21
Poli iqu, Jerusälemä yätuŋqä ekqeŋqä
Iŋgaŋi ne ämaqä naqä iquau ävämetanä, yimbaeu äpaquvätanä, jänä äwätanä, qua Kosi iu ätimäukque. Itaŋi awiŋgaŋi, qua Londesi iu ätimäuani, iqisaŋi aŋä-himqä Pätala iuŋqä äukqe. Pätala iuŋi, yimba hŋqu, qua Ponisiya iuŋqä wätŋqä iqaŋgi ämoqumueni, ne yimba ique ätkamäutanä, iqiŋi ävämakque. Ne äwani, qua Saplusi iqueŋi, hipa qunamäuqäŋgisanä äqunmäŋi, qua Siliya iu ätimäutanä, aŋä-himqä Tayä iuŋi, yquayä ämaipŋqä iuäqämakque. Iqiŋi ne, ämaqä Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä eqiyäpu iqi äpmamiŋuwä iquau ämäqumueni, iquatä wikä hŋqu äpmakque. Ämaqä iquauŋi, Dŋä Äŋguä Iqu kŋuä vqaŋgi, qu Poli iqueŋi, “Si Jerusälemäŋqä mäwqä isŋqeqä” ätumiŋuwi. Ne aŋä-himqä iuŋi ävämetanä, qaŋä watuŋquä iqaŋgua, quuvqä heqiyqä iquatä, ymeqä-apäkä iuatä aŋä-himqä iqueŋi yäpaqä mäŋgisa änäquatämäukuwi. Ne äwani, eqä-pŋä maŋä iqiŋi, qoŋä äuktäutanä, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä ätkque. Iŋgaŋi ne, “Äquatnatuŋquä” ätuaqe, qu “Evämequnä” änatpiyi, aŋämqä uwqaŋgä, ne yimba iu äpaqukque.
Tayäŋi äväma äwani, aŋä-himqä Tolemesi iu ätimäukque. Iqiŋi, ne quuvqä heqiyqä iquau yeeqä ävätanä, hiunji hŋqunä anä äpmakque. Awiŋgaŋi ne äväma äwani, aŋä-himqä Sisariya iu ätimäukque. Iqiŋi ne Pilipä iqueqä aŋiuŋqä äwätanä, iqutä hiqaqä anä äwokque. Iqu kukŋuä äŋguä qokä-äpäkiu awä ätuäkämiŋqä ique, itaŋga iqu ämaqä 7, buayä iwäsäuqäŋqä hiŋuiqänä atäuŋuä ikuwä iutaŋä iquvi.* Wäuŋuiŋqä 6:1-6 Iqu iqueqä meqe, hŋquaqui-hŋquaquiyi. Iua qokä maeqä epu, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui hiŋuä ätmiŋuwi.
10 Ne iqi hiunji hui ae pmetaŋgua, Goti Iqueqä kukŋuä hiŋuä-tqä hŋqu, qua Jutiya yätuta äquvepkqe. Iqueqä yoqe Akipasi Wäuŋuiŋqä 11:28 ique. 11 Iqu änemeqe, Poli iqueqä aquvi ätäuquvätä, yukä hipa iu hatŋä äququätänäqe, tiiŋä ätkqe. “Dŋä Äŋguä Iqu tii ätqiyä. ‘Aquvä tqueqä kaniqueŋi, Israitqä iqua Jerusälemä iuŋi, guä tii äkiqiyäuäpu, Israitqä iqua qäyä etaŋgi huiziquauä hipa iu wipŋqäuä,’ ätqiyä” änatkqe. 12 I tqaŋgi äwiyaqe, nesä, qokä-apäkä aŋä iutaŋitä, Poli iqueŋi, “Si Jerusälemäŋqe, mäwqä isŋqeqä” ämäutquŋgque. 13 Iŋgaŋi iqu kimaŋi, tiiŋä änatkqe. “He kŋuä äqiyäpu, äwqä haŋä-iqe ändapquwi, ii suŋqäwä? Nyi guä äŋgiqiyäpŋqä diŋqe, kŋui iqunä mindqäŋqä iqä. Kŋui hŋqu inänji. Nyi Jerusälemä iuŋi, Naqä Jisasi Iqueqä yoqeta-pqe inä päkonmqä diŋqe, ‘ŋŋqä’ ätqänä.” 14 Iqu yäŋä qäŋgaŋgi äqunani, ne aŋgumŋi mätquä itanä, “Nätmatqä Naqä Iquesa ätimäuqe, qäyä ätimäuänä” ätkque.
