3
Yesu ezoqam pingim qambowau, gekhakheinøvem
(Met 12:9-14; Luk 6:6-11)
Khøuwa nøme, Yesu Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te gemat, ezoqa kopo mø̀ndu꞉goám ndøgo. Ndego pingim gèmbowáu. Yaq ezoqa Yesu-te bøi mba mo꞉veém, ndego ngenek ezoqam peté-khakheinøvēm, penømakhaya, Sabat khøuwa-te. Zapa ndǿgo, ndigu Yesu manqa ovøyam-te vee-qa mbogoám. Yaq Yesu ngenek ezoqam pingim qambowau gembo-ein, “Qoté-itān, livin-mba nqøugu.”
3:4 Luk 14:3Yaq Yesu ezoqa ewaqape gezøbevap, “Gekha matêv ndøgo, Sabat khøuwa-te toqogo, kopømba? Ndǿgò, matev eqeieqei toqogo, o ndǿgò, matev soqain toqogo? Ndǿgò, ezoqa toqo-khandi꞉v, o ndǿgò, ezoqa pakhapakha toqokhana?” Geté ndigu yaq manqat qavøiwateáv.
Yesu geqambunim, ezoqa vø̄zømet, ndego qaqa ndøgó, neka mbøni mbonqosøgím. Zapa ndǿgo, ndigu mokho qeiviáv. Yaq até gendego, ndego ezoqam gembo-ein, “Pingim qoté-ovøyām.” Yaq ndego ezoqam, pingim vø̄-ovøyam. Sègembo-eqeieqeí.
3:6 Met 22:15-16Yaq Felisi ezoqam, Yesu-qa matev giqeivim, ndigu sège-ivøvém, vø̄zav, yaq gaman ezoqam Elod, tegi ezoqam namba, vømø̄-møvab, manqat vø̄-einim, Yesu ande āv kinílaēm.
Ezoqa bawan-qape Yesu gimbopavam
Yaq Yesu ekeza paev ezoqam namba, Gelili kewan-té ginøzáv. Geté Gelili plovins-ak kopoáv, até gezøpavát. Até Zudia plovins-ák-a, neka Zelusalem taon-ak, neka Idumea manqei-ak, neka Zoden kea yaq-keoqa manqei-ak, neka Taya-yak neka Saedon manqei-ak, vøndō-okhoam. Ndigu tindi-okhoám ndǿgo, Yesu matev vinivinimba ge꞉matønumam, manqat giyogem. Yaq Yesu ekeza paev ezoqam, khagua khakheinam manqat zø-eín. Yaq tèabete-ketáo, ezoqa andé vǿe-nqonøtøvēm. 10  3:10 Met 14:36Zapa ndǿgo, ta khøuwa-te ndøgo, Yesu ezoqa kopoáv, gekhakheinøvem. Yaq enqoni-us ezoqa nøme, ezoqam gèqaqagimám, atema Yesu-te, kha vømbō-khanøzemɨn. 11  3:11 Luk 4:41Yaq ezoqam ndigu, nqova soqøsoqa gizømbu-goam, Yesu gi-ometamɨn, ndigu Yesu-qa megemege-te, ekeza kha, manqei me꞉lavawɨ́n, vø̄-akhæmemɨn, “Qo Mbumbukiam-gé yó.” 12  3:12 Mak 1:34Geté Yesu ndigu gèzømbe-khafén. Ezoqa bezø-manqàte᷄ av nqægo, ndego gekha ezoqām.
Yesu u-anim tuelv gi-upøzo
(Met 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Yesu manqei poyat-té genøqavíg, ezoqa vø̄møvab, ndigu ekeza ma qambøe-pøovam. Yaq ndigu te-te sasa ndøzav. 14 Yaq Yesu até gendego, ezoqa tuelv vø̄vevesam. Ndigu ezoqa tuelv, u-anim zø-akhá. Ndigu namba mé꞉goát. Yaq gékhofosám, ezoqam Mbumbukiam-qa Manqat vømé-zømesīm, 15 neka bazaføgakh vøzǿ-etoām, yaq ndigu nqova soqøsoqa vǿngeasumāt, ezoqam-qa mokho-te tu꞉goat.
16  3:16 Zion 1:42Ezoqa tuelv gi-upøzo, ngínik: Saemón. Yaq Yesu iz nøme gembo-akha, Pitá. 17  3:17 Luk 9:54Nøme Zéms neka Zión. Ndigu Zebedi-gí nakhéis. Yesu iz nøme gezø-akha, Boanezéz. Taqa manqa mokho, “Ndand nakhéis.” 18 Nøme gi-upøzo, Endlú neka Filíp, neka Batolomeú, neka Metiú, neka Tomás, neka Zéms. Ngenek Zems, Alfius-gé yó. Neka nøme Tadiés neka Saemón. Ngenek Saemon, Zelot ezoqam ndøgoám. 19 Neka nøme Zudas Iskaliót. Ezoqam ngének, vaev-te Yesu tegi qaqa ezoqam-qa zenda-te geve.
