Iesu Vaneana Ahiahina
Mateu
Wayahina
Buki Taina Wayahina
Buki taina a tau ginuma vivane Mateu. Ka tauna kadu aitam wava Levi, ka amana ana wava Alipaeusi. Levi ya paisewa naona takesiV a tau nau‑hohona. Ka Iesu vi‑honei, e vi‑muni‑waiwaiei. Viviwava taina kavaniahei Marika ya iginuma mataina 2:13-14 wayahina. Munia Iesu omo Levi ya manua wayahina, e tenoke tau goyogoyona yoko nui iamam.
Dewa tunutunuhina aitam pai mini ananina Mateu yana buki taina nihenina. Tutana Iesu naunau‑wahe oya wayahina, tauna aka veimea veneka (mataina 5:6, ka 5:10, ka 5:20, ka 6:1 ka kadu 6:33 nihenia). Mateu ya iginuma nihenina Iesu vonevoneka medeina Yaubada kavi‑ateteyei.
Ka kadu aitam pai mini ananina Mateu wayahina vivane Iginuma. (Kadu aitam wava Iginuma wayahina vivane Awaeha Tutuaina o kadi Awaeha Naona.) Mateu anamanei Iginuma nihenina apa‑taputapu habuhabui imamaei, e apa‑taputapu‑naia Tau Ito‑yavuha yana dewa imai‑voneka. Ka Mateu ya nuanua aituhu aviyaivia yana buki taina ina‑iavi, e taui nuai na‑nua‑haui, e inꞌ‑anamanei Iesu dewaia aitamoata aitamoata apa‑taputapu‑naia nihenia dewa‑yehai. Wayahina, Iesu vivane Tau Ito‑yavuha‑nana.
Me Isiraeli habuhabui ivitumahana Iginuma vona tunutunuhina ana noe. Kate taui wayahia, tomotau habuhabui Iesu ivihahaiei. Ka Mateu ya nuanua na‑viwavenei Iesu yana dewa apa‑taputapu aitamoata aitamoata Tau Ito‑yavuha wayahina nau‑yehai. Ka aituhu taui Mateu ya vonana ivitumahanei, taui kadu Iesu iawaehei tauna yai Tau Ito‑yavuha deina.
1
Iesu Wanowanohina
(Luke 3:23-38)
Iginuma taina Iesu Tau Ito‑yavuha wanowanohina wayahi. Iesu wana vovouna Davida ka naona wana Abaraham. 1Va 17:11; Nao 22:18. Ka Iesu wanowanohina ai wava deina.
Abaraham natuna Isaki, ka Isaki natuna Iakobo, ka Iakobo natuna Iuda na vavaneina. Iuda‑nana natunatuna ainua Peresi ka Sera, ka ayoi ai wava Tama. Peresi natuna Esironi, ka Esironi natuna Ram. Nao 38:29-30; Rut 4:18-22. Ka Ram natuna Aminadaba, ka Aminadaba natuna Nasoni, ka Nasoni natuna Salimoni, ka Salimoni awana Rahaba, e natui Boasa, ka Boasa awana Ruta, e Ruta natui Obedi, ka Obedi natuna Iese. Rut 4:13-17.
Iese natuna Davida, tauna kiniV ka Davida‑nana Uria awana iwadae, e tavinei ka natui Solomoni. 2Sa 12:24. Solomoni natuna Reoboam, ka Reoboam natuna Abia, ka Abia natuna Asa. Asa natuna Ieosapata, ka Ieosapata natuna Ieoram, ka Ieoram natuna Usia. Usia natuna Iotam, ka Iotam natuna Ahasi, ka Ahasi natuna Esekia. 10 Esekia natuna Manase, ka Manase natuna Amoni, ka Amoni natuna Iosia. 11 Iosia natuna Iekoniaa Iekonia ana wava kadu Ieoiakin. na vavaneina ka yai tutea me Babiloni iomo, e me Iudea ivo‑vivini, ineiei, ihohoni yai papani Babiloni wayahina. 2Ki 22–24; 2Va 36:10; Ier 27:20.
