia taon sègemø-løvuím. Yaq até ge-apát, atema Tesalonika taon-te vømø̄fakhaz. Ta taon-te ndøgo, Zu ezoqam-qa guliguli khoev mø̀ndøwevám. Yaq Pol tenøwáv ndǿgo, av oskia ge꞉goatun, ezoqa vømē-zømesim. Sabat khøuwa misiká, manqat gezø-manqatam. Ndego āv gezømbe-ovøemám nqǽgo: Mbumbukiam-qa Manqat é-møndø-eín, ndego Mesaya, Mbumbukiam geve, ezoqam tekhandi꞉z, ndego nqosøgeap bendáp, neka løvøte-te betøndō-suzam. Yaq Pol nøme gezø-ein, “Ndego Yesu, no nqazømbe-manqate, Mesaya ngének.”
Yaq Zu bawan-ak nøme, nqanek manqat gè-unimanqatiním, Pol neka Sailes-te vø̄nøzaz. Até Glik bawan-ák-a, ndigu Zu ezoqam-qa guliguli matev gindapem neka Mbumbukiam vømbō-vizupam, kopoáv, neka sakhei iz-akhayapak kopoáv, tiqa manqat gi-unimanqatinim.
Geté Zu bawan-ak nøme, ova ndø-einím. Yaq ndigu ezoqa soqøsoqa ndø-upøzó, maket manqei-te sa gi-okhoam, neka ezoqa ewaqape qaqa vøzø̄løwaz. Yaq ndigu Zeisen-qá khoev-té ginøbøín, Pol neka Sailes vømøzø̄vao. Yaq ambá ezoqa ewaqape-té ginø-tonqozoɨ́n. Geté ndigu ezoqa menas, zømeteav qagoam, yaq até gindigonem, Zeisen neka Klisten ezoqa nøme vø̄gavem. Yaq taon megetapak-té ginø-itúb. Ndabua mba zøgeageapát. Yaq āv gini-akhaemát nqǽgo, “Ezoqam ndigu, manqei-qape-te ate nqægo, manqa-zapazapa gigoatun, ndakin nqánek gigú. 17:7 Luk 23:2; Zion 19:12Yaq ngenek Zeisen, nginik ezoqam, ekeza khoev-té genøkhatób. Nginik ezoqam ate ngi꞉gu, Siza-qá khafeap ndømøkuiám, nigi kawa ezoqam kandambaqape. Zapa ndǿgo, ndigu āv gini-manqaté nqǽgo: Kawa nøme ndêgó. Iz nqambógo, Yesú.”
Yaq taon megetapak neka ezoqa ewaqape, khanakhanakh mbaín, nqanek manqat giyogem. Yaq ndigu Zeisen neka ezoqa nøme, namba gi꞉goam, moni abam manqat zø-ein. Yaq ndigu moni gi-abem, vø̄nqonqotaz.
Pol neka Sailes, Belia taon-te gigoam
10 Yaq ta khøuwa kopo-te ndøgo, qapøis, ndigu Klisten ezoqam, até gindigonem, Pol neka Sailes, Belia taon-té ginø-khofotáz. Yaq gimøfakhaz ndøgo, ndigu Zu ezoqam-qá guliguli khoev-té ginøzáv. 11 Nginik Zu bawan-ak, Belia taon-te ndøgo, tiqa matev eqeieqeí, āv tiuká, av ndigu Tesalonika taon-te gi꞉yagam. Ndigu Manqat Mbomambaqape ùnime꞉-ndapém. Yaq khøuwa ate qæpavpavemam, Pol ge꞉zømesimam, ndigu teqa manqat, Mbumbukiam-qá manqat namba me꞉geveatát. 12 Yaq Zu ezoqa kopoáv, gè-unimanqatiním. Neka até Glik iz-akhayapak sakhéis-a, neka Glik angana, vø̄-unimanqatinim. Ezoqa andé kandambá.
13 Geté Tesalonika Zu bawan-ak nøme, giyogem, av nqægo, Pol ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat Belia taon-tē genø-zømesimīt, yaq ndigu tinduzáv ndǿgo, ezoqa teqa yaq-te qaqa vøzø̄løwaz. 14 Yaq ndigu Klisten ezoqam, até gindigonem, Pol ndaola keoqa-té ginø-khofotøvém. Geté Sailes neka Timoti, Belia taon-te, até gesokhoám.
