Filipai
Pol-qa pepa, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Filipai taon-te giyagam
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Pol Filipai taon Klisten bawan ezoqam-té genø-peawám. Filipai ndøgo, taon kandambaqapé. Masedonia manqei-té qagó. Ta khøuwa-te ndøgo, Pol nqanek pepa gepeawam, ndego Lom taon-té geyagám. Ndimbula mokho-té gunu꞉goám. Gaman ezoqam, ndego ta zapaya ndǿgo tini-møvøinám, ndego ezoqa Yesu-qa yaq-te ge꞉zømesimam. Bugukhokhof khøuwa ndøgo, Pol Filipai taon-te, mø̀ndøgoám.
Pol ndakin nqanek pepa, Filipai ezoqam-te, ta zapaya nqánek gene-peawám: Nginik ezoqam, moni ndøpisømém. Yaq Epaflodaitus-qá zenda-té ginøzavém, ndego Pol vømømbō-etoam. Yaq Pol khanakhanakh kandambá gendap, tiqa tøke-qa yaq-te, neka ndakin ike manqat vøzø̄-peawam. Pol ndimbula mokho-te, ambá genegoám, geté ndego khanakhanákh. Yaq ndego Klisten ezoqam, āv gezømbe-peawám nqǽgo: Ndigu Evezøza-qa mokho-te, khanakhanakh oskia bezøgó.
1
1:1 Kel 16:12-40Nqanek pepa, no Pol neka Timoti nipeaomít. Ni Keliso Yesu-gí sasae ezoqám. Zo-té qeitø-peaomít, zo Mbumbukiam-gi ezoqam, Filipai taon-te ndozoyage, zogi megetapak neka dikon ezoqam namba, zo Keliso Yesu mokho-te ndozotu꞉gu.
Mbumbukiam, nigi Tat, neka Yesu Keliso, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka sambi matev, ndø̀goát, zo-te.
Pol-qa guliguli manqat, Filipai Klisten ezoqam-qa yaq-te
No Mbumbukiam, ike manqat oskia nombo-etoumatún, zo qazø-matøvemɨn. No Mbumbukiam-te zoqa yaq-te qævi꞉matun, no khanakhanakh-us nogoatún. Zapa ndǿgo, no Mbumbukiam-qa Manqat u nqæløozu, zo no oskia zonøtøkeé, zo Yesu ande qazøte-unimanqatinim, atema ndakin. 1:6 1 Ko 1:8Yaq nakémbá, no āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Mbumbukiam, ndego zo mokho-te sasae mbomambaqape gengaz, unimé꞉-khóu, atema Keliso Yesu-qa Khøuwa Kandambaqape-te, ndego tendoqavan. Noqa mbøni zo-té qafølǽ. Yaq nakémbá, ndøgo eqeieqeí, no zo ate ndøzøte꞉go, av nqazønde-matavap. Zapa ndǿgo, zo ndozonø-tø̂keé noqa sasae-te, ndøgo Mbumbukiam teqa kuku matev-te genø-etoam, oskiá ndøgo, no ndimbula mokho-te nqatu꞉gu, o ezoqam Mbumbukiam-qa Manqat nqazø-unimanqatinat neka tiqa manqat nqæqavøiwat, ndigu ndiqavotam. Mbumbukiam mø̀ndæ-otév, noqa manqat unimanqatín. No vao kandambá zo-te, zo ate ndøzøte꞉go. Noqa kuku zo-te, Keliso Yesu-té qandowáv.
No Mbumbukiam-te, āv qate-vi꞉matún nqǽgo: Zoqa kuku nøme mba, tàbete-fitám, zoqa zøtezat neka matavap loloakh namba. 10  1:10 1 Tes 5:23Yaq zo zøtézøtéz, matev eqeieqei ākhanégo. Yaq zo Keliso-qa Khøuwa Kandambaqape-te, ndaføya-ndaføyamba neka manqa-zapazapa-yav sozógoát. 11 Yaq zo Yesu Keliso mokho-te, matev eqeieqei zømbé-tøvá, tozo-matønumat, yaq Mbumbukiam-qa iz betē-eqawat.
Pol khanakhanákh, Mbumbukiam-qa Manqat sa ndøvøndavet, oskiá ndøgo, matev føgøføgakh ndøfakhanam te-te
12 Nǿfuap! No zo zøtezat-qa nøzøgó. Matev ndøgo, no-te qafakhanam, ambá av nqǣgo, Mbumbukiam-qa Manqat ndøtōk. Āv taoká. Geté ndøgo, gè꞉khouwév. 13  1:13 Kel 28:30Zapa ndǿgo, nakhag ezoqam ate ngi꞉gu, Lom ezoqam-ge kawa-qa khoev ngimbo-keoge, neka até ezoqa ewaqape nømé-a, nqanek ngiyage, nginik mø̀ndø-matøvemém, av nqægo, no ndimbula mokho-te, Keliso zapayá qategó. 14 Yaq nginik nogi Klisten nøfuap kopoáv, kha mø̀ndøzø-føgákh, ta zapaya ndøgo, no ndimbula mokho-te nqatu꞉gu. Yaq ndigu Mbumbukiam-qa Manqat, nøme vøndøzu-qa mba mo꞉gó. Kha føgakh-mbá neka møe mbaín.
