^
Obadia
Idomian gumazamiziba arazir kuram gamizɨma, God men arazir kuram ikara
Idomian arazir kuram bangɨn, God ivezir kuram me danɨngam
Idomian arazir kuramɨn, me osɨmtɨzir bar dafam ini
God bizitam gumazamizibar amightɨ me fogham
Israelia mɨdorozim damu apaniba abɨragham