9
Pol-qa tanakh, ekeza ezoqam-qa yaq-te, Izlael ezoqam, ndigu Yesu unimanqatinteav ndigu
Manqat nøme, no ndakin nqæmanqate, unimanqatín. Keliso-qá megemege-té qato-manqaté. No nøté-khavozamák. Neka até Nqova Mbomambaqapé-a, ndego no mokho-te ngu꞉gu, sùgumu-unimanqatinát, noqa manqat. No mbøni vaev neka tanakh kandambá nqanøgo. Yaq ndøgo kopømba mbaín, tønavøem. 9:3 Exo 32:32No nøkeza ezoqam nøte-manqaté, Izlael ezoqam. No ndigu Keliso namba tøkuat-qa nøzøgó. No amba Keliso-te nøzøneav tøgonɨn, te-te vø̄e-qatanɨn, yaq no Mbumbukiam amba soqain-te vø̄veɨn, matev av nqægo, nogi ezoqam amba tøzø-tøkeɨn, ndigu Keliso namba titøkuanemɨn, yaq no-te ambá kopømbá. 9:4 Exo 4:22; Iblu 9:5; Psa 147:19; Lev 1–10; Lom 15:8Ndigu Mbumbukiam-gí ezoqám. Ndego ekeza nakheis ndígu tenezǽb, neka teqa bazaføgakh neka waev vøzø̄-vevezam, neka ti namba, teqa poev vø̄-unimanqatintam, neka teqa guguna manqat vøzø̄-etoam, neka guliguli matev eqeieqei vø̄ezømas, neka manqa mbusa vøzø̄ve. Ezoqam ndígu, tigi atanakha-zapazapa-za Mbumbukiam gevevesam. Keliso ge-ezoqam-ev, ndego Izlael ezoqam ndøqán. Ndego Keliso, Mbumbukiám. Gigiap ate nqægo teqá mokho-té qanu꞉gú. Teqa iz miavmiav, bèto-eqawát.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín.
Mbumbukiam ezoqa āv kenē-vevesam
Unimanqatín, Izlael ezoqa kopoáv, ndigu unimanqatinteáv, Yesu-qa yaq-te. Geté kopømba mbaín, ta zapaya ndøgo, toqo-matavupat av nqægo, Mbumbukiam-qa manqa mbusa ti-te, sège-navøēm. Āv taoká. Geté Izlael ezoqam ate ndigú mbá, ndigu uni Izlael-ezoqam-in. 9:7 Gen 21:12Eibleem-qa yaq-te, matev até kopó: Ambá ndīgu, ezoqa ewaqape, ndigu Eibleem gemanazam, ndigu uni tegi zi-īn. Geté uni tegi zi-in sati ndígu, tege yo Aezek gemanazam. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam Eibleem āv gembøe-eín nqǽgo, “Qogi qazi iz, ti-mba ndígu tíndapém, qoge yo Aezek-gi nakheis.” 9:8 Gal 4:23Nqanek ni āv qani-nømendím nqǽgo: Mbumbukiam-gi nakheis, ambá ndīgu tigū, ndigu ezoqam-qa kouk-te gindu-fakhaz. Geté Mbumbukiam Eibleem-gi zi ndígu tenezæzá, tiqa yaq-te ndigu, manqa mbusa geve. 9:9 Gen 18:14Mbumbukiam Eibleem-te, taqa yaq-te manqa mbusa geve, ndego āv gembøe-eín nqǽgo, “Viav nøme, no nqawa ndø̀tøndonáv, khøuwa kopo-te. Yaq qogu sævam, Sæla, nakhasam anganeam é-ndømbøe-fakhán.”
10 Yaq nigi atanakha-zapa Aezek-gi nakhei menas-qa yaq-te, Isao neka Zekop, matev até kopó, ndigu tegu zas Lebeka-te gimøfakhaz. 11-12  9:11-12 Gen 25:23Ndigu qaqangeap qazaneav qagoam neka matev eqeieqei o matev soqain goneav vø̄goam, Mbumbukiam kopo nøme é-møndø-veatáv. Mbumbukiam Lebeka āv gembøe-eín nqǽgo, “Zapikia eveqase mokho-té gunú꞉goát.” Nqanek matev, ni āv qani-nømendím nqǽgo: Mbumbukiam ezoqa ndevevesam, ndego ambá ta zapaya ndø̄go tene-vevesām, gekha matēv ndøgo, ezoqa gegoatun, geté ndego ekeza poev-te mbá genø-vevesumatún. 13  9:13 Mal 1:2-3Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “No Zekop, nø̀mbøe-khafuatám. Geté Isao, gènømbo-qasi꞉vám.”
Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam tanakh gone-qa ndembogo, ndego segembógó
14 Av tægoat ndægo, Mbumbukiam ezoqa nøme tevevesam neka ezoqa nøme vevesupøteav vǿgoāt, yaq gê, ni áv khazí꞉-einīm? Gê, Mbumbukiam-qa matev eqeieqeî mbà? Āv taoká. 15  9:15 Exo 33:19Taqa yaq-te, Mbumbukiam Mozes āv gembøe-eín nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, noqa tanakh matev vøndøze-qa nqæmbogo, no sæmbó-vøndáz. Neka gekha ezoqām ndego, no kuku matev etoam-qa nqæmbogo, no sæmbó-etoám.” 16  9:16 Ef 2:8Matev ambá av nqǣgo, ezoqam-qā poev-tē o ezoqam-qā matev-tē qanotawē. Geté Mbumbukiam-qá tanakh matev-té qanotawé. 17  9:17 Exo 9:16Yaq nakémbá, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo: Mbumbukiam Felo gembo-ein, ndego Izip ezoqam-ge kawa, “No qo kawa, ta zapaya ndǿgo tøte-veatáq: No qo mokho-te, ezoqa noqa bazaføgakh søté-zømesimát, neka noqa iz manqei-qape-te ate nqægo vǿvøndavēt.” 18 Ni āv qazi꞉qeivím nqǽgo: Mbumbukiam ezoqa nøme, tanakh gone-qa ndembogo, yaq segembógó. Yaq tømbo-pøovat, ezoqa nøme-qa matavap tøføgakh, yaq até ndøgó-a, segembógó.
19 Éisa, taqa yaq-te ezoqa kopo, áv gepøté-eīn penømakhaya, “Av tægoat ndægo, yaq gekha zapâ, Mbumbukiam ezoqam-te yaq-fia teta, teqa matev-qa yaq-te? Nakhoa mbaín, teqa poev namba toqote-nøfeipat.” 20  9:20 Isa 29:16; 45:9Geté, gèmbo-mataváp. Qo gekha ezoqâm, Mbumbukiam teqa matev-qa yaq-te toqombo-sinaz. Gê, ganda pot kopømbâ, te-te ndego gekhakheinam, tømbo-ein, av nqægo, “Gekha zapâ, no av qoqote-khakheinømbem nqægo?” Kopømba mbaín! 21  9:21 Jer 18:6Ndego ezoqam, ganda pot gekhakheinumatun, ndego yakhapús, gekha pot ndǿkhakheinām. Poev tømbogoat, ganda kopo-qapi-te, pot nøme eqeieqei-qape neka pot nøme khokho-qape tekhakheinam, ndego yakhapús.
22 Mbumbukiam-qa matev até kopó. Ndego ezoqa teqa qaqa zømesim-qa zøgoám, ndigu tisoqoez. Ndigu tìabiti-zøtéz: Mbumbukiam ndego bazaføgakh-qapé. Geté ndego até aiyav matev zøgoám, oskiá ndøgo, ndego ti-te qaqa qambogoam. 23 Neka ndigu, Mbumbukiam tanakh ndømbogo ti-te, gé꞉zømás, av nqægo, teqa waev neka bazaføgakh kandambá tantáv. Ndígu tenézømás, ndigu ibugukhokhof go꞉khakheinøvem, teqa waev neka bazaføgakh tiqeivim. 24 Ndigu ezoqam, ní. Ndego ni Zu bawan-ak mokho-te mbá mbá, geté até bawan vini-ak mokho-té-a, sègenimbu-akhá. 25  9:25 Hos 2:23Mbumbukiam-qa Manqat mokho-te ndøgo, tege manqa vevezam ezoqam Ozea gepeawam, Mbumbukiam bawan vini-ak-qa yaq-te, āv gene-eín nqǽgo,
