^
Filemon
Filemonɨn ingangarir gumazir kɨnim ara ghugha gɨn navim gɨrazɨma, Pol anemadazɨma a ua Filemon bagha ghu
Filemonɨn arazir aghuim Pol gamima a bar akonge
Pol ghaze, Filemon ua Onesimus inightɨma a guizbangɨram an aveghbuamra ikɨ
Pol ko ingangarir vamɨram amiba, me Filemon bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