Pangamologame Mirarea
Abba Ka i a pangamologa inte nga kaling ae Girik ora mirana roma, “Tama” (Mak 14:36).
Agau Tuna Nga pangamologa palu ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna Iesus ke patoe i muni ka gia laekia ae “Agau Tuna” (Mat 9:6).
agau e toe Nutu kaona Ka i a agau a Tok Pisin patoe ka “poropet”.
akumangngatulu Ka i a agau ora agau tetoto kolitotokale ta i a akumangngatulu ae i.
angga Ka i a oru eke tamalilu kia ta pelau lona ta manang konang kia. (Ibu 6:19).
altara Ka i a pala matana te ore nga tungnge tungame te Nutu ngia (Mat 5:23).
Aleluia Ka i a pangamologa e nga kiningpataenge Nutu giana oreke rave nga kaling ae Iburu (Pang 19:1).
Anaka Ka i a kaning te e bollau orae Israelme ke baia (Ion 10:22).
aposel Ka mirana roma, ka i a agau orae Iesus Karais kanna mannangana.
Aram Ka i a agau e kapunu ae Nutu koipage (Luk 3:38).
arap Ka i a balingvolo matana te (Pang 5:8).
Aravunglelekana Ka i ae Iesus Karais a i a agau ae Nutu baꞌe ta i ravunglelenge ragau ka matengana.
Aron Ka i a piris te ore pala (Luk 1:5).
Avolau E Bollau Ka i ae Nutu a i kena mana (Ion 17:3).
bali Ka i a pailli matana te kanna ore nga kaninge (Ion 6:9).
barangalele ae Iesus kanna Ka i a agau e lolakurumea Iesus ora Tok Pisin patoe ka risaipel (Mat 5:1).
Beelsebul Iurame keke patoe kannu reke sosoali kelangpatali ae ri kae Beelsebul (Luk 11:15).
Betleem Ka i a maga kunna te ngallo ngae Israel, ba ka i a maga ae Iesus naname toapisigia ngia (Mat 2:1).
Elaisa Ka i a agau e toe Nutu kaona ore momo pala (Luk 4:27).
emeral Ka i a lollo matana ore kerkerangng base ma mao launa e kerkerangng (Pang 4:3).
Eroto Ka i a agau e kapunu nga gavman e nga Rom ngallo ngae Galili ka inae Iesus momo nga mogalo laekia e ngape (Luk 3:1).
Gebriel Ka i a anggelo ae Nutu kanna (Luk 1:19).
Galili Ka i a mogalo inte ngallo ngae Israel (Luk 2:4).
gerep Ka i a oalo matana te kanna (Mat 7:16).
giren Ka i a pailli matana te kanna ore nga kaninge (Mat 12:1).
Girik Ka i a kaling ae Girikme. Ba nga ina papatu ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna “Girikme” ke ruge ragau kinung ra sana ri ra Iura.
Gomora Ka i a maga kunna te e bollau e pala ba ragau reke momo ngia ka baingareanganame reke sosoali raumana, minmina nae Nutu ke kauue maga kunna laeala ka sia (Mat 10:15).
Iburu Ka i a kaling ae Iurame.
Iekob Ka i ae Iura sisiukerea te a giana tetoto nge Israel.
Iesus Ka i a agau ae Nutu baꞌe ta i ravunglelenge ragau.
Ilaia Ka i a agau e toe Nutu kaona ore momo pala (Luk 4:26).
Ion Ka i a Ion tetoto a i a barangalele ae Iesus kanna. Bae Ion laekia ke patoe i muni kae “agau ae Iesus materaumane” (Ion 13:23).
Ion E Nga Pangamagoe Ka i a agau ae Nutu baꞌe pala ta salange pamau ae Iesus (Mat 3:3).
Ierusalem Ka i a maga kanna e bollau e kapunu ngallo ngae Israel (Luk 9:51).
lollo a emeral Ka i a lollo te a kera (Pang 4:3).
lollo a iaspa Ka i a lollo te a kera (Pang 4:3).
lollo a konilian Ka i a lollo te e tente (Pang 4:3).
Iona Ka i a agau a lonapatokona te Nutu ore kuma ka mono e bollau raumana pala (Mat 12:37).
Ioran Ka i a me te ngallo ngae Israel (Luk 3:3).
isi Ka oreke paluvapaꞌe beret kia ba pala ta agau tuvange beret, na i nge pulia isi isunte mana nga beret laeala, na isi inaeala nge sase beret karolu na nge paluvapaꞌe (Mat 13:33).
