Filemon
Pol-qa pepa, Filemon-te
Megeat Manqat-qase
Pol nqanek pepa, Filemon-té genø-peawám. Ngenek Filemon, Kolosi taon-té geyagám. Ndego gigiap kopoav ezoqám. Neka ndego Klisten ezoqám neka Pol-gé zifú.
Filemon ndego, yaq-fia mbain sasae ezoqam mø̀ndømbo-goám. Teqa iz Onesimús. Yaq khøuwa nøme, ngenek Onesimus, manqa-zapa ndøgó, Filemon-te, vø̄khokhon. Yaq ngenek Lom taon-te gewav, ndego Pol-te, Yesu-qá Manqat Mbomambaqape mø-ewág, vø̄-Klisten-ezoqam-ev. Yaq ndego Pól namba me꞉yagám, vømbō-tøkeam. Ndakin Pol ngenek nqawa Filemon-te khofotøve-qa ndøgó. Yaq nqanek pepa mokho-te, Pol Filemon āv gembøeviám nqǽgo: Onesimus tendoqavan, nqawa vø̀khatiú, kuku matev-us, neka teqa manqa-zapa betaqambō-navøem. Yaq ndego ambá av nqǣgo, qoge sasae ezoqam mba qágoāt, geté até qogé Klisten qafú.
1
No Pól, nqanek pepa nqæpeaomit. No Keliso Yesu-qa sasae zapaya, ndimbula-té qatu꞉gú.
Filemon, no nikeza Klisten nøfu Timoti namba, qo-té qeitø-peaomít, qo nigi nøfu mbomambaqape, qo ni namba Keliso-qa sasae nqazigu.
2 Kol 4:17; 2 Tim 2:3Até zo-té-a, nigu Klisten nøfu Afia, neka Akipus, qo ni namba kopømba ande av nakhag ezoqam nde꞉go, nøfe mbomambaqape-te ndoqo-nøfeap, ni khaiya mboma manqat nizø-khofotaváv. Neka até Klisten bawan ezoqám-a, qoqa khoev-te guligulim-qa gipindumatun, ni khaiya mboma manqat nqēīzø̄-khōfōtāvāv.
Mbumbukiam, nigi Tat, neka Yesu Keliso, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka sambi matev, ndø̀goát, zo-te.
Pol-qa khanakhanakh, Filemon-qa kuku matev neka unimanqatin matev-qa yaq-te
No qæguligulimatun neka qataqa-matøvemɨn, no Mbumbukiam-te, ike manqat oskia nomanqaté. Zapa ndǿgo, no āv qateyogé nqǽgo: Qo Yesu, nigi Evezøza, oskia qo-unimanqatinát neka qo Mbumbukiam-gi ezoqam-te ate ndi꞉gu, kuku qagó. No āv qate-guligulím nqǽgo: Qoqa unimanqatin matev, ni sa nqanumbugu, tàbetaqambe-khouwév. Yaq qo Mbumbukiam-qa matev mbomømboma-qa yaq-te, qateqat nøme mba qotóndáp, ndøgo ni Keliso mokho-te ndini-etoam. 7 2 Ko 7:4Nǿfu! No khanakhanakh kandambá qændap, neka noqa mokho-te, ùni qote-khakheinám, qoqa kuku matev-qa yaq-te qæ-ewag, qo Mbumbukiam-gi ezoqam-te nandaqago, neka qo tiqa matavap qoqozø-khakheinam.
Pol-qa viam manqat, Onesimus-qa yaq-te
Yaq nakémbá, no nøtaqa-viám. Unimanqatín, Keliso mokho-te, no iz nqanø̂gó. Yaq no ambá kopømbá, sataqá-eín, gekha matēv ndøgo, qo amba toqogonɨn. Geté no sataqá-viám. Zapa ndǿgo, no mø̀tenøtén, qo kukú no-te. No ndakin lawaqapé neka no Keliso Yesu zapaya, ndimbula-té qatu꞉gú. 10  10 Kol 4:9; 1 Ko 4:15Noqa viam manqat, Onesimus-qá yaq-té qagó. No ndimbula mokho-te nqatu꞉gu, no Keliso-té qatøndáf. Yaq ndego mø̀ndønø-yo-év. 11 Bugukhokhof khøuwa, ndego qoqa sasae eqeieqei gonemáv. Geté ndego ndakin mø̀ndø-enénd, neka kopømbaqapé, no sasae eqeieqei vønǿgō-a, qo vøqágō.
