4
Ni Mbumbukiam-gi ezoqam, pusa zimǿtá
Manqa mbusa ndøgo, Mbumbukiam geve, ezoqa teqa pusup manqei-te ti-oz, ndøgo zua ndøgó. Yaq nakémbá. Ni aiyáv qabizigú. Soqaín ndøgo, zo ezoqa nøme nakhoa tøzøte-busøtøvem, neka oneav vozógoāt, av Mbumbukiam manqa mbusa ge꞉ve. Até ní-a, ni nqanek manqat mbomambaqape mìziyogém, av ndigu gi꞉yogem. Geté ti-te ndigu, nqanek manqat ambá av nqǣgo, mø̀ndøzø-tøkē. Zapa ndǿgo, ndigu unimanqatinteáv. 4:3 Psa 95:11; Iblu 3:11Ni nqazi-unimanqatinat, ni Mbumbukiam-qa pusup manqei-te, ndìzimø-ón. Geté tiqa yaq-te, ndigu unimanqatinteav gigoam, Mbumbukiam āv gene-eín nqǽgo,
“Noqa qaqa-te, no manqa mbusa āv qatevé nqǽgo,
‘Ndigu gé-ozák, ta manqei-te ndøgo, ma no amba pusup tæzømbe-etoamɨn.’ ”
Ndego nqanek manqat ge-ein, oskiá ndøgo, teqa sasae qamømbo-navøem, manqei-qape gekhakheinumat, neka ekezan pusa vø̄ta, ta sasae-te ndøgo.
4:4 Gen 2:2Mbumbukiam manqei-qape gekhakheinam, yaq khøuwa seven qandap, ta khøuwa-qa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo, “Khøuwa seven qandap, yaq Mbumbukiam pusa ndøtá, sasae ate ndægo gumukhou.” 4:5 Psa 95:11Geté ta manqat-te ndøgo, bugukhokhof qaziqeivim, Mbumbukiam āv gene-eín nqǽgo, “Ndigu gé-ozák, ta manqei-te ndøgo, ma no amba pusup tæzømbe-etoamɨn.” Nqanek manqa mbusa, Mbumbukiam ezoqam-te geve, pusup manqei-te timø-oz, ndøgo zua ndøgó. Geté ndigu ezoqam, nqanek manqat mbomambaqape bugukhokhof gi-ewagam, ndigu oneáv. Zapa ndǿgo, ndigu Mbumbukiam-qa manqat, o-mba ndapeáv. 4:7 Psa 95:7-8Yaq nakémbá, Mbumbukiam khøuwa nøme ndøzáv, ezoqa timø-oz. Ta khøuwa ndøgo, nqægo khøuwá. Matev ndøgo, leg-av manqei-te qafakhanam, mø̀ndømø-navøém. Nupøkhán mbá. Geté vaev-te, até Deivíd-a, av qazi꞉qeivim, taqa yaq-te, āv gene-eín nqǽgo,
“Zo nqægo khaiya, Mbumbukiam-qa manqa wag tozo-ewagat,
zo sa ndøføgàkhæ᷄z.”
4:8 Deut 31:7; Josh 22:4Zosua ndigu amba pusup tezø-etoamɨn, av Mbumbukiam manqa mbusa ge꞉ve, yaq Mbumbukiam taqa zita-te, khøuwa nøme ambá gézavák, ezoqa amba pusup tindapemɨn. Yaq nakémbá, pusup khøuwa zua ndøgó, ni Mbumbukiam-gi ezoqam, ande Sabat khøuwa me tizimø-khantøzem. 10  4:10 Iblu 4:4Yaq gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa pusup-te temø-on, ndego pusa ndø̀tá, sasae-te, ate av-té, Mbumbukiam ekeza sasae-te pusa ge꞉ta. 11 Yaq nakémbá, ni bazaføgakh bizi-asazét, ndøgo pusup manqei-te bizimø̄-on. Soqaín ndøgo, ni ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa manqat tizi-sanqawem neka nakhoa vizimé-busøtøvēm, av ndigu gi꞉busøtøvem.
12  4:12 Ef 6:17; Veve 1:16; 19:13-15Mbumbukiam-qa Manqat, nqakhandî꞉át neka bazaføgakh-ús. Gekha nakhag kaiya geøvap yaqyaq-us khobos-qapī ndigu, Mbumbukiam-qa Manqat, tiqa khobos mø̀ndømø-løvúb. Mbumbukiam-qa Manqat sa tunúmá ndǿgo, yaq kha-qa poev matev-a, yaq Nqova-qa poev matev, vømǿqatā. Bazag segé-løwazét, wema ndu꞉søkhoføpit, vømǿkhanāz. Teqa manqat, ezoqam-qa matavap neka poev matev, segé-geveá. 13 Unimanqatín. Gigiap ndøgo, Mbumbukiam gekhakheinam, kopo khonøweáv, te-te. Matev ate ndægo, ndego sùgumu-qeiví. Gigiap ate ndægo, bavokhó qanø-fakhaté, teqa bøi-te. Yaq gekha matēv ndøgo, ni nqazi-matanam, ni bìzi꞉-omøtém.
Yesu, ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqa kandambaqape
14  4:14 Iblu 3:1; 10:23Ni Mbumbukiam-ge iziz ezoqam uni kandambaqape-in nigú. Yesú. Mbumbukiam-gé Yó. Ndego yan uni ova-in-té genøqavíg, atema Eve-te vømø̄fakhan. Yaq nakémbá, ni unimanqatin matev, até bizigeawát, bazaføgakh-ús, ta unimanqatin matev ndøgo, ni ezoqa nqazi꞉-zømesim. 15 Ngenek Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, ndego tanakh matev ndøgó ni-te. Ndego mø̀ndæ-otév, ni manqei-qape ezoqam, ni bazaføgakh khapémbá. Até ndegó-a, khamasim matev ate ndægo, mø̀ndømøndæ-okhoám, ate av-té, ni-te nqæfakhanam. Geté, unimanqatín. Ndego ekezan, manqa-zapa-qase goneáv. 16  4:16 Iblu 10:19Yaq nakémbá, ni møe mbaín. Mbumbukiam-te zíkhanøgím, ma ekeza qonam nonqo-te ndo꞉qomat. Ndego kuku matev-ús. Yaq ni tanakh matev neka kuku matev tizíqeivát ndǿgo, neka tøke matev vizí-ndapemāt, gekha khøuwa-tē ndøgo, ni te-te tøke-qa tizi-okhoat.

4:3 4:3 Psa 95:11; Iblu 3:11

4:4 4:4 Gen 2:2

4:5 4:5 Psa 95:11

4:7 4:7 Psa 95:7-8

4:8 4:8 Deut 31:7; Josh 22:4

4:10 4:10 Iblu 4:4

4:12 4:12 Ef 6:17; Veve 1:16; 19:13-15

4:14 4:14 Iblu 3:1; 10:23

4:16 4:16 Iblu 10:19