6
Ymeqä iquauŋqätä, kunaqä-kunuŋuauŋqätä
Ymeqä iisuenä, he Naqä Iqutä ämuäŋnäŋuwä-qae, hiqä hinaqä-hinuŋuau hŋgisa mitqueqä, qänaknä vqäpŋqe. Suqä tqueŋi, he imäkqä di, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, äŋguänäŋi. Suqä iquenyqe, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä-suqä iuŋi, tiiŋä ätnä. “Si tqä tnäutä tniquesäŋi, yäpä iqi ävätnä, iyaquiuä kukŋui qänaknä vqaŋginyä.* Aŋgumä Itmakqä 20:12; Kukŋuä-suqe 5:16 Goti Iqu suqä iqua ätuätäqäŋgaŋi, Iqu suqä tque-ganä, kukŋuä nätmatqä timäuniqä diŋqä qäsä guä ämäsäuekqe. Kukŋuä gue, tiiŋä äyä ämäsänä. “Si iiŋä itnä äŋguänä äpmeŋi, nätmatqä eeqäpnäŋä si imäkätŋä iuŋi, äŋguänä timäutqätaŋguti, itaŋga qua iuŋi, hea quäuqä äpmaka utuŋqinyä. Kukŋuä-suqe 5:16
Kunuŋuenä, hiqä ymeqä isuauŋi, quvqä itquepu, äwqä tnäŋä miwimäkqä iqäpŋqe. He isuauŋi, suqä Naqä Iqu äwinyäŋqä iuŋqä näqŋqä äväpu, “Iiŋi imäkäpu, iiŋi mimäkqä pambiyä” ämotquepu, äŋguänäŋä miqäpŋqe.
Wäuŋuä-wiyqä iquauŋqätä, wäuŋuä miqä iquauŋqätä
Wäuŋuä-wiyqä iquenä, hiqä ämeyqä, qua täutaŋä iquauŋqe, “Iqu ŋqä naqä-qu etaŋgi, nyi iqueŋi yäpä iqi vqämqänä” kŋuä indqänäpu, hŋgisa miqä, qänaknä vqäpŋqe. He wäuŋui, quaŋgä miqä, äwqä naqä-qakuänä äwipu, Kraisi Ique yäpä iqi ävätqäŋuwä-pa, iiŋä äwipu imäkqäpŋqe. Iquau yeeqä iwimäkpŋqä wäuŋuä äŋgui, iqua hiŋuä eqänätaŋguwäŋganä, miqä pambu. He Kraisi Iqueqä wäuŋuä-wiyqä eäŋuwi, Goti Hanjuwä Iqu äwinyäŋqä iunä imäkäpu, iquau qänaknä vqäpŋqe. Ii ipiyäŋgaŋi, “Nyi wäuŋui, ämaqeu wiyqunä manä, Naqä Ique wiyqunjqä” kŋuä indqänäpu, aquvänä ipu imäkqäpŋqe. Ga he kŋui, tiiŋä-pqe indqäŋgpŋqe. “Ämaqä, hŋquququeqä yäpä iqi äpme, iqueqä wäuŋuä-wiyqä iquŋä-qe, ä ämaqä qanyä äpme, kiqä-kiuäŋqänä indqäŋqä iquŋä-qe, iqu äŋguänäŋä imäkmitätqe, Naqä Iqu kimaŋi, nätmatqä äŋguänäŋi äväniqeqä.”
Ämiqä iquenä, ämaqä heqä yäpä iqi äpmapu, wäuŋuä heyqä iquauŋi, zä epŋqä kukŋuä zä iwimäkqä iqua mätquä ipu, äŋguä iwimäkqäpŋqe. He kŋui tiiŋi indqäŋgpŋqe. “Wäuŋuä-neyqä iquautä, ämiqä-qunesä, ämäneyätŋqä Iqu, qäukuä haqä yätu äpme, qokä-apäkä eeqänäŋä iuŋi, yänä-mänä miwäsäuqä, asänä iwäsäuniqeqä.”
Quuvqä heqiyqä iqua, mäkä-iqä iquau eŋqä-paŋiqä
10 Nyaqä kukŋuä yäpaki, tiinji. He Naqä Iqutä ämuäŋmbu, Iqueqä yäŋänäqŋqä aaŋä naqänäŋä iutaŋi, yäŋänäqŋqe, yändi-yändi imäkmbŋqe. 11  Setänä, Goti Hanjuwä Iqutä mäkä-huŋqä iqueqä kukŋuä quaŋgitä, yamwiqä iqetä, emeqaŋgutqäŋgaŋi, he yäŋänäqŋqä tqäpnuwä diŋqe, ämaqä mäkä-iqä iqua imäknäŋuwä-paŋi, Goti Hanjuwä Iqu heqä etapätŋqe, imäkŋgpnä. 12 Nyi ii etqe, tiiŋiŋqä etqä. Ne mäkä äunätuŋque, ämaqä nesä asänäŋä iquautä hmanji. Ne mäki, dŋä quvqä, yäŋänäqŋqä huitaŋä-huitaŋä-täŋä, awä yeqä äpmeŋuwä, ä qua tque hiawiqä imä äpmeŋuwä iquatä, äuänätqäŋu. 