15
Jisasi Iqu, Pailoti iqueqä hiŋuä iqi ätqäukqeŋqä* Matiu 27:1-2,11-31; Lukä 23:1-25; Jonä 18:28-19:16
Zä we-huŋgaŋgqetäŋi, hiqäva-imäkqä naqä iqua, kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä iquautä, ŋŋ ämaqä naqä huiziquautäŋi, qu Israitqä iquau miqä eeqänäŋä iqua qäsäŋi, kukŋuä naqä-hŋqunä imäkkuwi. Itaŋi qu Jisasi Ique guä äkiqiyäupu, ätuma Pailoti ique äwikuwi.
Itaŋga Pailoti iqu, “Si Israitqä iquau Miqä Naqä Iqukitanä?” ätuätä, yatŋqä äwikqe.
Jisasi Iqu ämävauqe, “Iiŋi, si qe ätnyä” ätukqe.
Iŋgaŋi hiqäva-imäkqä naqä iqua, Jisasi Iquenyqe, “Iqu suqä quvqä iiŋä-iiŋä imäkätŋqeqä” ätqua äukuwi.
Iiŋä etaŋgi Pailoti iqu Iqueŋi, “Si kukŋuä hui kima matqä isŋqätanä?” ätuätä, yatŋqä aŋgumä äwikqe. “Hiŋuä qunyä. Qu Sinyqe, ‘Suqä quvqä iiŋä-iiŋä imäkätŋqeqä’ äyä ätqäuä” ätukqe. I tquaŋga, Jisasi Iqu kukŋuä hŋqu mätquä ikqe. Iqu i iqaŋgqeŋqä, Pailoti iqu, “Kukŋuä hui matqä suŋqä iqutiyä” tä, kŋuä kuapänä ämakqe.
Quväkuä ique-ique, Pasopa imäkäpiyäŋgaŋi, Israitqä iqua, “Ne guä pmetaŋguwä iquautaŋä iquenyqä äneŋgiyä” tqaŋguwä iqueŋi, Pailoti iqu huätä äwiqutemiŋqe. Iŋgaŋi ämaqä hŋqua, ämiqä naqä iquau huätä mamanä-tpu ipu, huiu pizqä äpäkkuwiŋqä guä äpmamiŋuwi. Qutaŋä hŋqu, Baräpasi iquvi. Itaŋga ämaqä kuapä aquvä äqäŋguwä iqua, Pailoti ique äwimepu, “Hiŋuiqänä imäkmiŋä-pa, iiŋä imäkiyä” ätuäpu, yatŋqä äwikuwi.
Qu iiŋä tquaŋguwäŋga, Pailoti iqu, “Israitqä iquau Miqä Naqä Tqueŋi, huätä equtäutmä etapmqätanä?” ätukqe. 10 Hiqäva-imäkqä naqä iqua, Jisasi Iqu yoqä naqä metqätaŋgqeŋqä äwqä quvqä imäkäpu, Ique ätuma vqaŋguwiŋqä, Pailoti iqu näqŋqä yasämä eäqeŋqä, ii ätukqe. 11 Pailoti iqu i tquaŋgqä-qe, hiqäva-imäkqä naqä iqua, qokä-apäkiuqä kŋuä iuŋi hiŋi-hiŋi iwimäkäpu, Pailoti iqueŋi, “Jisasi Iqu qäyä etaŋguti, Baräpasi Iquenyqeqä” tupŋqä ätukuwi.
12 Iŋgaŋi Pailoti iqu, “Iŋi, ‘Israitqä iquau Miqä Naqä Iqueqä’ ätätqäŋuwä Iqueŋi, nyi äänä imäkmqäwä?” ätukqe.
13 Iiŋä tquaŋga, qu kima tnäŋä tii ätukuwi, “Iqueŋi, zä-huätati hunätŋqä imäkiyä!”
14 Iiŋä tquaŋguwäŋga, “Iiŋi suŋqe? Iqu suqä quvqä äki imäkätŋqäwä?” ätukqe.
Kimaŋi, qu maŋä yäŋänäqŋqä ätäpu, “Zä-huätati hunätŋqä imäkiyä!” ätukuwi.
