7
Goti Iqueqä kukŋuä-suqe, aeqä iquauqä kukŋuiuŋi yändi ämäwqätäuŋqeŋqä* Matiu 15:1-9
Parisi iquatä, kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä iquatä, Jerusälemäta äppiyi, Jisasi Iqutä aquvä äqäŋguwi. Itaŋga qu iŋgaŋi, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä hŋqua, quwqä hipae asŋi, eqä akiyä iŋqä ditä Quwqä suqä asŋä qŋqe, tiinji. Qu eqä akiyä iŋqä ämepu, hipa iu hiŋgi equatembŋqäuä. maqiyqä ipu, ymisaŋi qanyä gaŋgä äqumbiyitaŋi, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, quwqä hipae kiyä mätqä äquŋguwi. (Tiiŋi. Parisi iquatä, Israitqä huizi iquatä, eeqänäŋi quwqä quwokiqua imiŋuwä iuŋi qänaknä ipu, maŋqä, quwqä hipae eqä akiyä iŋqä ditä asŋä-ganä äqämbiyi, iŋga änmiŋuwi. Itaŋga ququawä aquväqŋqä iuta äpäpiyäŋgaŋi, nätmatqä hnjua maŋqä, eqä akiyä iŋqä ditä asŋä-ganä äqämbiyi, iŋga änmiŋuwi. Itaŋga quwqä kaqä-kawäkauqä suqä, eqä-häkä, kuatä-häkä, häkiyä yäqiyqä hevqä iquau, hevqä äpmeqä iu, qu asŋä-ganä äqämiŋuwä iuŋi, a yäŋänäqŋqä äqätmiŋuwi.)
Iiŋä äqumbiyi, Parisi iquatä, kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä iquatä, Iqueŋi, “Suŋqäwä? Tqä ämaqä wäuŋuäŋqä ämotquetqäŋä iqua, suqä neqä awiqukua hipa eqä akiyä iŋqä ditä asŋä äqänmiŋuwä-pa, mimäkqä ipu, ymisaŋi hipa kiyä mätqetä äŋguwiuä” ätukuwi.
I tquaŋguwäŋga, Iqu tii ätukqe. “He wopqä ipu kukŋuinä tqä iquenäŋqe, Asayä iqu, Goti Iqueqä kukŋui hiŋuä ätätä, naqä-qakuä tii äqäkqe.
Ämaqä tä, Nyi Goti Iqunäuä yoqe, maŋitänä haqeu ämandnämäutqäŋuwä-qe, quwqä qeqä-quuvqe, kiŋä nämä äwi. Qu ämaqä iquauqä kukŋuä-suqä dinä awä ätäpu, “Kukŋuä tä Goti Hanjuwä Iqueqeqe” quaŋgä ätätqäŋä. Iiŋä ipiyitaŋi, qu Ŋqä yoqe haqeqä mamäupŋqä qoŋä änäuktäutqäŋuwi, hiŋginäwa itqäŋuwiqä,’ ätätä äqäkqeqä. Asayä 29:13
He Goti Iqueqä kukŋuä-suqä duŋi ävquatämäupu, ämaqä iquauä suqä iunä qänaknä ipu, a yäŋänäqŋqä äqätäŋäuä” ätukqe.
Iŋi Jisasi Iqu tii-pqä inä ätukqe. “He kŋui qeiqinyä indqänäpiyitaŋi, kukŋuä-suqä Goti Iqueqe, huätä ätnämäupu, itaŋga qänaknäŋi suqä heqä dunä itqäŋäuä. 10 Ii tiiŋi. Mosisi iqu, ‘Tniquesä, tnäutäŋi äŋguänä itqueqaŋgnyä!’ ätätä,§ Aŋgumä Itmakqä 20:12; Kukŋuä-suqä 5:16 ga ‘Ämaqä hŋqu kaniqueŋqätä, känäuŋqätä qui kukŋuä tqaŋgutqe, iqu häŋä mäpmeqä yäŋqiyä’ ätkqe.