8
Naŋuä, qu goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva imäkquwi, änatuŋquäta?
Ämaqe, naŋui goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva ae äqäpqä iuta äma äpäpu änätqäŋuwiŋqä, he yatŋqä äqiyäpu äväwqatquwi, iiŋqe nyaqä kimaŋi, tiinji. Ne näqŋqe, “Ämaqä eeqäpnäŋi näqŋqä-täŋänäŋä äpmakäwäŋunä.” Kukŋuä iiŋi, naqä-qakuä ätätqäŋuwä-qe, näqŋqenäŋi, ii suqä wopqä iqä iqu, yändi-yändi äpeyätqäuä. Iŋäqe suqä ämaqeŋqä äwiŋqä iqu, ii Jisasi Iquenyqä quuvqä heqiyqä iquauŋi, yäŋänäqŋqä iwimäkätqäuä. Ämaqä hŋqu, “Nyi näqŋqä-täŋunjqä” kŋuä indqänätŋqä-qe, iqueqä näqŋqe, homä yqänänji. Iŋäqe ämaqä, Goti Iquenyqä äwinyätŋqä iqu, ämaqä iquenyqe, Goti Iqu näqŋqä eä.
Naŋuä goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva ae äqäpqä iutaŋä ämepu änätqäŋuwiŋqe, tiinji. Goti quaŋgä iquauŋqe, ne tiiŋiŋqä näqŋqe. Ii ämaqe quwqä hipaitä imäkqä eä, naqä-qakuä maetqe. Goti hŋqua-hŋqua inä ma, Kiuänäŋä Iqu Qäqunänji. 5-6 Naqä-qakui, ämaqe nätmatqä huiuŋqe, pmua eŋqä-paŋä äqunäpu, “Ii goti-quaeqä” ätäpu, “Naqä-quaeqä” ätätqäŋä. Iŋi goti iiŋä iqua, qäukuä haqä yätuŋä-qe, ä qua täuŋä-qe äpmetpi, mäpmeqä itpi? Mä neŋi, neqä Goti, hŋqunänji. Iqu neqä Apiqu eä, nätmatqä eeqänäŋi äyä imäkkqe. Itaŋga Ique yeeqä iwimäkatuŋque, ne häŋä sä äpmeŋu. Itaŋga, “naqe” ii nätmatqä hui-hui maetqe, Jisasi Kraisi Iqunänji. Ique Qäquesaŋi, nätmatqä eeqänäŋä äyä ätimäuqe. Ga Iquesaŋi, ne häŋä sä äpmeŋu.
Iŋäqe ämaqä hui, nätmatqä naqä-qakuä iiŋiŋqe, maqŋqä yasämänä eŋä. Ämaqä iiŋi kiŋganäŋi, goti quaŋgä iquauŋqä quuvqä eqiyäpu äpmamiŋuwi. Iŋi täŋgaŋi, naŋuä goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva imäkqaŋguwitaŋi ämepu änäpiyäŋgaŋi, iquauqä kŋuä äŋgui änä maeqä etaŋgi, “Tä ne suqä quvqä imäkqunä” kŋuä ävätqäuä. Tiiŋi maeqä eä. Ymisaŋä iqu, Goti Hanjuwä Iqu nesä äpakä pmetätŋqä diŋqe, minetmeqä yänä. Buayä iiŋä pmua imäknätqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqu, iiŋä imäkqaŋguwiŋqe, mändi makittqiyqä yänä. Itaŋga buayä iiŋä änätqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqu, iiŋä imäkqaŋguwiŋqe, haqeqä mämuämäuqä yänä.
Suqeŋqä iwäsäuqäŋqe näqŋqätäŋä iquenä, he buayä iiŋä äŋgaŋguwaŋgaŋi, ämaqä kŋuä iqä yäŋänäqŋqä maeqä iquauŋi, qui iwimäkqäŋqä äŋguänä mimbu. 10 Itaŋga ämaqä quwqä kŋuä indqäŋqe yäŋänäqŋqä mämeqä eäŋuwä hŋqua, he ämaqä näqŋqä-täŋä iquenä, goti quaŋgä iquauŋqä aŋä aquväqŋqeu äpaquväpu ymisaŋä äŋgmanätqätaŋgä hiŋuä eqänäŋuwi, iqua-pqe ymisaŋä asä inä bŋqä diŋqä iquauqä äwiŋqä iuŋi, he äwivauqumuatqä. 11 Iŋi he heqä heyämaqä, Kraisi Iqu ii qäquauŋqä äpäkoŋgqä iquauŋi, heqä kŋuä, “Ymisaŋä eeqänäŋi, änmqänänjqä” indqäŋqä iutaŋi, iquau yuuwä wutäupnä. 12 He hiqä heyämaqä, kŋuä indqäŋqä yäŋänäqŋqä maeqä iquau, suqä quvqä i iwitquequwi, ii he iquaunä miwitqueqä iqä, Kraisi Ique-pqä inäyi. 13 Iŋi nyi ymisaŋä gaŋgundqetaŋi, ŋqä nyämaqä iqua-pqe inä imäkäpu, suqä quvqä imäkpqä etaŋgutqe, nyi naŋui aŋgumŋi maŋqä imqä pmua imäknmä. Mä nyi mŋä quapi äwitmä, iquau suqä quvqä mäwiyqäŋqä.