15
Yesu ndego waen táe, ni tangtáng
Yesu tegi paev ezoqam, manqat nøme, āv gezømbe-eín nqǽgo, “No unimanqatin waen táe, neka noge Tat, waen khae keoge ezoqám. 15:2 Met 3:10Gekha tāng ndøgo, no-te nqago, nanga vi꞉mav ndøgo, ndego géqóg. Geté tang ndøgo, nanga qavi꞉matun, tang-qasis qapakhapakhawamɨn, gèmøkuiamɨ́n. Ndego tenegoatún ndǿgo, yaq tang ndøgo, tàbete-eqeieqeí neka nanga kopoav betēviam. Zo mòzo-eqeieqei-éz. Noqa nømendim manqat mokho-té, zo qate-zømesimam, tøzøte-eqeieqei-éz. Zo no mokho-te até vøugú, yaq no zo mokho-te oskia nøtúgoát. Tang kopømba mbaín, ekezan mba nanga tøviam, geté tae-te tøbunøzupit. Zo até kopó. No mokho-te goneav tozogoat, zo kopømba mbaín, mokho tøzøfakhan.
No waen taé, neka zo tangtáng. Gekha ezoqām ndego, no mokho-te tu꞉goat neka no te mokho-te vøtúgoāt, ndego mokho kandambá tømbo-fakhan. Zo no namba bunøzeav tøgoat, zo matev-qase kopømba mbaín, tozo-matønumat. 15:6 Met 7:19; 13:42Gekha ezoqām ndego, no mokho-te goneav tøgoat, ndego ande tang soqaqape me mé꞉-ogím, vǿkakavøēm. Tangtang av nqægo gémøvøyám, gøinam-te sasa mǿnqagīm, vǿlønqotām. Zo no mokho-te ate tozotugoat neka noqa manqat zo mokho-te ate vǿugoāt, yaq gekha matēv ndøgo, zo poev tøzøgoat, vø̀viømemát, yaq zo ndòzo-upøgimát. 15:8 Met 5:16Zo mokho kandamba tøzø-fakhanam neka ta mokho-te tøzøte-zømas, av nqægo, zo nogī paev ezoqām, noge Tat iz kandambaqape ndǿgo tenéndáp. No kuku zo-te, āv qanømbegó, av Tat kuku ndømbøego no-te. Zo até vøugú, noqa kuku matev mokho-te. 10  15:10 Zion 14:15; 1 Zion 2:5Zo noqa manqa løvuat manqat, o-mba tozoto-ndapat, yaq zo noqa kuku matev mokho-te oskia ndòzotu꞉-goát, ate av-té, no Tat-qa manqa løvuat, o-mba nqato-ndape, neka no teqa kuku matev-te oskia nqatu꞉gu. 11 No zo nqanek manqat, tæzømbe-manqaté ndǿgo: Noqa khanakhanakh zo mokho-te tàbetegó neka zoqa khanakhanakh tàbezømbe-tøtøvøyám.
12  15:12 Zion 13:34Noqa manqa løvuat nqánek: Zo yaqyaq-a kuku āv tabezømbe꞉gó, av no kuku nqanømbe꞉go zo-te. 13  15:13 Zion 10:11; 1 Zion 3:16Ezoqa zifuap-te kuku kandambaqape tømbogoat, yaq ekeza yage sa tenqonqotav, ti zapaya, teqa kuku matev, ùnime꞉-løvuám, kuku matev ate ndægo. 14  15:14 Met 12:50Zo nogí nøfuáp, zo manqat tozombo-pavat, no nqazø-løvuat. 15 No zo ndakin sasae ezoqam, sekemba nøzǿ-akhayamák. Zapa ndǿgo, sasae ezoqam mè꞉zøtezák, ekeza kawa ezoqam, ande gekha matev me mé꞉gō. Geté no zo nøfuap nøzø-akhayám. Zapa ndǿgo, manqat ate qægoam, Tat-te qæ-ewagam, no zo mø̀te-zømesimám. 16 Zo ambá av nqǣgo, no zo zoveatønēm. Geté zo no nøvevesám. Neka no zo tøte-abám ndǿgo, zo mokho kandambaqape tàbezømbe-fakhán. Yaq ta mokho ndøgo, ate nonqo tàbetegót. Yaq gekha matēv ndøgo, zo Tat noqa iz-te tozombo-viømemat, ndego segezǿ-etoumát.
