4
Ämaqä, Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquauqä wäuŋuiŋqä
Ämaqä, kukŋuiŋqä näqŋqä etapätuŋquä iqunenyqe, he kŋuä tiiŋä indqäŋgpŋqänänji. “Ämaqä iqua, Kraisi Iqueqä wäuŋuä imäkqä-qua epu, Goti Hanjuwä Iqueqä kŋuä indqäŋqä, zä äwämiŋqeŋqä awä ätätqäŋuwä iquayqä.” Ämaqä, ämiqä hŋqu, “Nyaqä wäuŋui, iqua äŋguänä imäkqäpŋqäuä” kŋuä indqänätä, quuvqä äwiyä ävätqä iquenyä imäkqäpŋqe, iqua iqueqä kukŋuä eeqäpnäŋä iuŋi, qänaknä iqäpŋqe. Itaŋga he nyaqä suqeŋqä änyiwäsäuquwi, ä ämaqä tqu-tqu kukŋuä mitqä aŋä iuŋqä ändma äwätä kukŋuä ämindqe, nyi iiŋqe äwäwa miqä danä itmä, “Ii nätmatqä aaŋä wäŋqänäŋäpiyqä” kŋuä änyänä. Nyi ŋqä-näuäŋi, ŋqä suqeŋqä miwäsäuŋqä itŋqä iqunji. Ŋqä suqä-iwäsäuŋqä tämŋi, haŋä-iqä maeqä, aquvä iqänätqäŋä. Ŋqä-näuäŋi, tiiŋi matŋqä iqä. “Nyi ämaqä suqä quvqä maeqä, aaŋä jänänäŋunjqä.” Oee. Nyi änyiwäsäuätŋqä Iqu, ii Naqä Iquvi. Itaŋgi täŋgaŋi, ne ämaqä näqŋqä ävätuŋquä iquneqä wäuŋuiŋqe, he miwäsäuqä pambu. He, hea Naqä Iqu aŋgumä quvepqeŋqänä, hiŋuä äqämbu pmetpŋqe. Iqu iŋgaŋi, nätmatqä eeqänäŋä hea wiqä imdaŋi ämetä, Iqueqä we-huŋqä iqi ämaitä, ämaqeuqä äwiŋqe, quwqä qeqä-quuvqä imdaŋi ämetä, ätnäŋäqi mainiqe. Iŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä wäuŋuä änätapkqä imäkätuŋquä iuŋqe, “Si äŋguä imäkätqäŋi-qe,” awi iŋga natäniqe.
Nyämaqäuä, he yesa näqŋqä ämepu, Goti Iqueqä bukä iu äqänäŋqe, hui wiyä iqa mäwqä, iunä imäkäpu, ga ämaqä hŋquenyqänä enyätä, huiziqueŋqe maeŋqä iqä diŋqe, nyi kukŋuä ii ätqa äquvepqe, ŋqä-näuäŋqätä, Apolosi iquenyqätä, ätätmä, ktqenä ämetqueqä. Äsquki, si ne änewäsäutŋqe, naqe, tqu ikimäkqeyi? Aaŋqe. Nätmatqä eeqänäŋä ämeŋuwi, he naqä-qakuä Goti Iquesa ämakuwä qäyä epu, heqä yäŋänäqŋqä iuta ämakuwäŋqänä hiqä yoqe haqä mamänätqätaŋgä eqänätqäŋä. Iiŋi, qäyu hmanji.
He kŋuä tiiŋä eyätqäuä? “Ne nätmatqä äŋgui, aaŋä kuapänäŋä-täŋune qe eequnä. Huiziquau ämäwqutäutanä, nätmatqä äwa miqäŋqä, ämiqä naqä iquatäŋi, asänäŋänäŋä qe äpmequnä.” Auä, ne-pqe hesä ämiqä anä pmetuŋquä iiŋqe, he ämiqä naqä-qakuä pmapŋqe, nyi kiiŋä änyinätqänä. Ho-ee, aaŋä aaŋqe. Nyaqä kŋuä tämŋi, tiiŋänäŋä indqänätqäŋä. “Goti Iqu, kukŋuä awä tatuŋquä änandowatkqä iqune, naqä pmeqäŋqe mäwiŋqä itä, qua naqä mämä pmeqäŋqä äyä äpmuatänaikqeqä. Iiŋä pmetaŋgquetaŋi, ämaqä pizqä äpäsätqäŋuwä iqinyqä qäyä änätma äwäpu, ämaqä qua täu äpmeŋuwä iuqätä, ynaunjqä iquauqätä, hiŋuä iqi pizqä qäyä, napäsqäpŋqä.” 