6
Aiyáv qabizigú. Soqaín ndøgo, Klisten matev-te tizimø-o꞉an
Ni bìzi-apét, Klisten matev-te bizimø̄-findam. Kopømba mbaín, Klisten matev-qa zapa-qa yaq-te mba, oskia tizi꞉-manqatat. Neka kopømba mbaín, taqa yaq-te mba, oskia tizi꞉-manqatat, matev soqøsoqa matanam-te āv khoqoté-qambūq, ndøgo løvøte-te tø-ituqobet, neka Mbumbukiam-te āv khoqoté-unimanqatīn. Neka kopømba mbaín, ibøkha iz upøgim-qa yaq-te neka zenda awam-qa yaq-te neka løvøte-te khandi꞉nat-qa yaq-te neka Mbumbukiam-qa manqa ovøyam-qa yaq-te mba, oskia tizi꞉-manqatat, ndøgo ni yaq-fia soqaqape miav-ak-qape tøni-etoam. Geté ni sà bizi-apét, Mbumbukiam tinitak.
Ezoqa nøme ndigu, Mbumbukiam-qa waev mokho-te mø̀ndøgoám, neka teqa kuku matev vø̄e-khamasimam, neka Nqova Mbomambaqape vø̄ndafem. Ndigu Mbumbukiam-qa Manqat, mø̀ndæ-khamasimám, neka mø̀ndø-qeivím, ndøgo qanimav-qapé. Neka ndigu teqa bazaføgakh-qape mø̀ndæzøtéz, ndøgo vaev-te bavokho-qape tøndo-fakhan. 6:6 Met 10:22; Iblu 10:26-27; 1 Zion 5:16Geté ezoqam av ngi꞉gu, Mbumbukiam zita ti꞉wuowem, kopømba mbaín, nqawa toqo-itub, tete nqawa tiqambuz. Ezoqam av ngi꞉gu, ndigu Mbumbukiam-ge Yo, tae mutui-te, andé nqawá ginǿ-tøkewém neka ezoqa ewaqape-qa bugug-te, mivi-te vǿveēm.
Ezoqa nøme, andé manqei eqeieqeí. Qæ ndøgo, qalanqavøemɨn, manqei av nqægo, gèsogɨ́n neka avøe gigiap vø̄-eqaɨn, ti-te ndigu, khae gikhayam. Ezoqam av ngi꞉gu, Mbumbukiam matev mbomømboma zømatanamɨ́n. 6:8 Gen 3:17-18; Met 13:7, 22Geté gekha ezoqām ndigu, ande khae soqøsoqa me, avøeavøe neka khouwe-khouwe qa-eqaɨn, ndøgo mokho mbain ndøgo, ezoqam av ngi꞉gu, aiyáv giabigú. Mbumbukiam-qa qaqa, avønín gezǿfakhán. Yaq vaev khøuwa-te, khae av nqægo, gésonqotøvém.
Nøfuap mbomømboma! Ni manqat av nqægo, ambá qeizømbe-manqaté. Geté ni mø̀tinøtén, zo āv taoká, av nqanek khae soqaqape nqægo. Geté zo zomǿ-khandí꞉z. 10  6:10 Iblu 10:32-34Mbumbukiam ambá av nqǣgo, ezoqa soqaqapē. Ndego manqa matev, gembøé-navøemák, sasae ndøgo qazogoat neka kuku ndøgo, te-te vøzø̄goam, zo tegi ezoqam qazozø-tøkeam neka sekemba ndozozø-tøkeet. 11 Niqa poev kandambaqape nqánek: Zo ezoqa ewaqape, bazaføgakh até vø-asøzú, atema vaev-te. Yaq matev ndøgo, zo ndozoto-taza, tøfakhan, tàbezømbe-unimanqatín. 12 Soqaín ndøgo, zo baza tøzøpos. Geté tiqá matev zombópavát, ndigu tiqa unimanqatin matev neka bazaføgakh-us waniap mokho-te, matev mbomømboma timøndapem, av Mbumbukiam manqa mbusa ge꞉ve.
Mbumbukiam matev segégó, av manqa mbusa ge꞉ve
13  6:13-14 Gen 22:16-17Mbumbukiam Eibleem-te manqa mbusa geve, ndego ekeza iz-té genøvé. Zapa ndǿgo, ezoqa kandambaqape nøme mbaín, teqa iz-te manqa mbusa teve. 14 Ndego Eibleem, āv gembøe-eín nqǽgo, “No unimanqatín nqataqa-manqate. No matev eqeieqei nøtaqá-matanám neka qazi kopoav-qape nøtaqá-etoám.” 15 Yaq Eibleem sògo-kewagám. Sège-qaqavám, yaq matev ndøgo, av Mbumbukiam manqa mbusa gembøeve, vømbō-fakhan. 16 Ezoqa manqa mbusa gi-aumatun, ndigu ezoqa kandambaqape-qá iz-té ginø-aumatún. Yaq ta matev-te ndøgo, ndigu ekeza manqat gè-unimanqatinimín. Soqaín ndøgo, ezoqa tiqa manqat tiqavotømem. 17 Até Mbumbukiám-a, manqa mbusa geve, ndego ezoqa zømesim-qa ndøgoám, av nqægo, ndego gembøépayák. Geté ndigu matev unimé꞉-ndapém, av manqa mbusa gezømbeve. Yaq nakémbá, ndego manqa mbusa, ekeza iz-té genøvé. 18  6:18 Num 23:19Mbumbukiam matev menás gego. Manqat vø̄manqatam-a, manqa mbusa vø̄ve. Yaq nqanek matev menas, gé-enendák. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam kopømba mbaín, meakha manqat temanqatat. Ni av qazi꞉nøten nqægo, ndøgo ni ezoqam, te-te khandi-qa qazibøin, zita nitøpøzú. Yaq ni kopømbaqapé, niqa vintønat Mbumbukiam-te, føgøføgakh zígeatát. Zapa ndǿgo, ni mìzi꞉nøtén, ni matev ndìzimø-ndapém, niqa megemege-te ndo꞉go. 19  6:19-20 Lev 16:2-3Nqanek nøtenat, andé angølap me me꞉gó, niqa yage-te. Yaq ni zíkøombamák. Geté ni føgøføgakh nigeawát. Ta angølap ndigu, Mbumbukiam-qá khoev mokho-té ginø-ozán, ta kouwat-te ndøgo, ndabua nqo꞉føleap, ma Mbumbukiam nde꞉mia. 20 Yesu ni zapaya, ta kouwat-te ndøgo, é-møndo꞉-ón, vømø̄-Mbumbukiam-ge-iziz-ezoqa-kandambaqape-ev. Yaq ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqa kandambaqape oskia ndǿgoát, miavmiáv, av Melkizedek ge꞉goam.

6:6 6:6 Met 10:22; Iblu 10:26-27; 1 Zion 5:16

6:8 6:8 Gen 3:17-18; Met 13:7, 22

6:10 6:10 Iblu 10:32-34

6:13 6:13-14 Gen 22:16-17

6:18 6:18 Num 23:19

6:19 6:19-20 Lev 16:2-3