11
Izlael ezoqam mokho-te, ezoqa andé khapímbá, ndi-unimanqatinat
11:1 1 Sam 12:22; Psa 94:14; Filip 3:5Gê, Mbumbukiam, ekeza ezoqam, Izlael-ak, møndǿ-sanqab? Āv taoká. Mbumbukiam ekeza ezoqam sanqabeáv. Até nó-a. No Izlael ezoqám, Eibleem-gé zeó, neka no Benzamin khagua bawan-ák. Mbumbukiam ekeza ezoqam sanqabeáv, ndigu nupøkhan mba gevevesam. Gê, zo Mbumbukiam-qa Manqat møzøté-zøtez, ndøgo Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam Ilaiza, ekeza ezoqam qaqa gezøgoam, Izlael-ak? Ta khøuwa-te ndøgo, ndego Mbumbukiam-te āv geneviám nqǽgo, 11:3 1 King 19:10, 14“Evézøza! Qogi manqa vevezam ezoqam, gèzitág, neka lou-qasis ndøgo, ma søvakha gigiap giløvusumam qo-te, vø̄møkuim. No nakhapús sege-nøuvøném. Yaq ndigu ndakin até nó-a, løvømbe-qa ndøgó.”
11:4 1 King 19:18Yaq Mbumbukiam gekha manqāt mbóqavøiu? Āv gembøe-qavøiú nqǽgo, “Āv taoká. Qo ambá av nqǣgo, qakhapus sege-qouvøqēm. Nogi angana seven taosen nøme ndîgú. Até ndigú-a, ndigu Bal-te, ndego khape mbumbukiam, manazap møkuiáv.”
Até ndakin khøuwa-té-a, ezoqa nøme ndîgú, Izlael bawan mokho-te, ndigu Mbumbukiam ekeza kuku matev-te gevevesam. 11:6 Gal 3:18Mbumbukiam ndigu ekeza kuku matev-té genø-vevesám, ambá ta zapaya ndø̄go, av ndigu matev gi꞉matønumam. Mbumbukiam, ndigu amba ta zapaya ndøgo tevevesamɨn, av ndigu matev gi꞉matønumam, yaq teqa kuku matev, ambá unimanqatin kuku matév mbá.
Matev av nqǽgo: Matev ndøgo, Izlael ezoqam bazaføgakh gi-asøzam, amba tiqeivimin, ndigu qeiviáv. Geté ndígu tiqeivím, Mbumbukiam ekeza gevevesam. Geté ndigu ezoqa nøme, gèføgakhǽz. 11:8 Deut 29:4; Isa 29:10Taqa yaq-te Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Mbumbukiam ndigu andé venanqei bazapos-qape me zømbe-etoám.
Yaq tiqa bøi kopømba mbaín ti꞉kewagat
neka tiqa gea kopømba mbaín ti꞉-ewagat.
Matev av nqægo sègemá, atema ndakin.”
11:9-10 Psa 69:22-23Ti-te ndigu, matev ndǿgo tøfakhán, av Deivid Mbumbukiam-te, tegi qaqa ezoqam-qa yaq-te ge꞉viam. Ndego āv gene-eín nqǽgo,
“Ndigu lou-qasis-te, lou tilogat,
yaq timatavupat av nqægo, matev-qase ginī-fakhanāk,
ndøgo bèzø-ká
neka bemøzø̄-voe, betēndapem,
neka bezø̄-køi-ez, bemø̄-khaosam.
Nqanek tiqá manqa-zapazapa-qá yaq-fiá.
10 Tiqa bøi waev, bèzø-navøém.
Yaq géqeivimák.
Neka ndigu viniv-qape oskia be-eqawát, bezø̄-ewez.”
Bawan vini-ak, ande tae tang me me꞉gó, Mbumbukiam gebunøzam
11  11:11 Kel 13:46Bevap nøme nqánek: Gê, Zu ezoqam gi-o꞉az, ndigu ate nonqō gí-o꞉az? Āv taoká! Geté tiqa manqa-zapa zapaya, khandi matev, bawan vini-ak-té qanøwáv. Yaq Zu ezoqam, ova tìabiti-einím. 12 Zu ezoqam-qa manqa-zapazapa zapaya, manqei-qape ezoqa nøme khandi gindapem, yaq Mbumbukiam matev kandakanda nøme mba mó꞉gó, Zu ezoqam ate ndi꞉gu, te-te tivesez.