12 No Onesimus, mbøni mokho nømbeám. Geté no qo-te nangó qatø-khofotaváv. 13 No ndego keseiwat-qa nombogó. Yaq ndego qoqa iz-te, ambá genø-tøkeɨ́n, no Mbumbukiam-qa Manqat Mbomambaqape zapaya, ndimbula-te nqatu꞉gu. 14 Geté no poeveáv, sa tækeseiu, no qo bevøpøteav tøgoat. Zapa ndǿgo, gekha matev eqeieqeī ndøgo, toqogo, qo qakeza poev-té qanøgó, ambá av nqǣgo, qo noqa tøpøtøqat zapayā qotégō. 15 Éisa, ndego qo-te elavøqase ta zapaya ndǿgo tøpøté-ewawam-a, yaq ndego qo namba miavmiav tàbete-yagē? 16  16 1 Tim 6:2Ndego ndakin ambá av nqǣgo, qoge yaq-fia mbain sasae ezoqam mba ndøgō, av bugukhokhof ge꞉goam. Geté ndakin mø̀ndøqa-Klisten-qafu-év. No nøkezan, kuku kandambá te-te. Geté no mø̀tenøtén. Qo kuku nøme mba qombøégó. Zapa ndǿgo, ndego ndakin qoge sasae ezoqam mbá mbá. Geté Evezøza mokho-te, ndego mø̀ndøqa-Klisten-qafu-év.
17 Yaq nakémbá, no āv qataqambé-viám nqǽgo: No qoge sasae kopømba ezoqam toqotenæmb, yaq Onesimus āv toqoté-kható, av no nøkezan amba toqote-khatombɨn. 18 Av Onesimus qo-te manqa-zapa ge꞉goam, o ndego moni timbøe-løfokat qo-te, yaq fia ndøgo, ndømbøe-løfoke, noqá zenda-té qonǿvé. No nógó. 19 No nqanek manqat, nøkeza zendá qate-peaomít. No Pol, no teqa fia ndæ̀gó, qo-te. Geté gèmbo-mataváp. Qo qakeza khandi mba qambo-løfoké no-te, qo no mokho-te qoqo-Klisten-eq. 20 Yaq nakémbá, qo noge Klisten nøfu ndoqogo, no Evezøza mokho-te, āv qataqambé-viám nqǽgo: No khanakhanakh qonǿ-etoám neka Onesimus qafu qókhatiú. Keliso zapayá qotégó. 21 No nqanek manqat nqæpeaomit, zapa ndǿgo: No mø̀tenøtén, qo soqógó, av no nqataqambe-vi꞉mit. Neka no mø̀tenøtén, matev ndøgo toqo-matanam, ndø̀møløvú, av no nqataqambe-vi꞉mit.
22  22 Filip 1:25; 2:24Neka manqat nøme nqánek: No khoev kouwat qonǿ-khakheinám. Zapa ndǿgo, no tototaná ndǿgo: Mbumbukiam zoqa guliguli manqat ndø̀zø-qavøiú. Yaq no ndimbula-te nqægo, nófakhán, nqawa vizí-qaqandām.
Ezoqam vinivinimba-qa khaiya mboma manqat
23  23 Kol 1:7Epaflas, ngenek Keliso Yesu zapaya, no namba ndimbula mokho-te nqeitu-nqeitønat, khaiya mboma manqat ndøkhofotaváv, qo-te. 24  24 Kol 4:10-14Neka até Mák-a, neka Alistakus neka Dimas neka Luk, nginik no namba Mbumbukiam-qa sasae nqatigu, khaiya mboma manqat ngīkhōfōtāvāv.
25 Nigi Evezøza Yesu Keliso, teqa kuku matev, ndø̀goát, zo namba.

1:2 2 Kol 4:17; 2 Tim 2:3

1:7 7 2 Ko 7:4

1:10 10 Kol 4:9; 1 Ko 4:15

1:16 16 1 Tim 6:2

1:22 22 Filip 1:25; 2:24

1:23 23 Kol 1:7

1:24 24 Kol 4:10-14