15 Hiunji hui ae äpäwqaŋga, ne Jerusälemäŋqä watuŋquä näwinyä imäknani, ävämakque. 16 Quuvqä heqiyqä Sisariya iu äpmamiŋuwä hŋqua, iqua nesä äwätanä, Nesonä iqueqä aŋiu pmetuŋque, iqinyqä änätma äukuwi. Iqu ämaqä, qua Saplusi iutaŋä-que, qäŋganäŋi quuvqä heqiyqä-qu äpmamiŋqe.
Poli iqutä, quuvqä-heqiyqeu miqä iquatä, kukŋuä ätkuwiŋqä
17 Ne Jerusälemä timäuqaŋgua, quuvqä heqiyqä iqua yeeqä äneyäpu, qe inetmakuwi. 18 Awiŋgaŋi, Poli iqu, Jemisi iqutä kukŋuä siyŋqä uwqaŋgi, ne-pqe anä äukqe. Itaŋga quuvqä heqiyqeu miqä eeqänäŋä iqua-pqe, inä ätimäukuwi. 19 Iŋgaŋi Poli iqu iquau yeeqä ävätä, tii ätumiŋqe. “Nyi, Israitqä iqua qäyä etaŋgi huiziquauä awä iqisaŋi wäuŋuä itqätaŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu iquauŋi, iiŋä-iiŋä iwimäkätŋqeqä.”
20 Iqua iqueä kukŋui qätä ae äwipiyi, Goti Hanjuwä Iqueä yoqe haqeqä ämamäupiyi, Poli iqueŋi tiiŋä ätukuwi. “Tasi-gua iquki, si näqŋqeqä. Israitqä kuapänäŋä iqua, Jisasi Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋuwiqä. Eeqänäŋä iqua, kukŋuä-suqä Mosisi iqu änätapkqä iuŋi, a yäŋänäqŋqä äqätäuŋuwiqä. 21 Itaŋga iqua sinyqe, qätä tiiŋä äwiyätqäŋuwiqä. Israitqätaŋä, ämaqä huiziquauqä awä iqi äpmeŋuwä iquauŋi, si tii äyä ätuäkitqäŋiqä. ‘He suqä Mosisi iqu änätapkqe, huätä vquatämäupu, hiqä ymeqä iquauŋi, huiwä häuä maktäuqä ipu, atqä-awäkauqä suqä iuŋi, qänaknä miqä pambiyä’ äyä ätuäkitqäŋiqä. 22 Sinyqe, ‘Iqu ae äpqeqä’ qätä äwiyäpiyäŋgaŋi, yeeqä miqä ipŋqäuä. Iiŋqe ne äänä imäkatuŋquäwä? 23 Si tiiŋä imäktŋqe, äneŋgiyä. Ämaqä nesaŋä hŋquaqui-hŋquaquiŋä iqua, qu kukŋuä guä ämäsäupu, Goti Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqi ekuwi, äwinä. 24 Ämaqä iquauŋi si itmetnä, he eequenä, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqiŋi, kiyä maeqä pmapŋqe, suqä qäyunäŋinä imäkpŋqä äneŋgiyä. Itaŋga huizi-pqe, qu quwqä dä inä täwämbŋqe, si quwqä hiqäva-imäkqeŋqä mbqä isŋqä äneŋgiyä. Si iiŋä imäkqaŋgtqe, ämaqä eeqänäŋä iqua, kukŋuä quvqä sinyqä äwiyquwiŋqe, näqŋqä tiiŋä hipŋqäuä. ‘Ii, kukŋuä quaŋgiqä.’ Itaŋga sinyqe, näqŋqä tiiŋä inä hipŋqäuä, ‘Iqu suqeuŋi, qänaknä iqä-queqä.’ 25 Itaŋga Israitqä iqua qäyä etaŋgi huizi quuvqä eqiyätqäŋuwä iquauŋi, ne pipa iuŋi, kukŋuä tiiŋi ae äyä äqiyätanä äwikqueqä. Wäuŋuiŋqä 15:29 ‘Ämaqä hŋqu naŋuä ämetä, goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva-imäkqe, he hui ämepu maŋqä ipnuwäŋqätä, naŋuä häŋeqä yqänäŋä-täŋi maŋqä ipnuwäŋqätä, naŋuä ämaqä hiiŋuä iu äkiquwäqiyäpu äpäkpqä di-pqe maŋqä ipnuwäŋqätä, itaŋga suqä qokäŋqä apäkäŋqä iqe, mimäkqä pa iqäpŋqeqä’ äqäkqueqä” ätukuwi.
