15
Jisasi Iqu Guä-wainqä Naqä-qakuä-quvi
Itaŋi Iqu tii ätukqe. “Nyi Ŋqä-näuäŋi Guä-wainqä Naqä-qakuä Iqunjqä. Itaŋga Ŋqä Apiqu, wainqä wäuŋuä iu miqä Iqueqä. Nyaqä hutäkŋä iuŋi, häukuä mäwiqä iŋqä iqua, Ŋqä Apiqu huätä ätävämäuniqe. Ŋŋ hutäkŋä eeqänäŋä häukuä äqäyäŋqä iqua, häukui aaŋä kuapänä qäyätŋqe, Apiqu quwqä-hutäkŋä quvqä iqua huätä ätävämäutä, äŋguänäŋä imäkäniqe. Kukŋuä Nyi etapqe, heyaqä quvqe huätä emamäutä, äŋguänäŋä ae emäkqiyä. He Nyi nyinätaŋgpi, Nyi he hinyätmqeqä. I etaŋgi guä-wainqä hutäkŋi kiqä känäu mauqŋqä eŋqe, hutäkŋä iiŋi, häukui maqäyqä yäŋqiyä. Ga asä iinji, he Nyi manuqŋqä iŋuwi, häukui maqäyqä ipnä.
Nyi Ŋqä-näuäŋi guä-wainqä iqunä etaŋgi, he hutäkŋä iquenjqä. Ämaqä tqu-tqu Nyi nuqänätaŋguti, Nyi ique äuqänmitmqe, iqu häukui, kuapänä qäyäŋqiyä. Iwä he Nyi änyivquatämäuquwi, nätmatqä hŋqu he änä mimäkqä ipŋqäuä. Ga ämaqä hŋqu Nyi manuqŋqä iŋqä iqu, guä hutäkŋä huätä tävämäuqaŋgä yäuä äpiqä-paŋä iquvi. Iwä hutäkŋä e ätävämäpqä iquauŋi, ämepu tä bu tnämäuqaŋgpi, tä näŋqiyä.
He Nyi nuqänätaŋgä, Nyaqä kukŋui he euqänäŋqe, ga he hiqä eŋqeta yatŋqä iquwi, ii i timäuŋqiyä. He Nyaqä wäuŋuä yätquakä iquenŋqä motquapŋqä diŋqe, häukuä kuapänä qäyqäpŋqe. Iwä suqä iiŋä iutaŋi, Ŋqä Apiqu yoqä naqä meŋqiyä. Ŋqä Apiqu Nyinyqä kuapänä äwinyätŋqä-pa, ga suqä asä iiŋiutaŋi, Nyi henyŋqä-pqe inä änyinätqänä. He Nyaqä änyiŋqeunä pmetpŋqeqä. 10 Nyi Ŋqä Apiqueuä suqä ändkqä iu qänaki yasämä itmä, ga Iqueqä Nyinyqä äwiŋqä iu äpmeŋqä-pa, He Nyaqä suqeŋqä etätŋqä iu qänaknä ipu pmamitpqe, iiŋändi Nyaqä henyqä änyiŋqä iunä pmapŋqäuä. 11 Yeeqä Nyi änyinätŋqä-paŋi, he-pqe inä hiŋguätŋqe. Ga yeeqä iŋqä iiŋi, inä imänämäutŋqeqä. I etaŋgi Nyi kukŋuä ae etätŋqä iuŋqä aŋgi etqänä. 12 Nyi suqä tiiŋi äyä etapätŋqe. Nyi henyŋqä kiiŋä änyinmiŋqä-paŋi, he hŋqunä-hŋqunäŋä iquenä, hiqä-hiuäŋqe asä inä hiŋguätŋqe.
13 Ämaqä hŋqu käyämaqä iquauŋqä äwinymitätqä iuta äpäkoŋgqe, suqä äwiŋqä iiŋä iqu, ii suqä äwiŋqä huizi iquauŋi ämäwqätäuä. 14 Itaŋga he Nyi ‘suqä i imäkqäpŋqeqä’ etätŋqä-pa ii ipqe, iiŋä dutaŋi he Nyaqä nyämaqä-quenä hiätätpnä.
15 Wäuŋuä imäkqä iqua nätmatqä quwqä naqä iqu imäkqaŋgutqeŋqe, maqŋqä ipnä. Iŋäqe, kukŋuä eeqänäŋä Ŋqä Apiquesa qätä äwiyqe, Nyi ae äyä etqäqe. Iiŋä iutaŋi Nyi, ‘He wäuŋuä imäkqä-quenjqä’ maetqä, ‘Ŋqä nyämaqä-quenjqä’ etqä. 16 He Nyi atäuŋuä manyqä ikuwiqä. Oeyä. Nyi he atäuŋuä eyqäqeqä. Itaŋga Nyi he wäuŋuä etapkqe, he äwäpu häukuä äpakänä witäniŋqä qäpŋqeqä. Iiŋä ipiyä iutaŋi, he Nyaqä yoqeta, Apique nätmatqä hŋqueŋqä yatŋqä vqaŋgpqe, Iqu hämä etapäŋqiyä. 17 Nyi kukŋuä-suqä tiiŋä ae äyä etapätqäŋä. He hŋqunä-hŋqunäŋä iquenä, hiqä-hiuäŋqä aaŋä kiiŋä heŋguätŋqeqä” ätukqe.
