24
Jisasi Iqu, qua buta aŋgi ävaukqeŋqä* Matiu 28:1-15; Makä 16:1-11; Jonä 20:1-18
Hiunji hapä pmeqä ae äpäwqaŋgaŋi, ziŋuä matqäŋgaŋi, apäkä iua nätmatqä näwinyä ae imäkekuwi ämapiyi, ämaqä qua ekuwä duŋqä äukuwi. 2-3 Qu iqi ätimäupiyi, hikä qua hovqä iuŋi mäpmäwänätaŋgi äqumbiyi, yäpä yäŋgisa äpeyäpu, Naqä Jisasi Iqueqä huiwi mäwiqä itaŋgi äquŋguwi. Qu iiŋä äqumbiyi, kŋuä kuapänä indqänäpu pmetaŋguwäŋga, ämaqä hŋquaqu, gquä hämänäŋä we-huŋqä ipŋqä, qäqiqi maqänä ätqäukiyi. I tqäuqaŋgiyäŋga, apäkä iua zä ipu, hipeŋuä qua bu epu äpmakuwi. Itaŋga ämaqä iquaqu tii ätukiyi. “Ämaqä häŋä Iquenyqe, he ämaqä pizqä iqua wiqeuŋi, suŋqä qävqä itqäŋäuä? Iqu täqi mäwiqä inä, ae ävauqeqä. Mä Galili du yqänä äpmeqäŋga, kukŋuä etkqeŋqä kŋui aŋgi hiyätŋqeqä. Iqu tiiŋä äyä etkqeqä. ‘Qu Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqueŋi, suqä quvqä imäkqä iquauä hipa iqi wipnuwiqä. Itaŋga qu Ique zä-huätatä huepnuwiqä. Hea hŋquaqu äwitqe, hŋquququeŋi aŋgi vauniqeqä’ ” ätukiyi. I tquaŋgiyäŋga, iua Jisasi Iqu ätukqeŋqä kŋuä äwimakqe.
Iua iuŋi äväma äupiyi, ämaqä 11 iquautä, ämaqä huizi iquautä, nätmatqä hiŋuä äquŋguwiŋqä awä ätukuwi. 10 Apäkä, ämaqä Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquau, kukŋuä ätukuwä iua, ii tiiŋi. Mäliya Maktälataŋä ii, Jonai, Mäliya Jemisi iqueqä känäu, itaŋga apäkä huizi iuautä anä äpmamiŋuwä iuatä, iuayi. 11 Apäkä iuauqä kukŋuiŋqe, ämaqä iqua, “Kukŋuä qämä-qämä iŋqä änatqäuä” kŋuä vqaŋgi, quuvqä maeqiyqä ikuwi. 12 Quuvqä maeqiyqä ipiyitaŋi, Pitä iqu pämä ätqäuqe, qua ekuwä iuŋqä tnäŋä äwäqe, qoŋä äuktäutä, yuä huäqä äutäpu ekuwinä witaŋgi äquŋgqe. Iŋgaŋi iqu nätmatqä iiŋä äqunätäqŋqä kŋuä kuapänä indqänätä, aŋgi äukqe.
Ämaqä hŋquaqu, Emiyasiŋqä äukiyiŋqä Makä 16:12-13
13 Itaŋga hiunji asä iqueŋi, wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä hŋquaqu, aŋä-himqä hmbinyqä äumiŋiyi. Aŋä ipiyqä yoqe, Emiyasiyi. Jerusälemätaŋi, kiŋä namji (11 kilomita). 14 Iquaqu qaŋä äwäsiyäŋgaŋi, nätmatqä eeqänäŋä ii ätimäukqeŋqä kukŋuä ätqämuiŋiyi. 15 Iquaqu yatŋqä iŋgäwätqätaŋgiyäŋga, Jisasi Iqu iquaqu-täŋä qäqiqi äpätä, qaŋä anä äumiŋuwi. 16 Iquaqu Jisasi Ique hiŋuä äqunyiyä-qe, “Tä, Jisasi Iqueqä” kŋuä mindqäŋqä ikiyi. 17 Iŋi Iqu iquaqui tii ätukqe. “Qe qaŋä äpäsiyäŋgaŋi, squä-suaŋqä tätqäŋinyqä?”
Iqu yatŋqä e vqaŋga, iquaquvqä hipeŋui huäqä-huŋqä-quaqu ätqäukiyi. 18 Itaŋi, iquaquisaŋä hŋqu, iqueqä yoqe Keleopasi iqu, kukŋuä kimaŋi tii ätukqe. “Ämaqä, aŋä-himqä huitaŋä-huitaŋä Jerusälemäŋi kuapänä äpmeŋuwä iutaŋi, nätmatqä täŋga ätimäuqeŋqe, Sinä qätä mäwiyqä iŋätanä?” ätukqe.
