16
Jisasi Iqu ävaukqeŋqä* Matiu 28:1-15; Lukä 24:1-12; Jonä 20:1-18
Hiunji Sämbatqe ae äpäwqaŋgaŋi, Mäliya Maktälataŋä iu, Mäliya, Jemisi iqueqä känäu, itaŋga Solomi, qu eqä jinaŋä-weqe mbqä ikuwi. Ii, qu äma äwäpu, Jisasi Iqueä huiwiu equatpŋqänänyä.
Hiunji kiŋganäŋä iqueuä zi-hiŋuä matqä, mäptqä ti eumäuqaŋgaŋi, apäkä iua, Jisasi Ique pŋqä ekqeuŋqä äwäpiyäŋgaŋi, tii ätŋguwi. “Ne Jisasi Iqu hikä hovqä äwiŋqä iqueqä hikä qŋqaŋä äptänäŋqe, huaqä-huaqä ämitä nauteyätŋqe, tqukä?” E äwäpiyä iunda hiŋuä äqunäukuwi, hikä iiŋä iqu, kätanäŋä qäyä hitaŋgqä-qe, qŋqaŋä mäpmäwänätaŋgi äquŋguwi. Itaŋga apäkä iua, Jisasi Ique pŋqä ekqä yämä äpaquväpiyäŋgaŋi, hikŋä gquä qäpaiqä hämänänäŋä imäkŋqä hŋqu, hipa ämuaŋgisa pmetaŋgi äqumbiyi, iŋgaŋi iua miiqä yäŋä ipu, äwäwa ikuwi.
I iqaŋguwäŋga, iqu iuauŋi, “He yäuŋuä miqä pampiyä” ätukqe. “He Jisasi Nasäretqätaŋä, zä-huätati äuequwä Iquenyqä hiŋuäŋqä äpqäuä. Iqu ae ävauqäqe. Hiŋuä qumbiyä! Äwäteqä täqiŋi, aaŋqä suänä. Iiŋä-qae, he äwäpu, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquau, (Pitä ique qäsä), tii tupiyä. ‘Iqu qua Galiliŋqä hiŋuiqä wäŋqiyä. Iqu ae etkqä-pa, he Ique iqi qumbŋqäuä’ tupiyä” ätukqe.
Iŋgaŋi apäkä iua zä ipu, yäuŋuä-yäuŋuä wiŋgaŋga, ämaqä pŋqä wiqeuta yäpaqä mäŋgisa ätimäupiyi, iqisaŋi zä äväma äukuwi. Iua äwäpiyäŋgaŋi, zä yqänä iqäwäpu, ämaqeuŋi mätquä ikuwi.
Jisasi Iqu, Mäliya Maktälataŋä ii äwimakqeŋqä Pipa Grikä pmeqeuqä kukŋuä iu äqänäŋqä huiuŋi, kukŋuä hiqŋqä 9 iuta 20 buŋqe, maqŋqä eänä. Näqŋqä-täŋä kuapänäŋi, Makä iqu maqiyqä ikqeŋqä kŋuä indqänätqäŋä.
Jisasi Iqu hiunji kiŋganäŋä iqueuä ziŋuä matqäŋga ävauqetaŋi, Mäliya Maktälataŋä ii-ganä äwimakqe. Iiŋi, dŋä quvqä 7 tqäutaŋgi, Iqu huätä ändowatkqe. 10 Itaŋi ii äwäqe, ämaqä, Iqutä anä ikämiŋuwä iqua, huäqä-huŋqä ämepu, kŋuä qiyätqätaŋguwä iu äwimetä, awä ätukqe. 11 Ii, “Jisasi Iqu häŋä pmetaŋgi, äqunäŋänä” tquaŋgi äwiyäpiyä-qe, qu, “Ii quaŋgä ätqiyä” kŋuä äwikqe.
Jisasi Iqu, Iqueqä ämaqä hŋquaqui äwimakqeŋqä Lukä 24:13-35