Israel Ka i a Iurame sisiukerea te ora giana tetoto nge Iekop, ba nga ina papatu ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna gia laekia ae “Israel” ke ruge Iekop sivuna memena kinung (Mat 2:6).
Iura Ka i a Iekop tuna te ba ka i a gia te eke patoe Israelme kia.
Iurea Ka i a porovins te ngallo ngae Israel.
kamele Ka i a posi a marana e bollau ora sinna ma oso o bulmakau (Mat 3:4).
Kaning E Bollau E Nga Beret A Sana Kana Isi Ka i a kaning te e bollau ore nga Iurame loreagaliungana ta inae Nutu ravumalage sisiukerea memena nga inaeala eke patoe kae Isip. Iurame keke baia kaning laekia ka kae lima ba lua ka pesingmatana kenakena. Ba bole keke baia kala nga kaning laeala e bollau eke patoe kae Paska.
Kaning E Bollau E Nga Balvaleme Ka i a kaning te e bollau ore nga Iurame loreagaliungana ta ina sisiukerea memena ke taliliu kalaoveka nga ina a sana ragau ngia beke mommo nga balvaleme mana (Ion 7:2).
Kannu E Tupu Ka i ae Kannu Ae Nutu (Mat 1:18).
Karais Ka i a agau ae Nutu kanna a i baꞌe ta ravunglelenge ragau (Luk 2:11, 4:41).
konilian Ka i a lollo matana te ore tente (Pang 4:3).
lamana e toakala Ka i a ollaeala a Tok Pisin patoe ka “glori”.
Lau Ae Nutu Kanna Ka i a pangamologa rae Nutu kanna onreke pa rea pala ngallo nga laume.
laion Ka i a minoto e bollau raumana ora pinolo (2Tim 4:17).
Livai Ka i a Iekop tuna te ba Livaime ka ri ra ragau re nga mata te nga Iurame.
lollo a salapa Ka i a lollo e ngango ora koina bona ine toto (Pang 9:17, 19:20).
lulu a sana puna Ka i a malle eke patoe kae Abis ba malle a Nutu pulakale oru reke sosoali ngia (Luk 8:31, Pang 9:1).
malle a sia e pamiralali passavele Ka i a malle laeala a Tok Pisin patoe kae “el” o “sia” (Luk 12:5, Mat 5:22).
mana Ka i a beret matana te ae Nutu tunge ta Israelme pala ineke momo nga ina a sana ragau ngia (Ion 6:31, Pang 2:17).
mannsalala Ka tongana kena mana ma balvale (Mat 17:4).
Mesaia Ka i a agau ae Nutu baꞌe eke patoe kae Karais (Mat 17:10, Ion 1:41).
mateng a lua Ka i a kae laeala e ngarume ina ragau ra sana loreapatokona te Karais ke la loanga ta malle a sia e pamiralali passavele (Pang 2:11, 20:14).
Nasaret Ka i a maga kunna e bollau ngallo ngae Israel, ba ka i maga ae Iesus lele bollau ngia (Mat 2:23).
Nikolasme Ka ri ra ragau reke loakurumea agau a giana nge Nikolas pangalomatananganame. I ka i a agau e momo pala ore palomatantane ragau ta ri kelange bainga reke sosoali raumana ma ri ra oru reke pepe mana. Ba ke role roma, ngaroma ragau ngeke bai ta tungnge tunga ta nutu ra goanga o ngaroma ngeke bai ta kumangng ka bainga ra mukurea kala nga ravale o rapanung, na ka sana otte e soali nga ollaeala (Pang 2:6).
Nutu Ka i ae Nutu a i kena mana ba kaomannmannangana kia (Ion 17:3).
Nutu kelangapatalingana Ka ri ra reke lolakurumea Nutu lonangana.
Nutu lonangana Ka i a bainga rae Nutu mate rea.
Nutu mallena nga tava Ka i a malle a Tok Pisin patoe ka “even” (Mat 21:1).
oliv Ka i a bega matana te kanna ore nga kaninge.
plaua Ka oreke umma ka beret kia (Mat 13:33).
Pamau E Loa Te Nutu Ka i a pangateningkala e te Iesus Karais (Ion 14:6, Apo 9:2).
Pana Tangulelu Ba Lua Ka ri ra barangalele rae Iesus kanna ra i toro rea (Luk 6:13).
