3
Yesu iurpe tomtom nama kaamaŋana pa aigule potomŋana
(Mt 12:9-14; Lu 6:6-11)
Indeeŋe aigule potomŋana toro tabe keten su pa i na, Yesu ilela lupŋana muriini mini, mi tomtom nama kaamaŋana ta, ni imbotmbot lela lupŋana tana. Mi tutu kan pakan, zin tireudut Yesu, beso ni iurpe tomtom tina pa aigule potomŋana, tonabe iwe le uunu be tiŋgal mataana pa. Tana Yesu iso pa tomtom nama kaamaŋana tina ma iso: “Maŋga mi mender la iwal biibi matan.”
Tona iwi zin tutu kan ma iso: “Mbulu pareiŋana ta ito kat aigule potomŋana ka tutu. Takam mbulu ambaiŋana, som takam mbulu sanaŋana? Tu'uulu zin tomtom, som tapasaana zin?” Yesu igiibi sua tina, mi zin len sua sa som. Timaane men. Lu 14:3 Tona igeede zin raama keteene malmal. Mi tamen leleene ipata pizin tomini. Paso ŋgar kizin imbol kat. Irao titooro zin na som. To iso pa tomtom nama kaamaŋana tina ma iso: “Swooro nomom.” Beso iswooro namaana na ambai. Tabe zin tutu kan tana timaŋga ma tizem lupŋana muriini, mi tila ma ziŋan zin wal ta tilae ki Erot na, tilup zin mi timbuuru Yesu kana be tipuni ma imeete. Mt 22:15+; Yo 5:16
Iwal biibi tito Yesu
(Mt 12:15-16; Lu 6:17-19)
To Yesu ziŋan naŋgaŋ kini tizem lele tina, mi tisula pa tai Galilea. Mi iwal biibi ki Galilea, ta tito zin ma ziŋan tila. Mi zin wal ta Yudea kan, Yerusalem kan, Idumea kan, mi zin wal pakan ta timbot Yordan pakaana mbaaga, mi lele pakaana ki kar Tiro mi Sidon na tomini, zin tileŋ Yesu uruunu pa uraata bibip ta ni ikamam ma iwedet na, to timap ma tila be tire i. Yesu ire zin wal biibi tana, to iso pizin naŋgaŋ kini be tire le wooŋgo sa be ise. Kokena iwal biibi tisala pini. 10 Pa ni iurpe zin meteŋan boozo ma nin ambai kek. Tana wal meteŋan boozomen tizorzooro ma tipusuksuk zin tomtom be tila tigarau i mi titeegi.
11 Mi zin bubuŋana sananŋan tire i na, titoptop su kumbuunu uunu, mi kalŋan izalla ma tiso: “O biibi, nu Anutu Lutuunu tau!” Mk 1:24,34; Lu 4:41; Ŋgo 19:15 12 Tamen Yesu iŋasaara zin mi ipeteke zin be tiswe i pizin tomtom pepe.
Yesu ipeikat naŋgaŋ laamuru mi ru ma tiwe lene
(Mt 10:1-4; Lu 6:12-16)
13 Kaimer to Yesu iwwa ma isala abal ta, mi iboobo tomtom pakan ta ni leleene iur pizin na, ma tila kini. 14-15 To ipeikat tomtom laamuru mi ru be tigaabi ma ziŋan tiwwa, mibe iŋgo zin ma tila tisoyaara Anutu sua kini. Mi ikam len mburan be tiziiri bubuŋana sananŋan pizin tomtom.
16 Zin laamuru mi ru ta ni iur zin pa uraata na, zan ta kembei: Simon (ni, Yesu ipaata zaana toro be Petrus), 17 Yems ziru tiziini Yoan (wal ru tina, Zebedi lutuunu bizin. Mi zan toro tipaata tisombe Boanerges. Zaana tana ka uunu ta kembei: ‘Lolo lutuunu bizin’.) Lu 9:54 18 To Andreas, Pilip, Batolomai, Matai, Tomas mi Yems toro, ta Alpai lutuunu i, Tadeus, Simon (ni igabgaaba zin wal ta tisombe tikam malmal pa Rom mi tiziiri zin na), 19 mi Yudas Iskariot ta kaimer iur Yesu ila ka koi bizin naman.
