14
Pol neka Banabas, Aikonium taon-te gigoam
Até Aikonium taon-té-a, Pol neka Banabas, Zu ezoqam-qá guliguli khoev-té ginø-okhoam, ezoqa vømē-zømesimɨn. Yaq ezoqa kopoáv, Zu bawan-ak nekā bawan vini-ak, Yesu ndø-unimanqatiním. Geté ndigu Zu ezoqa nøme, ndigu Yesu unimanqatinteav gigoam, ndigu bawan vini-ak qaqa zøløwáz, Klisten ezoqam-qa yaq-te. Yaq ndigu sègezø-qambúz. 14:3 Mak 16:20; Iblu 2:4Geté Pol neka Banabas møp-mbá gini-sokhoám, Aikonium taon-te ndøgo, ezoqa Evezøza-qa yaq-te vø̄e-zømesimam. Kha føgakh-mbá neka møe gonemáv. Yaq ti mokho-te, Evezøza umingiap matev neka matev vinivinimba ndømatønumám. Ta matev mokho-te ndøgo, ndego ezoqa āv genezømás nqǽgo: Tiqa manqat, teqa kuku matev-qa yaq-te, unimanqatín. Ndigu ezoqam, taon-te ndøgo giyagam, gèqaqagimém. Nøme ndigu Zu ezoqam-té ginønøzáz, neka nøme Keliso-gi u-anim-te vø̄nøzaz. 14:5 Kel 14:19Yaq Zu bawan-ak neka bawan vini-ak, tigi megetapak namba, Pol neka Banabas ambá gengiæzoɨ́n. Ndigu ambá nandí gini-zitagɨ́n, vø̄pakhaezɨn. Geté ndigu ezoqa menas manqat gi꞉yogem, ndigu Likonia manqei-té ginø-khokhóz. Yaq Listla neka Debe taon-té ginø-okhoám, neka vemivemiav nøme-te, ta taon avønin-te ndøgo. Até ndǿgo-a, ezoqa Manqat Mbomambaqape vø̄e-zømesimam.
Pol neka Banabas, Listla neka Debe taon-te gigoam
Listla taon-te ndøgo, ezoqam mø̀ndøqotám. Ndego bov gèmbo-wauwauám. Ndego āv teneqán. Ande ge꞉qan, atema ndakin, ndego okhomáv. Yaq Pol ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesim, ndego yoge eqeieqei ndøgó. Pol ge-omet, av nqægo, ndego mø̀ndø-unimanqatīn, Mbumbukiam kopømbā tekhakheinøvem, yaq ndego bøi mbøe-møvuiú. 10 Yaq manqat bazaføgakh-ús, āv gembøe-eín nqǽgo, “Qoté-itān!” Yaq ndego ezoqam sasanqá sege-itán, okho vø̄ngaz.
11  14:11 Kel 28:6Yaq ezoqa ewaqape matev giqeivim, Pol gematanam, yaq ndigu ekeza Likonia manqat-te, āv gini-akhaemém nqǽgo, “Mbumbuk ndovís ni-te! Andé ezoqa bugug me꞉keogé.” 12 Yaq Banabas tigi mbumbukiam Zus-qá iz mbo-akhaém, neka Pol tigi mbumbukiam nøme-qa iz Hemes vømbō-akhaem. Pol av gimbøe-akhaemam nqægo, zapa ndǿgo: Ndego manqa manqate ezoqám. ⌞Ate av-té, av tigi mbumbukiam Hemes nde꞉go.⌟ 13 Yaq ndego khape mbumbukiam Zus-ge iziz ezoqam, ma mbumbukiam-qa khoev taon bavokho qæwevam, ndego taon mboqog-té genøgeavún, kao neka flawas khokhosap vøndō-upøgim. Ndego ezoqa ewaqape namba, Pol neka Banabas, ambá etoam matev zøgonɨ́n neka kao vøzø̄løuwavɨn, ⌞av ekeza mbumbuk-te gi꞉matønumatun.⌟
14 Ndigu ezoqa menas giyogem, ⌞av nqægo, ezoqa ndigu mbumbuk me꞉zǣb,⌟ yaq ndigu ekeza ndabua ndøkeqagím, ⌞av Zu ezoqam-qa matev qazømbe-goam, mbøni nqosøgeap gindapemɨn.⌟ Yaq ndigu ezoqa ewaqape-qá livin-té ginøbøín, vø̄-akhaemem, 15  14:15 Kel 10:26; Psa 146:6“Nǿfuap. Zo gekha zapâ, matev av nqazøte-matønumit? Ni até kopó, av zo ndøzøte꞉go. Ezoqam-anim mbá. Ni sa ndǿgo tøtigeavún. Zo Manqat Mbomambaqape nití-zømesím. Zo khape mbumbuk tø̀neziváz. Yaq khandi miav-ak Mbumbukiam-té qazonǿ-qambúz, ndego yan neka manqei-qape neka ndaola neka gigiap ate nqægo, ta mokho-te nqøugut, gekhakheinam. 