3
Yesu gò꞉megeát, Mozes gèpáev
3:1-2 Iblu 4:14; 7:26; Num 12:7Yaq nakémbá, nogi Klisten nøfuap, zo Mbumbukiam-gi ezoqam, ndego gezø-akha, ni namba tegi ezoqam sa tizimu-goat, zo Yesu mba mbomataváp, ndego Mbumbukiam-ge u-anem neka iziz ezoqam kandambaqape, teqa yaq-te ni ezoqa nqazi꞉-zømesim. Ndego sasae ndaføyamba-qape mbogoám, te-te ndego, geveatav, ate av-té, Mozes Izlael bawan mokho-te, ndigu ande Mbumbukiam-qa khoev me gi꞉goam, sasae ndaføyamba-qape ge꞉goam. Gekha ezoqām ndego, khoev tewev, vizap kandambaqape teqa ndégo tøgó, ambá ndø̄go, khoev-qa ndøgō. Yaq nakémbá, vizap kandambaqape Yesu-qa ndøgó, ambá av nqǣgo, Mozes-qa ndøgō. Zapa ndǿgo, khoev ndégo tewév. Gekha khōev ndøgo, ndøpuate, ezoqa ndøpuán. Geté gigiap ate nqægo, Mbumbukiam ndøkhakheinám. 3:5 Num 12:7; Deut 18:15-19Unimanqatín. Mozes Izlael ezoqam mokho-te, ndigu ande Mbumbukiam-qa khoev me gi꞉goam, sasae ndaføyamba-qape ndøgoám. Teqa sasae andé nqovønqova me me꞉goám, ta matev-qa yaq-te, vaev-te qafakhan, ndøgo ezoqa ndakin ndi꞉zømesimit. Geté Keliso, ndego viní. Ndego khoev Eve-gé Yó. Ta khoev ndøgo, ekeza khoév. Yaq ndego eqeieqei mbokeogé. Nqanek khoev ní, ni kha føgakh-mba tizi-waniapat neka niqa vintønat matev Keliso-te, taqa yaq-te ni nqazi꞉-khambuvap, bazaføgakh-us vizimbó-geatāt.
Gekha ezoqām ndigu, unimanqatinteav ndigu, ndigu kopømba mbaín, pusup manqei-te timø-oz
3:7-11 Psa 95:7-11Yaq nakémbá, Nqova Mbomambaqape, āv gene-manqaté nqǽgo,
“Zo nqægo khaiya, Mbumbukiam-qa manqa wag tozo-ewagat,
3:8 Exo 17:7; Num 20:2-5zo sa ndøføgàkhæ᷄z, av zogi atanakha-zapazapa-za gi꞉goam,
ndigu Mbumbukiam-qa manqat gisanqawam
neka ndego khamasim-te vø̄-aumam, ta khøuwa-te ndøgo, leg-av manqei-te giyageapam.”
Taqa yaq-te, Mbumbukiam āv gene-manqaté nqǽgo,
“Ndigu no khamasim-té ginø-ambumám, oskiá ndøgo, noqa matev giqeivam, no viav foti leg-av manqei-te qazø-kewagam.
10 Yaq no qaqa nøqavigát ti-te.
Yaq no āv qate-eín nqǽgo,
‘Tiqa matavap-te, oskia ndøyoniáp. Noqa nakhoa ndøgo, no ituza-qa qazøgoam, ndigu qeiviáv.’
11  3:11 Num 14:21-23Yaq noqa qaqa-te, no manqa mbusa āv qatevé nqǽgo,
‘Ndigu gé-ozák, ta manqei-te ndøgo, ma no amba pusup tæzømbe-etoamɨn.’ ”
12 Nǿfuap! Yaq nakémbá, zo aiyá qagó. Soqaín ndøgo, zo mokho-te, ezoqa nøme tisapi꞉z neka unimanqatin matev vǿ-ivøvēm neka khandi Mbumbukiam, zita vǿe-wuowēm. 13 Geté zo khøuwa ate tæpavpavemat, ndøgo Mbumbukiam “Nqægo khaiya” ndembo-akhayam, zita ndøtøpøzú, yaqyaq-a. Soqaín ndøgo, manqa-zapazapa zo ezoqa nøme tøtubam, yaq vozó-føgakhǣz.
14 Ni Kelisó namba zi꞉tøkuaném, ni unimanqatin matev, av bugukhokhof qazi꞉ndapem, føgøføgakh tizimbo-geageapat, atema vaev-te.
15  3:15 Iblu 3:7-8Ni mìziqeivím. Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo,
“Zo nqægo khaiya, Mbumbukiam-qa manqa wag tozo-ewagat,
zo sa ndøføgàkhæ᷄z, av zogi atanakha-zapazapa-za gi꞉goam, ndigu Mbumbukiam-qa manqat gisanqawam.”
16  3:16 Num 14:1-35Gê, gekha ezoqâm ndigu, ndigu Mbumbukiam-qa manqa wag giyogem, yaq vø̄sanqawam? Ezoqa ndígu, Mozes mokho-te, Izip manqei-te gindu-fakhaz. 17  3:17 1 Ko 10:10Neka gê, gekha ezoqâm ndigu, Mbumbukiam viav foti qaqa qambogoam ti-te? Ezoqa ndígu, manqa-zapazapa gigoam, neka leg-av manqei-te, løvøte vø̄qeivam. 18 Mbumbukiam manqa mbusa geve, av nqægo, “Ndigu gē-ozāk, ta manqei-te ndøgo, ma no amba pusup tæzømbe-etoamɨn,” yaq gê, ndego gekha ezoqām mé꞉manqatam? Ndígu tené-manqatam, ndigu teqa manqat gisanqawam. 19 Nqanek emanqat, ni āv qani-nømendím nqǽgo: Ndigu ta manqei-te ndøgo, ma Mbumbukiam amba pusup tezø-etaomɨn, oneav ta zapaya ndǿgo tinigøám: Ndigu unimanqatinteáv.

3:1 3:1-2 Iblu 4:14; 7:26; Num 12:7

3:5 3:5 Num 12:7; Deut 18:15-19

3:7 3:7-11 Psa 95:7-11

3:8 3:8 Exo 17:7; Num 20:2-5

3:11 3:11 Num 14:21-23

3:15 3:15 Iblu 3:7-8

3:16 3:16 Num 14:1-35

3:17 3:17 1 Ko 10:10