19 Iqu i tquaŋga, Jisasi Iqu, “Squä nätmatqäwa?” ätukqe.
Iquaqu kimaŋi, “Nätmatqä Jisasi Nasäretqätaŋä Ique äwimeqeŋqä ätqueä” ätukiyi. “Iqu hiŋuä-tqä-qu eä, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqisä, qokä-apäkä iuqä hiŋuä iqisä, wäuŋuätä kukŋuätä, yäŋänäqŋqä imäkqä Iqueqä. 20 Neyaqä hiqäva-imäkqä naqä iquatä, ämaqä naqä huizi iqua-pqätä, qu Ique päkpŋqä kukŋuä ämitäpu, ämaqä iquauqä hipa iu ävquwiŋqätä, Ique zä-huätatä äuequwiŋqätä, ätätqäŋueä. 21 Kiŋganäŋi ne Ämaqä Iquenyqe, kŋui tiiŋä indqänätuŋque. ‘Ämaqä Tqu, qokä-apäkä Israitqä iqune aŋgi inätumeqä Iquvqä.’ Itaŋgi kukŋuä hŋqu inänji. Qu Ique äpäsquwäŋgaŋi, hea hŋquaqu ae äpäwqe, hŋqu täsuänä. 22-23 Iŋi täŋgaŋi, apäkä nesaŋä hnjua, yäuŋuä-yäuŋuä iŋqä inemäkqäuä. Zä-hiŋuä maqŋqäŋga, qua equwä duŋqä äwäpu, Iqueqä huiwi hiŋuä moquŋqä ipiyi, ne änemepu tii änatqäuä. ‘Ne Goti Hanjuwä Iqueqä eŋätqä hŋquaqunä äqunäŋunä. Iquaqu, “Iqu häŋä äpmenä” änatqinyqä’ änatqäuä. 24 Itaŋga ämaqä nesaŋä hŋqua, qua equwä iuŋqä äupiyi, apäkä iua änatquwä-pa, e äqunäŋäuä. Iqua Iqueŋi hiŋuä mäquŋquä iqäuä” ätukiyi.
25-26 I tquaŋgiyäŋga, Iqu kimaŋi, “Qeyaqä kŋuä indqäŋqe, hmanjqä” ätukqe. “Kukŋuä hiŋuä-tqä iqua ätkuwä eeqänäŋi, naqä-qakuä ätimäuqeŋqe, suŋqä maqŋqä eŋinyqä? Qu Kraisi, Goti Hanjuwä Iqu ämineyätŋqä ätekqä Iquenyqe, ‘Täŋä-huŋqä tä ganä ämeqe, qänakndaŋi yoqä naqä meniqeqä’ äqäkuwiqä” ätukqe. 27 I ätuäqe, Iqu kukŋuä Mosisi iqutä, hiŋuä-tqä eeqänäŋä iquatä, bukiu äqiyäuŋuwiŋqä ätipäqiyätä, awä ätukqe. Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iu Iqueqä-kiuäŋqä ätä äqänäŋqeŋqä, qakuä eeqänäŋi ämotquakqe.
28-29 Iŋgaŋi qu aŋä iquaqu pmayŋqä-täŋä qäqiqi ätimäupiyi, Jisasi Iqu äwätŋqä imäkŋgaŋga, iquaqu, “Mäptqä ae äwiqe, hea hiätŋqä iqäqä-qae, Si yesä anä pmetuŋqueqä” ätukiyi. I tquaŋgiyäŋga, Iqu iquaqutä anä pmapŋqänä, aŋä yäpä yäŋgisa äpaqukqe. 30 Qänakŋi, Iqu buayä bŋqä, iquaqutä iquvaŋiu anä äpmapiyi, Iqu buayä ämeqe, Goti Hanjuwä Iquenyqä ‘äŋguiqä’ ätäqe, äkutätä, iquaqui vätŋqä ipäqäkqe. 31 Iqu ävätŋqä iqaŋga, iquaquiyqä hiŋui äŋguä äqänyiyi, “Tqu, Jisasi Iqueqä” näqŋqä ämakiyi. Iŋgaŋi Iqu maqänä imatneqaŋga, iquaqu Iqueŋi, hiŋuä mäquŋquä ikiyi. 32 E imatneqaŋga, iquaqu, “Ne hänaqeu äpätaqäŋgaŋi, Iqu ye kukŋuä äyätapätä, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi kukŋuä qakui ämäyätqueqaŋgqäŋga, yeyaqä äwqe, tä hänaqä eŋqä-pa äyasqeqä” ätŋgiyi. 33 I ätniyi, iquaqu Jerusälemäŋqä aŋgumä maqänä äukiyi. Iqi ätimävi, wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä 11 iquatä, ämaqä huizi iquatä, aquvä äqämbu pmetaŋgä äwimakiyi. 34 Äwimeqaŋgiyäŋga, qu iquaqui, “Naqä-qakuiqä. Naqä Iqu aŋgu ävautä, Saimonä ique äwimeqiyä” ätukuwi.
35 Itaŋi, iquaqu nätmatqä eeqänäŋä hänaqä du äwimakqeŋqä awä ätukiyi. Itaŋga iquaqu, “Ye Iqueŋi, buayä yätapqaŋganä hiŋuä äqunäŋueä” ätukiyi.