* Aŋgumä Itmakqä 21:17 11-12 Mosisi iqu e ätkqä-qe, he tii äyä ätätqäŋä. ‘Ämaqä hŋqu kanä-käna-yaquiŋqä yätamäkqä vätŋqä nätmatqä hui ämamitätqe, ga “Nätmatqä iiŋi, nyi Goti Ique ae ävqeqä” ätque, kanä-käna-yaquiŋi, yätamäkqä mävqä da yätŋqeqä,’ ätätqäŋäuä” ätukqe. 13 “Heqä aeqä iquauqä suqä iunä imäkäpiyitaŋi, Goti Iqueä kukŋui, mändi äkittqiyätqäŋä. Itaŋga, he suqä iiŋä iquauŋi, kuapänäŋä imäkqa äwätqäŋäuä” ätukqe.
Ämaqeu kiyä mätqä iwimäkqeŋqä Matiu 15:10-20
14 Iŋgaŋi Jisasi Iqu ämaqä kuapänäŋä iuŋi, aŋgumä tääqä ätuätumeqe, “Eeqänäŋuenä, Nyaqä kukŋui qätä änyiyäpu, kŋuä mapiyä” ätukqe. 15-16 “Nätmatqä ämaqä hŋqueä yäpä iŋgisa mäwitaŋgqä hui, ique äpaquvqe, ii Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, kiyä mätqä miwimäkqä yänä. Nätmatqä iqueqä yäpä imä äwuwiŋqä ii, iqueŋi kiyä mätqä iwimäkäŋqiyä” ätukqe.
17 Iqu ämaqä iuŋi äväma, aŋä yämä peyqaŋga, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua Iqueŋi, kukŋuä ktqä iquenyqä yatŋqä äwikuwi. 18 Jisasi Iqu kimaŋi, “He-pqe kukŋuä ktqä iqueŋqe, maqŋqä eqä? Tiiŋiŋqä etqä. Nätmatqä yäpaqäŋgisa äwiŋqe, ämaqeu yäpä yäŋgisa äpeyätä, kiyä mätqä miwimäkqä yäŋqiyä” ätukqe. 19 “Nätmatqä iiŋi, qeqä-quuvqä imä mäpaquvqä, tuqä iuŋqä äwitä, iqisaŋi zä-aŋä buŋqä äquveqänä.” (Jisasi Iqu ii ätätä, tii ätkqe. “Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, ymisaŋä eeqänäŋi, äŋguänäŋiqä.”)
20 Jisasi Iqu ii ätuätä, tii ätukqe. “Nätmatqä ämaqeuta, yäpaqäŋgisa ätimäwa äpqäqe, ii kiyä mätqä iwimäkqiyä. 21-22 Ämaqeuqä qeqä-quuvqä imdaŋi, tiiŋä iqua ätimäwa päŋqiyä. Kŋuä indqäŋqä quvqä, huiwä yaŋä hiŋgi iŋqä, quwä-meqä, ä ämaqä pizqä päsqä, ŋŋ huiziqueqä apäkäŋqä iqä, hiŋuä aowä quŋqä, quaŋgä tquä, ä hŋgisanä iqä, hŋqueŋqä äwqä äkasuwä imäkätä qui äkasuwä tquä, ä kiuä nyuätŋqä, kŋuä qäyasäqi ämetä imäkqä, itaŋga suqä quvqä huitaŋä-huitaŋä huizi-pqä imäkqä iquauŋqä ätqä. 23 Ga suqä quvqä iiŋä iqua, ämäqeuta ätimäwa äpqe, ämaqeuŋi, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, kiyä mätqä iwimäkäŋqiyä” ätukqe.
Siliya-Ponisiyataŋä apäkä iiyqä quuvqä heqiyqeŋqä Matiu 15:21-28
