25
Pol Festus-te manqat ge-ovøyam
Festus Zudia plovins-te gefakhan, gaman ezoqam iz vø̄ndap, yaq khøuwa misika-qa zita-te, ndego Sæzalia taon, gè-iváv. Yaq Zelusalem taon-té genøqavíg. 25:2 Kel 24:1Yaq Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Zu megetapak, Pol-qa yaq-te, manqa ndosøkuzømém te-te. 25:3 Kel 23:15Yaq ndigu Festus āv gimbøe-viømém nqǽgo: Pol Zelusalem taon-té geabetøndo-khofotáv. Ndigu nqanek manqat gimbo-einim, zapa ndǿgo: Nakhoa livin-te ndøugu, ndigu Pol laelae-qa mbogoám.
Geté Festus yaq manqat gezø-qavøiu, “Pol ndimbula-te até gekhǽgoát, Sæzalia taon-te ndøgo. No avønín, é-ndæqaván. Zogi megetapak bè-apét, no namba. Yaq ndigu manqat ndǿgo, timǿ-søkuzømém, Pol-qa yaq-te, av ndego unimanqatin manqa-zapazapa te꞉goat.”
Festus khøuwa ande av ten o eit ndægo, Zelusalem taon-te geqovezam, yaq Sæzalia taon-té genøveséz. Yaq khøuwa nøme qandopave, ndego manqa ovøyam khoev-te, teqa qonam nonqo-té genøqóm. Yaq manqat ndøkhofotáv. Pol bètøndo-ituím. 25:7 Kel 24:5-6Yaq Pol gendo-on, ndigu Zu ezoqam, Zelusalem taon-te ginduzav, gè-ogitøvém, neka teqa manqa vø̄søkuzømem. Manqa-zapazapa kandakandá gimbo-søkuzømem. Geté ndigu kopømba mbaín gi꞉zømas, av nqægo, tiqa manqat unimanqatīn. Yaq Pol gezø-qavøiu, “No Zu ezoqam-qa khafeap o Mbumbukiam-qa khoev-qa khafeap o Siza, ndego Lom kawa ezoqam kandambaqape, teqa khafeap kopo nqawateáv.”
Festus ndigu Zu ezoqam khanakhanakh etoam-qa ndøgoám, yaq Pol gembo-ein, “Poev taqagoat, yaq ni Zelusalem taon-té qazinǿ-niáv. Yaq qoqa manqa ovøyam ndǿgo, tømøqá-ewág.”
10 Geté Pol yaq gembo-qavøiu, “No poeveáv, tænav. No ndakin Siza-qá manqa ovøyam-té qatø-itán. Yaq noqa manqat yoge qàbegó nqanek. Qo mòqote-qatéq, no Zu ezoqam-te, manqa-zapa-qase goneáv. 11 No amba unimanqatin manqa-zapa kandambaqape tægonɨn, ta zapaya no løvøte tæqeivin, yaq ság, ambá kopømbá, no tænanimin. Geté nginik Zu ezoqam, noqa manqa-zapa-qase qeiviáv, manqa nginø-møvøet. Yaq ezoqa kopømba mbaín, no tiqa zenda-te sa tiveem. Yaq nakémbá, no āv qanømbe-póe nqǽgo: Noqa manqa ovøyam, Siza ekezan be-ewág, ndego Lom manqei-ge kawa ezoqam kandambaqape.”
12 Yaq Festus tegi zøtezat ezoqam namba, manqa gumu-vøovomem, ndego Pol āv gembøe-eín nqǽgo, “Qo Siza-te okho-qa qogoám, ndego qoqa manqa ovøyam te-ewag. Yaq ság. Qo Siza-té qonǿqáv.”
Pol Aglipa neka Benis, tiqa megemege-te gindu-ituim
13 Khapé outøpøteáv, kawa ezoqam Aglipa, tegu yakhasuk namba, Benis, Sæzalia taon-té ginøfakház, Festus-te okha vø̄zav. 14  25:14 Kel 24:27Ndigu andé møe-mbá sege-qovezám ndøgo. Yaq Festus, ndego kawa ezoqam, Pol-qa yaq-té gene-omát. Gembo-ein, “Filiks gewav, yaq ndego ezoqa kopo ndø-iváv, ndimbula-te ndøgo. 15 No Zelusalem taon-te qæmat, yaq Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Zu megetapak, manqa ndøsøkuzømém, teqa yaq-te. Ndigu no āv ginømbe-einím nqǽgo: Løvøte-té qabatøvé, teqa manqa-zapa zapaya. 