15 Unimanqatín. Ezoqa nøme ndigu Keliso-qa manqat, ta zapaya ndǿgo tini-manqaté: Ndigu ova ndømanqaté neka qaqa ndøgó, no-te. Geté ezoqa nøme, ndigu unimanqatin matev-té ginø-matønumít. 16 Nginik kukú no-te. Zapa ndǿgo, ndigu mø̀ndæzøtéz, no Mbumbukiam nqanek, teqa Manqat Mbomambaqape manqate nonqo ndøvé. 17 Geté ndigu ezoqa nøme, ekeza iz eqawat-qa mba ndøgó. Ndigu matavap eqeieqei mbaín, Keliso-qa manqat ndimanqate. Geté ndigu no-te viniv nøme mba awam-qa mo꞉gó, no ndimbula-te nqægo. 18 Ság. No khanakhanákh. Oskiá ndøgo, tiqa matavap eqeieqei o soqain ndøgo, gigiap-qape sa nqánek: Keliso-qa manqat, sà bevøndavét.
Neka no khanakhanakh-us até nógoát. 19  1:19 2 Ko 1:11Zapa ndǿgo, no mø̀tenøtén: Zoqa guliguli manqat neka Nqova Mbomambaqape-qa tøke mokho-te, ndego Yesu Keliso gendo-khofotav, no ndæ̀khandí꞉n, nqanek matev føgakh-qape-te, no-te qafakhan. 20 Noqa poev neka vintønat matev kandambaqape, Mbumbukiam-te, nqánek: No nóbøianák, noqa sasae-te. Geté no kha føgakh-mbá qǽyát, miavmiáv neka até ndakín-a, neka noqa kha mokho-te, Keliso-qa iz betē-eqawat, oskiá ndøgo, no tæyàgāt, ō, tænanim. 21  1:21 Gal 2:20Zapa ndǿgo, no-te av nqǽgo: No nqæyage, no Keliso-qa nøyagé. Yaq tænanim, yage eqeieqei nøme mba mó꞉fakhán no-te. 22 Geté no oskia tæyagat, noqa sasae-te mokho eqeieqei nøme mba mó꞉fakhán. Yaq no nø̀tenøtenák, gekha poev nǿvē. 23  1:23 2 Ko 5:8No matev menás, nqa-itumbam. Noqa poev kandambaqape nqánek: Nqanek yage bànø-iváv. Yaq Kelisó namba nøtéyagát. Nqanek qanimav-qapé. 24 Geté zo zapaya, no até banøyagé. 25 No mø̀ematøvém. Nqanek gigiap-qapé. Yaq no mø̀tenøtén, no até nǿyagát, zo namba, ate ndøzøte꞉go, zoqa unimanqatin-te vø̄efisam neka khanakhanakh-us vø̄ego. 26 Yaq zo Keliso Yesu mokho-te ndozoyage, no namba nango tizi-qaqandam, zo khanakhanakh nøme mba zotóndapém, noqa yaq-te.
27  1:27 Ef 4:1; 1 Tes 2:12Gekha matēv ndøgo, tøfakhan, gigiap-qape sa nqánek: Zoqa yage, āv tabete꞉gó, av Keliso-qa Manqat ndæmanqate. Zapa ndǿgo, no pøtøndénāv, penømakhaya, zo vǿezømēt, o pøté-ewambāt, penømakhaya, yaq zoqa manqat mba nǿ-ewāg, no tàbate-nøtén: Zo føgøføgakh zowaniáp, nqova kopo-te, neka unimanqatin matev zapaya, ndøgo Manqat Mbomambaqape-te ndøndo-okho, bazaføgakh-us zonøfeét. 28 Neka zo møe mbaín sozógoát, zogi qaqa ezoqam-te. Yaq ndǿgo, tinízøtéz, av nqægo, ndigu ndø̀soqoéz, geté zo ndòzo-khandí꞉z. Mbumbukiam ndǿmatanám. 29  1:29 Kel 16:19-40Zapa ndǿgo, Mbumbukiam zo Keliso mokho-te, ambá ta-mba nqānek gezø-etoām, zo te-te ndozo-unimanqatinat, geté até ndøgó-a, zo Keliso zapaya, matev føgakh-qape ndøzøte-ndape. 30 Nqanek matev føgakh-qape, até kopó, av zo no-te qazøte-qeivim, neka qazo-ewagatun, no oskia nqanøgo.

1:1 1:1 Kel 16:12-40

1:6 1:6 1 Ko 1:8

1:10 1:10 1 Tes 5:23

1:13 1:13 Kel 28:30

1:19 1:19 2 Ko 1:11

1:21 1:21 Gal 2:20

1:23 1:23 2 Ko 5:8

1:27 1:27 Ef 4:1; 1 Tes 2:12

1:29 1:29 Kel 16:19-40