24 Jisasi Iqu iqi äväma, aŋä-himqä Tayä-täŋä qäqiqinyqä äukqe. Iqiŋi Iqu, “Ämaqe, Nyi täqi pmetaŋgqeuŋqe, änyä maqŋqä epŋqäuä” kŋuä wiyqaŋgi, aŋä hŋque äpaqukqe. Iqu kŋuä ii äwikqä-qe, ämaqe, qu Iqu pmetaŋgqeuŋqe näqŋqä ämakuwi. 25 Apäkä hui, iiyqä meqi dŋä quvqä tqäutaŋgi, ii Jisasi Iquenyqä qätä maqänä äwiyäqe, äpäqe, Iqueä yukä-täŋä qäqiqi qoŋä äuktäukqe. 26 Apäkä ii Israitqä iquautaŋä ma, qua Siliya-Ponisiya iu imäŋgqe. Ii Iqueä yukä iqi qoŋä äuktäuqe, “Nyaqä meqe dŋä quvqä tqäutaŋgi, Si huätä dowatiyä” ätuätä, yatŋqä äwikqe.
27 Iqu kimaŋi, “Ne ymisaŋi, ymeqeu-ganä käyä ävanä” ätukqe. “Ymeqeuqä ymisaŋi ämotautanä, hiveqä iquauŋqä tnämäuqe, qäyu maeqä danä eänä.”
28 I tquaŋga, apäkä ii, “Ämaqä Naqä Iquki, Si qäyu ätŋä-qe, ymeqä ymisaŋä änätquteqaŋguwi, hiveqä iqua ämambŋqäuä” ätukqe.
29 I tquaŋga, Jisasi Iqu, “Si ii ätŋiŋqe, yqä uvä! Dŋä quvqe, tqä meqiŋi huätä ae ävämeqiyä” ätukqe.
30 Iŋgaŋi, apäkä ii, iiyqä aŋä iqi ätimäuqe, meqä iiŋi, dŋä quvqe ae ävämeqaŋga, iiyqä yquvaŋä iu witaŋgi äquŋgqe.
Ämaqä qätäyqä kukŋuä änä matqä iquenyqä
31 Jisasi Iqu aŋä himqä Tayäŋi äväma, aŋä-himqä Saitonä-täŋä iu äwätä, qua Dekapolisi iu, eqä-huäŋä Galili ätimäukqe. 32 Iqi timäuqaŋga, qu ämaqä qätäyqä, kukŋuä wiŋuä änä maqŋqä hŋque, Iquenyqä ätuma äppiyi, “Iyää! Jisasi Iquki, Saqä hipae, ämaqä tque itmaqiyä” ätukuwi.
33 I tquaŋguwäŋga, Jisasi Iqu, ämaqä iqueŋi kiuänä itmeqe, Iqueqä hipae ämaqä iqueä qätä hovqä iŋgi-iŋgisa ävätäqetaŋi, aŋgiŋi, Iqu makukuä äquteqe, ämaqä iqueä tewi itmaqäkqe. 34 Ii iqe, Iqu hiŋui qäukuä haqä yätu äqunäqe, oänä ätätä, iqueŋi, “Epata” ätukqe. Kukŋuä iiŋi, kiqä quati tiinji “Qäte äkivänä!” 35 Iqu ii wimäkqaŋga, ämaqä iqueä qäte äutänäqe, itaŋga iqueä tewä-pqe äŋguä eätä, iqu kukŋui, iqueqä tqä-pa qe ätkqe.
36 Jisasi Iqu ii iqetaŋi, Iqu quŋi, “Ämaqeuŋi awä mätquä pambiyä” ätukqe. Iqu ii qäyä tquaŋgi, qu awä ätäkäkuwi. 37 Qätä äwiyäpiyä iqua, “Äänä imäkäqutiyä” tpu ikuwi. “Iqu nätmatqä eeqä äŋguä imäkqiyä. Qätäyqä-pqe, qätä äwiyqäuä. Kukŋuä matqä-pqe, kukŋuä tqä imäkqiyä” ätkuwi.

*^ Matiu 15:1-9

7:2 Quwqä suqä asŋä qŋqe, tiinji. Qu eqä akiyä iŋqä ämepu, hipa iu hiŋgi equatembŋqäuä.

7:7 Asayä 29:13

§7:10 Aŋgumä Itmakqä 20:12; Kukŋuä-suqä 5:16

*7:10 Aŋgumä Itmakqä 21:17

7:13 Matiu 15:10-20

7:23 Matiu 15:21-28