4
Mbumbukiam yan-te, iz ande āv kimbøē-eqawat
4:1 Veve 1:1, 10Taqa zita-te, no qækewag, nqáe! No yan-te nqo꞉go, mboqog nøzømét. Mboqozoát. Yaq wag ndøgo, no bugukhokhof ande kipi me qate-ewag, no ndakin āv qanømbe-eín nqǽgo, “Qàndoqavíg, nqanek. Yaq no matev tøtéqamákh ndǿgo, taqa zita-te tøfakhanam. Ndøgo bèfakhanám.” 4:2 Isa 6:1Yaq Mbumbukiam-ge Nqova, até gendego, no vø̄ndapan. Yaq nqáe! No yan-te ndøgo, kawa ezoqam-qá qonam nonqo nøqeív, ezoqam vó꞉qotam. 4:3 Ezek 1:28Ndego ezoqam, qonam nonqo-te go꞉qotam, bugug andé nandi khagi-us momotáp. Nandi nøme-qa iz, zaspá. Ndigu khakhavá. Neka nøme ndigu, kanilién. Ndigu køkóuk. Neka khakhava vø̄faleam. Qonam nonqo ùnime꞉-khawagát. Khakhava ndøgo, taqa khagi andé nandi nøme-qá khagí, iz emelal nqambogo. Momotap-ús. 4:4 Veve 3:18Ta qonam nonqo, qonam nonqo tuenti-foa nøme, mø̀ndø-khawagát, yaq ta qonam nonqo nøme-te ndo꞉go, megetapak tuenti-foa vō꞉qonavam. Ndigu ndabua papaqa-papaqa ndø-uzupám neka kawa-te, kawakawa-za-qa gol wawaq vō꞉-uzupam. 4:5 Ezek 1:13; Zech 4:2; Veve 1:4; 8:5; 11:19; 16:18Qonam nonqo kopo-te ndøgo, livi qøuwuøyam, ndand ndovøimám neka vøndō-møkunimam, neka xo vøndōwagam. Ta qonam nonqo megemege-te ndo꞉go, mogenda-pakha ndø-asazám. Waev-ús. Sevén ate qægoam. Nqanek mogenda-pakha seven, Mbumbukiam-gí Nqova sevén. 4:6 Ezek 1:5-10, 22; 10:14Qonam nonqo kopo-qa megemege-te ndo꞉go, andé ndaola me me꞉goám. Taqa ibøkha andé glás. Ùnime꞉-bæbǽs.
Yaq ta qonam nonqo-qa avønin-te ndøgo, khandi gigiap foa vø̄-ogitavam. Nginik khandi gigiap foa, tiqa kha ate qazømbe-goam, bøi-us mbá, megemege-te nekā zita-te. Khandi gigiap nøme, teqa bugug andé layón. Neka nøme ndego, ge-menas-ev, ndego andé kao anganeám. Neka nøme ndego, ge-misika-ev, teqa bugug, andé ezoqam-qá bugúg. Neka nøme ndego, ge-foa-ev, ndego andé koyám. Gèløvuvát. 4:8 Isa 6:2, 3; Ezek 1:18; 10:12Nginik khandi gigiap foa ate gi꞉goam, taf-ús. Taf siks-síks qazøgoam. Até taf-té-a, bøi vøzø̄goam, mumat-te nekā mokho-te. Ndigu pusup mbaín. Pavpave nekā lovølova, ndigu āv gini-manqatatún nqǽgo,
 
“Ndaføyamba-qapé. Ndaføyamba-qapé.
Evezøza Mbumbukiam, ndego bazaføgakh ate ndægo ndømbogo,
ndego gegoam
neka ndego ngego
neka ndego ngegeav,
Ngenek ndaføyamba-qapé.”
 
Nginik khandi gigiap foa, Mbumbukiam gimbo-vizumemin neka iz vømbō-eqanimin neka ike manqat vømbō-einimin, ndego qonam nonqo-te ndo꞉qomat, ndego miavmiav ndeyage, 10  4:10 Veve 7:10; 19:4yaq ndigu megetapak tuenti-foa, teqa megemege-te ndo꞉go, ndego qonam nonqo-te ndo꞉qomat, ekeza kha, manqei me꞉laemɨ́n, vømbō-vizumemɨn, ndego miavmiav ndeyage. Yaq ndigu tiqa kawa ezoqam-qa wawaq, qonam nonqo-qá megemege-té ginø-awamɨ́n, manqat vø̄-einimɨn,
11 “Nigi Evezøza neka Mbumbukiam!
Qo ezoqa eqeieqeí.
Iz eqawat matev neka vizap matev neka bazaføgakh, qoqa begó.
Zapa ndǿgo, gigiap ate ndægo, qo qokhakheinám.
Qoqá poev-té qanøfakhán neka qoqá poev-té qagó.”

4:1 4:1 Veve 1:1, 10

4:2 4:2 Isa 6:1

4:3 4:3 Ezek 1:28

4:4 4:4 Veve 3:18

4:5 4:5 Ezek 1:13; Zech 4:2; Veve 1:4; 8:5; 11:19; 16:18

4:6 4:6 Ezek 1:5-10, 22; 10:14

4:8 4:8 Isa 6:2, 3; Ezek 1:18; 10:12

4:10 4:10 Veve 7:10; 19:4