13 No ndakin zo-té qatø-manqatét, zo bawan vini-ak. No Mbumbukiam zo bawan vini-ak-té gendo-khofotán. Yaq no khanakhanakh kandambá, nqanek sasae nqægot. 14 Éisa, no nqanek sasae nqægot, nøkeza ezoqa nøme ova peté-einīm penømakhaya, yaq Mbumbukiam-te petéqambūz penømakhaya, khandi vǿndapēm. 15 Mbumbukiam Zu ezoqam qambøe-qasi, yaq ta mokho-te ndøgo, manqei-qape ezoqa nøme, nqawa te namba getøkuzu, yaq gê, gekha matev ndǿfakhān, Mbumbukiam Zu ezoqam nqawa tekhatob? Matev kandambaqape nøme mba mó꞉fákhan. Løvøte ezoqam segé-khandí꞉z.
16 Ezoqa wit gipezotatun, yaq flawa ndigu, bugukhokhof gi꞉løvusumatun, Mbumbukiam mbo-etøomemɨ́n. Yaq av nqægo, flawa ate ndi꞉gu, Mbumbukiam-gí. Neka ezoqa tae te-ogeakh, tae lu Mbumbukiam-qa zenda-te vǿvē, yaq até táng-a, Mbumbukiam-qá. ⌞Yaq matev até kopó. Izlael ezoqam-gi atanakha-zapazapa-za, Mbumbukiam-gi ndøgoám. Yaq vaev até tigí zí-a, Mbumbukiam-gi vǿgoāt.⌟
17  11:17 Ef 2:11-19Izlael ezoqam, andé oliv tae zenda-yak eqeieqei me꞉yá, neka zo bawan vini-ak, andé leg-ak oliv táe. Ta oliv tae eqeieqei ndøgo, Mbumbukiam tang nøme mø̀ndø-møkuiám, yaq zo ande leg-ak oliv tae tang me ndøzøte꞉go, vø̄bunøzam. Yaq zo ndakin oliv tae eqeieqei namba, et eqeieqei zo-upøgimatún, ta lu-te ndøndo-fakhate. 18 Geté qo me꞉khambùva᷄p, ta zapaya ndøgo, Mbumbukiam tae tang gimøkui, yaq qo vø̄bunøtaq. Gèmbo-mataváp. Matev, ambá av nqǣgo, qo lu qo-eqawāt. Geté lu qo ndø-eqaqæwát.
19 Éisa, ezoqa kopo zo mokho-te peté-eīn penømakhaya, av nqægo, “Mbumbukiam tae tang tene-møkuiám ndǿgo, no batē-tøkua.” 20 Ndøgo unimanqatín. Tae tang nøme ndøgo, ta zapaya ndǿgo tene-møkuiám, ndigu unimanqatinteav qagoam. Geté qo sekemba ta zapaya ndǿgo toqotegó ndøgo, qo ndoqo-unimanqatinat. Qo me꞉khambùva᷄p, taqa yaq-te. Geté møe qógoát. 21 Zapa ndǿgo, Mbumbukiam Zu ezoqam kopømba ande av tae tang ndægo gimøkuiam, ndigu unimanqatinteav qagoam, yaq ndego até qó-a, gékhofoqó, qo unimanqatinteav toqogoat.
22  11:22 Zion 15:2, 4Gèmbo-mataváp. Mbumbukiam ndego tanákh. Geté ndego até føgákh. Ti-te ndigu, zita giwuowem, ndego føgákh. Geté qo-te, tanákh. Geté qo aiyá qagó. Soqaín ndøgo, teqa tanakh matev toqo-ivav, yaq ndego atē qō-a, vǿnqaoqō, ta tae-te ndøgo. 23 Zu ezoqam ndigu, tiqa unimanqatinteav matev Keliso-te ti-ivøvem, yaq Mbumbukiam ndigu nangó genǿbunøsám tae-te, av bugukhokhof gi꞉goam. Ndego kopømbaqapé, nqawa tebunøsam. 24 Zo bawan vini-ak, zo andé leg-ak oliv tae tang me zøtegoám. Geté ta leg-ak oliv tae-te ndøgo, zo qazogoam, Mbumbukiam zo gèndomøkús, tae eqeieqei-te vø̄bunøsam. Geté Zu ezoqam, andé tae zenda-yak eqeieqei me꞉yá. Yaq tae tang ndøgo, Mbumbukiam gemøkuiam, ndego ùnime꞉-kopømbá, tiqa tae-te nango tebunøzam.
Mbumbukiam até Zu ezoqám-a, vǿkhandī꞉z
