20
Manqei-pakha-te, ezoqam mbaín
(Met 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Yaq Sabat khøuwa qame-navøem, Sande qanaqanus qænqøovat, até gupøistám, Meli Magdala vemiav-ak, manqei pakha-té gunøwáv. Yaq tuqeív ndǿgo, nandi-qape mboqog-te go꞉tokavam, mbaín. Viní gizavám. Yaq matev guqeiv ndøgo, gètéit, Saemon Pita neka ndego paev ezoqa nøme, te-te Yesu kuku qambogoam, vømøzø̄-ein. Āv guzømbe-eín nqǽgo, “Evezøza, manqei-pakha-te gu꞉goam, ezoqa mø̀ndøndafém. Neka ni nøtenateáv, ndego gekham-tē gimø̄veem.”
Yaq Pita neka ndego paev ezoqa nøme, até gindigonem, manqei-pakha-te vø̄zav. Ndigu ezoqa menas, sùgumu-bøitát. Geté ndego paev ezoqa nøme, nakhamas-té genøteít, Pita vø̄løvu, manqei-pakha-te ndøgo, é-vømø̄fakhan. Yaq nandi nqa mokho-te gemø-fakhanam, ndabua mba ndøqeív, Yesu ge꞉gutavam. Geté ndego oneáv, mokho-te ndøugu. Yaq Saemon Pita gefakhan, ndego ndaføyamba ndø-ón, manqei ozu mokho-te ndøugu, ndabua ndøgo, Yesu ge꞉gutavam, vø̄qeiv, qa-awam. Até ndabua nømé-a, Yesu-qa kawa-te qaløvøtupam, vø̄qeiv. Ndøgo viní qaveám. Putøgiap ndøveám. Yaq até ndegó-a, ndego paev ezoqa nøme, bugukhokhof go꞉fakhan, manqei ozu-te vø̄-on. Yaq matev geqeiv, ndego gè-unimanqatín, av nqægo, Yesu mø̀ndø-khandí꞉v. 20:9 Kel 2:24-32; 1 Ko 15:4Mbumbukiam-qa Manqat mø̀ndø-eín, av nqægo, ndego løvøte-te ndø̀khandí꞉v. Geté ndigu bugukhokhof mokho ndapeáv, taqa yaq-te. 10 Yaq ndigu paev ezoqam, khoev-té ginøqaváz.
Yesu Meli Magdala vemiav-ak gembo-fakhan
(Met 28:9-10; Mak 16:9-11)
11 Meli, ndugu Magdala vemiav-ak, manqei ozu bavokho até go꞉goám. Gè-eivát. Gui-eivam, yaq manqei ozu mokho-té gunø-fakhanám. 12 Yaq ndugu, ma bugukhokhof Yesu-qa kha qæveam, enzol ezoqa menas ndøzømét. Ndabua papaqa-mba ndø-uzupám. Nøme ndego, kawa-té geqotám, neka nøme ndego, mbage-te vø̄qotam. 13 Yaq ndigu Meli āv gimbøe-bevøpém nqǽgo, “Ngólam. Qo gekham-qā qó-eivit?”
Yaq ndugu guzø-qavøiu, “Noge Evezøza-qa khatae, gèndapém. Yaq no nø̀tenøtenák, gekham-tē gimø̄veem.”
14  20:14 Luk 24:16; Zion 21:4Yaq ndugu nqanek manqat gumu-ein, guqambun, Yesu mba mo꞉-omét, geyam. Geté ndugu matavapøteáv, av nqægo, ndego Yesū.
15 Yaq Yesu gumbobevap, “Ngólam. Qo gekham-qā qó-eivit? Qo gekha ezoqam-qā qóvawet?”
Ndugu até vø̄e-ein, ndego khae keoge ezoqám. Yaq gumbo-ein, “Khanánqa, av qo khatae toqotendap-a, kopømbâ toqonø-ein, av nqægo, qo gekham-tē qonǿve? Yaq no nømøndó-ndáp.”
16 Yaq Yesu gendo-ein, “Meli!”
Yaq guqambun, uni vø̄e-omet, ndugu ekeza Iblu manqat-te āv guni-eín nqǽgo, “Labúni!” Taqa manqa mokho, “Nømendim ezoqám.”
17  20:17 Lom 8:29; Iblu 2:11-12Yaq Yesu gembo-ein, “No kha naqanøká nøkhàna᷄z. Zapa ndǿgo, no Tat-te qavigiáv. Zuá. Geté nogi nøfuap-té qanøqáv, manqat av nqægo vøzø̄-ein: No te-te ndégo tøtø-vesezét, ndego noge Tat neka zoge Tat, ndego noge Mbumbukiam neka zoge Mbumbukiam.”
18 Yaq Meli, ndugu Magdala vemiav-ak, paev ezoqam-té gunøwáv, vøzø̄-ein, “No Evezøza no-omét.” Yaq ndugu manqat nøme vøzø̄-ein, av ndego manqat gumbøe-ein.