“No ndigu bawan ezoqam,
nogi ezoqam goneav qagoam,
nogi bawan ezoqam nøtézǽb.
Neka ta bawan ndøgo, no kuku goneav qanøgoam,
no ndigu nogi kuku ezoqam vøtézǣb.
26  9:26 Hos 1:10Neka ta manqei-te ndøgo,
Mbumbukiam ibugukhokhof ezoqa gezø-ein,
‘Zo nogī ezoqām mbā,’
ndego ndigu āv genézǽb nqǽgo:
Mbumbukiam khandi miavak-gí nakheís.”
27  9:27-28 Isa 10:22-23Neka Aezaya, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqa nøme, Izlael ezoqam-qa yaq-te, āv gene-akhá nqǽgo,
“Izlael ezoqam kopoav-qapí.
Andé ndivind me me꞉gó, ndøgeg-te ndisingitavet.
Geté ndigu ezoqa khapímbá tikhandi꞉z.
28 Zapa ndǿgo, matev ndøgo, Evezøza ibugukhokhof ge-ein, tego,
ndego nakhamas-té genǿgó, ezoqa vǿngiǣzo,
ta manqei-te ndøgo, ma ndi꞉yage.”
29  9:29 Isa 1:9Taqa yaq-te, Aezaya bugukhokhof manqat nøme āv gene-eín nqǽgo,
“Evezøza Bazaføgakh-qape,
nigi atanakha-zapazapa-za nøme amba khandi꞉zateav tøgonɨn,
yaq ndakin ni é-ndizi-soqoenɨ́n, kopømba ande av Sodom neka Gomola taon qatua.”
Izlael ezoqam-qa yaq-te, ndigu unimanqatinteav qagoam
30 Av tægoat ndægo, Mbumbukiam Zu ezoqam gevevesam, yaq gê, ni áv khazí꞉-einīm? Manqat nqánek: Unimanqatín. Bawan vini-ak ambá av nqǣgo, Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei-qa ndøgoām. Geté Mbumbukiam ndigu eqeieqei me꞉zǽb. Zapa ndǿgo, ndigu mø̀ndø-unimanqatiním. 31 Geté Izlael ezoqam, ndigu bazaføgakh gi-asazat, Mozes-qa guguna manqat paev mokho-te, amba Mbumbukiam-qa bøi-te ti-ndaføyamba-ez-ɨn, ndigu ndaføyamba matev qeiviáv. 32  9:32 Isa 8:14Yaq gekha zapâ, ndigu qeiviav ndøgo? Zapa ndǿgo, ndigu Mbumbukiam-qa bøi-te, eqeieqei ekeza matev matanam mokho-te gone-qa ndøgoám, ambá ndø̄go, gi-unimanqatinim, av nqægo, Yesu ezoqa khandi꞉zat-qa gigeavun. Yaq ndigu andé nandi me꞉khaosám, nandi ndigu, ezoqa gi꞉khaosumatun. 33  9:33 Isa 28:16; 1 Pita 2:6Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Nqáe! No Zayon manqei-te,
nandi nózáv.
Nandi nginik,
ezoqa ndǿkhaosumát, vǿ-o꞉atāt.
Geté gekha ezoqām ndego,
nginik nandi te-unimanqatintat,
ndego mivi gégoák.”

9:3 9:3 Exo 32:32

9:4 9:4 Exo 4:22; Iblu 9:5; Psa 147:19; Lev 1–10; Lom 15:8

9:7 9:7 Gen 21:12

9:8 9:8 Gal 4:23

9:9 9:9 Gen 18:14

9:11-12 9:11-12 Gen 25:23

9:13 9:13 Mal 1:2-3

9:15 9:15 Exo 33:19

9:16 9:16 Ef 2:8

9:17 9:17 Exo 9:16

9:20 9:20 Isa 29:16; 45:9

9:21 9:21 Jer 18:6

9:25 9:25 Hos 2:23

9:26 9:26 Hos 1:10

9:27 9:27-28 Isa 10:22-23

9:29 9:29 Isa 1:9

9:32 9:32 Isa 8:14

9:33 9:33 Isa 28:16; 1 Pita 2:6