15 Yaq ndigu ezoqam, Pol namba gi꞉-apat, até ge-ituát, atema Atens taon-te vømø̄fakhaz. Yaq ndigu nqawa ginduqavaz, Pol Sailes neka Timoti-te manqat ndøkhofotáv. Ndigu bètøndozáv. Andé nakhamas-té.
Pol Atens taon-te, Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimam
16 Pol Atens taon-te ndøgo, ndigu ezoqa menas gezømbo-kewagam, yaq āv geneqeív nqǽgo: Ta taon-te ndøgo, tae khøuwiap kopoav-qapé qagoam. Yaq ndego mbøni mbonqosøgím. 17  17:17 Kel 18:19Yaq ndego Zu ezoqam-qá guliguli khoev-té genø-okhoám, ti namba manqat vømø̄-einimin, Zu ezoqam neka ndigu ezoqa nøme, Zu ezoqam-qa guliguli matev gindapem neka Mbumbukiam vømbō-vizupam. Yaq khøuwa ate qæpavpavemam, ndego até maket manqei-té-a, gekha ezoqām ndigu, sa gi-okhoam, manqat vøzø̄-manqatam. 18 Yaq ezoqa nøme, ndigu Epikuli neka Stoik-qa nømendim matev gimbopavam, ndigu Pol namba manqa ndø-itumbám. Yaq āv gini-einím nqǽgo, “Ngenek gekha khokho manqāt ndǿmanqatet? Gê, ngenek ni nømendim-qa ndǿgo?” Geté ezoqa nøme gi-einim, “Ngenek manqei vini-ak-gí mbumbuk-qá yaq-té ate꞉-manqaté.” Av gi꞉-einim ndægo, zapa ndǿgo: Pol Yesu neka ezoqa løvøte-te khandi꞉zat-qá yaq-té gene-manqatám.
19 Yaq ndigu Pol Aleopagus manqei-té ginø-ituím, ma taon megetapak gi꞉pindumam. Yaq ndigu taon megetapak, Pol āv gimbøe-einím nqǽgo, “Kopømbâ, ni qoqa nømendim ndakinak-qa yaq-te, qo ezoqa ndoqote-zømesim, toqoni-ovøyam? 20 Manqat nøme ndøgo, ni nqeitaqa-yoge, viní. Yaq ni taqa manqa mokho ndape-qa nigú.” 21 (Ndigu Atens taon-ak, neka até bawan vini-ák-a, taon-te okha gindu-okhoam, tiqa poev kandambaqape ndǿgo tøgoám, khøuwa kopoav, ezoqa emanqat ndakinak vinivinimba vø̄vototupam-a, vø̄-ewagam.)
22 Yaq Pol, Aleopagus manqei-te ndøgo, megetapak-qá megemege-té genø-itán, gezø-ein, “Zo Atens ezoqam. No āv qateqeív nqǽgo: Zo guliguli matev-te, bazaføgakh zo-asazét. 23 Zapa ndǿgo, no zoqa taon mokho-te qatu-okhoam, neka gigiap vinivinimba qæqeiv, zo ndozombo-tabap, yaq no lou-qase nøme nøqeív, zo mbumbukiam nøme søvakha gigiap qazombo-løvutumatun. Yaq ta lou-qase-te ndøgo, manqat āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Mbumbukiám nøme-qá, ni nøtenateav ndego.’ Ndego Mbumbukiam nøme, zo ndozombo-vizap, gete zo zøtezateav ndøgo, ndégo, no nqazømbe-manqate. 24  17:24-25 1 King 8:27; Kel 7:48No Mbumbukiam ndégo tøte-manqaté, ndego manqei-qape neka gigiap ate nqægo, ta mokho-te nqøugut, gekhakheinam. Ndego Evezøzá. Yan neka manqei-qape ndégo teno-kawaevát. Ndego ambá av nqǣgo, guliguli khoev-tē geyagē, ezoqa gipuanumatun. 