Yesu ekeza paev ezoqam gezøfakhan
(Met 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 Ta khøuwa-te ndøgo, Sande khagús, paev ezoqa ate gi꞉goam, khoev mokho-té gunu꞉goám. Mboqog ate gi꞉goam gètokøvemém. Zapa ndǿgo, ndigu Zu megetapak-qá møe ndøgoám. Yaq Yesu segezø-fakhán ndǿgo, ti mokho-te vø̄-itan, gezø-ein, “Sambí, zo-te.”
20  20:20 Zion 16:22; 1 Zion 1:1Yesu nqanek manqat gumu-ein, yaq ndego teqa zenda neka totokha me꞉zømás. Yaq ndigu paev ezoqam, khanakhanakh kandambá gindapem, Evezøza gi-ometam.
21 Yaq Yesu nango āv gezømbe-eín nqǽgo, “Sambí, zo-te. Av no Tat gende-khofotan, yaq no zo āv tøté-khofosám.”
22 Yesu nqanek manqat guzumbu-ein, yaq até gendego, qozøqozaq zøkhambá, gezø-ein, “Nqova Mbomambaqape vø̀ndafém. 23  20:23 Met 16:19Zo ezoqa tiqa manqa-zapazapa sa tøzømbo-navøemat, ndigu segezǿ-navøemát. Geté zo tiqa manqa-zapazapa navøepøteav tøgoat, tiqa manqa-zapazapa, até gezǿgoát.”
Tomas manqa geqavotam, Yesu-qa yaq-te
24 Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu ekeza paev ezoqam-te gefakhan, yaq Tomas, iz nøme qaqangeap gimbo-akhaemam, ndigu paev ezoqa tuelv, kopo nøme ndego gegoam, gè-ewawám.
25 Yaq ndigu paev ezoqa nøme, Tomas gimbo-einim, “Ni Evezøza ni-ometám.”
Geté Tomas gezø-qavøiu, “No teqa zenda-te, ikuk nqa-nqa qeiviav tøgoat, neka nogi kokosov ta nqa-nqa-te watøzateav vǿgoāt, neka noqa zenda teqa totokha-te wazeav vǿgoāt, ma sumbianq gigenab, yaq no nøzǿ-unimanqatinák.”
26 Pula kopo-qa zita-te, paev ezoqa ate gi꞉goam, nqawá ginømøváb, ta khoev mokho-te ndøugu. Até Tomás-a, vø̄ugoam. Mboqog ate gi꞉goam gètokøvupám. Geté Yesu sègefakhán, ti mokho-te vø̄-itan. Gezø-ein, “Sambí, zo-te.”
27 Yaq Yesu Tomas āv gembøe-eín nqǽgo, “Qogi kokosov nqánek qonǿzáv, neka noqa zenda voqóqeīv. Yaq qotøndé-visī, qoqa zenda noqa totokha-te qotéwāz. Yaq qo qavotam matev sège-iváv. Geté vø̀-unimanqatín.”
28 Yaq Tomas manqat sa nqánek ge-eín, “Noge Evezøza neka noge Mbumbukiam.”
29  20:29 1 Pita 1:8Yaq Yesu gembo-ein, “Qo toqote-unimanqatín ndǿgo, no qotenømend. Geté gekha ezoqām ndigu, no ndi-unimanqatinat, oskiá ndøgo, no nømendeav tigoat, ndigu khanakhanakh mbá giabitigú.”
Zion nqanek emanqat gekha zapā gené-peawam
30 Yesu ekeza paev ezoqam-qa bugug-te, umingiap matev nøme kopoáv gematønumam. Geté ta matev-qa yaq-te, manqat peawapøteáv, nqanek mbuk-te. 31  20:31 Zion 3:15; Lom 1:17; 1 Zion 5:13Geté manqat ndøgo, nqanek mbuk-te nqapeawap, tøne-peawáp ndǿgo, zo tøne-unimanqatiním, av nqægo, Yesu ndego Mesayá neka ndego Mbumbukiam-gé Yó. Yaq zo nqanek manqat tozo-unimanqatinim, zo te mokho-te khandi zøténdapém.

20:9 20:9 Kel 2:24-32; 1 Ko 15:4

20:14 20:14 Luk 24:16; Zion 21:4

20:17 20:17 Lom 8:29; Iblu 2:11-12

20:20 20:20 Zion 16:22; 1 Zion 1:1

20:23 20:23 Met 16:19

20:29 20:29 1 Pita 1:8

20:31 20:31 Zion 3:15; Lom 1:17; 1 Zion 5:13