10 Ne Kraisi Iqueqä yoqä haqeu ämamäutuŋque, ämaqä huizi iquauqä hiŋuä iqiŋi, näqŋqä maeqänäŋä pmetaŋgquä-qe, he hiqä-hiuäŋqe, “Ne Kraisi Iqutä ämuäŋnanitaŋi, äŋguä iwäsäuqäŋqä näqŋqe, aaŋä kuapänäŋä-täŋä äpmeŋunä” kŋuä indqänätqäŋä. Ne huizi iquauqä hiŋuä iqiŋi, yäŋänäqŋqe maeqä, haŋuä witaŋgquä-qe, he hiqä-hiuäŋqe, “Ne yäŋänäqŋqä-täŋuneyqä,” kŋuä indqänätqäŋä. Ämaqe, neyaqä yoqe haqeu mämänatnämäuqä ipu, yoqe heyaqenä haqeu äyä ämaetnämäutqäŋä. 11 Hiŋuiqäŋä duta täŋga tiiŋi, hea kuapänäŋäŋgaŋi, ne buayäŋqä dä äneyätä, eqäŋqä quväkä häuayqä äpmeŋque. Itaŋga neyaqä qäkä gquä-pqe, yäuä itä äpknätŋqe. Ämaqe, hiŋginäwa ptqä änapäsätqäŋuwi. Ne quami äŋguä pmeqä diŋqe, aŋi hma etŋqe. 12 Ymisaŋä isuauŋqe, neqä hipaitäŋi wäuŋuä yäŋänäqŋqä ituŋque. Ämaqe, kukŋuä quvqä natqaŋguwäŋgaŋi, Goti Iqu äŋguä iwimäkätŋqä diŋqe, ne Iqueŋi yatŋqä ävätuŋque. Qu quvqä inetqueqaŋguwäŋgaŋi, ne qeiqinyä ämiwotuŋque. 13 Qu nenyqä kukŋui, quvqä tuätqätaŋgä, ne kimaŋi, äŋguä dinä ätuätuŋque. Qu neŋi, nätmatqä tawä eŋqä-ma bi ae änaquvasämäkuwitaŋi, yqänä äpmaka äpäŋu.
14 Nyaqä kukŋuä yäŋänäqŋqänäŋi, tuwaŋuä iu i äqänäŋqe, ii he womba mapŋqä maqŋqä eä. Oee. He ŋqä ymeqä, nyi kuapnä änyinätŋqä iquenä etaŋguwiŋqä, hiqä kŋuä indqäŋqe, we eomäkmqä diŋqä äqiyqä. 15 He ämaqä ämeyäpu, Kraisi Iqueqä kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä epŋqä, yätamäkqä eyqe, kuapänäŋä-täŋuenä qäyä etaŋguwä-qe, qu heqä hinuŋua hmanji. Nyi-ganä kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋiŋqä awä ti etqaŋgqeta, he Kraisi Jisasi Iqutä ämuäŋäŋgaŋguwäŋga, iutaŋi nyi heqä hiniqunä ekqe. 16 Itaŋgi he nyaqä suqä duŋi, qänaknä nyipŋqä iiŋqä evauqumuatqä. 17 He suqä iiŋä imäkqäpŋqä diŋqe, nyi Timoti iqueŋi henyqä ae ändowatqe. Iqu-pqe, ŋqä ymeqä, nyi iquenyqä kiiŋä änyinätŋqä-qu eä, Naqä Iqueqä kukŋuä eeqänäŋä iuŋi, qänaknä iqä iquvi. Nyi Kraisi Iqutä ämuäŋnäŋqä iqunä, nyaqä suqä äänä-äänä imäkätŋqeŋqä, ämaqä im-imŋä Naqä Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänätqätaŋguwä du, kukŋuä awä ätuäkitŋqe. Iqu-pqe he suqä iiŋqä awä inä etätŋqä ändowatqe.
18 Ämaqä hesaŋi quwqä yoqenä ämaenätqäŋuwä hŋqua, nyinyqe, “Iqu aŋgi mänemeqä yäŋqiyä” kŋuä ävätŋqe. 19 He kŋuä iiŋi qäyä eyaŋgqä-qe, Naqä Iqu nyaqä hänaqe näwinyä imäueqaŋgutqe, nyi emamqeŋqe maqänäŋi äquvepmä. He emetmäŋgaŋi, ämaqä iiŋä iqua, iquauqä kukŋuä tqeŋqe, yäŋänäqŋqätä qäsä diyä-tmä, näqŋqä ganä mamä. 20 Tiiŋä eä. Goti Hanjuwä Iqunä miqä iuŋi, kukŋuinä hiŋginäwa tqäŋqä ma, Goti Iqu yäŋänäqŋqä vqaŋga, häukuä winä. Iutaŋi nyi, kukŋuä yäŋänäqŋqänäŋi, tuwaŋuä täu äqiyätqäŋä. 21 He iqi emetmäŋgaŋi, nyi suqä äkisqu emäkmqä eŋgi? Nyi he jänä iŋga emäkmqe, jävqä äma pmqäta, ä, hiqä hŋgisa iqe ganä vquatämäuqaŋguwäŋga, henyqä naqänäŋä nyiŋqetä äwqä haŋuä änyanä pmetuŋquetä äma pmqäta?