16 Geté no āv qazømbe-eín nqǽgo, ‘Ni Lom bawan-ak, matev mbaín, av nqægo, ezoqa tiqa zenda-te sa teiveem, ndigu manqa gimbo-søkuzømemɨn. Geté ndego khøuwa eqeieqei bèmbo-etoám, ekeza manqat tezø-ovøyam.’ 17 Yaq ndigu nqanek ginduzav, no khøuwa nøme sisindøvepøteáv. Geté khøuwa nøme qandopave, no manqa ovøyam qonam nonqo-té qatoqóm, neka Pol itui manqat vø̄e-ein. 18 Yaq ndigu Zu ezoqam teqa manqa gisøkuzømem, ndigu ambá av nqǣgo, manqa-zapazapa kandakanda me꞉manqatām, av no qate-matavupam. 19 Geté ndigu sa ekeza Mbumbukiam vizap matev-qa yaq-té gini-manqatám, neka ezoqa nøme-qa yaq-te vø̄e-manqatam, ndego genanim, ndego iz nqambogo, Yesu. Teqa yaq-te, Pol āv gene-manqaté nqǽgo, ‘Ndego ndekhandî꞉vát.’ 20 No nøtenateav qagoam, no manqa qæf ande āv khatéqeīv, taqa yaq-te, yaq no Pol āv qambøe-eín nqǽgo. Poev tømbogoat, yaq ndego kopømbá, Zelusalem taon-té genǿwáv. Yaq ni teqa manqat ndǿgo teimømbó-ovøemém. 21 Geté Pol poeveáv, yaq ge-ein, ‘Lom kawa ezoqam kandambaqape, ekezan be-ewág, noqa manqa ovøyam.’ Yaq nakémbá, no āv qate-vøovám nqǽgo: Pol ndimbula-té geabetøkhæ-utøvé. Yaq khøuwa eqeieqei tømø-khantaz, no Siza-té qatǿ-khofotáv, ndego Lom kawa ezoqam kandambaqape.”
22 Yaq Aglipa Festus gembo-ein, “No ndego ezoqam, manqat nøkezan yoge-qa nombogó.”
Yaq Festus gembo-qavøiu, “Qanimáv. Qasun qombó-ewág.”
23 Yaq khøuwa nøme qandopave, Aglipa neka Benis, tìnifakház. Ndigu khakheinam kandambá go꞉gonem, ndabua qaniqanim vø̄-uzam neka agiwa-qasis khagi-us vø̄-qanabam. Ndigu pindap khoev-te, nakhag ezoqa kandakanda neka taon megetapák namba sugumu-óz. Yaq Festus, Pol itui manqat ge-ein, tindu-ituím ndǿgo, mokho-te vø̄u-on.
24 Yaq Festus āv gene-eín nqǽgo, “Nigi kawa ezoqam Aglipa, neka zo ezoqa ate nqazøte꞉go, nqazo-waniap. Ezoqam ngének, teqa yaq-te, no Zu ezoqam ate ndi꞉gu, Zelusalem taon-te neká nqanek taon-te, ginømbe-pouwe. Ndigu āv gini-akhayám nqǽgo: Ndego yage khapé bembøe-sekète᷄t. 25 Geté no teqa manqa-zapa-qase qeiviáv, ta zapaya ndøgo, ezoqa løvøte-te nqazi-abam. Geté ekezan qambo-pøovam, teqa manqa ovøyam manqat, Lom kawa ezoqam kandambaqape te-ewag, yaq no matavap āv qatevé nqǽgo: Ndæ̀khofotáv, te-te ndego. 26 Geté sa ndǿgo. No nø̀tenøtenák, gekha manqat nópeawām, nigi kawa ezoqam kandambaqape-te tækhofotav, teqa yaq-te. Yaq nakémbá, no ngenek qoqá megemege-té qatøndo-itú, qo nigi kawa ezoqam Aglipa, neka zo ezoqa ewaqape-qa megemege-te, zo nqazo-waniap. Yaq teqa manqat tiziyogem, no kopømbaqapé, pepa tæpeawam. 27 Soqaín ndøgo, no ndimbula ezoqam, Lom taon-te tækhofotav, gete ovøyam manqat eqeieqei khofotøveav tøgoat, teqa yaq-te.”

25:2 25:2 Kel 24:1

25:3 25:3 Kel 23:15

25:7 25:7 Kel 24:5-6

25:14 25:14 Kel 24:27