Yesu av gimbøe-einim nqægo, Saitan-qā bazaføgakh-tē genø-sasaeāt
(Met 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Yesu khoev-te gevesez, yaq ezoqa kopoáv, nqawa gindupindam. Yaq Yesu tegi paev ezoqam namba, ambá lou ndølogɨ́n. Geté ezoqam khàpumu-khouwéz. 21 Yesu-gi ekeza ezoqam, nqanek manqat giyogem, yaq tinduzáv ndǿgo. Ambá gekhatowemɨ́n. Zapa ndǿgo, ndigu até vø̄e-einim, gèkawakawaév.
22  3:22 Met 9:34; 10:25Neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, Zelusalem taon-te ginduzav, āv gini-einím nqǽgo, “Ngenek Belzebul mbøigú, ndego nqova soqøsoqa-ge kawa. Teqá bazaføgakh-té genø-ngeasumatún, nqova soqøsoqa.”
23 Yaq Yesu ndigu ezoqam gèmøváb, gezø-ein, “Manqat nandav, mokho mbaín. Gê, Saitan ekeza kha áv kené-ngeatām, ezoqam-qa mokho-te tu꞉goat?” Yaq Yesu yaya zø-etá, taqa yaq-te, gezø-ein, 24 “Bawan kopo tigoat, yaq livin-mbā gunumú-qatønēm, izuizu nakhag vǿgonēm, ndigu sugumú-nasiním. 25 Neka evenap tigoat, yaq livin-mbā gunumú-qatønēm, izuizu vǿnøfē, yaq ndigu sugumú-nasiním. 26 Neka matev até kopó. Saitan ekeza kha livin-mba tumuqata, yaq ekeza kha namba vǿenøfē, ndego até segemǿ-navøém.
27 Neka nøme nqánek: Ezoqa kopømba mbaín, bazaføgakh ezoqam-qa khoev-te sa te-on, gigiap vømbó-aqonām. Geté ndego bazaføgakh ezoqam bètøkho-løvønøvém. Váev gigiap tembo-aqonam, teqa khoev-te.
28 No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha manqa-zapazapā ndøgo, ezoqa ndimatanam, até ndøgó-a, Mbumbukiam-qa iz ndingi꞉wat, ta manqa-zapazapa ndøgo, Mbumbukiam kopømbá, segembøé-navøém. 29 Geté ezoqa Nqova Mbomambaqape-qa iz tengiu, Mbumbukiam ta manqa-zapa ndøgo, gembøé-navøemák. Ndøgo miavmiáv, até gégoát.”
30 Yesu nqanek manqat ge-ein, zapa ndǿgo: Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam āv gini-einím nqǽgo, “Nandev nqova soqa mbøigú, teqa mokho-te.”
Yesu-gu evo neka emekheis, gekha ezoqâm?
(Met 12:46-50; Luk 8:19-21)
31  3:31 Mak 6:3; Zion 2:12; Kel 1:14Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu-gu evo neka emekheis ndøfakház. Khoev vimá sogowán. Yaq manqat mba ndøkhofotøvém, av nqægo, Yesu yà betøndowáv. 32 Ezoqa kopoáv, Yesu-qa avønin-te giqonavat. Ùnime꞉-khøogøvém. Yaq ezoqa gimbo-einim, “Nqáe! Qogu qavo neka qamekheis ngó꞉wani, bavokho. Qoqa mo꞉keogé.”
33 Yaq Yesu gezø-ein, “Nogu evo neka nogi nqamekheis kinǿgoam?” 34 Yaq gèqambuním, ezoqa vø̄zømet, uni gi꞉khøogøvem, giqonavam, gezø-ein, “Nqáe! Nogu evo neka nogi nqamekheis ngínik! 35 Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam-qa poev ndimbopaev, nogi nqamekheis neka evo ndígu.”

3:4 3:4 Luk 14:3

3:6 3:6 Met 22:15-16

3:10 3:10 Met 14:36

3:11 3:11 Luk 4:41

3:12 3:12 Mak 1:34

3:16 3:16 Zion 1:42

3:17 3:17 Luk 9:54

3:22 3:22 Met 9:34; 10:25

3:31 3:31 Mak 6:3; Zion 2:12; Kel 1:14