3
Matev ndøgo, Mbumbukiam manqa mbusa geve, tego, ndego ndø̀matanám
⌞Av tægoat ndægo, av qate-peaumavun.⌟ Yaq gê, ndøgo qanimâv, Zu ezoqam ndoqogo? Neka ngusu qogøzat matev mokho tǿgo? Ndøgo qanimav-qapé neka mokho kandambá. Bugukhokhof nqánek: Mbumbukiam ekeza manqat, Zu ezoqam-qá zenda-té genøvé. Unimanqatín, Zu ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa manqat paeveáv. Geté, zô ndozo-matavap? Mbumbukiam ndigu gezø-ein, av nqægo, “Zo nogī ezoqām,” yaq gê, ndego ekeza manqat ndǿsanqawe? 3:4 Psa 51:4Āv taoká. Mbumbukiam unimanqatin manqat mba ndømanqaté. Ezoqam ambá ndækhavozám. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Mbumbúkiam! Ezoqa ndø̀qeivím, av nqægo:
Manqat ndøgo, qo ndoqo-manqate, ndaføyamba-qapé.
Ezoqa qo manqa ovøyam-te vee-qa teqago, yaq qo ndòqopitáv.
Zapa ndǿgo, qo unimanqatin ezoqám.”
Niqa manqa-zapazapa mokho-te, ezoqa tiqeivat av nqægo, Mbumbukiam ekezan, matev eqeieqei-qapē, yaq gê, ni áv khazí꞉-einīm? Gê, ezoqa nøme-qa manqat unimanqatîn, ndigu ndimanqate, av nqægo, ndøgo eqeieqeī mbā, Mbumbukiam ni-te yaq-fia teta, niqa manqa-zapazapa zapaya? Āv taoká. Mbumbukiam-qa matev eqeieqei-qapé. Teqa manqa ovøyam amba soqain tøgonɨn, yaq gê, ndego manqei-qape ezoqa ate ndi꞉gu-qa manqa ovøyam áv kené-ewāg?
Ezoqa nøme, āv gini-manqatatún nqǽgo, “Noqa meakha manqat mokho-te, ezoqa tiqeivat, av nqægo, Mbumbukiam ndego vinī, ndego unimanqatin manqat mba ndømanqatē, yaq ta mokho-te ndøgo, Mbumbukiam-qa iz tø-eqatat, yaq gekha zapâ, no Mbumbukiam manqa-zapa-us tenæmbat?” Neka ezoqa nøme ndimanqate, “Manqa-zapazapa, sà bizigú. Yaq matev eqeieqei tàbetønde-wáv.” Ezoqa nøme, ni-te manqat āv gini-møvøét nqǽgo: Ni ezoqam āv tøti-zømesím. Geté ndøgo meakha manqát. Mbumbukiam ti-te ndigu, yaq-fia eqeieqei ndǿtá, ndigu ni-te manqat av nqægo ndimøvøet.
Ezoqa kopo eqeieqei mbaín, Mbumbukiam-qa bøi-te
3:9 Lom 1:18–2:24; 3:23Yaq ndakin áv khané꞉go? Ni Zu ezoqam, bawan vini-ak tizí-løvuza? Āv taoká. No zo mø̀te-zømesimavún, av nqægo, Zu ezoqam neka bawan vini-ak, manqa-zapazapa-qa mokho-te, kopømbá sugumu꞉gú. 10  3:10-12 Psa 14:1-3; 53:1-3Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo:
“Ezoqa eqeieqei kopo mbaín.
Ùnime꞉-mbaín.
11 Ezoqa matavap loloakh-us kopo mbaín.
Neka ezoqa kopo mbaín,
ndego Mbumbukiam-qa poev gone-qa ndembogo.
12 Ezoqa ewaqape,
Mbumbukiam zitá gini-wuowém.
Ndigu sùgumu-soqoéz.
Ezoqa kopo, matev eqeieqei gonemáv. Mbaín.
13  3:13 Psa 5:9; 140:3Tiqa manqa-nqa,
andé manqei-pakha ozap mboqogeap me me꞉gó.
Tiqa tou,
meakha manqat me꞉manqaté.
Tiqa manqat,
andé wazeam soqaqape-gi khayam me me꞉gó.
14  3:14 Psa 10:7Tiqa manqa-nqa-te,
manqat soqøsoqa neka ezoqa ngenøgim matev, mø̀ndømø-tøtøvøyám.
15  3:15-17 Isa 59:7-8Ndigu ezoqa nøme,
pakhapakha nakhamas-té ginø-khanæmatún.
16 Ndigu ande āv kinī-okhoatun,
ezoqa gèngiæzotatún
neka potonam matev vø̄zø-etoumatun.
17 Ezoqa nøme namba, sambi-te ande āv khoqoté-yagāt,
ndigu zøtezateáv.
18  3:18 Psa 36:1Neka ndigu Mbumbukiam-te,
møe mbaín.”