Paska Ka i a kaning te e bollau ore nga Iurame loreagaliungana ta inae Nutu ravumalage sisiukerea memena nga inaeala eke patoe kae Isip. Ka i a kae ina balekaina kenakena nge ri ngeke balia sipsip goekia te na ngeke kania (Luk 2:41).
Parisio Ka ri ra ragau matana reke balitotoalla ta Iurame sisiukerea baingareanganame (Luk 5:17).
Pentekos Ka i a kaning te e bollau orae Iurame ke baia ka kae a tangulelu ba lima ngarume nga Paska (1Kor 16:8).
Pero Pala na re ngae Isip keke patoe kelangpatali rae ri kae “Pero” (Apo 7:10).
Pilatus Ka i agau e kapunu nga gavman e nga Rom nga porovins e ngae Iurea ka inae Iesus momo nga mogalo laekia e ngape.
piris Ka ri ra ragau reke taoamugmuga kae Iurame nga malle nga kavang.
piris e kapunu Ka i a piris e kapunu orae Iurame.
Rabai Ka mirana roma, “apangalomatanakana” nga kaling ae Iburu (Ion 1:38).
ra baingareame ke tupu Ka ri ra ragau rae Nutu pato rea ka reke tupu nga raguna kurumea lopatokona ae ri te Iesus Karais (Rom 3:22).
ra lopatokonakana te Karais ginungarea Ka i a ollaeala a Tok Pisin patoe ka “sios” (Mat 16:18).
reke tupu Ka ri ra ragau rae Nutu pato rea ka ragau reke tupu nga raguna kurumea lopatokona ae ri te Iesus Karais (Rom 3:30).
resalla ore nga baling Ka i a resalla e nga baling ora kana ka mataname ka ri lua (Ion 18:10).
Revit Ka i ae Israel kelangpatali ae ri pala.
ronki Ka i a posi a marana ora sinna ma oso te (Luk 10:34).
Sabat Ka i a kae ae Iurame nga pannang ba kavang.
Saion Nga ina palu ngallo nga Lau Ae Nutu Kanna gia laekia ae “Saion” ke rorolea pangamologa e ta maga kunna e bollau ae Ierusalem, ba nga ina palu ka i a pangateningkala e ta ragau ra Iurame (Mat 21:5, Rom 9:33).
Sairon Ka i a maga kunna e bollau e pala orae Nutu kauue kurumea kavangareangana ta nutu ra goanga (Luk 10:13).
Sameriame Ka ri ra ragau ra kelangpatali te ravu rea nga ina pattoto na ke ulo rea nga Iurame mogalo rae ri. Ba ka ri ra ragau ra Iurame ke sane ke palipulikinung rea kala nge ri (Ion 4:9).
Sarusi Ka ri ra piris matana te e ngae Iurame pala (Mat 3:7).
sinagog Ka i a bale ae Iurame e nga kavang ba patonge pangamologa ae Nutu kanna (Mat 4:23).
Sisa Pala na re ngae Rom keke patoe kelangpatali rae ri kae “Sisa” (Luk 2:1).
Solomon Ka i a Revit tuna te ba ka i a Israel kelangpatali ae ri pala, ba lonamatanangana ke pe raumana nga ragau kinung (Luk 11:31).
Sorom Ka i a maga kunna te e bollau e pala ba ragau reke momo ngia ka baingareanganame reke sosoali raumana. Minmina nae Nutu ke kauue ka sia (Mat 10:15).
Taia Ka i a maga kunna e bollau e pala ae Nutu kauue kurumea kavangareangana ta nutu ra goanga (Luk 10:13).
Tarangalu Ae Solomon Ka i a malle te e ngapotu nga bale nga Tempel ora kana ka maisime ba kunna. Ka i a malle ore nga ragau ta ri tarangalu ngia (Ion 10:23).
tarampet Ka i a oru eke isoe a maina ma buu. (1Kor 15:52).
tempel Ka i ae Iurame bale ae ri e nga kavang ore momo ngallo ngae Ierusalem pala, ba ka i a bale te a kana ka bilingana papatu. Bale bilingana te ka ora ragau ra sana ri ra Iura ta ri banga ka oru matantana nga baina Iurame ngeke tungu rea ma tungame te Nutu (Luk 1:9).
torong Ka i a ollaeala a Tok Pisin patoe ka “holi” (Luk 1:49).
uit Ka i a pailli matana te kanna ore nga kaninge (Mat 13:25).