18
Yesu roru kipebuŋ.
Mat 26.47-56; Mak 14.43-50; Luk 22.47-53
Yesuji buŋo oi miforeru kiŋariŋpuine oga yabeme siti bokeru rakaru obu tinaine Kidron petigaru aribe roperu kaesesu mo peya, oo rabuŋ. Yesu eru iŋore kiŋariŋpu yoŋoji jijiki oo tumaŋgaru gobuŋ. Ore eru Judas babae bateiŋgo eya, iŋoji oŋuakoŋ kaesesu oi soine maneya.
Soriŋ gio siŋaŋ eru Farisi (Kadi buŋore yameŋyameŋ) yoŋoji boji sorinde sa siŋaŋ (sikiriti) goine sore yabebi Judasji oi eru gawmande mamari ŋi kubu mo oga yabeme moko warebuŋ. Yoŋoji doi lambe eru tebe damuyaŋuŋ baru wareru kaesesugo wapebuŋ. Wapebi Yesuji ya sosowo oŋu fuke teiŋ, oi soine maneya ore eru pakereru totogo wareru iŋi weu yareya, “Ŋoŋo more baagobi?”
Weu yareme iŋi bokiriebuŋ, “Niŋo Yesu Nazaret rauine baagobeneŋ.” Bokiriebi iŋi yajiya, “Noŋ oi yo.” Judas babae bobo ŋi iŋoji oŋuakoŋ yoŋoke dimaya.
“Noŋ oi yo.” Yesuji buŋo oŋu yajime ŋaŋadi raku moreŋgo rinduŋgaru waki yabeko. Oŋu ebi moke weu yareya, “Ŋoŋo more baagobi?” Weu yareme mibuŋ, “Niŋo Yesu Nazaret rauine baagobeneŋ.”
Oŋu mibi bokirieya, “Noŋ oi yo, ŋajibe manegobi. Ŋoŋo noŋ baa nugobi ine, ŋi yo soine boke yabebi ranimiŋ.” Rone oŋga wosiru kiŋariŋpuine yoŋore buŋo mo iŋi yajiya, “Ŋiŋigo nonde meo rua yabende gogobi, nonji oi maŋgo eyareko gobe yoŋoreone moji mo so jibugaya.” Buŋo oiji foriineke fukeiŋ ore Yesuji minebobopuine yoŋore buŋo oŋu miya.
10 Oŋu miko Saimon Pitaji jigore siqo sogo baru goya, iŋoji oi goyoŋineone poreru soriŋ gio siŋaŋ qoruinere kiŋaŋ ŋi qaku kajeine furoine obe kemukume wakiya. Kiŋaŋqoqo ŋi oi tinaine Malkus. 11 Oŋu eko Yesuji Pita iŋi mitiga teya, “Go jigore siqo sogo oi moke ruande goyoŋgoo rakaine. Mamaneji joisererende popu obu dugborogboroke nonde biŋe qaya, oi soine maneru karieru mai gabemiŋ.” Oŋu.* Mat 26.39; Mak 14.36; Luk 22.42
Yesu ruabi Anasre jiŋo maio dimaya.
12 Mamari siŋaŋyaŋunji miko mamari ŋi kubu eru Juda yoŋore mendi siŋaŋ (sikiriti) yoŋoji Yesu roru kipebuŋ. 13 Kipebi roru rone soriŋ gio siŋaŋ tinaine Anas iŋore pigo rabuŋ. Anasre kimo tinaine Kaiafas iŋoji soriŋ gio siŋaŋ qoruine fukeru gosa oo gio oi baku goya. 14 Kaiafasji rone Juda ŋiŋigo yoŋore uŋsowoŋ buŋo iŋi miya, “Ŋiŋigo kubu sosowo egu jibuga forenimiŋ ore ŋi moakonji niŋore eru komeko sagaiŋ.” Oŋu.* Jon 11.49-50
Pitaji Yesu fuŋgaru mugaya.
Mat 26.69-70; Mak 14.66-68; Luk 22.55-57
15 Yesu roru rabi Saimon Pita eru kiŋariŋ ogoine mo yokoji ŋadiyaŋuŋgo rabu. Raku ogoine oiji soriŋ gio siŋaŋ qoruine maneya ore eru soine afaine Yesu boyoberu morumboŋ pi sa maŋineo rakaya.
16 Iŋoji rakayayoŋ, Pitaji sa sakibe mendigo dimaya. Oŋu dimako kiŋariŋ ogoineji soriŋ gio siŋaŋ qoruine maneya, iŋoji sakibe rakaru mendi siŋaŋ ŋigo iŋoke buŋo ojime mendi rome Pita ogagaru sa maŋineo rakabu. 17 Rakaiŋgo ebire oo kiŋaŋqoqo ŋigo sa mendiine siŋaŋ gaya, iŋoji Pita ŋoneru iŋi weu teya, “Go fofori oŋuakoŋ ŋi iŋore kiŋariŋ yoŋoreone mo fukege me?” Oŋu weu teme maneru “Noŋ mata!” miya.