12 Itaŋi huizi, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä hŋquaqu, aŋä-himqä iutaŋi äväma, qaŋä wätqätaŋginyäŋga, Jisasi Iqu, iquaquiŋi huitaŋä-qu imäknä äwimakqe. 13 Iquaqu aŋgumä äwiyi, huizi iquauŋi, iquaqui wimeqaŋgqeŋqä ätukiyi. I tquaŋgiyä-qe, iqua, “Iquaqu quaŋgä ätqinyqä” kŋuä ämakuwi.
Jisasi Iqu, Iqueqä ämaqä iquau äwimetä, wäuŋuä äwikqeŋqä§ Matiu 28:16-20; Lukä 24:36-49; Jonä 20:19-23
14 Itaŋi Iqu, wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä 11 iqua, ymisaŋä änäpu pmetaŋguwäŋga äwimakqe. Iqu äwimeqe, ämaqä, Ique häŋä aŋgi pmetaŋgi hiŋuä äquŋguwiŋqä qäyä ätquaŋgä, ga “Qu quaŋgä änatqäuä” ätuäpu pmetaŋguwiŋqä, Iqu, “He nyuäŋä woyqä imbu, quuvqä maeqiyqe, suŋqä itqäŋäuä?” ätuätä, yäŋänäqŋqä ätukqe. 15 Itaŋga Iqu iquauŋi, “He qua äwitqutäŋqä-pa kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi äma äwäpu, ämaqä eeqänäŋä iu awä tupŋqeqä” ätukqe. 16 “Ämaqä quuvqä eqiyätä asŋä ämeqä iqueŋi, Goti Iqu häŋä iqumuatäniqe. Itaŋga ämaqä quuvqä maeqiyqä iqä iquenyqe, Goti Iqu, ‘Häŋä mäpmeqä yäŋqiyä’ täniqeqä.
17-18 Ämaqä quuvqä eqiyquwä iqua, wäuŋuä ämaqä mimäkqänäŋä tiiŋi imäkäpnuwi. Nyaqä yoqeta, dŋä quvqä huätä ändowatpnuwi. Iqua kukŋuä änyä-häŋi ätpnuwi. Quwqä hipaitä qämakä a ämaqätpnuwi. Eqä quvqä ämbqe, qui mäwimäkqä yäniqe. Itaŋga ämaqä täŋä-yaqä witaŋgpqeuŋi, hipae haqeqi äwiyquwi, äŋguä imämbnuwiqä” ätukqe.
Goti Iqu Jisasi Iqueŋi, qäukuä yätuŋqä ätuma ekqeŋqä* Lukä 24:50-53, Wäuŋuiŋqä 1:9-12
19 Naqä Jisasi Iqu, iquauŋi kukŋuä qäpu tquaŋga, Iqueŋi qäukuä yätuŋqä ätuma ekqe. Itaŋga Iqu Goti Iqueä hipa ämuaŋgisa äpmakqe. 20 Iŋgaŋi Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua im-imä äwäpu, kukŋuä awä ätuäkämiŋuwi. Kukŋuä naqä-qakuä hitaŋgqeŋqä motquapŋqe, Naqä Iqu yäŋänäqŋqä vqaŋgi, iqua ämaqä mimäkqänäŋi imäkäkämiŋuwi.

*^ Matiu 28:1-15; Lukä 24:1-12; Jonä 20:1-18

16:8 Pipa Grikä pmeqeuqä kukŋuä iu äqänäŋqä huiuŋi, kukŋuä hiqŋqä 9 iuta 20 buŋqe, maqŋqä eänä. Näqŋqä-täŋä kuapänäŋi, Makä iqu maqiyqä ikqeŋqä kŋuä indqänätqäŋä.

16:11 Lukä 24:13-35

§16:13 Matiu 28:16-20; Lukä 24:36-49; Jonä 20:19-23

*16:17-18 Lukä 24:50-53, Wäuŋuiŋqä 1:9-12