25  17:25 Psa 50:12Neka ndego gigiap-av ezoqám mbá. Ndego ambá av nqǣgo, ni-tē gonotawē. Āv taoká. Geté ndego ezoqam ndégo, ni ezoqa ate nqazi꞉gu, khandi neka mbøni fokeam neka gigiap ate nqægo ngini-etoam. 26 Ibugukhokhof, Mbumbukiam ezoqa kopo ndøkhakheinøvém. Yaq ni bawabawan vinivinimba ate nqazi꞉gu, ngenek ezoqa kopo mokho-té genø-khakheinømbém, manqei-qape bizīkhazem. Neka Mbumbukiam ni bawabawan vinivinimba khøuwa nizáv, ni tiziyagat neka gekha manqei-te qazíyagāt. 27  17:27 Psa 145:18; Jer 23:23Mbumbukiam matev av nqægo, tenegó ndǿgo. Ni teqa tàbizimbøe-vawém, neka eísa, te-te pizí-visiīm penømakhaya, neka pizí-ometām penømakhaya. Zapa ndǿgo, ndego Mbumbukiam qambaqapé mbá ni-te, ni ezoqam ate nqazi꞉gu. 28 Ni teqá mokho-té qazu꞉yagé, neka teqá mokho-té qazu꞉-okhó, neka teqá mokho-té qazu꞉gú. Ndøgo até kopó, av zogi emanqat vototap ezoqa nøme ndimanqate, av nqægo, ‘Ni tegī nakheīs.’
29  17:29 Isa 40:18-20; 44:10-17; Kel 19:26Yaq nakémbá, ni Mbumbukiam-gi nakheis nqazigu, yaq ni bizi-matàva᷄p, av nqægo, ‘Mbumbukiam ndego gigiāp, kopømba ande av gol neka silva neka mbaqambaqa mbumbuk ndi꞉gu. Mbumbuk av ngi꞉gu, ndigu ezoqa zøtezat ndøzøgo, ekeza zendá gini-khakheinøvematún.’
30 Ibugukhokhof, Mbumbukiam qaqa goneáv, ta zapaya ndøgo, ndego vizøpøteav qagoam. Zapa ndǿgo, ndigu ndego zøtezateáv. Geté ndakin, ndego ezoqa ewaqape, manqei-manqei ate ndægot, āv gezømbe-manqaté nqǽgo, tiqa yage bè-enénd neka te-te bēqambuz. 31  17:31 Psa 96:13Ndego khøuwa mø̀ndøzáv. Ta khøuwa-te ndøgo, ndego ni manqei-qape ezoqam ate nqazi꞉gu, manqa ovøyam-té genǿ-ámb. Ta manqa ovøyam ndøgo, eqeieqeí. Te mokho-te ndégo tenǿgó, ndego geveatav. Ezoqam ndégo, løvøte-te gekhandi꞉v. Teqa khandi꞉vat matev mokho-te, Mbumbukiam ezoqa ewaqape, āv gininømánd nqǽgo: Ezoqam geveatav ngének.”
32 Ezoqa nøme ndigu, Pol gimboyogem, ezoqa løvøte-te khandi꞉zat-qa yaq-te ge꞉manqatam, ndigu gèvøngi꞉nám. Geté nøme ndigu, gimbo-einim, “Ni khøuwa nøme, qoqa manqat nqawa yoge-qa nigú, taqa yaq-te.”
33 Yaq Pol ndigu gèzuváz, vø̄wav. 34 Geté ezoqa nøme, mø̀ndø-tøkuaném, Pol namba, Yesu vø̄-unimanqatinim. Ezoqa kopo nøme ge-unimanqatin, teqa iz Dionisiús. Ndigu taon megetapak, Aleopagus møvøna manqei gipindumam, ezoqa nøme ndégo tegoám. Sævam nømu ndugu, gu-unimanqatin, tuqa iz Damalís, neka ezoqa nøme vø̄goam, gi-unimanqatinim.

17:7 17:7 Luk 23:2; Zion 19:12

17:17 17:17 Kel 18:19

17:24 17:24-25 1 King 8:27; Kel 7:48

17:25 17:25 Psa 50:12

17:27 17:27 Psa 145:18; Jer 23:23

17:29 17:29 Isa 40:18-20; 44:10-17; Kel 19:26

17:31 17:31 Psa 96:13