12 Tutana Babiloni nihenina imamaei Iekonia natuna Sealitieli, ka Sealitieli natuna Serubabela. Esir 3:2. 13 Serubabela natuna Abiuda, ka Abiuda natuna Eliakim, ka Eliakim natuna Asori. 14 Asori natuna Sadoka, ka Sadoka natuna Akim, ka Akim natuna Eliuda. 15 Eliuda natuna Eleasari, ka Eleasari natuna Matani, ka Matani natuna Iakobo. 16 Iakobo natuna Iosepa, ka tauna Mari awai ka Mari natui vivane Iesu, ka Iesu‑nana ivi‑wahani Tau Ito‑yavuha.
17 Iesu wanowanohina kaiaiavi deina. Aituhu kavi‑putu Abaraham wayahina, ka aituhu kaiaiavi a itoava Davida wayahina, taui ai yau 14. Ka aituhu kavi‑putu Davida wayahina, ka aituhu kaiaiavi a itoava me Babiloni me Iudea ineiei papani Babiloni wayahina, taui ai yau 14 deina. Ka aituhu kavi‑putu yai nae Babiloni wayahina, ka aituhu kaiaiavi a itoava Tau Ito‑yavuha ya tupua wayahina, taui ai yau 14 deina.
Iesu Ya Tupua
(Luke 2:1-7)
18 Ka Iesu Tau Ito‑yavuha ya tupua taina deina. Iesu ayona Mari ivi‑awa‑kanakanapiei Iosepa wayahina, ka ainua eha ita‑vavanua, ka Mari mamaei, ka yanꞌ amwanainaha vinꞌ‑omo Nuana Ahihinata wayahina. Luk 1:27, 35. 19 Ka Iosepa avaha vaneana nononi deina, tauna ya nuanua vihahaiei, ka nuanuana hivahivana dewei, iuna tauna yana dewa tunutunuhina, ka eha ya nuanua Mari ini‑yauyau ananina na‑vaniahe tomotau mataia.
20 Ka tauna nuanua deina, e dauva ka avea Kauvea yanꞌ anelose aitam omo, e vonei, ivona, “Iosepa, wamke Davida wana, eha enua‑vita Mari yanꞌ amwanainahana wayahina. Iuna dewana Nuana Ahihinata wayahina vinꞌ‑omo. Wayahina, akanai etaini yam manua, awam. 21 Ka apaina natuna onotona vi‑natunei, e ana wava evi‑wahani Iesu, iuna tauna ya tomotau yai goyona wayahi na‑ito‑yavuhi.” Luk 1:31; 2:21.
22 Dewaia habuhabui ivinꞌ‑omo deina, ka nonova tau apa‑taputapu aitam Kauvea yana vona mai‑haeyei, e Iginuma nihenina ginumi ivona,
 
23 “Ahabana mata‑yauyona nꞌ‑amwanainahei,
e natuna onotona vi‑natunei,
ka ana wava ivi‑wahani Emanuela”
 
(ka wava‑nana a vo‑vina “Yaubada nui kamamaei”). Isa 7:14.
24 Wayahina, Iosepa dauvea mini, e anelose‑nana ya vonana nua‑vi‑avini, e Mari tavinei. 25 Ka ainua eha ita‑dauva a itoava tevana onotona vi‑natunei wayahina. Ka Iosepa tevanana vi‑wahani Iesu. Luk 2:21.

1:1: 1Va 17:11; Nao 22:18.

1:3: Nao 38:29-30; Rut 4:18-22.

1:5: Rut 4:13-17.

1:6: 2Sa 12:24.

a1:11: Iekonia ana wava kadu Ieoiakin.

1:11: 2Ki 22–24; 2Va 36:10; Ier 27:20.

1:12: Esir 3:2.

1:18: Luk 1:27, 35.

1:21: Luk 1:31; 2:21.

1:23: Isa 7:14.

1:25: Luk 2:21.