10
Nǿfuap! Noqa poev kandambaqape nqánek: Zu ezoqam møe-mbá sa bekhandí꞉z. No Mbumbukiam-te oskia no-akhaematún, tiqa yaq-te. No zo āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Ndigu bazaføgakh ndø-asazét. Mbumbukiam-qa matev gone-qa ndøgó. Geté ndigu nakhoa eqeieqei zøtezateáv. Ndigu Mbumbukiam-qa matev eqeieqei-qa yaq-te, mokho ndapeáv. Yaq ndigu teqa bøi-te, eqeieqei ekeza mokho-mba gone-qa ndøgó. Yaq nakémbá, ndigu ekeza kha, Mbumbukiam-qa mokho-te veeáv. Neka ndigu Mbumbukiam takeáv, ndigu eqeieqei tezæb, av ekeza poev ndægo. Keliso Mozes-qa guguna manqat, mø̀ndøtók. Yaq nakémbá, gekha ezoqām ndego, nde-unimanqatinat, ndego Mbumbukiam eqeieqei mé꞉veó.
Gekha ezoqām ndego, Yesu nde-unimanqatinat, Mbumbukiam ndø̀khandí꞉v
10:5 Lev 18:5Guguna manqat mokho-te eqeieqei gone-qa yaq-te, Mozes āv gene-peawám nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, guguna manqat ndembopaev, ndego ndø̀yagét.” 10:6-9 Deut 30:12-14Geté ndigu ezoqam, Mbumbukiam-qa bøi-te, ta mokho-te ndøgo gi-ndaføyamba-ez, gi-unimanqatinim, ndigu āv gini-manqaté nqǽgo: Kopømba mbaín, qakeza mokho-mba toqobevap, av nqægo, “Gekha ezoqām ndǿqavīg, yan-te, Keliso tendondaf?” Zapa ndǿgo, Keliso mø̀ndø-visavún. Neka kopømba mbaín, qakeza mokho-mba toqobevap, av nqægo, “Gekha ezoqām ndǿvīs, løvøte ezoqam-qa manqei mokho-te, Keliso vøndóndāf?” Zapa ndǿgo, Keliso løvøte-te mø̀ndø-khandí꞉v. Neka kopømba mbaín, vini toqoqav. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-eín nqǽgo, “Teqa Manqat qoqá avønin-té qagó. Qoqa manqa-nqa-té qagó neka qoqa mbøni mokho-té qanu꞉gú.” Nqanek manqat, unimanqatin matev-qa yaq-te nqæmanqate, nqánek, ni ezoqa nqati-zømesim. Qo qakeza tou toqote-ein, av nqægo, “Yesu ndego Evezøzā,” neka mbøni mokho-te voqó-unimanqatīn, av nqægo, Mbumbukiam Yesu mø̀ndø-khandī꞉v løvøte-te, yaq qo ndòqo-khandí꞉q. 10 Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, teqa mbøni mokho-te nde-unimanqatinat, ndego gé-ndaføyamba-év, Mbumbukiam-qa bøi-te. Neka gekha ezoqām ndego, teqa tou-te ndemanqate, av nqægo, “No nò-unimanqatināt,” ndego ndø̀khandí꞉v. 11  10:11 Isa 28:16Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, ngenek nde-unimanqatinat, ndego mivi gégoák.” 12  10:12 Kel 15:9Yaq ndøgo, vinivinimba mbaín, yaq Zu ezoqam-a, yaq bawan vini-ak. Ni ezoqam ate nqazi꞉gu, Evezøza kopo nimbigú. Yaq gekha ezoqām ndigu, ndimbo-akhayam, ndego matev eqeieqei-qape zǿmatønumát. 13  10:13 Joel 2:32Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-eín nqǽgo, “Gekha ezoqām ndego, Evezøza tøke-qa tembo-akha, ndego ndø̀khandí꞉v.”
14 Geté unimanqatín, ndigu te-te áv kiní-akhaemāt, ndigu unimanqatinteav tøgoat? Neka áv kiní-unimanqatinīm, teqa yaq-te yogeav tøgoat? Neka áv kiní-ewagāt, ezoqam mbain tigoat, ndigu Manqat Mbomambaqape ti꞉zømesimat? 15  10:15 Isa 52:7Neka ndigu ezoqa nøme, Manqat Mbomambaqape áv kiní-zømesimāt, ezoqa ndigu khofotøzateav tigoat? Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Ndøgo qanimav-qapé, ezoqam ndigeav, Manqat Mbomambaqape ndindapav.” 16  10:16 Isa 53:1Geté unimanqatín. Izlael ezoqa ewaqapé mbá, Manqat Mbomambaqape gi-unimanqatinim. Aezaya, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, mø̀ndø-eín, “Evézøza! Niqa manqat, gekha ezoqām ndǿ-unimanqatinim?” 17 Ni āv qazi꞉qeivím nqǽgo: Unimanqatin matev, manqat yoge mokho-té qando-okhó. Neka manqat ndøgo, ezoqa ndiyoge, Keliso-qá manqat-té qando-fakhaté. 18  10:18 Psa 19:4Yaq gê, ndigu Izlael ezoqam, Manqat Mbomambaqape møndǿyogem? Mø̀ndøyogém. Tiqa yaq-te ndigu, ezoqa Manqat Mbomambaqape ndi꞉zømesim, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Tiqa manqa wag, manqei-qape ate nqægo
sùgumu-panqavøemát.
Neka tiqa manqat, manqei-qape vaev até vømø̄khanaz.”
19  10:19 Deut 32:21Neka bevap nøme nqánek: Gê, Izlael ezoqam, manqa mokho møndømbó-ndapem? Ndigu mø̀ndømbo-ndapém. Geté ndigu unimanqatinteáv. Taqa yaq-te, Mozes bugukhokhof āv gene-peawám nqǽgo,
“Mbumbukiam ge-ein:
Zo Zu bawan-ak,
zo nogí ezoqám.
Geté no bawan vini-ak, ndigu iz mbain ndigu, nǿkhatób.
Yaq zo ova zómanqatát.
No qaqa nøzǿløwáz, ti namba.
Ndigu zøtezat mbaín, Mbumbukiam-qa yaq-te.
⌞Geté ndigu teqa manqat ndø̀ndapém.⌟”
20  10:20 Isa 65:1Neka Aezaya, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, taqa yaq-te, manqat nøme āv gene-eín nqǽgo,
“Mbumbukiam ge-ein:
No ndígu tinømendám,
ndigu no vaweav qagoam.
Neka:
No ti-te ndígu tæmøfakhán,
ndigu noqa yaq-te bevøpøteav qagoam.”
21  10:21 Isa 65:2Geté Izlael ezoqam-qa yaq-te, Aezaya āv gene-peawám nqǽgo,
“Mbumbukiam ge-ein: Khøuwa ge-okhoam, no zenda nøzø-visiám. Geté ndigu gèsapi꞉zát neka noqa manqat ndīnqāgīm.”

10:5 10:5 Lev 18:5

10:6 10:6-9 Deut 30:12-14

10:11 10:11 Isa 28:16

10:12 10:12 Kel 15:9

10:13 10:13 Joel 2:32

10:15 10:15 Isa 52:7

10:16 10:16 Isa 53:1

10:18 10:18 Psa 19:4

10:19 10:19 Deut 32:21

10:20 10:20 Isa 65:1

10:21 10:21 Isa 65:2