13 Iiŋiŋqä nyi tiiŋä etqä. Goti Hanjuwä Iqu, nätmatqä mäkäŋqä imäkŋqä etapätŋqe, eeqänä äŋguänä imäkmbu, näwinyä pmetaŋgpiyä. Iŋi mäkä ätimäuqäqe, pämä ätqäupu, mäkä yäŋänäqŋqä ipŋqä. Itaŋga mäki qäpu päwqaŋgaŋqe, yäŋänäqŋqä äpakänä e tqäutpŋqe. 14 Yäŋänäqŋqä iiŋä tqäutpŋqe, suqä kukŋuä naqä-qakuä iqueŋi, qätä äŋguänäŋä äwiyäpu, qänaknä iqe, aquvä eŋqä-pa, heqä quaŋuä iqi yäŋänäqŋqä ämäsänäpu, itaŋga suqä jänänäŋä iu imäkqe, nätmatqä ktqä pmuätäŋqe, quikuä iqi äpmuätänäŋuwä-pa, iiŋä pmuätänätaŋgpu. Asayä 59:17 15 Itaŋga Goti Iqueqä kukŋuä, äwqä-qeiqi imbu pmeqäŋqä imäkqä iqueŋi, yukä ämuasmäŋqe ämuasmäuŋuwä-paŋi, a yäŋänäqŋqä äqätpu, näwi imäkmbu pmetaŋgpu.§ Asayä 52:7 16 He iiŋä imäkmbu, ga tiiŋä-pqä iqueŋi, inä imäkŋgpŋqe. Suqä quuvqä heqiyqä iqueŋi, nikŋqä eŋqä-ma ktqä ämaqumuätänäpu, Setänä, Goti Iqutä mäkä-huŋqä iqueqä zi tä hänaqä sqe,* Apqä Bukä 7:13 heyaqä huiwiuŋqä äumepqaŋgutqe, huätä epmäkpŋqä. 17 Goti Hanjuwä Iqu, he häŋä ae emäkäqumuatekqä iiŋqe, hiqä kŋuä indqäŋqä imŋi, nyuäŋä ktqä pmuätäŋqä ii eŋqä-pa ämimuasmäupu, Asayä 59:17 Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui, Dŋä Äŋguä Iqu etapätŋqe, ii ipäqäyuŋuä eŋqä-paŋä-qae, a yäŋänäqŋqä qätätpŋqe. 18 Suqä iquau imäkpŋqä ipiyäŋgaŋi, Dŋä Äŋguä Iqu emäkqaŋguti, suqä Goti Hanjuwä Iqueqä yätamäkqeŋqä tääqä tqä iqueŋi, mävquatämäuqä pa ipu, a yäŋänäqŋqä qätätaŋgpu. Tääqä ätäpiyäŋgaŋi, enyqä eŋgaŋguti, ävquatämäupu matqä, Goti Hanjuwä Iqueqä ämaqä eeqänäŋä iuŋqä-pqe, inä äpakänä tqaŋgpu. 19 He yatŋqä iiŋi, nyiŋqä-pqä inä iqäpŋqä änyiŋgi. Nyi kukŋuä tmqŋqe, kukŋui kiqä-kiuä nyaqä quväkä tämä dqäuqaŋguti, iŋi nyi Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, kiqä quatä zä äwiŋqä diŋqe, zä miqä itmä, awä hämä-hämä tqämqänä. 20 Nyi kukŋuä ique-qäqueŋqä, Jisasi Kraisi Iqu, Kiqä-kiuä ätenjikqä iuta, awä tuätqätaŋgqeŋqä guä äpmuatenjiyquwi. Iŋi nyi wäuŋuä Iqu ändapkqe, mävquatämäuqä itmä, zä miqä pemä itmä, kukŋuä awi yqänä tqämqänä, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä tquaŋgpu.
Goti Iqu quŋi, äŋguä wimäkätŋqeŋqä tääqä ätukqeŋqä
21 Tikikusi iqu, Kraisi Iquenyqä quuvqe, ne eqiyätuŋquä-pa eqiyätä, Naqä Iqueqä wäuŋui mävquatämäuqä, nesä anä imäkätuŋquä iquvi. Ne iquenyqe, kuapänä änenyätqäuä. Iqu nyi täqi äänä äpmamä, eeqänäŋä imäkätŋqä iiŋqe, awä etänä. 22 Nyi ique henyqä ändowatqe, quati tiiŋi. Iqu emetä, ne täqi äänä-äänä äpmeŋqueŋqä awä etätä, heqä qeqä-quuvqä yäpä imŋi, yäŋänäqŋqä emäkätŋqeŋqä ändowatqä.
23 Iyää ŋqä-quauä, neqä Goti Hanjuwä Apiqutä, itaŋga Jisasi Kraisi neqä Naqä Iqutäŋi, Iquaqu quuvqä heqiyqä iqueneuä äwqe, haŋuä imbu quuvqä yäŋänäqŋqä eqiyäpu, ämaqä huiziuŋqä eŋguätŋqänä emäkinyä. 24 Iyää, ämaqä, neqä Naqä Jisasi Kraisi Iquenyqä äpakänä äwinyätŋqä iquauŋi, Goti Hanjuwä Iqu, qeqä imäŋqeuta hiŋgi vqe, ävquä.

*6:2 Aŋgumä Itmakqä 20:12; Kukŋuä-suqe 5:16

6:3 Kukŋuä-suqe 5:16

6:14 Asayä 59:17

§6:15 Asayä 52:7

*6:16 Apqä Bukä 7:13

6:17 Asayä 59:17