15 I tquaŋguwäŋga, iqu, qokä-apäkiu yeeqä iwimäkätŋqä wiŋgaŋgi, Baräpasi iqueŋi quŋqä huätä äwiqutekqe. Itaŋga iqu, Jisasi Ique ptqä päkpŋqä imäkätä, ämaqä mäkä-iqä iquau hipa iu zä-huätatä huepŋqä äwikqe.
16 Pailoti iqu, iquau vqaŋga, mäkä-iqä iqua, Jisasi Iqueŋi, kiyapqä iqueqä aŋä ququawä yäŋgisa ätuma äpeyäpiyäŋgaŋi, mäkä-iqä huizi iquauŋqä tääqä ätukuwi. 17 Iŋgaŋi iqua Ique mändi äkittqiyäpu, quaŋgä ämiqä naqä eŋqä-pa hiätŋqä tii imäkkuwi. Iqiŋi qu iqueŋi, qäkä ipisqä hämänäŋä hŋqu äwiyätpiyi, guä yäŋä-täŋi ämaqä naqä hŋqueä yŋŋa-näŋä äkuäquväpu, Iqueä nyuäŋiu ämuäkuwi. 18-19 I imäkpiyi, qu iqueŋi, “Israitqä iquau Miqä Naqä Iquki! Hiunjiŋganjqä” ätuäpu, häsuäŋitä Iqueä nyuäŋiu äpäsäpu, Iqueŋi makukuä äwqutäpu, itaŋga suqä ämaqä naqä hŋqueŋqä ipqä-pa, Iqueŋi qoŋä äwoktäupu imiŋuwi. 20 Qu Iqueŋi quvqä iiŋi qäpu itquapiyi, iŋgaŋi qäkä ipisqä iqu huätä ätäuquväpu, Iqueqä qäki aŋgumä äwiyätukuwi. Itaŋi Iqueŋi, zä-huätati huepŋqä ätuma äukuwi.
Mäkä-iqä iqua, Jisasi Iqueŋi zä-huätati äuekuwiŋqä Matiu 27:32-44; Lukä 23:26-43; Jonä 19:17-27
21 Ämaqä aŋä-himqä Sairinisaŋä, Aleksandä iqueqätä, Rupesi iqueqätä, iquaquiyqä kanä Saimonä iqu, aŋä-himqä yäpaqäŋgisa äpmamiŋqe, yäŋgisa paquvqaŋgaŋi, mäkä-iqä iqua, Jisasi Iqu zä-huätatä hunätŋqä ze, iqu metŋqä imäkkuwi.
22 Qu Jisasi Iqueŋi, aŋä yoqä Golketa qonätaŋgqeuŋqä ätuma äukuwi. Yoqä iiŋi, kiqä quati, ‘Ämaqä nyuäŋä-yäŋiqä.’ 23 Iqiŋi qu Jisasi Iqueŋi, wainqä-eqä duŋi marasinqätä qäsä imäkŋqe, täŋä-huŋqe Iqueqä huiwiuŋi wipti iqiyätŋqä wisäuqaŋga, Iqu mämotaŋqä ikqe. 24 Iŋgaŋi, mäkä-iqä iqua, Iqueŋi zä-huätati äuekuwi. Iqua, Iqueqä gquetä ämuasmäŋqetä iwäsäupu, kikiŋä mapŋqä häŋä ikuwi.