18 Kiŋaŋ ŋi eru mendi siŋaŋ (sikiriti) yoŋoji munaŋinere eru misi ruabi jaku uerereŋ eko furaku dimabuŋ. Oŋu dimabi Pitaji oŋuakoŋ yoŋore botugo raru misi furaku dimaya. Oŋu.
Soriŋ gio siŋaŋ qoruineji Yesu weu teya.
Mat 26.59-66; Mak 14.55-64; Luk 22.66-71
19 Soriŋ gio siŋaŋ qoruine Anas iŋoji Yesu weu teru iŋi miya, “Go ŋiŋigo uruŋu qaji yareru kiŋariŋpugo mo mo oga yaperu goege?”
20 Oŋu miko iŋi bokirie teya, “Noŋ damaŋ so totogo ŋiŋigoine ŋiŋigoine qaji yareru goboŋ. Juda kufufuŋ sosowo niŋoji boji soriŋgo roperu oŋgawowosi pinoŋuŋ so tumaŋgaegobeneŋ, noŋ oo dimaku qaji yareru goboŋ. Biŋe buŋo soŋsoŋine mo so miboŋ. 21 Nonji buŋo uruŋu ŋiŋigo qaji yareru gobe, wamore noŋ ore so weu narege? Nonji buŋo mikabe ŋiŋigo maneru gobuŋ, yoŋoji buŋonere koruŋ mane foregobi. Ore eru oi weu yarende sagaiŋ.”
22 Oŋu kerisie teyayoŋ, sorinde sa siŋaŋ (sikiriti) moji bembeŋgo dimaku Yesu mauineo qotimberu miya, “Soriŋ gio siŋaŋ qoruineji weu gareko go buŋo mosiine oŋuine wamore kerisie tege? Arambobogo tomiri.”
23 Oŋu miko iŋi bokirie teya, “Buŋo sembene minobo, oi nodunde sagaiŋyoŋ, buŋo foriine migo ine, wamore noŋ mo nuge?”
24 Oŋu bokirie teko Anasji Yesu soreru miko kipeine oŋuakoŋ meineo ŋeko ogaru soriŋ gio siŋaŋ qoruine Kaiafas iŋoreo rabuŋ. Oŋu.
Pitaji Yesu mugako ateine yoyoka eru yokaomo fukeya.
Mat 26.71-75; Mak 14.69-72; Luk 22.58-62
25 Saimon Pitaji misi furaku dimako goineji weuku iŋi ojibuŋ, “Go fofori oŋuakoŋ iŋore kiŋariŋpu yoŋoreone mo fukege me mata?” Oŋu ojikabi mugaru “Noŋ mata!” miya.
26 Pitaji soriŋ gio siŋaŋ qoruinere kiŋaŋ ŋi qaku kajeine kemukuko wakiya, iŋore tife kiŋaŋqoqo ogoine moji oi maneru weuku ojiya, “O goji kaesesugo iŋoke moko gokabire ŋone gube me uruŋu?”
27 Oŋu ojime Pitaji moke mugako damaŋ oo akoŋ qoquji fuŋgaru oŋgako maneya. Oŋu.
Yesuji gawana Pailotre jiŋomaio dimaya.
Mat 27.1-2, 11-14; Mak 15.1-5; Luk 23.1-5
28 Kae fufurere akoŋ Yesu Kaiafasre pigone ogaru wakiru Rom gawanare morumboŋ pigo rabuŋ. Juda yoŋoji maŋyaŋuŋ kejigaru bapeboriŋ egu fukekimiŋ ore manemeja maneru iŋi mibuŋ,* Rom gawman yoŋore Juda yoŋoji iŋi manesiŋ gabuŋ: Niŋo Rom yoŋore morumboŋ pigo ropebeneŋ maŋnoŋuŋ kejigako usuŋnoŋuŋ wakiko bapeboriŋnoŋuŋke fukeru ŋonemaiŋ kombande lama tiriine nokimiŋ ore embimbiŋgakimiŋ. Ore eru kae jiŋoo sakibe gobuŋ. “Ŋonemaiŋ kombande lama noiŋgo ore egu embimbiŋgakimiŋ.” Oŋu miku maneru yobiŋgaru gawanare morumboŋ pi maŋgo so ropebuŋ. 29 Ore eru gawana Pailotji sakibe wakiru ŋone yaberu iŋi weu yareya, “Ŋi yo iŋoji wamo baka bako buŋo miteku roru waregobi?”
