4
Saitan Yesu ge꞉khamasimat
(Met 4:1-11; Mak 1:12-13)
Yesu Zoden kea-te gegoam, kha Nqova Mbomambaqapé qambøe-tønøyám. Yaq gendovesez, ndego Nqova Mbomambaqape, leg-av manqei-té genø-itú. Yaq nqova soqaqape, teme-khamasím ndǿgo. Ge꞉khamasimam, khøuwa ate gi꞉goam, fotí. Ta khøuwa foti mokho-te ndøgo, Yesu lou logemáv. Sègegoám. Yaq vaev-te, ndego ifi mbovín.
Yaq ndego nqova soqaqape, Yesu gembo-ein, “Qo Mbumbukiam-ge Yo toqogoat, yaq nginik nandi, manqat mba qombó-eín. Yaq segé-lou-éz.”
4:4 Deut 8:3Geté yaq Yesu gembo-qavøiu, “Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Ezoqa kopømba mbaín, lou mba te꞉yagat.’ ”
Yaq ndego nqova soqaqape, Yesu olol ová genø-itú. Yaq ndego até gendegó, manqei-manqei ate ndægo vø̄e-omat, nqanek manqei-qape-te nqago, gembo-ein, “Nqanek bawabawan ate nqægo, qoqá zenda-té qatǿvé. Yaq qō qotó-kawaeqtát, iz kandambaqape vøqágoāt. Nqanek gigiap ate nqægo, noqá. Yaq gekha ezoqām ndego, no tønø-pøovat, tæmbo-etoam, no kopømbaqapé, sæmbó-etoám. Yaq nakémbá, katuk qotøndó-møkuí no-te, neka voqonǿ-vizām, yaq nqanek gigiap ate nqægo, qoqa ndǿgoát.”
4:8 Deut 6:13-14Geté yaq Yesu gembo-qavøiu, “Āv taoká. Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-peawáp nqǽgo: Evezøza-qá iz qó-eqatát, ndego qoge Mbumbukiam. Neka te-mba ndégo, toqombó-vizupát.”
Yaq nqova soqaqape, Yesu Zelusalem taon-té genø-itú, Mbumbukiam-qa khoev uni ova-in ndo꞉go vømø̄ve, sasa mbo-ein, “Qo Mbumbukiam-ge Yo toqogoat, soqóvuáq nqánek, atema manqei-te. 10  4:10-11 Psa 91:11-12Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Mbumbukiam tegi enzol ezoqam ndø̀zø-eín. Ndigu ndø̀qa-tøkeém. 11 Yaq ndigu sogó-ndøpøqém. Yaq qoqa zenda tokhotapak, nandi-te kha geqá-khanøyák.’ ”
12  4:12 Deut 6:16; 1 Ko 10:9Geté Yesu gembo-qavøiu, “Mbumbukiam-qa Manqat nøme, āv qane-eín nqǽgo, ‘Qo Evezøza, qoge Mbumbukiam, khamasim-te ndø-àwa᷄m.’ ”
13  4:13 Iblu 2:18; 4:15Nqova soqaqape, teqa khamasim matev ate qægoam qamømbøe-navøem, yaq ndego Yesu sège-iváv, vø̄wav. Yaq khøuwa nøme eqeieqei temøzømet, nqawa ndǿgo temékhamás.
Yesu Gelili plovins-te sasae gengaz
(Met 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Yaq Yesu Gelili plovins-té genøveséz. Nqova Mbomambaqape-qa bazaføgakh, mø̀ndu꞉goám te-te. Yaq teqa manqat sùgumu-panqavøemát, ta manqei-te ndøgo, ate qægoam. 15 Ndego, ezoqam, Zu ezoqam-qá guliguli khoev-té gene-zømesimám. Ezoqa ewaqape, teqa manqat gi-ewagam, ndigu gèmbo-vizupám.
Yesu ekeza vemiav-ak gisanqawem
(Met 13:53-58; Mak 6:1-6)
16 Yesu Nazalet vemiav-te gemat, ma ge꞉khouwev ndøgo, yaq Sabat khøuwa qandap, ndego guliguli khoev-té genø-ón, av ekeza matev qambøegoam. Yaq sège-itán. Mbumbukiam-qá Manqat geveam-qa ndøgoám. 17 Yaq Aezaya-qá mbuk mbo-etøomém, vø̄-mboqoa, manqat nøme vø̄qeiv. Yaq āv gene-geveám nqǽgo,
18  4:18-19 Isa 61:1-2; 58:6“Evezøza-gé Nqova mo꞉gó, no-te.