25 Qu Iqueŋi zä-huätatiŋi, mäptqä awänä mäpmeqä 9 klokŋga äuekuwi. 26 Quwqä suqä imäkmiŋuwä duŋi, kukŋuä ämitkuwä iqu, ätäpu tii äqiyekuwi. “Israitqä iquau Miqä Naqä Iqueqä.” 27-28 Itaŋga Iqu-täŋä qäqiqiŋi, ämaqä äpäsäsinyä quwä-meqä hŋquaquiŋi, zä-huätatä äuekuwi. Hŋqueŋi, hipa ämuaŋgisa äuepu, hŋqueŋi qunamäuqäŋgisa äuekuwi. Pipa Grikä pmeqeuqä kukŋuä iu äqänäŋqä huiuŋi, kukŋuä tiiŋä-pqä inä ätä äqänä. “Goti Iqueä bukiuŋi tii äyä äqänä. ‘Qu Iqueŋi ämaqä quvqä iquatä qäsä itquakuwiqä ätnäqeuŋi,’ iiŋi qäyu hetŋqeŋqä ii itquakuwi.” 29-30 Ämaqä iqi äpäwäpiyi, qu nyuäŋä ptqä äqiyäpu, Iqueŋi tä sisäwqä äväpu, tii ätukuwi. “Si, ‘Nyi hiqäva-imäkqä aŋi äpnetmä, hiunji hŋquaqui-hŋquenyä aŋgi mätqunjqä’ tqä-qukiyqä. Iŋi Tqä-täuä häŋä iqumuatnätnä, zä-huätatä äunäŋitaŋi, äyaqäsqäŋga biyä!” ätumiŋuwi. 31 Iŋi, hiqäva-imäkqä naqä iquatä, kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä iquatä, qu-pqä tä inä äsäpu, “Iqu ämaqä huiziuŋi häŋä iqumuatätŋqä-qe, Iqueqä-kiuäŋi häŋä miqumuatŋqä iqiyä” ätŋguwi. 32 “Kraisi ne ämineyätŋqä Goti Iqu, Ique atäuŋuä ikqä, Israitqeu Miqä Naqä Tqu, äyaqäŋga qua täqinyqä äpä. Ga ne hiŋuä äqunaqe, Iquenyqä quuvqä heqiyatuŋquänänyä” ätŋguwi. Iŋi, ämaqä zä-huätati anä äunmiŋiyä iquaqu-pqe, Iqueŋi kukŋuä quvqä inä ätukiyi.
Jisasi Iqu äpäkoŋgqeŋqä§ Matiu 27:45-56; Lukä 23:44-49; Jonä 19:28-37
33 Itaŋga hiunji quemisqä ae ätimäuqaŋga, qua eeqänäŋä iuŋi, hea äwäkqe. Awiyqä 3 klokŋgaŋi, we aŋgi äuŋgqe. 34 Awiyqä 3 klokŋgaŋi, Jisasi Iqu maŋä yäŋänäqŋqä tii ätkqe. “Eloi, Eloi, lema sapatani.” Kukŋuä iqu, quati tiinji. “Ŋqä Goti Iqukiyä! Ŋqä Goti Iqukiyä! Si suŋqä nyivquatämäunyä?”
35 Ämaqä qäqiqi ätqäumiŋuwä hŋqua, kukŋuä tä qätä äwipiyi, “Qätä wipu! Iqu Laisa iquenyqä tääqä ätqiyä” ätkuwi. 36 Ga, ämaqä hŋqu tnäŋä äwäqe, yaaŋuä hui ämeqe, wainqä-eqä yäŋänäqŋqä iu äyämeqe, hätäkqeu ikätäutä, Jisasi Iqu änätŋqä äwisäukqe. Iiŋä itä, tii atukqe. “Laisa iqu äpätä, Iqueŋi zä-huätati äunäŋqe äyaqiyätä itumeŋqutiyä? Hiŋuä äqänanä äpmenä.” 37 Iŋgaŋi Jisasi Iqu maŋä yäŋänäqŋqä ätäqe, hindŋä-meqä äwquatämäuqe, äpäkoŋgqe.
38 Iŋgaŋi yuä naqänäŋä, hiqäva-imäkqä aŋä yäpä iŋgisa imaknmiŋqä iqu, hituŋuä yätuta iŋgi-iŋgi äpkŋga äpäwiqe, hŋquaqu qe imäkŋgqe. 39 Iŋi mäkä-iqä iquau miqä, Jisasi Ique hiqumuaŋä äwiyä ätqäumiŋqä iqu, Iqu äänä itä päkoŋgaŋgqe hiŋuä äqunäqe tii ätkqe. “Naqä-qakui. Ämaqä Tqu, Goti Iqueqä Ymeqä Iqueyqä!” ätukqe.