26 Awiŋgaŋi iqu ämaqä iquaqui-iquaqui itmetä, iqutä, qutä, kiyä maeqä pmapŋqä diŋqä, suqä qäyunä imäkkqe. Iŋgaŋi iqu hiqäva-imäkqä aŋä täkŋä yäpä yäŋgisa äpeyätä, hiqäva-imäkqä iquau, qu hiunji äsqueŋi kiyä maeqä äŋguänäŋä äpmapu, hiqäva hŋqunä-hŋqunä imäkpnuwäŋqä ätukqe.
Qu hiqäva-imäkqä aŋiu, Poli ique guä äkiqiyäukuwiŋqä
27 Hiunji 7 päwätŋqä iqaŋga, Poli iqu, hiqäva-imäkqä aŋä täkŋä yäpä yäŋgisa äpekqe. Israitqä, qua Eesiya iutaŋä hŋqua, iqu iqi pmetaŋgi hiŋuä äqumbiyi, ique a äkiqätäpu, ämaqe, iquenyqä äkasuwä munätŋqä imäkpŋqä diŋqä, tääqä yäŋänäqŋqä tiiŋä ätukuwi. 28 “He Israitqä iquenyä, yätamäkqä nepiyä! Ämaqä aŋä-himqä eeqänäŋä iu ätuäkitä, neyaqä ämaqä iquautä, kukŋuä-suqä iutä, hiqäva-imäkqä aŋä täu-pqe, mändi äkittqiyäkitŋqe, ämaqä tä, qäqueqä. Itaŋga täŋgaŋi iqu tiiŋä-pqe äyä imäkqiyä. Iqu ämaqä, ne Israitqä iqune qäyä etaŋgi huizi iquauŋi, hiqäva-imäkqä aŋä täkŋä yäpä täŋgisa ätuma äyapqiyä. Iqu e imäkqe, aŋi Goti Hanjuwä Iqueqänä qäyä etaŋgi, Iqueqä hiŋuä iqiŋi kiyä mätqä imäkqiyä” ätukuwi. 29 Qu kukŋuä iiŋi, tiiŋiŋqä ätukuwi. Kiŋganäŋi Poli iqutä, Tropimusi, ämaqä Epäsäsi iutaŋä iqutä, hiqäva-imäkqä aŋä yäpaqäŋgisa ikitqätaŋginyä äquŋguwi. Itaŋga qu, Poli iqu aŋä täkŋä yäpä yäŋgisa äqumbiyäŋgaŋi, “Iqu Tropimusi iqueŋi, täkŋä yäpä täŋgisaŋqä qäsä ätuma äyapqiyä” tpu ipu, e ätukuwi.
30 Qokä-apäkä Jerusälemä iu pmeqä eeqänäŋä iqua, kukŋuä iiŋqä qätä äwipiyi, qu tnäŋä äpäpu aquvä äqämbiyi, Poli ique a äkiqätäpu, hiqäva-imäkqä aŋä täkŋä yäpaqä iŋgisa eyqiyäma äukuwi. Iŋgaŋi qu maqänäŋi, täkŋä hävqe qŋqaŋä qe ämäyekuwi.