Ndego oil nømboqóuz, vø̄veatan. Tene-veatán ndǿgo, ezoqa ndigu khakha-mba ndiyage, Manqat Mbomambaqape nøté-zømesimát.
Neka ndego no nqánek gende-khofotán. No ndimbula ezoqam nøtézømás, av nqægo, ndigu kopømbaqapé, segéfakház,
neka bøi waev mbain ezoqam vøtézømās, av nqægo, ndigu bøi nango segé꞉kewág.
Ezoqam ndigu, ezoqam-qa mokho-te ndu꞉gu, ndigu ndingenezoat neka matev soqøsoqa ndizø-matanam, ndigu ndø̀khandí꞉z.
19 No ndigu āv qazømbé-akhá nqǽgo, ‘Khøuwa mø̀ndøndáp. Evezøza tegi ezoqam-te, matev mbomambaqape ndǿmatanám.’ ”
20 Yesu nqanek manqat gumu-geveam, mbuk sasa ndøtok, mbuk keoge ezoqam nqawa vømbō-etoam, vø̄qom, yaq ezoqa ewaqape, Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te gu꞉qonavam, bøi te-te mbá. 21 Yaq Yesu nømendim manqat ndøngáz, gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Manqat nqanek, zo qazoyogem, qægeveam, gè-unimanqatín, nqægo khaiya.”
22  4:22 Luk 3:23; Zion 6:42Yaq ezoqa ewaqape, teqa manqat giyogem, sègembøe-gøomém neka nqova zøndáf, teqa manqat mbomambaqape-qa yaq-te. Yaq ndigu gò꞉bevøpém, teqa yaq-te, gi-einim, “Gê, ngenek Zosef-gê yò?”
23 Yaq Yesu gezø-ein, “No mø̀tenøtén. Manqat ndøgo, ezoqa ndimanqate, no zonǿ-einím. Āv qazonømbé-einím nqǽgo, ‘Mulømula etoam ezoqam, qakeza kha vø̀khæ-khakheinám. Matev kandakanda ndøgo, ni qeiyogem, Kapenaum taon-te qoqo-matønumam, até nqanék-a, qakeza vemiav-te, vø̀matanám.’ ”
24  4:24 Zion 4:44Yaq Yesu nøme gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, ekeza vemiav-te, ezoqa teqa manqat géyogemák.
25  4:25 1 King 17:1, 7No nqazǿ-manqate: Ilaiza geyagam, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, yaq viav misika neka løvøyak siks vikia seke qamat, ta khøuwa-te ndøgo, ngængæm kopoáv gigoam, Izlael manqei-te. 26  4:26 1 King 17:8-16Geté Mbumbukiam Ilaiza ambá av nqǣgo, Izlael ngængæm-tē genø-khofotāv, vømøzǿ-tøkē. Geté ngæmam kopo-te mbá genø-khofotáv, Zalefat taon-te guyagam, Saedon manqei-te, vømømbō-tøke.
27  4:27 2 King 5:1-14Neka ta khøuwa-te ndøgo, Ilaiza Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam gegoam, kha sisi-us ezoqa kopoáv giyagam, Izlael manqei-te. Geté ezoqa kopo khakhævateáv. Sa ndégo tekhakhǽv, Naeman, ndego Silia manqei-ak.”
28 Ezoqa ndigu, Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te giqonavam, nqanek Yesu-qa manqat giyogem, ndigu mbøni zønqosøgím. 29 Yaq até gindigonem, vemiav bavokhó ginø-ngeatømém. Yaq manqei khavoe-té ginø-ituím. Tiqa vemiav, manqei poyat-té qagoám. Yaq ndigu ambá timø-oginamɨ́n ndǿgo. 30 Geté Yesu ezoqa ewaqape, sège-keqazotát. Livin-mbá sugumát, vømø̄fakhan.
Yesu ezoqa nqova soqa gembo-ngeatam
(Mak 1:21-28)
31 Yaq Yesu Kapenaum taon-té genøwáv, Gelili plovins ndøgo, neka Sabat khøuwa-te, ezoqa vømē-zømesim. 32  4:32 Met 7:28-29Yaq ezoqam ndigu, teqa manqat giyogem, mbøni zølév. Zapa ndǿgo, ndego Mbumbukiam-qá iz-té neka bazaføgakh-té gene-zømesimát.