30 Weu yareme bokiriebuŋ, “Ŋi oiji suroŋqoqo me sembene bobo ŋi mo so fukena ine, niŋoji mo yobu oi ogaru goreo so warenobeŋ.”
31 Oŋu bokiriebi Pailotji yajiya, “Ŋoŋo ŋoŋo-ŋaŋe buŋo koroineo ruame Kadi buŋoŋaŋunde so osoeru buŋoine mitariniŋ.” Oŋu yajiko maneru ojibuŋ, “Niŋoji ŋi mo komeinde buŋo mitarikimiŋ ore agi peko embimbiŋgagobeneŋ.” 32 Juda yoŋoji oŋu ojibi Yesu iŋoyoŋe kome uruŋure komeinde buŋo oi barariŋgaru miya, oŋuine oiji foriineke fukeya.
33 Pailotji Juda yoŋore buŋo maneru moke morumboŋ pi maŋineo roperu Yesu oŋga teme wareme iŋi weu teya, “Go Juda yoŋore kiŋ koito fukege me mata?”
34 Oŋu weu teme kerisieru iŋi weuya, “Buŋo oi gakere maŋgoone mige me goineji nonde buŋo oŋu miku migoo ruabi mige?”
35 Oŋu weume Pailotji bokirieya, “Yei! Noŋ Juda ŋi fukeru Juda yoŋore buŋo kitiŋgaego me? Mata yobu! Noŋ Rom gawana gobe gakere ŋiŋigopugo eru soriŋ gio siŋaŋ yoŋoji oga guru wareru nonde meo rua gogobi. Goji wamo ya ege?”
36 Oŋu bokirieme miya, “Nonde qorumande fuŋne oi moreŋ yoo so pega. Nonji morende kiŋ-sa more kiŋ koito fukenobo ine, nonde osigidapuji soine pakereru nonde eru jigo qanobuŋ. Jigo qaku nonji Juda minebobo yoŋore meo egu rakabemiŋ ore yameŋ keku jigo qabi oga nuiŋgo embimbiŋganobuŋ. Oi embimbiŋganobuŋyoŋ, nonde morumbonde fuŋne oi kae mogo pega. Noŋ moreŋ ŋi koito so fukego.”
37 Buŋo oi miko Yesu iŋi weu teya, “Go jibu ŋi ofoŋ fuŋ mo fukege, oi foriine me mata?” Oŋu weu teme bokirieya, “Noŋ ŋi ofoŋ fuŋ mo fukego, oi gake mige. Nonji buŋo foriine kitiŋgaku mitaniŋgabemiŋ ore eru moreŋgo wakiru fukeboŋ. Sosowo yoŋoji buŋo foriinere mobeo gogobi, yoŋoji nonde buŋo kaje ruaru maneegobi.”* Jon 3.14; 12.32
Yesu komeiŋ ore mitaribuŋ.
Mat 27.15-31; Mak 15.6-20; Luk 23.13-25
38 Oŋu bokirieme Pailotji igosisi eteru weuya, “Buŋo foriine oi uruŋu?” Oŋu weu teru moke Juda yoŋoreo rakaru korogo dimaku iŋi yajiya, “Nonji ŋi iŋore baka baaru mo so bofukego. 39 Mo so bofukegoyoŋ, nonde eebobo mo iŋi peko manegobi: Gosa so ŋonemaiŋ kombaŋ damaŋgo witi pigone ŋi moakoŋ ŋoŋore piruebe wakiega, oi manegobi. Ore eru Juda ŋoŋore kiŋ koito soine ŋoŋore piruebe wakiiŋ me mata? Ore eru ŋoŋo aŋiŋaŋunji uruŋu manegobi?”
40 Oŋu yajime bokirieru iŋi oŋgabuŋ, “Mata, oi matayoŋ, Barabas piruende niŋoreo wakiiŋ!” Oŋu oŋgabuŋyoŋ, Barabas iŋoji suroŋqoqo ŋi fukeru jigo oyowo mo qabuŋ, ore qoru fukeya. Oŋu.

*18:11: Mat 26.39; Mak 14.36; Luk 22.42

*18:14: Jon 11.49-50

*18:28: Rom gawman yoŋore Juda yoŋoji iŋi manesiŋ gabuŋ: Niŋo Rom yoŋore morumboŋ pigo ropebeneŋ maŋnoŋuŋ kejigako usuŋnoŋuŋ wakiko bapeboriŋnoŋuŋke fukeru ŋonemaiŋ kombande lama tiriine nokimiŋ ore embimbiŋgakimiŋ. Ore eru kae jiŋoo sakibe gobuŋ.

*18:37: Jon 3.14; 12.32