2
E God ir tol a tostos a warkurai
I maining mulo rop ning mulo sira tiu a tarai masik pa mulo nuki mang mulo tostos, a atongi mang bel mulor puai lar pas. Anumulo na artitiu ir tiu ulak mulo ot. Anasa mulo tiu a tarai masik, ika mulo otleng mulo tol ka a toltol laulau arlar onla. Dala tasmani mang, ning e God i warkurai la ning la tol a toltol laulaula, anuna warkurai ning i tostos. Pa mulo a tarai oros ka, mulo tiu la ning la tol a toltol laulau, ika mulo otleng, mulo sira toli ka. Mangasa, mulo nuki mang mulor liu kumna kusun a warkurai ane God? Ir warkurai mulo ot. Ka asangan tar anuna wakak a toltol ning i itna tetek mulo, pa bel i warkurai kapit mulo ana numulo na toltol laulaula, pa bel i ngoro kapit o mulo. Mangasa, mulo oroi purum anuna wakak a toltol? Mangasa, bel mulo tasmani mang i maris mulo larne sur mulor lingir a nuknukimulo?
Ika a balamulo i rakrakai pa bel mulo lingir a nuknukimulo, mulo ot mulo aitna amon anuna balakut tetek mulo, sur a pukakiar na balakut ane God, ning anuna tostos a warkurai ir hanot talapor. E God ir warkurai a taraila taktakai arlar ot ana titol ning la ka tol tari. La ning la rakrakai ana wakak a titol sur e God ir saran a matatar tanla pa ir aitna pas a risanla, pa la mang sur a lalaun ning bel ir rarop, e God ir saran a lalaun tikin tanla. Ika tetek la ning la sira aitna pas la ot, pa bel la mur a momol a warwara ane God, pa la mur ka a toltol laulau, e God ir balakut tetek la pa ir balana kut tetek la. Pa ir saran a mamahatla pa a tnan kankan tetek la rop ning la tol a laulauna. Ir tol nigoni tetek a tarai Juda, pa lamur tetek a tarai masik otleng. 10 Ika, tetek la rop ning la tol a wakak a toltol, e God ir saran a matatar tanla, pa ir aitna pas a risanla, pa ir saran tar a bal molmol tetek la. Ir tol nigoni tetek a tarai Juda, pa lamur tetek a tarai masik otleng. 11 Anasa e God bel i sira purpurngis.
12 A taraila rop ning bel la tasman a Warkuraila ane Moses, pa la tol a laulauna, lar hirua ot. Pa mangotleng larning tetek la rop ning la tasman a Warkuraila ane Moses, pa la tol a laulauna, e God ir warkurai la otleng arlar ana warwara na Warkuraila. 13 Anasa bel la rop ning la longor a Warkuraila ane Moses la tostos namatana e God. La ka ning la mur a Warkuraila, e God ir atong la mang na tena tostos. 14 I momol, a tarai ning bel a tarai Juda, la ning bel la tasman a Warkuraila ane Moses, ika la tol ot a wakak a toltol arlar ana Warkuraila, i asangani mang a Warkuraila kaning ot na sulukinla. 15 A ngas a tarai ning, i talapor mang e God ka tumus tar a warwara na warkuraila ting na balanla. Ning la tol a laulauna, a nuknukinla ot i tiu la, pa ning la tol a wakakna, a nuknukinla i gas onoi. 16 Ana pukakiar ning e God ir warkurai a taraila, ir saran tar a warkurai tetek e Karisito Iesu sur ir warkurai la ana ututnala ning i kes kumna ting na balanla. A sira warawai ana ututnala ne, ning a warawai ana Wakak a Warwara.
A te Judala la iaunan la ana Warkuraila
17 Ar warwara tetek mulo ning mulo atongi mang mulo na te Juda. Mulo nuki mang mulo tostos na matana e God anasa i saran tar a Warkuraila tetek mulo, pa mulo iaunan mulo mang, mulo ane God. 18 Mulo sira iaunan mulo mang, mulo tasman wakak a nuknuk e God, pa mulo gas ana wakak a toltol, anasa mulo ka asaer wakak pas a Warkuraila. 19 Mulo nuki mang mulo arlar ana halinla ning i nigon a kut, pa mulo arlar ana talapor tetek la ning la kes ana mormorom. 20 Mulo nuki mang mulo asaer tostos la ning bel la tastasim, pa mulo na tena asaer tetek la ning bel la tasman ta utna, anasa mulo ka tong akes a tastasim rop pa a momolna ting na Warkuraila.
21 Mulo asaer na tarai masik ana Warkuraila, ika mulo ot bel mulo asaer wakak pas mulo onoi! Mulo warawai tetek a taraila sur gong la kinkinau, ika mulo ot mulo kinkinau! 22 Mulo atongi tana tarai mang, “Gong mulo tol a laulauna ana ta hane anuna tik o ta barsan anuna tik,” ika mulo ot mulo toli! Mulo nget a asasongo na godla, ika mulo kinkinau ting na rumai artabarla anuna asasongo na godla. 23 Mulo iaunan mulo ana Warkuraila ning e God i saran tari ta mulo, ika mulo alaulau a risana e God, anasa mulo kutus a Warkuraila. 24 Larning di ka tumus tari ting na Buk Tabu mange,
“A taraila ning bel na tarai Juda, la atong laulau a risana e God anasa omulo.” Ais 52:5
A Talngan Tabu i tol a momol a kot talilis
25 Ning u mur a Warkuraila, a titol na kot talilis* A titol na kot talilis a akinalang ning di toli sur ir asangani mang, a barsan i miting na tarai ane God ning la mur a Warkuraila. ning di toli hom, i nangan u. Ika ning bel u mur a Warkuraila, u arlar ka ana tik ning bel di kot talilisi. 26 Ning a tarai ning bel di kot talilis a palaonla, la mur a ututnala ning a Warkuraila ane God i warwara onoi, e God i oroi la larning di ka kot talilis tar la. 27 Esining bel di kot talilisi pa bel di asaeri ana Warkuraila, ika i mur ot a ututnala ning a Warkuraila i warwara onoi, anuna lalaun ir tiu u, ning di ka kot talilis tar u, pa u tasman a Warkuraila, ika u kutusi. 28 Tik ning a te Juda ka ana rising, bel a te Juda momol. Pa tik otleng ning di kot talilisi ka ana palaona, bel a kot talilis momol. 29 Ika ning tik i mur e God ting na balana, i ning a te Juda momol. Pa a momol a kot talilis, a Talngan Tabu i toli ting na balana, bel a tarai la toli ning la mur a Warkuraila ning di ka tumus tari. Tik ning a Talngan Tabu i toli larne onoi, bel a taraila lar atong alekleki, e God ot ir atong aleklek pasi.

*2:25: A titol na kot talilis a akinalang ning di toli sur ir asangani mang, a barsan i miting na tarai ane God ning la mur a Warkuraila.