Tiso Yesu ikam Sadan mburaana
(Mt 12:22-32; Lu 11:14-23, 12:10)
20 Tona Yesu ila ma ilela ruumu ta. Mi wal boozo ta tila timokor la kini mini. Tabe ziŋan naŋgaŋ kini tirao be keten su mi tikan kan kini na som. Mk 6:31 21 Mi indeeŋe Yesu tiziini bizin tileŋ uruunu, to tila be tikiskisi. Pa tiso ko ŋgar kini ikankaana. Yo 7:5, 10:20
22 Mi zin ŋgarŋan pakan ki tutu ta timbot Yerusalem mi timar na, tiŋgal sua pini ta kembei. Tiso: “Belsebul, biibi kizin bubuŋana sananŋan ta izeebi mi ipombolmboli, tanata ni le mburaana be iziiri zin bubuŋana sananŋan.” Mt 9:34
23 To Yesu iboobo zin ma timar kini, mi ikam sua tooroŋana ti pizin. Iso: “Lak, ko Sadan iur koi pa itunu wal kini mi iziiri zin? 24 Parei, lele sa, sombe ka tomtom bizin tibalak zitun mi tiparkam malmal pizin, ko timbot ambai? Som. 25 Mi sombe ruumu sa ka tomtom bizin tiparwe kan koi mi tiporrou, ko ruumu tana irao be imbot? Som. 26 Tana Sadan ta kembena. Sombe iur koi pa itunu mi wal kini mi tiparkamam malmal pizin, inako zaana mi mburaana imap.
27 “Parei, ko tomtom sa irao be ilela sorok ruumu ki tomtom ta ni mburaana biibi na, mi iyo mburu kini? Som. Bela ipun ruumu katuunu ma mburaana imap mi ipo namaana mi kumbuunu, tonabe iyo koroŋ kini ta boozomen. Kol 2:15; 1Yo 3:8, 4:4; Tur 20:2 28 Nio aŋso kat piom ta kembei: Sanaana ta boozomen kizin tomtom, mi sua sananŋan boozomen ta tiwirri pa Anutu, inako Anutu irao ireege pizin. 29 Tamen sua sananŋana ta so tipiri pa Bubuŋana Potomŋana, inako Anutu ireege pizin na som. Som ma som kat. Ko imbotmbot ma alok.” Mt 12:31+; Lu 12:10; Ibr 10:26+
30 Yesu iso sua tana pizin paso, zin tisombe bubuŋana sananŋana ta izeebi.
Yesu naana mi toŋmatiziŋ kini
(Mt 12:46-50; Lu 8:19-21)
31 Tona Yesu naana mi tiziini bizin timar ma timbot mat, mi tiso lela pini be ipet ma zin tire i. 32 Tana Yesu imbotmbot lela iwal biibi lelen, mi sua ikami ta kembei: “Ai, nom ma tizim bizin ta timar timbotmbot mat a. Tiso tire u.” 33 Tamen Yesu ipekel kwon ma iso: “Anaŋ ma tiziŋ bizin ziŋoi?” 34 Tona mataana ikam zin wal ta tiliu i, mi iso ta kembei: “Kere. Wal ti ta nio anaŋ ma tiziŋ bizin. 35 Pa wal ta so tileŋleŋ la sua ki Anutu mi titoto, ina zin ta ko tiwe nio anaŋ mi tiziŋ mi luŋri bizin.” Yo 15:14; Ro 8:29; Ibr 2:11+

3:4: Lu 14:3

3:6: Mt 22:15+; Yo 5:16

3:11: Mk 1:24,34; Lu 4:41; Ŋgo 19:15

3:17: Lu 9:54

3:20: Mk 6:31

3:21: Yo 7:5, 10:20

3:22: Mt 9:34

3:27: Kol 2:15; 1Yo 3:8, 4:4; Tur 20:2

3:29: Mt 12:31+; Lu 12:10; Ibr 10:26+

3:35: Yo 15:14; Ro 8:29; Ibr 2:11+