Ämaqä qua iutaŋä iqua, wäuŋuä yätquakä iquau himä-wiuŋqä wipnuwäŋqä
18 I ätuätäqäŋgaŋi, tii-pqe inä ätukqe. “Ämaqä qua iutaŋä iqua he himä-wiuŋqä heyqaŋgpqe, ‘Neqä Naqä Iqueŋä-pqe, himä-wiuŋqä äyä äwikuwä mändanä’ kŋuä heyquäŋqä. 19 Ŋŋ he ämaqä qua täutaŋä iqua eŋqä-paŋä pmeqä-säpi, ämaqä qua täutaŋi, quwqä käyämaqä iuŋqä aaŋä kuapänä äwinyätŋqä-pa, henyqä-pqe inä winyätqätäninji. Iŋäqe, he qua täutaŋuenä manä. Oee. Nyi he suqä qua täutaŋi, huätä vquatämäupŋqä diŋqe, ae atäuŋuä äyä ekqe. Iiŋä iutaŋi, qokä-apäkä qua täutaŋi, he himä-wiuŋqä eyätqäŋäuä. 20 Nyi, ‘Wäuŋuä-wiyqä hŋqu, iqueqä ämaqä naqä iqueŋi mämäwqätäuqä yäŋqiyä’ etqeŋqe,* Jonä 13:16 kŋuä äŋguänä metaŋgpiyä. Iŋi ämaqä Nyi quvqä indquequwä iqua, he-pqe asä i etquapŋqäuä. Ŋŋ Nyaqä kukŋuiunä qänaknä iquwä iqua, heyaqä-pqe qänaknä ipŋqäuä. 21 Iiŋä iquwä iqua, Apiqu Nyi änändowatkqä Iqueŋqä änyä maqŋqä epiyä-qae, he Nyaqä yoqe metaŋguwitaŋi, suqä ququvqä eeqänäŋi emäkqäpnuwiqä.
22 Iŋi Nyi äpätmä iquau kukŋuä hui mätquä-säpi, quwqä suqä quvqeŋqe, äwqä yäpä imŋi haŋä mävqä iquäninji. I etaŋgi Nyi iiŋä ae ikqä-qae, iqua, ‘Ne suqä quvqä imäkätuŋqueŋqä maqŋqä equeqä’ matqä ipnuwi. 23 Ga ämaqä hŋqu Nyi himä-wiuŋqä indquetŋqe, Ŋqä Apiqueŋä-pqe inä itquetqä. 24 Nyi iquauä awä iqiŋi, wäuŋuä yäŋänäqŋqä ämaqä hŋqu qäŋganä mimäkqä imiŋqä di, ae imäkkqe. Nyi iiŋä mimäkqä-säpi, qu quwqä suqä quvqeŋqe, äwqä yäpä imŋi haŋä mävqä iquäninji. I etaŋgi qu Nyaqä wäuŋui hiŋuä ae äqunäpu, Qämätqiye himä-wiuŋqä äyekuwi.
25 Suqä ii imäkkuwi, kukŋuä hŋqu quwqä kukŋuä-suqä iu äqänäŋqe, naqä-qakuä timäutŋqä iiyi. Kukŋui tiiŋä iquvi. ‘Ämaqe, qu Nyi hiŋgi himä-wiuŋqä änyiyätqäŋäuä. Apqä Bukä 35:19; 69:4
26 Dŋä Yätamäkqä Eyqä Iqu Apiqutä äpmeŋqe, Nyi Iqueŋi henyŋqä dowatmniqe. Iqu kukŋuä naqä-qakuänäŋä iutaŋä Dŋä Iqu eä, ga Apiqutä äpmeŋqä-qae äquvepänä. Iwä äquvepätä, Nyaqä wäuŋuiŋqätä, suqeŋqätä awä ätnäŋä iqi täniqe. 27 Itaŋga he-pqe kukŋuä awä inä tqäpŋqänänji. Tiiŋä duta. Nyi wäuŋuä ipäqäkqeta, he Nyitä anä äpmaka äpätuŋque, täŋga täsuwänä” ätukqe.

*15:20 Jonä 13:16

15:25 Apqä Bukä 35:19; 69:4