40 Itaŋga apäkä hiua, kiŋä näŋisa hiŋuä äqumbu ätqäumiŋuwi. Iuautaŋi, Mäliya, aŋä-himqä Maktälataŋä ii, itaŋga Mäliya, Jemisi hikŋä wäŋqä ique, ä Josepä gueqiyqä känäu, itaŋga Solomiyi. 41 Jisasi Iqu qua Galili iu pmetaŋgaŋi, Ique qänaki äwivändäpu, yätamäkqä äwimiŋuwä iuae. Ga, apäkä kuapänäŋä, Jisasi Iqutä Jerusälemäŋqä anä äpkuwä iua-pqe, qäsä iqi ätqäumiŋuwi.
Jisasi Iqueqä huiwi, pŋqä ekuwiŋqä* Matiu 27:57-66; Lukä 23:50-56; Jonä 19:38-42
42-43 Hiunji iqueŋi, ii Sämbatqä hapä pmeqä iqueŋqä, nätmatqä näwinyä imäkqäŋganji. Iutaŋi, mäptqä äwitŋqä ti pmetaŋgaŋi, Josepä Arämatiyataŋä iqu, Pailoti Iquenyqä zä-miqä, ique äwimeqe, “Jisasi Iqueä huiwi ämamqeqä” ätukqe. Ämaqä iiŋä iqu, Israitqä iquau miqä eeqänäŋä iquautaŋä, yoqä naqä inäŋä-täŋu eä, Goti Iqunä miqeuŋqä hiŋuä äqänä äpmamiŋqä iquvi.
44 “Jisasi Iqueä huiwi ämamqeqä” tquaŋga, Pailoti iqu yäuŋuä iqe, ämaqä mäkä-iqä iquau miqä ique tääqä ätuätumeqe, “Jisasi Iqu ae äpäkoŋgqätanä, ä änääŋgä?” ätuätä, yatŋqä äwikqe. 45 Ämaqä iquesa näqŋqä ae ämeqetaŋi, Pailoti iqu, Josepä iqueŋi, “Jisasi Iqueä huiwi, yqä mayä” ätukqe. 46  Iŋgaŋi, Josepä iqu yuä naqä hŋqu mbqä iäqe, Jisasi Iqueä huiwi zä-huätati äuekuwiuta äyaqiyätä, qua mäŋi ämaeqe, Iqueä huiwi huäqä äutäqe, ämaqä pizqä pŋqä heqäŋqä hikä ätäŋukuwä aŋä-näŋä imä pŋqä ekqe. Pŋqä ae eäqe, hikä qŋqaŋä naqä hŋqu, huaqä-huaqä ämiqa qŋqaŋä ämaptekqe. 47 Mäliya Maktälataŋä iisä, ŋŋ Mäliya Josepä iqueqä känaisä, Jisasi Ique pŋqä eqaŋgqe, hiŋuä äquŋgiyi.

*^ Matiu 27:1-2,11-31; Lukä 23:1-25; Jonä 18:28-19:16

15:20 Matiu 27:32-44; Lukä 23:26-43; Jonä 19:17-27

15:27-28 Pipa Grikä pmeqeuqä kukŋuä iu äqänäŋqä huiuŋi, kukŋuä tiiŋä-pqä inä ätä äqänä. “Goti Iqueä bukiuŋi tii äyä äqänä. ‘Qu Iqueŋi ämaqä quvqä iquatä qäsä itquakuwiqä ätnäqeuŋi,’ iiŋi qäyu hetŋqeŋqä ii itquakuwi.”

§15:32 Matiu 27:45-56; Lukä 23:44-49; Jonä 19:28-37

*15:41 Matiu 27:57-66; Lukä 23:50-56; Jonä 19:38-42