16  14:16 Kel 17:30Bugukhokhof qagoam, Mbumbukiam zo bawan vinivinimba, zøkeza nakhoa-té genøzuváz, qazo-okhoam. 17  14:17 Jer 5:24Geté ndego zo matev eqeieqei oskia zømatanám. Yaq zo tø̀ne-zøtezát, av nqægo, ndego ndekhandî꞉vát. Ndego zo qæ zø-etoumatún, yan-te qando-lanqaɨn, neka avøe viav eqeieqei vøzø̄-etoumatun, qa-ogiin, neka lou kandakanda neka khanakhanakh vøzø̄-etoumatun.” 18 Oskiá ndøgo, Pol neka Banabas nqanek manqat gizø-ein, ndigu ambá kopømbá mbaín, ezoqa tizømbø-khazɨn, etoam matev tizøgonɨn.
19  14:19 Kel 17:13; 2 Ko 11:25Yaq Antiok neka Aikonium taon-te, Zu ezoqam ndozáv, ezoqa bawan-qape ekezan-te vø̄-eozo. Yaq ndigu Pol nandí gini-pouwím. Yaq gimatavupam, av nqægo, mø̀ndønanīm, ndigu taon bavokhó ginø-livøvém.
20 Geté ndigu ezoqam, Yesu gimbopavam, Pol gi-ogitøvem, ndego sège-itán. Yaq taon-té genøveséz.
Yaq khøuwa nøme qandopave, ndego Banabas namba, ta taon ndøgo gè-ivøvém, Debe taon-te vø̄zav.
Pol neka Banabas, Antiok taon-te givesez, Silia manqei-te ndøgo
21 Até Debe taon-té-a, Pol neka Banabas, ezoqa Manqat Mbomambaqape me꞉zømesimát. Yaq ti mokho-te, ezoqa kandambá, gi-Yesu-gi-paev-ezoqam-ez. Taqa zita-te, ndigu Listla neka Aikonium neka Antiok taon-té ginøveséz, 22  14:22 Kel 15:32; 1 Tes 3:3ndigu ezoqam, Yesu gimbopavam, zita tøpøzu manqat vøzø-ein. Āv gizømbe-eín nqǽgo: Ndigu unimanqatin-te, bazaføgakh-us até bewaniáp. Neka nøme vøzø̄-ein, “Ni Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te onim-qa tizigoat, yaq ni matev føgøføgakh kopoáv tiziqeivit.”
23 Yaq ta Klisten ezoqam-qa bawan vinivinimba-te ndøgo, Pol neka Banabas, megetapak ndøvevesám, ti keoge nonqo. Yaq gèguligulimemɨ́n, neka lou logemav matev vø̄gonemɨn. Yaq ndigu Klisten megetapak, Evezøza-qá zenda-té ginø-abɨ́n, te-te ndego, ma ndigu gi꞉-unimanqatintam.
24 Yaq Pisidia manqei-te gu꞉mutiat, ndigu Pamfilia plovins-té gimøfakház. 25 Yaq Pega taon-te ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat gumu-zømesim, ndigu Atalia taon-té ginøvís. 26  14:26 Kel 13:1-2Yaq ndøgo, palai khagua-té gimøketáb, Antiok taon-te vømø̄teit, ma ibugukhokhof Klisten ezoqam, Pol neka Banabas, Mbumbukiam-qa kuku matev-te gi-ab, nqanek sasae-te tezøtøke, ndigu ndakin qamøzø-navøem.
27  14:27 Kel 15:4, 12Pol neka Banabas, Antiok taon-te gimøfakhaz, ndigu Klisten bawan ezoqam ate gi꞉goam, gèmøváb, emanqat vøzømbē-votot, Mbumbukiam ti mokho-te ande gekha matev me ndø̄matønumam, neka ndego bawan vini-ak, unimanqatin-te, nakhoa āv kezømbē-mboqoa. 28 Yaq ndigu møp-mbá gini-sokhoám, ndøgo, ndigu ezoqa nøme namba, Yesu gimbopavam.

14:3 14:3 Mak 16:20; Iblu 2:4

14:5 14:5 Kel 14:19

14:11 14:11 Kel 28:6

14:15 14:15 Kel 10:26; Psa 146:6

14:16 14:16 Kel 17:30

14:17 14:17 Jer 5:24

14:19 14:19 Kel 17:13; 2 Ko 11:25

14:22 14:22 Kel 15:32; 1 Tes 3:3

14:26 14:26 Kel 13:1-2

14:27 14:27 Kel 15:4, 12