Jisasi Iqu, Iqueqä ämaqä iquau äwimakqeŋqä Matiu 28:16-20; Makä 16:14-18; Jonä 20:19-23
36 Qu kukŋuä i tqämanätqätaŋguwäŋga, Jisasi Iqu iquauä awä iqi ätqäukqe. I ätqäuqe, “Heqä äwqä haŋuä enyänä” ätukqe. 37 I tquaŋga iqua yäuŋuä ipu, ‘Hikuapqeqä’ ätäpu, zä ikuwi. 38 Iwä Iqu tii ätukqe. “Äwqä haŋuä miŋqä, kŋuä kuapänä suŋqä indqänäpu pmeŋäuä? 39 Nyaqä hipaitä, yukitäŋi, hiŋuä qumbiyä. Ii nyinjqä. Nyaqä huiwiu a äminyiyäpu, näqŋqä mapiyä. Nyi guwä-täŋä, yäŋä-täŋunjqä. Hikuapqä iqua, iiŋäqua manä” ätukqe. 40 Iqu iiŋä ätuäqe, Iqueqä hipaetä, yukitä ämotquakqe. 41 Iqua aquvänä ipiyä-qe, “Naqä-qakuätiyä? Quaŋgitiyä?” kŋuä indqänätqätaŋguwäŋga, Iqu, “He buayä hui ämeŋäuä?” ätukqe. 42 Iqu e tquaŋga, iqua hämapäkä häkiyä äyäqäkuwi, hŋgiŋi, Ique äwikuwi. 43 Iqu ämotauqe, iquauqä hiŋuä iqisa äŋgqe.
44 Iŋgaŋi, Iqu tii ätukqe. “Nyi hesä yqänä äpmamäŋgaŋi, ‘Kukŋuä eeqänäŋä Nyinyqä, bukä Mosisi iqu äqäkqeutä, hiŋuä-tqä iqua äqäkuwiutä, apqä tqä iqua äqäkuwiutäŋi, ii naqä-qakuinä timäuniqeqä’ äyä etmiŋqeqä” ätukqe. 45 Iiŋä ätuäqetaŋi, iqua Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iu äqänäŋqeŋqä qakuä eeqänäŋiŋqä näqŋqä mapŋqä yätamäkqä äwikqe. 46 Ga tiiŋä-pqä inä ätukqe. “Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, tiiŋä ätä äqänänä. ‘Kraisi, Goti Hanjuwä Iqu ämeyätŋqä ätekqä Iqu, täŋä-huŋqä meŋqiyä. Itaŋga qua äptepqä duŋi, hiunji hŋquaqu äwitqe, hŋquququeŋi, aŋgi ävauŋqiyä. 47 Itaŋga ämaqä eeqänäŋä iuŋi, qu Iquenyqä awä tpuŋqäuä. Ämaqe, quwqä kŋuä äkunmäkmbu, suqä quvqe ävquatämäuqeŋqätä, Goti Hanjuwä Iqu äwqä haŋuä imäknätä, quwqä suqä quvqe huätä mamäuqeŋqätä awä tpuŋqäuä. Kukŋuä awi, Jerusälemä iu ganä tpuŋqäuä’ ätä äqänänä. 48 He nätmatqä tä hiŋuä äquŋguwiŋqe, awä-tqä-quenä epŋqeqä. 49 Nätmatqä äŋguänäŋä Apiqu etapäniŋqä ätkqe, Nyi henyqä ändowatmqänä. He, yäŋänäqŋqä qäukuä haqä yätutaŋi emetqäŋgaŋqä, aŋä-himqä täu pmetpŋqeqä” ätukqe.
Goti Iqu, Jisasi Ique, qäukuä yätuŋqä ätuma ekqeŋqä§ Makä 16:19-20, Wäuŋuiŋqä 1:9-12
50 Jisasi Iqu Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauŋi, aŋä Betani iuŋqä ätuma äukqe. Iqi ätimäupiyi, Iqueqä hipa haqä yätqä eätä, Goti Hanjuwä Iqu, iquau äŋguä miwiyätŋqeŋqä tääqä ätukqe. 51 Iqu e ätuäqe ävämeqaŋga, Goti Hanjuwä Iqu qäukuä haqä yätuŋqä ätuma qe ekqe. 52 Iŋgaŋi iqua qoŋä äuktäupu, Iqueqä yoqe haqeu ämamäupiyi, aquvänä ipu, Jerusälemäŋqä aŋgi äukuwi. 53 Iŋgata-tiŋi, iqua hiunji ique-ique, hiqäva-imäkqä aŋä ququawiu äpmapu, Goti Iquenyqä “äŋguiqä” ätäpu, Iqueqä yoqe, haqeqä ämamäumiŋuwi.

*^ Matiu 28:1-15; Makä 16:1-11; Jonä 20:1-18

24:12 Makä 16:12-13

24:35 Matiu 28:16-20; Makä 16:14-18; Jonä 20:19-23

§24:49 Makä 16:19-20, Wäuŋuiŋqä 1:9-12