25 Nǿfuap. Manqat ndøgo, no ndakin Izlael ezoqam-qa yaq-te tøte-ein, bugukhokhof khøuwa, khonoam-té qagoám. Geté no zo zøtezat-qa nøzøgó. Zapa ndǿgo, soqaín ndøgo, zo zøkeza kha matavap loloakh-us tøzøte-vewat, gete mokho ndapeav tøgoat. Unimanqatín. Izlael ezoqa nøme, Mbumbukiam zitá gini-wuowém. Geté matev av nqægo, sa tømbøé-outøpít ndǿgo, atema bawan vini-ak ate ndi꞉gu vǿkhandī꞉z, ndigu Mbumbukiam gevevesam. 26  11:26 Isa 59:20-21Taqa zita-te, Izlael ezoqam ate ndi꞉gu gékhandí꞉z. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Khandi etoam ezoqam,
Zayon taon-té gendó-fakhán,
yaq ndego Izlael ezoqam-qa qasi꞉vap matev Mbumbukiam-te
vøzǿ-khofoē, ndigu Zekop-gi zi.
27  11:27 Jer 31:33-34Yaq no ti namba, poev āv qaté-unimanqatín nqǽgo:
No tiqa manqa-zapazapa nókhofoé.”
28 Unimanqatín. Izlael ezoqam, Manqat Mbomambaqape gèsanqawém, yaq av nqægo, ndigu vø̄-Mbumbukiam-gi-qaqa-ezoqam-ez. Matev av nqægo gigonem, zo mø̀ndøzø-tøké, zo bawan vini-ak, yaq zo vozō-Mbumbukiam-gi-ezoqam-ez. Geté Mbumbukiam kuku zua mbogó, ndigu Izlael ezoqam-te. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam tigi atanakha-zapazapa-za, é-møndø-vevesám. 29 Mbumbukiam ezoqa gevevesamɨn neka matev eqeieqei vøzø̄-matanamɨn, ndego matavap enendatáv, taqa yaq-te. 30 Zo bawan vini-ak, zo bugukhokhof qagoam, Mbumbukiam-qa Manqat, zònqagimám. Geté ndakin, Zu ezoqam teqa manqat ndapeav ndøgo, zo Mbumbukiam-qa tanakh matev zondapém. 31 Av zo Mbumbukiam-qa tanakh matev qazøte-ndapem, Zu ezoqam Mbumbukiam-qa Manqat o-mba ndapeav qagoam, yaq vaev até ndigú-a, Mbumbukiam-qa tanakh matev, āv tiníndapém.
32 Ezoqa ewaqape, Mbumbukiam-qa manqat gènqagimám. Yaq Mbumbukiam sègezø-iváv, ndigu vømø̄-manqa-zapazapa-gi-ndimbula-ezoqam-ez. Mbumbukiam tenegó ndǿgo: Zapa ndǿgo, ndego ezoqa ewaqape-te, tanakh gone-qa ndøgó.
Mbumbukiam-qa iz, bèto-eqawát
33  11:33 Isa 55:8-9Mbumbukiam kandambá tentév. Teqa matavap neka otevat igian-qapé. Ni ezoqa kopømba mbaín, teqa matavap-qa mokho tizindapem neka nakhoa vizíqeivīm, ndego ndegeve. 34  11:34 Isa 40:13; 1 Ko 2:16Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Gê, Evezøza-qa matavap,
gekha ezoqām mé꞉-otev?
Neka gekha ezoqām
mbó-ovøyām?
35  11:35 Job 41:11Neka gê, ezoqa Mbumbukiam gigiap møndømbó-etoam,
yaq Mbumbukiam ndego yaq-fia bembōgo?”
36  11:36 1 Ko 8:6Āv taoká. Zapa ndǿgo, gigiap ate nqægo ndégo tekhakheinám, neka ndégo tegeawát neka te nonqo ndégo tøgó. Mbumbukiam-qa iz, miavmiav, bèto-eqawát.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín.

11:1 11:1 1 Sam 12:22; Psa 94:14; Filip 3:5

11:3 11:3 1 King 19:10, 14

11:4 11:4 1 King 19:18

11:6 11:6 Gal 3:18

11:8 11:8 Deut 29:4; Isa 29:10

11:9 11:9-10 Psa 69:22-23

11:11 11:11 Kel 13:46

11:17 11:17 Ef 2:11-19

11:22 11:22 Zion 15:2, 4

11:26 11:26 Isa 59:20-21

11:27 11:27 Jer 31:33-34

11:33 11:33 Isa 55:8-9

11:34 11:34 Isa 40:13; 1 Ko 2:16

11:35 11:35 Job 41:11

11:36 11:36 1 Ko 8:6