33 Ta guliguli khoev-te ndøgo, ezoqa kopo mø̀ndu꞉goám. Ndego nqova soqa mbøigoám. Yaq ndego kandambaqapé sege-akhá, 34 “Â? Yésu, Názalet-ak! Gê, qo ni gekha qonígū? Ni ngiænoat-qā qotøndóqav? No mø̀tenøtén, qo gekha ezoqām. Qo Mbumbukiam-gé Ezoqa Ndaføyamba-qapé.”
35 Yaq Yesu ndego nqova soqa, gèmbøe-khafén, gembo-ein, “Qo manqat tía! Mòqotøndo-fakháq, qo nanda ezoqam-qa mokho-te ndoqotu꞉gu.” Yaq ndego nqova soqa, até gendego, ndego ezoqam, manqei-té genø-ogiú, sasa ndøfakhan. Yaq ge꞉fakhan, ndego teqa kha ngi꞉wateáv.
36 Yaq ezoqa ewaqape nqova ndafe kandambá. Āv gini-einím nqǽgo, “Ngenek ezoqam. Teqa manqat viní. Andé iz akhae ezoqam-qá manqa manqaté. Taqa bazaføgakh kandambá. Ndego nqova soqøsoqa, manqat mba zømanqaté. Yaq ndigu sègendo-fakhazɨ́n.”
37 Yesu nqanek matev gego, yaq teqa emanqat sùgumu-panqavøemát, vemivemiav ate qægoam, ta manqei-te ndøgo.
Yesu ezoqa kopoav gekhakhæz
(Met 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Yesu Zu ezoqam-qa guliguli khoev gendo-ivav, yaq Saemon-qá khoev-té genøwáv. Khoev-te ndøgo, Saemon-gu zimpuka, ngusu tatas enqoni mbogoám. Tatas kandambá. Yaq Yesu tøke-qa mboviømém, tuqa yaq-te. 39 Yaq ndego tuqá avønin-té genø-itán, sasa mo꞉foe, enqoni ndøgo, ivøve manqat vømbō-ein. Yaq enqoni sègembo-navøém. Yaq ndugu até gundigu, gè-itán, ndigu lou vøzø̄ta.
40 Yaq khøuwa gesinanat, ezoqa ewaqape, ekeza ezoqam, ndigu enqoni vinivinimba qazøgoam, Yesu-té gindu-itúb. Yaq zenda zømbø-awám, vø̄khakheinøvem. 41  4:41 Met 8:29; Mak 3:11-12Ezoqa nøme kopoáv, nqova soqøsoqa zøfakhatát. Akhayam-ús. Āv gini-akhaemám nqǽgo, “Qo Mbumbukiam-gé Yó!” Geté Yesu gèzømbe-khafén neka takeáv, manqat nøme ti-einim. Zapa ndǿgo, ndigu nqova soqøsoqa mø̀ndæzøtéz, Yesu, ndego Mesayā.
Yesu vemivemiav nøme-te, Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimat
(Mak 1:35-39)
42 Khøuwa nøme, qænqøovat, Yesu taon tène-iváv. Yaq ezoqam-av manqei-té genøwáv, vømø̄-yakhapus-mokho-mba-ev. Geté ezoqa gèmbovawát. Yaq gi-ometam ndøgo, ndigu keseiwat-qa mbogoám. Manqei nøme-te, ambá géwavák. 43 Geté Yesu gezø-ein, “No Manqat Mbomambaqape, Mbumbukiam-qa Megeat Matev-qa yaq-te, até vemivemiav nøme-té-a, bàme-zømesím. Mbumbukiam ta zapaya nqánek gende-khofotán.”
44  4:44 Met 4:23Yaq Yesu até Zu ezoqam-qa guliguli khoev nøme-té-a, vemiav vinivinimba-te qapuatat, Zudia plovins-te ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat vømē-zømesim.

4:4 4:4 Deut 8:3

4:8 4:8 Deut 6:13-14

4:10 4:10-11 Psa 91:11-12

4:12 4:12 Deut 6:16; 1 Ko 10:9

4:13 4:13 Iblu 2:18; 4:15

4:18 4:18-19 Isa 61:1-2; 58:6

4:22 4:22 Luk 3:23; Zion 6:42

4:24 4:24 Zion 4:44

4:25 4:25 1 King 17:1, 7

4:26 4:26 1 King 17:8-16

4:27 4:27 2 King 5:1-14

4:32 4:32 Met 7:28-29

4:41 4:41 Met 8:29; Mak 3:11-12

4:44 4:44 Met 4:23