8
Kolomong-Auli 8 Pulu Yambu Gólu Túlima Mélema Popu Toku Kalku Siringeliinga Ung Te
Ulsukundu molemele yambuma-ni we-mélema angnjiku “Oliu nokolemele pulu yambuma.” niku langi popu toku kalku silimele langimanga ⸤ung te eni Korin-yambuma-ni pepá toku na siku walsiringeliinga ung te ekupu niambu:
Eni mare-ni⸥ “⸤Ulu akili temulú mele⸥ oliu piliipa kungnjuli pelemú.” ⸤nilimele⸥. ⸤Akili sikanje akiliinga-pe⸥ ‘Piliipa kungnjuli’ ulu akili-ni ‘Oliu kara pamili.’ nilimú; yambuma numanu munjuli ulele-ni yambuma ‘Krais sika.’ niku piliilimili ulele tepa tondulu mundunjulimú. Yi te-ni ‘Na aima piliipu kongnjiliu.’ nimba piliilimú yili yunga piliipa kungnjuliele mimi-sipa ui naa pelemú. Akiliinga-pe yi te-ni Pulu Yili numanu monjulemú yi kanili Pulu Yili-ni yunu aima kanupa bi silimú.
 
Akiliinga, we-mélema angnjiku “Oliu nokolemele pulu yambuma.” niku langi popu toku kalku silimele langima ⸤Krais-nga yambuma⸥ nungéliinga ung te niambu:
Eni-kene oliu piliilimulu, ‘Mélema angnjiku kene “Oliu nokolemele pulu yambuma.” nilimele méle akuma sika méle te mólu; we gólu toku angnjilimele. Pulu yambu pulele naa molemele; tilu mindi molemú.’ akili oliu piliilimulu. Mola yambuma-ni “Pulu yambuma” niku, “Aulima.” niku popu tolemele pulu yambu pulele akiliinga-pe sika mulú-koleana mola ma-koleana sika molkemelanje kepe oliu ⸤Krais-nga yambuma-ni⸥ piliikumulu, ‘Pulu Yi tiluele mindi molemú. Yu oliunga Lapa. Yunu mindi mélemanga pali Pulu Yili. Oliu ‘yunga yambuma mindi molangi.’ nirim-na yunga yambuma molemulu. Auli tiluele mindi molemú, akili Yesos Krais. Yu-ni mélema pali tirim; kona mululi ulu-pulele yu-ni oliu ⸤mana-yambuma⸥ silimú.’ nimbu piliilimulu.
Akili ⸤oliu mare piliilimulu⸥ akiliinga-pe ⸤Krais-nga⸥ yambu mare akili naa piliilimili. ⸤Krais-nga⸥ yambu mare-ni pulu yambu gólu tuli kanuma ‘Oliu nokolemele pulu yambu sikama.’ niku piliiring mele ekupu kepe aku-siku piliiku kene, ulsukundu yambuma-ni we-mélema popu toku langi kalku silimele langi kanuma noku kene, ‘Ili pulu yambu sikama popu toku kalúngi.’ niku piliiku kene nolemele kene enini mimi-sipa numanu naa pelemú. Enini mimi-sipa numanu naa pelemáliinga ‘Tepu konjukur mola tepu kis-sikernje.’ niku numanu pulele liiku munduku kene ‘Langi kanuma nolemuláliinga oliunga numanukundu tepu kalaru monjulemulu.’ niku piliilimili. Akiliinga-pe langi nolemulu akuma-ni oliu Pulu Yili molemúna nondupa naa memba pulimú. Langi naa nolemulu ulele-ni Pulu Yili-ni oliu kanupa kene ‘Ulu te teku kis-sikimili.’ nimba kanomba ulu te naa telemú. Mola langi númulu lem Pulu Yili-ni oliu kanupa kene ‘Ulu te teku konjukumele.’ nimba naa-ko kanomba. ⸤Langima-ni Pulu Yili-ni ‘oliu molku konjukumele mola molku kis-sikimili.’ nimba kanomba ulu te naa telemú.⸥
Akiliinga-pe mimi-siku kanai! ‘Langi te kapula nomulú.’ niku piliikuliinga nungí kene ulu te naa temba akiliinga-pe eni ‘Aku-sipu temulú kene Krais-nga yambu te numanu tondulu naa pulimú yambu te-ni kanupa kene ‘Langi akuma nombú kene tepu kis-simbu.’ nimba piliimba langima nombánje.’ niku piliiku kene ⸤mimi-siku piliiku nangi⸥. 10 Eninga ⸤piliipa kongnjulimú yambu te⸥ méle te lku tenga angnjiku “Nanga pulu yambale.” niku popu tolemele mélaliinga lkuna pupa pulu yambu gólu tuliele popu toku langi kalku singí langima nombá kene ⸤Krais-nga⸥ yambu te numanu tondulu naa pupaliinga mimi-sipa naa piliilimú yambu te-ni kanupa kene ‘Yu langi akuma pupa nokom mele na akili nombú kene ulu te naa temba.’ nimba piliipa kene yunu kepe sukundu omba langi pulu yambu gólu tuliele popu toku kalungí langi mare nombáko. 11 Eninga yambu te ‘Pulu yambu gólu túlima ulu te mólu. Langi popu toku méle akili silimele langima ulu te mólu-ko.’ nimba kene langima nombáliinga Krais-nga yambu numanu tondulu naa pulimú yambale, yunga anginele, Krais yunga nimba alko topa kulunjurum yambu kanili, ‘Kamu ulu-pulu-kísima tepa, kamu mindili nomba molupa kis-simba.’ nimba kene aku temba. ⸤Akili kapula naa temba.⸥ 12 Eni aku-siku eninga angin te numanu tondulu naa pulimú yambale teku kis-siku, yunga numanale teku bemba silimele kene Krais teku kis-silimeleko. 13 Akiliinga, na langi noliuma-ni nanga anginele ‘molupa kis-sipili.’ niliu lem kapula na langi akuma alsupa aima naa nombú. Na-ni ulu te tembaliinga yunu ulu-pulu-kísima temba lem na ulu akili aima kamu naa tembu.