19 Ni mìzi꞉nøtén, Mozes-qa guguna manqat ate ndægo, ti-té tønø-manqaté, ndigu guguna manqat mokho-te ndu꞉gu. Yaq ezoqa ewaqape, manqat tìabiti-khoutøvém, neka manqei-qape ezoqam ate ndi꞉gu tìabiti-matøvemém, av nqægo, ni ezoqa ewaqape, manqa-zapazapa-ūs, Mbumbukiam-qa bøi-te. 20  3:20 Psa 143:2; Lom 7:7; Gal 2:16Guguna manqat toqombo-pavat, ta mokho-te ndøgo, ezoqa kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa bøi-te ti꞉-ndaføyamba-ez. Geté guguna manqat, niqa manqa-zapazapa mba me꞉vøndøzú.
Ni Mbumbukiam-qa bøi-te, ndǿgo tizí꞉-ndaføyamba-én, Yesu tizi-unimanqatinim
21 Geté ndakin, Mbumbukiam-qa matev eqeieqei-qape, taqa yaq-te Mbumbukiam-qa Manqat ndæmanqate neka tegi manqa vevezam ezoqam gi꞉manqatam, màndoveá. Ndøgo ambá av nqǣgo, Mozes-qā guguna manqat mokho-tē qandoveā. 22  3:22 Gal 2:16Yaq gekha ezoqām ndigu, Yesu Keliso ndi-unimanqatinat, Mbumbukiam eqeieqei mé꞉zǽb.
Ezoqa ewaqape kopó. Vinivinimba mbaín. 23 Ni ezoqa ate nqazi꞉gu, manqa-zapazapa-ús. Ni zìbusøtøvém, matev, av Mbumbukiam qambøe-pøovam. Yaq ni ambá av nqǣgo, Mbumbukiam-qā waev-tē qazu꞉yagē. 24  3:24 Lom 5:1Mbumbukiam kuku kandambá ni-te. Yaq Yesu ni genqovotan, ta zapaya ndøgo, ndego ni eqeieqei me꞉nǽmb. Yaq-mbá segegó.
25 Mbumbukiam, Yesu niqa manqa-zapazapa evøzam nonqo ndokhofotáv. Kopømba ande av søvakha gigiap ndi꞉gu, tenénaním, Mbumbukiam-gi iziz ezoqam giløvusumatun, yaq Mbumbukiam-qa qaqa vǿe-navøém, ni-te. Yaq ni teqa bøi-te ndǿgo tizí꞉-ndaføyamba-én, ni tizi-unimanqatinim, av nqægo, Yesu-qa kouk ni zapayā qanewā. Mbumbukiam nqanek matev tenegó ndǿgo: Ni gí꞉nømánd, av nqægo, teqa matev eqeieqei-qapé. Ndego ezoqa yaq-fia nqosøgeap nakhamas-te etopøteáv, tiqa manqa-zapazapa zapaya, ndigu bugukhokhof gimatønumam, Yesu fakhaneav qagoam. 26 Zapa ndǿgo, ndego aiyaiyav matev ezoqám. Mbumbukiam ni ndakin khøuwa-te, teqa matev eqeieqei-qape, ta mokho-te nqánek gini-nømendím: Ndego Mbumbukiam eqeieqei-qape, ni eqeieqei ndǿgo tenénǽmb, ni Yesu tizi-unimanqatinim.
27 Av tægoat ndægo, yaq gê, ni kopømbâ nqazi꞉-khambuvap? Āv taoká. Kopømba mbaín! Zapa ndǿgo. Ni Mbumbukiam-qa bøi-te, ambá ta zapaya ndø̄go, tizi꞉-ndaføyamba-ēn, Mozes-qa guguna manqat nqazimbo-paev. Geté ni Mbumbukiam eqeieqei sa ndǿgo tininæná, ni nqazi-unimanqatinat. 28 Ni ndakin āv qazi꞉qeiví nqǽgo: Ezoqa Mbumbukiam-qa bøi-te nqánek giní-ndaføyamba-éz, Yesu ti-unimanqatinim. Taoká ndøgo, Mozes-qa guguna manqat timbopavat. 29  3:29 Lom 10:12Gèmbo-mataváp. Gê, Mbumbukiam ndego Zu ezoqam-gê Mbumbukiam yakhapùs? Neka ndego bawan vini-ak-gê Mbumbukiâm mbà? Āv taoká. Ndego até bawan vini-ak-gé Mbumbukiám. 30  3:30 Deut 6:4; Gal 3:20Zapa ndǿgo, Mbumbukiam kopo sate ndégo. Ndego ezoqa eqeieqei nqánek genézǽb, ndigu Yesu ti-unimanqatinim, Zu ezoqam nekā bawan vini-ak. 31  3:31 Met 5:17Yaq gê, ni Yesu nqazi-unimanqatinat, Mozes-qa guguna manqat khokho manqat zívewe? Āv taoká. Geté ni āv qazi꞉-unimanqatinát nqǽgo: Manqat ndøgo ndøpeawap, unimanqatín.

3:4 3:4 Psa 51:4

3:9 3:9 Lom 1:182:24; 3:23

3:10 3:10-12 Psa 14:1-3; 53:1-3

3:13 3:13 Psa 5:9; 140:3

3:14 3:14 Psa 10:7

3:15 3:15-17 Isa 59:7-8

3:18 3:18 Psa 36:1

3:20 3:20 Psa 143:2; Lom 7:7; Gal 2:16

3:22 3:22 Gal 2:16

3:24 3:24 Lom 5:1

3:29 3:29 Lom 10:12

3:30 3:30 Deut 6:4; Gal 3:20

3:31 3:31 Met 5:17