17  15:17 Zion 13:34Noqa manqa løvuat manqat zo-te nqánek: Zo kuku yà bezøgó, yaqyaq-a.”
Manqei-qape ezoqam, Yesu-gi paev ezoqam gésanqabát, ate av-té, Yesu gi꞉sanqawam
18 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Zo manqei-qape ezoqam tisanqabat, yaq zo manqa matev nqawá qanø-eimimát, av nqægo, ndigu bugukhokhof no mo꞉sanqambám. 19  15:19 Zion 17:14Zo amba manqei-qape-gi tozogonɨn, yaq manqei-qape ezoqam, ambá kuku zøgonɨ́n zo-te, ate av-té, ekeza ezoqa nøme-te, kuku ndøzømbe꞉go. Geté zo manqei-qape-gí mbá. No nø̀vevesám zo, nqanek manqei-qape-te. Yaq nakémbá, ndigu manqei-qape ezoqam, zo gèsanqazá. 20  15:20 Zion 13:16Gèmbo-mataváp. No āv qazømbe-eín nqǽgo, ‘Sasae ezoqam, ekeza kawa ezoqam géløvuák.’ Ezoqa no ngenøgim ginøgoam, yaq ndigu até zó-a, ngenøgim zǿgoát. Neka ezoqa, noqa nømendim manqat gi-upøgimam, yaq até zoqá nømendim manqát-a, ndø̀-upøgimát. 21 Ndigu zo nqanek matev ate ndægo, no zapayá gizømbé-matønumát. Zapa ndǿgo, ndego ezoqam, no gendo-khofotan, ndigu zøtezateáv. 22 No okhoeav tøgonɨn neka no ndigu manqat einiav vø̄gonɨn, ndigu manqa-zapazapa ambá mbaín sègegonɨ́n. Geté no mø̀egeavún neka no ndigu manqat vøzø̄-ein. Yaq nakémbá, ndigu kopømba mbaín ti-einim, av nqægo, ‘Ni manqa-zapa-ūs mbā, zapa ndø̄go, ni nøtenateāv.’ 23  15:23 Luk 10:16Gekha ezoqām ndigu, no ndisanqana, ndigu até nogé Tát-a, ndisanqâwé. 24 No ti mokho-te amba matev goneav tøgonɨn, av bugukhokhof ezoqa goneav qagoam, ndigu manqa-zapazapa ambá mbaín sègegonɨ́n. Geté ndigu noqa matev mø̀ndø-qeivám. Geté até ndøgó-a, ndigu no sège-sanqambám, Tat namba. 25  15:25 Psa 35:19; 69:4Geté nqanek matev tønefakhán ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat tàbete-unimanqatín, tiqa guguna manqat-te ndøpeawap, av nqægo, ‘Ndigu no khokhó sege-sanqambám. Mokho mbaín.’
26  15:26 Zion 14:26Ndego tøke ezoqam tendowav, no zo-te tøtøndo-khofotav, no Tat-te tægoat, ndego zo mé꞉zømesimát, noqa yaq-te. Ndego tøke ezoqam, Nqova Mbomambaqapé. Ndego Tat-té gendowavɨ́n neka unimanqatin manqat mba ndømanqaté. 27 Neka ate zó-a, zo ezoqa noqa yaq-te vøzøté-zømesimāt. Zapa ndǿgo, zo oskia zogoám no namba, no sasae ande qatengaz, atema ndakin.”

15:2 15:2 Met 3:10

15:6 15:6 Met 7:19; 13:42

15:8 15:8 Met 5:16

15:10 15:10 Zion 14:15; 1 Zion 2:5

15:12 15:12 Zion 13:34

15:13 15:13 Zion 10:11; 1 Zion 3:16

15:14 15:14 Met 12:50

15:17 15:17 Zion 13:34

15:19 15:19 Zion 17:14

15:20 15:20 Zion 13:16

15:23 15:23 Luk 10:16

15:25 15:25 Psa 35:19; 69:4

15:26 15:26 Zion 14:26