31-32 Qu Poli ique äpäkpŋqä itqätaŋguwäŋgaŋi, mäkä-iqä Romä iutaŋä iquau miqä naqä iqu, “Jerusälemä pmeqä eeqänäŋä iqua, äkasuwä ätnäpu, mäkä hiŋgi äunätqäŋäuä” tqaŋgä äwiyäqe, maqänäŋi iqueqä mäkä-iqä iquautä, iquauqä naqä iquautä, itmeqe, qokä-apäkä iqua pmetaŋguwä iqinyqä tnäŋä äquveqäkuwi. Qokä-apäkä iqua, iqutä, iqueqä mäkä-iqä iquatä äquvepqaŋgä äqumbiyi, qu Poli ique äpäkmiŋuwi ävquatämäukuwi.
33 Iŋgaŋi mäkä-iqeu miqä naqä iqu äpäqe, Poli ique a äkiqätäqe, iqueqä ämaqä iquau ique senqä hŋquaqutä guä kiqiyäupŋqä ätukqe. Iŋgaŋi iqu qokä-apäkä iquauŋi, yatŋqä ävätä, “Ämaqä tqu, tqukä? Iqu äänä imäkätqänä?” ätukqe. 34 Iŋäqe, iqua kuapänä epu, maŋä näŋi-mäŋisa yäŋänäqŋqä tätqätaŋguwitaŋi, iqu kukŋuä quati qätä mäwiyqä itä, iqueqä mäkä-iqä iquau, Poli ique iquauqä aŋä yäŋänäqŋqä iuŋqä ätuma upŋqä ätukqe. 35-36 Ique ätuma wätqätaŋguwäŋga, qokä-apäkä iqua qänaki äwivändäpu maŋä yäŋänäqŋqä, “Iqueŋi pizqä päkpiyä!” ätmiŋuwi. Itaŋga iqua aŋä iqueqä hänaqä yakä iu ätimäupiyi, qu ique äpäkpŋqä etaŋgi, iqua iqueŋi haqeqä a äqätqa ekuwi.
37 Mäkä-iqä iqua ique aŋä iuŋqä ätuma upŋqä iqaŋga, iqu iquauqä ämiqä naqä ique, Grikä iquauä aŋä-kukŋuä ätätä, “Nyi kukŋuä hui ktmqätanä?” ätukqe. Iqu kimaŋi, “Si Grikä iquauä kukŋui äänä dtŋqäwä?” ätukqe. 38 “Si qua Isipätaŋä iqukiyi. Hiŋuiqänäŋi gapmanqä iquauŋi, mäkäŋqä ävauqumuatätnä, ämaqä 4,000 iquau ipäqäyuŋitä päsqaŋguwä iquauŋi, aŋä avqŋqä yeŋuä iuŋqä ätuma äumiŋä iqukiyqä, kŋuä änyiyqiyä” ätukqe. 39 Iŋgaŋi Poli iqu, tiiŋä ätukqe. “Nyi ämaqä Israitqä iqunä, aŋä-himqä Tasusi iutaŋä, qua Silisiya iutaŋä iqunjqä. Nyaqä aŋä-himqe, yoqä naqä qoŋqä aŋiqä. Nyi ämaqä tquau kukŋuä tumqä, hiŋuinä ŋqänyä” ätukqe. 40 Mäkä-iqeu miqä naqä iqu ‘ŋŋqä’ tquaŋga, Poli iqu aŋä yakä iu pämä ätqäuqe, ämaqä kukŋuä matqä ipŋqä, iqueqä hipae hiaqusqä qe ämikqe. Qu kukŋuä matqä pmetaŋguwäŋga, iqu iquauqä aŋä-kukŋuä iunä qe ätukqe.

*21:8 Wäuŋuiŋqä 6:1-6

21:10 Wäuŋuiŋqä 11:28

21:25 Wäuŋuiŋqä 15:29